Fundusze Europejskiej
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

RPO

13.1

Działanie 13.1 Wytrzymałe MŚP. Nabór nr RPWM.13.01.00-IZ.00-28-001/22

zakończony     od: 2022-04-26 do: 2022-04-28
Wyniki naboru

9 cząstkowa lista projektów wybranych do dofinansowania została zatwierdzona przez Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego 30.01.2023 r.

Etapy oceny projektów
Komunikaty
Pytania i odpowiedzi

Pytanie 1: Czy fakt płacenia podatku PIT za pracowników w województwie jest wystarczający do uznania za spełnione kryterium "Odprowadzanie podatku dochodowego na terenie województwa warmińsko-mazurskiego"? Wnioskodawca, spółka cywilna, która od lat prowadzi działalność na Warmii i Mazurach, płaci podatek PIT od pracowników na terenie woj. warmińsko-mazurskiego, jednak podatek PIT wspólnicy płacą poza województwem.

Odpowiedź: W przypadku spółki cywilnej, kryterium merytoryczne specyficzne (obligatoryjne) nr 2 „Odprowadzanie podatku dochodowego na terenie województwa warmińsko-mazurskiego” będzie spełnione, jeśli wspólnicy spółki odprowadzają podatek dochodowy od prowadzonej działalności na terenie województwa warmińsko-mazurskiego (decydująca jest właściwość urzędu skarbowego znajdującego się na terenie województwa warmińsko-mazurskiego).

Zaliczki na podatek dochodowy pracowników, są związane z podatkiem dochodowym od dochodu osiągniętego przez pracowników i wynikają z zasad dotyczących wypłaty wynagrodzeń. Natomiast ww. kryterium dotyczy odprowadzania podatku od dochodów osiąganych w wyniku działalności firmy.

 

Pytanie 2: Jaka kwota przychodu powinna być wskazana we wskaźniku? Przychody ze sprzedaży nowych lub udoskonalonych produktów/procesów? Czy w przypadku wprowadzenia nowej usługi – przychody tylko z nowego źródła przychodu? A jaki przychód powinien być wskazany w przypadku zachowania dotychczasowej oferty przy nowych kanałach promocji i dystrybucji oraz nowej organizacji pracy?

Co powinno być źródłem weryfikacji wskaźnika?

Odpowiedź: Zgodnie z definicją wskaźnika określoną w Regulaminie naboru, wskaźnik obrazuje przychody ze sprzedaży wyrobów, usług, procesów, nowych lub znacząco udoskonalonych przez wsparte przedsiębiorstwo w ramach realizowanego projektu; wskaźnik przedstawia dane za okres 12-cy od zakończeniu realizacji projektu lub za pełny rok po zakończeniu realizacji projektu. Wskaźnik mierzy wielkość przychodów ze sprzedaży wyrobów, usług, procesów, nowych lub znacząco udoskonalonych wytworzonych w ramach projektu.

Beneficjent ma obowiązek prowadzenia:

 • w przypadku pełnej księgowości wyodrębnionego konta wskazującego wysokość przychodów z tytułu realizacji projektu,
 • przy uproszczonej księgowości wyodrębnionego rejestru przychodów z tytułu realizacji projektu.

Wobec powyższego, źródłem danych potwierdzających osiągnięcie wskaźnika będzie wyciąg z wyodrębnionego konta wskazującego wysokość przychodów z tytułu realizacji projekt lub wyciąg z wyodrębnionego rejestru przychodów z tytułu realizacji projektu, w zależności od sposobu prowadzenia księgowości.

W tym miejscu należy przypomnieć, że Wnioskodawca zobowiązany jest zaplanować przychody ze sprzedaży z tytułu realizacji projektu także w sekcji E Biznes planu, tym samym wartość wskaźnika, powinna być spójna z danymi wykazanymi w Biznes planie.

 

Pytanie 3: Czy usługi w zakresie stworzenia strony internetowej należy traktować jako usługi doradcze?

 

Odpowiedź: Zgodnie z Regulaminem naboru, a także zgodnie z Zasadami kwalifikowalności wydatków, kwalifikowalny może być zakup usług doradczych (w tym również finansowych, prawnych) dotyczących modyfikacji istniejącego lub wprowadzenia nowego modelu biznesowego uwzględniającego aspekt zwiększania odporności firmy lub dywersyfikację jej działalności.

Wydatki na zakup usług doradczych nie mogą stanowić więcej niż 10% wydatków kwalifikowalnych projektu.

Wobec powyższego, zakup usługi związanej z utworzeniem strony internetowej nie wpisuje się w ww. definicję usługi doradczej.

W przypadku strony internetowej, kosztem kwalifikowalnym może być zakup np. oprogramowania, licencji itp. (czyli wartości niematerialnych i prawnych), a także np. serwerów (środek trwały), związanych z utworzeniem strony internetowej.

Pytanie 1: Czy w przypadku gdy jednoosobowa działalność gospodarcza po 31.12.2020 roku została przekształcona w spółkę może ubiegać się o wparcie z działania 13.1? W jaki sposób udokumentować nieprzerwane prowadzenie działalności?

Jednoosobowa działalność gospodarcza po przekształceniu w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością posiada nowy REGON i NIP, a w KRS widnieje informacja o przekształceniu.

Czy w przypadku przekształcenia pomoc de minimis przedstawiana jest tylko dla spółki od dnia przekształcenia czy pod uwagę brana jest również wcześniejszy okres działalności jako JDG (przed utworzeniem spółki)?

Odpowiedź: Jeśli z dokumentów rejestrowych (w tym przypadku KRS), będzie wynikało, że spółka powstała z przekształcenia, a podmiot przekształcany prowadził nieprzerwanie działalność gospodarczą od 31.12.2019 r., kryterium merytoryczne (obligatoryjne) nr 3 „Wnioskodawca co najmniej od 31.12.2019 r. prowadził nieprzerwanie działalność gospodarczą”, będzie można uznać za spełnione.
Z zastrzeżeniem, że przedmiot działalności spółki powstałej z przekształcenia, będzie taki sam jak przedmiot działalności jednoosobowej działalności gospodarczej.

Dokumenty, jakie należy przedłożyć wraz z wnioskiem o dofinansowanie to: umowa spółki i bilans otwarcia nowej spółki.

Jeśli podczas ewentualnej oceny spełnienia kryteriów merytorycznych, zaistnieje konieczność przedstawienia dodatkowych dokumentów, zostaniecie Państwo o to poproszeni na etapie oceny.

Odnosząc się do kwestii pomocy de minimis, wypełniając  Załącznik nr 13 do wniosku o dofinansowanie, tj. Oświadczenie o otrzymaniu/nieotrzymaniu pomocy de minimis,  należy przedstawić dane spółki z uwzględnieniem pomocy de minimis uzyskanej w ramach jednoosobowej działalności gospodarczej przed utworzeniem spółki.

Powyższe wynika z faktu, iż w przypadku przekształcenia przedsiębiorstwa, nowy podmiot (przekształcony) kontynuuje prowadzenie działalności gospodarczej poprzednika i „przejmuje” wartość wykorzystanej przez ten podmiot pomocy de minimis. Tym samym, występując do innego organu o udzielenie pomocy de minimis, zobowiązany jest przedstawić podmiotowi jej udzielającemu informację o wartości pomocy de minimis otrzymanej okresie 3 lat, w tym także otrzymanej przez swojego poprzednika.

 

Pytanie 2: W związku z ogłoszonym naborem w ramach działania 13.1  Wytrzymałe MŚP, proszę o udostępnienie załącznika nr 1 do Biznesplanu: Prognoza finansowa sekcji F (tabela F 1, F 2, F 3, F 4) w formacie Excel wraz z formułami, zgodnymi z treściami w biznesplanie w wersji wymaganej.

Odpowiedź: Zgodnie z Instrukcją wypełniania załączników (str. 7), do Biznesplanu należy dołączyć prognozę finansową sekcji F (tabela F1, F2, F3, F4) w formacie MS Excel lub Open Office z aktywnymi komórkami i formułami zgodnymi z treściami w biznes planie w postaci własnej analizy Wnioskodawcy.

Wnioskodawca zobowiązany jest przygotować dokument samodzielnie.

 

Pytanie 3: Czy wskaźnik dotyczący utrzymania zatrudnienia jest obowiązkowy? Projekt nie będzie realizowany w celu utrzymania zatrudnienia. Nie jest planowane zwalnianie pracowników w przypadku niezrealizowania projektu.

Odpowiedź: Obligatoryjnym wskaźnikiem rezultatu jest wskaźnik „Przychody ze sprzedaży nowych lub udoskonalonych produktów/procesów”.

Wskaźnik „Liczba utrzymanych miejsc pracy [EPC]” nie jest obligatoryjny. Jednak w przypadku jego wyboru, należy pamiętać, że nie obrazuje on liczby wszystkich pracowników zatrudnionych w przedsiębiorstwie, a jedynie liczbę etatów, które nie zostaną zlikwidowane dzięki realizacji projektu.

 

Pytanie 4: Czy przy zakupie środka trwałego, koszt montażu będzie wydatkiem kwalifikowalnym?

Odpowiedź: Zgodnie z Zasadami kwalifikowalności wydatków określonymi dla działania 13.1, w ramach projektu, kwalifikowalny może być zakup środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz wyposażenia, a także zakup środków ochrony oraz usług doradczych. Wszelkie prace budowlane oraz montażowe nie mogą stanowić kosztu kwalifikowalnego w projekcie.

 

Pytanie 5: Które wskaźniki dotyczące produktów oraz rezultatów realizacji projektów należą do obowiązkowych?

- Wzrost zatrudnienia we wspieranych przedsiębiorstwach O/K/M (CI 8) [EPC] – czy należy go spełnić i wykazać wzrost zatrudnienia a później go utrzymać w okresie trwałości projektu?

- Liczba nabytych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych –  czy w przypadku zakupu środka trwałego i portalu www należy wypełnić wartość wskaźnika 2? Czy portal www nie wchodzi w ten skład i tylko podać wartość wskaźnika 1?

- Liczba utrzymanych miejsc pracy [EPC] – czy ten należy go spełnić? W dobie pandemii i wojny nie jesteśmy w stanie zagwarantować utrzymanie miejsc pracy w okresie trwania projektu i utrzymania w okresie trwałości.

- Przychody ze sprzedaży nowych lub udoskonalonych produktów/procesów - czy ten wskaźnik jest obligatoryjny? Tak jak przy wskaźnikach miejsc pracy nie jesteśmy w stanie zagwarantować w tych trudnych czasach osiągniecia przychodów na wysokim poziomie.

Odpowiedź: Wzrost zatrudnienia we wspieranych przedsiębiorstwach O/K/M (CI 8) [EPC]  - jeśli w wyniku realizacji projektu nastąpi wzrost zatrudnienia – należy wybrać wskaźnik, jeżeli nie – nie ma obowiązku jego wyboru. Nie jest on obligatoryjny.

 • Liczba nabytych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych - wskaźnik, zgodnie z definicją zamieszczoną w Regulaminie naboru, obrazuje sumaryczną liczbę zakupionych w wyniku realizacji projektu środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. Wskazane we wskaźniku liczby muszą być spójne z tymi, które zostały wymienione w treści wniosku o dofinansowanie oraz harmonogramie rzeczowo-finansowym. W przytoczonym w pytaniu przykładzie wskaźnik powinien zostać zaplanowany na poziomie 2. Ponieważ planujecie Państwo zakupić środek trwały oraz wartość niematerialno-prawną w postaci portalu.
 • Liczba utrzymanych miejsc pracy [EPC] - wskaźnik „Liczba utrzymanych miejsc pracy [EPC]” nie jest obligatoryjny. Jeśli realizacja projektu przyczyni się do tego, że część etatów nie zostanie zlikwidowana – Wnioskodawca wybiera wskaźnik. Jednak jeśli Państwo zdecydujecie się na jego wybór, to należy pamiętać, że nie obrazuje on liczby wszystkich pracowników zatrudnionych w przedsiębiorstwie, a jedynie liczbę etatów, które nie zostaną zlikwidowane dzięki realizacji projektu.
 • Przychody ze sprzedaży nowych lub udoskonalonych produktów/procesów – jest to wskaźnik obligatoryjny, ponieważ zakupione w projekcie środki trwałe i wartości niematerialne i prawne powinny być związane z wprowadzeniem do oferty nowego produktu lub udoskonalenie dotychczasowych produktów lub świadczonych usług. Wobec tego, jako rezultat projektu należy traktować przychód związany ze sprzedażą ww. produktów.

W dokumentacji naboru nie wskazano listy wskaźników obligatoryjnych. Wnioskodawca powinien wybrać wskaźniki, adekwatne do realizowanego projektu.

Pytanie 1: Czy do kosztów kwalifikowanych możemy zaliczyć:

 1. Rozbudowę systemu small biznes gastro. Dostosowanie obecnego programu do przyjmowania rezerwacji oraz opłat za rezerwacje stolików online?
 2. Szkolenie pracowników do obsługi nowego programu (rezerwacje miejsc i sprzedaż miejsc online)?
 3. Rozbudowę sieci lan w celu przystosowania obecnej infrastruktury sieciowej do nowych produktów poprzez dołożenie  kabli sieciowych  do monitorów i systemu KDS w kuchni głównej oraz przygotowanie nowej sieci do istniejącego systemu, aby wprowadzić kolejne możliwości i produkt?

Odpowiedź: Wsparcie w działaniu 13.1 skierowane jest na zabezpieczenie ciągłości działalności gospodarczej w okresie epidemii oraz wprowadzanie zmian wpływających na budowanie odporności firmy na przyszłe kryzysy (w tym m.in. dostosowanie stanowisk pracy do działania w warunkach zwiększonego reżimu sanitarnego, zmiana sposobu funkcjonowania/dystrybucji, zmiana oferty, przebranżowienie).

Wsparcie ma na celu umożliwienie/ułatwienie działalności gospodarczej w okresie zwiększonego zagrożenia w obszarze zdrowia (w tym: w okresie zagrożenia epidemicznego, epidemii, reżimu sanitarnego) poprzez:

 • zakup sprzętu/usług pod kątem zapewnienia ciągłości pracy i działalności, a także budowania odporności firmy na przyszłe kryzysy (m.in. usług doradczych, dostosowanie do pracy zdalnej, sprzedaży wysyłkowej, zmiany sieci dystrybucji, wprowadzenie nowego produktu/ usługi, przebranżowienie, etc.),
 • dostosowanie stanowisk pracy do pracy w warunkach epidemii, m.in. poprzez wyposażenie w środki ochrony indywidualnej i ochrony zbiorowej, testy zdrowotne dla pracowników.

Zgodnie z zasadami kwalifikowalności dla działania 13.1, kosztem kwalifikowalnym jest zakup środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych niezbędnych do wprowadzenia do oferty nowego produktu i/lub usługi lub niezbędnych do wprowadzenia zmian w realizowanych procesach operacyjnych, wytwórczych, usługowych, sprzedażowych.

Wobec powyższego, kosztem kwalifikowalnym w projekcie może być zakup wskazanego w pytaniu 1 i 3  oprogramowania i systemu niezbędnego do wprowadzenia usprawnień w obsłudze klientów.

Ponadto, zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, wydatki na szkolenie personelu obsługującego zakupiony sprzęt, system/oprogramowanie, niezbędne dla realizacji projektu, mogą być uznane za kwalifikowalne w ramach właściwej kategorii wydatków, z którą są związane.

Tym samym, przeszkolenie pracowników, wskazane w pytaniu 2, może zostać uznane za kwalifikowalne, o ile jest niezbędne do realizacji projektu.

Jednocześnie należy pamiętać, że zakup oprogramowania musi być związany z umożliwieniem/ułatwieniem działalności gospodarczej w okresie zwiększonego zagrożenia epidemicznego, epidemii, reżimu sanitarnego, a także budowania odporności firmy na przyszłe kryzysy Dodatkowo, należy mieć na względzie, że Wnioskodawca we wniosku o dofinansowanie powinien uzasadnić problemy, deficyty, potrzeby, zagrożenia jakie występują w związku ze szczególnymi uwarunkowaniami wewnętrznymi i zewnętrznymi w okresie zagrożenia epidemicznego, epidemii lub reżimu sanitarnego oraz wskazać jakie zmiany, wpływające na budowanie odporności firmy na przyszłe kryzysy planuje wprowadzić i ich związek ze zidentyfikowanymi problemami. Ponadto, należy mieć na uwadze, że wydatek może zostać uznany za kwalifikowalny w projekcie, o ile jest niezbędny do realizacji celów projektu i został poniesiony w związku z realizacją projektu.

Ocena, czy wskazany w pytaniach zakres wpisuje się w przedmiot wsparcia w ramach działania 13.1, odbędzie się na etapie oceny projektu po analizie danych przedstawionych w dokumentacji aplikacyjnej.

 

Pytanie 2: Czy mogę złożyć wniosek jeżeli prowadziłem firmę za granicą, a dopiero od III kwartału 2020r. prowadzę firmę w Polsce?

Odpowiedź: Zgodnie z definicją Kryterium merytorycznego specyficznego (obligatoryjnego) nr 3 pn. „Wnioskodawca co najmniej od 31.12.2019 r. prowadził nieprzerwanie działalność gospodarczą”, ocenie podlega, czy Wnioskodawca prowadził działalność na dzień 31 grudnia 2019 r. i jego działalność nie była po tym okresie zawieszona. Ocena odbywa się na podstawie danych w CEIDG lub KRS (daty rejestracji i daty ewentualnego zawieszenia).

Wobec powyższego, jeżeli data rejestracji widniejąca w ww. bazach będzie późniejsza niż 31 grudnia 2019 r., kryterium nie może zostać uznane za spełnione, tym samym wnioskodawca nie uzyska wsparcia w ramach naboru.

 

Pytanie 3: Proszę o informacje czy w przypadku inwestycji nieinfrastrukturalnej należy wypełnić i dołączyć do wniosku następujące załączniki:

2. Dokumentacja dotycząca procedury Oceny Oddziaływania na Środowisko

3. Dokumenty dotyczące zagospodarowania przestrzennego

4. Kopia decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, pozwolenia na budowę lub zgłoszenia budowy

5. Wyciąg z dokumentacji technicznej

Czy wymagane są dodatkowe załączniki w ramach tego działania, oprócz tych znajdujących się na liście we wniosku ?

Odpowiedź: W przypadku projektu nieinfrastrukturalnego, nie ma obowiązku dołączenia załączników 3-5. Załącznik dotyczący Oceny Oddziaływania na Środowisko, należy wypełnić w ograniczonym zakresie (formularz 2.1), zgodnie z Instrukcją wypełniania załączników, stanowiącą załącznik nr 3 do Regulaminu naboru.

Dodatkowe załączniki, jakie Wnioskodawca zobowiązany jest przedłożyć aplikując o środki w ramach naboru nr RPWM.13.01.00-IZ.00-28-001/22 (zgodnie z Instrukcją wypełniania załączników, stanowiącą załącznik nr 3 do Regulaminu naboru), to:

 1. Oświadczenie Wnioskodawcy o odprowadzaniu podatku dochodowego na terenie województwa warmińsko-mazurskiego.
 2. Dokumenty potwierdzające liczbę pracowników zatrudnionych przez Wnioskodawcę na dzień złożenia wniosku o dofinansowanie - druk ZUS DRA z miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku o dofinansowanie.

Pytanie 1: Zgodnie z załączonymi do dokumentacji konkursowej zasadami kwalifikowalności wydatków, wydatkami niekwalifikowalnymi są środki transportu zakwalifikowane do rodzaju 741 KŚT i podgrup 70, 71, 72, 73, 75, 78 czy zatem takie środki transportu jak kamper i samochód sanitarny do przewozu osób chorych będą kosztami kwalifikowalnymi?

Odpowiedź: Wsparcie w działaniu 13.1 skierowane jest na zabezpieczenie ciągłości działalności gospodarczej w okresie epidemii oraz wprowadzanie zmian wpływających na budowanie odporności firmy na przyszłe kryzysy (w tym m.in. dostosowanie stanowisk pracy do działania w warunkach zwiększonego reżimu sanitarnego, zmiana sposobu funkcjonowania/dystrybucji, zmiana oferty, przebranżowienie).

Wsparcie ma na celu umożliwienie/ułatwienie działalności gospodarczej w okresie zwiększonego zagrożenia w obszarze zdrowia (w tym w okresie zagrożenia epidemicznego, epidemii, reżimu sanitarnego) poprzez:

- zakup sprzętu/usług pod kątem zapewnienia ciągłości pracy i działalności, a także budowania odporności firmy na przyszłe kryzysy (m.in. usług doradczych, dostosowanie do pracy zdalnej, sprzedaży wysyłkowej, zmiany sieci dystrybucji, wprowadzenie nowego produktu/ usługi, przebranżowienie, etc.)

- dostosowanie stanowisk pracy do pracy w warunkach epidemii, m.in. poprzez wyposażenie w środki ochrony indywidualnej i ochrony zbiorowej, testy zdrowotne dla pracowników.

Wskazane w pytaniu środki transportu nie znajdują się w katalogu wydatków niekwalifikowalnych wymienionych w Zasadach kwalifikowalności wydatków określonych dla działania 13.1, wobec tego, co do zasady, mogą stanowić koszt kwalifikowalny w projekcie.

Jednocześnie należy pamiętać, że zakup środków transportu musi być związany z umożliwieniem/ułatwieniem działalności gospodarczej w okresie zwiększonego zagrożenia epidemicznego, epidemii, reżimu sanitarnego, a także budowania odporności firmy na przyszłe kryzysy Dodatkowo, należy mieć na względzie, że Wnioskodawca we wniosku o dofinansowanie powinien uzasadnić problemy, deficyty, potrzeby, zagrożenia jakie występują w związku ze szczególnymi uwarunkowaniami wewnętrznymi i zewnętrznymi w okresie zagrożenia epidemicznego, epidemii lub reżimu sanitarnego oraz wskazać jakie zmiany, wpływające na budowanie odporności firmy na przyszłe kryzysy planuje wprowadzić i ich związek ze zidentyfikowanymi problemami. Ponadto, należy mieć na uwadze, że wydatek może zostać uznany za kwalifikowalny w projekcie,  o ile jest niezbędny do realizacji celów projektu i został poniesiony w związku z realizacją projektu.

Ocena, czy wskazany w pytaniu zakres wpisuje się w przedmiot wsparcia w działaniu 13.1, odbędzie się na etapie oceny projektu po analizie danych przedstawionych w dokumentacji aplikacyjnej.

 

Pytanie 2: Czy domki letniskowe, niezwiązane stale z gruntem mogą być wydatkiem kwalifikowalnym?

Odpowiedź: Zgodnie z Zasadami kwalifikowalności dla działania 13.1, zakup nieruchomości jest kosztem niekwalifikowalnym w projekcie. Definicja nieruchomości została określona w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 i stanowi ona, iż nieruchomości - zgodnie z art. 46 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2020 r. poz. 1740), to części powierzchni ziemskiej stanowiące odrębny przedmiot własności (grunty), jak również budynki trwale z gruntem związane lub części takich budynków, jeżeli na mocy przepisów szczególnych stanowią odrębny od gruntu przedmiot własności.

Jeśli planowany do zakupu domek letniskowy nie stanowi nieruchomości, zgodnie z powyższą definicją, jego zakup może być, co do zasady, kosztem kwalifikowalnym w projekcie.

Jednocześnie, należy pamiętać iż w ramach projektu kwalifikowalny jest jedynie zakup gotowych środków trwałych, prace budowlane i montażowe stanowią koszt niekwalifikowalny w projekcie.

 

Pytanie 3. Czy żaglówka, łódka, motorówka może być wydatkiem kwalifikowalnym?

Odpowiedź: TAK. Wskazane w pytaniu środki trwałe nie znajdują się w katalogu wydatków niekwalifikowalnych wymienionych w Zasadach kwalifikowalności wydatków określonych dla działania 13.1, wobec tego, co do zasady, mogą stanowić koszt kwalifikowalny w projekcie.

Należy jednocześnie pamiętać, iż w działaniu 13.1 kwalifikowalny jest jedynie zakup gotowych środków trwałych. Wszelkie prace budowlane i montażowe, stanowią koszt niekwalifikowalny w projekcie.

Ponadto, należy zaznaczyć, że zakup środków trwałych musi być związany z umożliwieniem/ułatwieniem działalności gospodarczej w okresie zwiększonego zagrożenia
epidemicznego, epidemii, reżimu sanitarnego, a także budowania odporności firmy na przyszłe kryzysy Dodatkowo, należy mieć na względzie, że Wnioskodawca we wniosku o dofinansowanie powinien uzasadnić problemy, deficyty, potrzeby, zagrożenia jakie występują w związku ze szczególnymi uwarunkowaniami wewnętrznymi i zewnętrznymi w okresie zagrożenia epidemicznego, epidemii lub reżimu sanitarnego oraz wskazać jakie zmiany, wpływające na budowanie odporności firmy na przyszłe kryzysy planuje wprowadzić i ich związek ze zidentyfikowanymi problemