Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

FAQ

Użyj filtrów, aby szybko odnaleźć interesujące Cię zagadnienie:

Temat:

Działanie/Poddziałanie:

Dostępnych 146 pytań i odpowiedzi ze wszystkich kategorii

Czy w ramach Poddziałania 6.2.3 RPO Schemat A: trasy rowerowe, możliwe jest dofinansowanie infrastruktury towarzyszącej ścieżce w postaci toru rowerowego i minirampy, które będą integralną częścią trasy rowerowej? Czy wydatek ten stanowić będzie koszt kwalifikowalny?”

 

Temat: koszty kwalifikowalne

Poddziałanie: 6.2.3 Efektywne wykorzystanie zasobów

W przypadku realizacji projektu w ramach Schematu A: trasy rowerowe, możliwy do realizacji jest następujący zakres:

- budowa, modernizacja i oznakowanie ścieżek/tras rowerowych, inne roboty budowlane, które zapewnią bezpieczne przemieszczanie się turysty rowerowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą,

W ramach ww. typu kwalifikowalne są m. in. następujące wydatki:

  • Wydatki związane z procesem inwestycyjnym oraz prace budowlano-montażowe niezbędne do realizacji typów przedsięwzięć określonych w SZOOP;
  • Wydatki na zakup wyposażenia niezbędnego do funkcjonowania infrastruktury będącej przedmiotem projektu zgodnej z typami przedsięwzięć określonymi w SZOOP;
  • Wydatki na oznakowanie dotyczące ruchu rowerowego;
  • Wydatki na budowę, modernizację, remont łączników rowerowych w wymiarze dotyczącym wyłącznie ruchu rowerowego;
  • modernizacja, remont ogólnodostępnych dróg gruntowych w pasie o szerokości maksymalnie do 1,50 m wykorzystywanych przez rowerzystów (pod warunkiem utrzymania stanu nawierzchni uzyskanej po modernizacji, remoncie przez cały okres trwałości projektu) – dotyczy przedsięwzięć określonych w Schemacie A – SZOOP;
  • Wydatki związane z infrastrukturą rekreacyjną w zakresie funkcji niezbędnych do obsługi ruchu turystycznego i rekreacji w zakresie projektu realizującego dany schemat.

Wszelkie wydatki powinny być zaplanowane we wniosku o dofinasowanie oraz poniesione zgodne z Regulaminem konkursu, w szczególności z § 4 (Przedmiot konkursu Limity i ograniczenia w realizacji projektów), a także z Wytycznymi w sprawie kwalifikowalności wydatków dla RPO WiM na lata 2014–2020  oraz Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014–2020.

Czy w ramach podziałania 2.3.2. dopuszczalne jest partnerstwo, w ramach którego partnerowi nie zostaną przydzielone żadne zadania w ramach kosztów bezpośrednich, a jego rolą będzie wsparcie w zakresie zarządzania projektem i rekrutacji? 

Temat: partnerstwo

Poddziałanie: 2.3.2 Rozwój kompetencji i umiejętności zawodowych osób dorosłych

Partnerstwo musi być zawierane zgodnie z Regulaminem konkursu, który zakłada współpracę na każdym etapie realizacji projektu.

W związku z tym, że partnerstwo oznacza współpracę między podmiotami w tak ścisłym zakresie/ zależności, tj. wspólne przygotowanie WOD, uzgodnienie wzajemnych relacji (podział obowiązków i odpowiedzialności) oraz wspólna realizacja projektu, w tym zarządzanie, należy przeanalizować zasadność podejmowania partnerstwa lub stworzyć współpracę opartą o odpowiedni podział obowiązków na wszystkich jej etapach.

Więcej szczegółów w Regulaminie konkursu. pkt 3.2.2. str. 16

Czy w ramach projektu możemy sfinansować kursy dla beneficjentów projektu z metod rehabilitacyjnych tj Bobat? Organizacja takiego kursu na miejscu była by szalenie kosztowna. Ośrodki specjalizujące się w metodach pracy z dziećmi przeważnie tylko na miejscu organizują kursy tj SI, Bobat, metoda krakowska. W ramach naszego projektu twardego remontujemy budynek z przeznaczeniem dla dzieci niepełnosprawnych i ich rodzin, dlatego osoby, które wzmocniły by swoje kwalifikacje w ww. zakresach, z momentem uzyskania kwalifikacji otrzymały by zatrudnienie. Nasz lokalny rynek jest niezwykle ubogi jeśli chodzi o dostęp do takich specjalistów. W naszym zespole mamy rehabilitantów, którzy chętnie podwyższyli by swoje kwalifikacje w ramach projektu.

Temat: kursy

Poddziałanie: 11.2.5 Lokalne działania integracyjne społeczności – projekt ZIT Ełk

W Regulaminie konkursu zamkniętego nr RPWM.11.02.05-IZ.00-28-002/17 w podrozdziale 3.2 Typy projektu określono katalog przykładowych działań jakie można realizować w ramach konkursu – przykład opisany w pytaniu Wnioskodawcy nie wpisuje się w katalog możliwych form wsparcia w ramach konkursu. Dodatkowo, należy wskazać, że celem projektów w ramach tego konkursu powinna być m.in. integracja społeczności lokalnych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu.

Ponadto, należy zaznaczyć, że środki dofinansowania w ramach niniejszego konkursu nie mogą być przeznaczone na organizację kursów zawodowych, dotyczy to uczestników projektu, a w szczególności kadry projektu.

Czy w ramach projektu można uwzględnić szkolenia z tzw. kompetencji miękkich, np. umiejętność pracy w zespole, komunikacja interpersonalna itp. jeśli z przeprowadzonej diagnozy będzie wynikało, iż jest zapotrzebowanie na tego typu kompetencje w danej branży?

Temat: kompetencje zawodowe, szkolenia

Poddziałanie: 2.3.2 Rozwój kompetencji i umiejętności zawodowych osób dorosłych

Dofinansowanie mogą uzyskać projekty realizujące wsparcie obejmujące m.in. kursy i szkolenia prowadzące do uzyskania kompetencji zawodowych. Kompetencje i umiejętności zawodowe to takie, które są niezbędne do właściwego wykonywania zawodu/ów określonych w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania. 

Czy w ramach projektu wydatkiem kwalifikowalnym jest zarówno audyt energetyczny ex- ante wykonany przed realizacją projektu oraz zadeklarowany audyt ex-post po realizacji projektu?

Temat: audyt energetyczny

Poddziałanie: 4.2 Efektywność energetyczna i wykorzystanie OZE w MŚP

Audyt energetyczny ex-ante  jak i ex-post w projektach objętych de minimis będzie kosztem kwalifikowalnym , natomiast w projektach objętych pomocą publiczna będzie kosztem niekwalifikowalnym (brak spełnienia efektu zachęty).

Czy w ramach wskaźnika rezultatu: Liczba osób, które zyskały kwalifikacje w ramach pozaszkolnych form kształcenia – można ująć tylko osoby, które nabędą kwalifikacje zawodowe, czy we wskaźnik można wliczyć także osoby, które uzyskają kompetencje zawodowe?


Dotyczy konkursu nr RPWM.02.03.02-IZ.00-28-001/17

Temat: rozwój kompetencji i umiejętności zawodowych osób dorosłych, wskaźniki, wskaźniki rezultatu

Poddziałanie: 2.3.2 Rozwój kompetencji i umiejętności zawodowych osób dorosłych

Wykazywać należy wyłącznie kwalifikacje osiągnięte w wyniku interwencji EFS.

We wskaźniku należy uwzględnić tylko te osoby, które otrzymały wyniki egzaminu do czasu ostatecznego rozliczenia projektu. Uczestnika należy wykazać tylko raz, nawet jeśli uzyskał w ramach projektu kilka kwalifikacji.

Czy w ramach złożenia wniosku – 2 typ (kompetencje matematyczno-przyrodnicze), możemy uwzględnić potrzeby uczniów ze szczególnymi potrzebami, w tym uczniów najmłodszych (jeśli składamy wniosek z II typem, to czy może być on w połączeniu z typem I, kwalifikując uczniów klas I oraz pozostałych z niepełnosprawnością)? Czy wniosek o każdy z typów powinien być wnioskiem oddzielnym i nie należy ich łączyć?

Temat: oświata, szkoła

Poddziałanie: 2.2.1 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów


W jednym wniosku mogą być połączone różne typy projektów. Uwzględnienie we wniosku każdego typu projektu powinno wynikać z przedstawionej we wniosku diagnozy problemów i potrzeb grupy docelowej. Realizując działanie 2.3 w ramach 2 typu projektu (kształtowanie  i rozwijanie kompetencji uczniów w zakresie przedmiotów przyrodniczych lub matematyki), można objąć wsparciem wszystkich uczniów szkół/placówek oświatowych prowadzących kształcenie ogólne i specjalne. Natomiast działanie 1.3 w ramach 1 typu projektu (Indywidualizacja pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym wsparcie ucznia młodszego poprzez realizację kompleksowych programów wspierających szkołę/placówkę systemu oświaty) musi spełniać trzy warunki wymienione w Regulaminie konkursu na str. 15 i jest działaniem uzupełniającym do działania 1.1 i 1.2 , które w projekcie zakładającym realizację 1 typu projektu muszą być realizowane łącznie.

Czy w rekrutacji należy ograniczyć dostęp tylko osobom, które pracują lub chcą podjąć zatrudnienie w branży wskazanej we wniosku?, np. w szkoleniu ze spawania mogą wziąć udział tylko osoby z branży budowlanej, tylko jak w tym przypadku określi osoby bezrobotne, które nie pracują w żadnej branży?

Poddziałanie: 2.3.2 Rozwój kompetencji i umiejętności zawodowych osób dorosłych

Projekt powinien być dostępny dla wszystkich osób spełniających kryteria, tj. uczestnikami mogą być wyłącznie osoby dorosłe z własnej inicjatywy zainteresowane podnoszeniem kompetencji i umiejętności zawodowych, które uczą się, pracują lub zamieszkują,w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, na obszarze województwa warmińsko-mazurskiego, z wyłączeniem osób prowadzących działalność gospodarczą.
Jeżeli jest to możliwe, wsparcie powinno być skierowane do jak najszerszego kręgu osób (grupa docelowa wskazana została na stronie 20 Regulaminu konkursu). Mimo iż charakter planowanych szkoleń wynika z potrzeb konkretnej branży, nie można ograniczać grupy docelowej wyłącznie do jej pracowników. Ograniczenie grupy docelowej może wynikać z charakteru szkoleń, np. w szkoleniu z komunikacji może wziąć udział każda osoba dorosła, ale w kursie na prawo jazdy kat. E może wziąć udział osoba, która posiada już prawo jazdy kat. C.

Czy wsparciem projektu mogą być objęci rodzice na zasiłku pielęgnacyjnym? W naszym przypadku są to mamy opiekujące się dziećmi niepełnosprawnymi.

Temat: zasiłek pielęgnacyjny

Poddziałanie: 11.2.5 Lokalne działania integracyjne społeczności – projekt ZIT Ełk

Grupę docelową w ramach konkursu zamkniętego nr RPWM.11.02.05-IZ.00-28-002/17 stanowią osoby i rodziny zagrożone ryzykiem ubóstwa i/lub wykluczenia społecznego zamieszkujące na obszarze wyznaczonym
do rewitalizacji, wskazanym w „Programie Rewitalizacji Ełku na lata 2016-2023”.

Definicja osób lub rodzin zagrożonym ubóstwem lub wykluczeniem społecznym znajduje się w Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020. Zgodnie z tą definicją do osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym zaliczamy m.in. rodziny z dzieckiem
z niepełnosprawnością, o ile co najmniej jeden z rodziców lub opiekunów nie pracuje ze względu na konieczność sprawowania opieki nad dzieckiem z niepełnosprawnością.

Z przedstawionego zapytania jednakże nie wynika, czy rodzice, którzy zostaną objęci wsparciem w projekcie, wpisują się w definicję osoby lub rodziny zagrożonej ubóstwem lub wykluczeniem społecznym (zasiłek pielęgnacyjny jest wypłacany osobom z tytułu niepełnosprawności, natomiast osobom, które nie pracują ze względu na konieczność sprawowania opieki nad dzieckiem z niepełnosprawnością, przysługuje świadczenie pielęgnacyjne – dlatego też zwrot „rodzice na zasiłku pielęgnacyjnym” jest niejednoznaczny).

Czy zakup mebli (w tym biurek dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych, mebli), które zostaną zewidencjonowane jako środki trwałe (o wartości pow. 3 500 zł i przydatności pow. 1 roku) do 10% wartości projektu będzie kosztem kwalifikowanym?

 

Temat: koszty kwalifikowalne

Poddziałanie: 11.2.5 Lokalne działania integracyjne społeczności – projekt ZIT Ełk

Zgodnie z podrozdziałem 4.7 Regulaminu konkursu dopuszczalna maksymalna wartość zakupionych środków trwałych wynosi 10% wydatków kwalifikowalnych projektu. W związku z tym, zakup środków trwałych, który mieści się powyższym limicie, będzie stanowił koszt kwalifikowalny. Należy zaznaczyć, iż przy zaplanowaniu tego rodzaju kosztów należy spełnić warunki zawarte w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków dotyczące zakupu środków trwałych.

Dodatkowo, przy planowaniu zakupu środków trwałych w ramach projektu należy pamiętać, że taki zakup musi każdorazowo wynikać ze specyfiki realizowanego wsparcia oraz służyć aktywizacji społecznej uczestników projektu. Ponadto we wniosku należy zawrzeć uzasadnienie dotyczące zakupu mebli.

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS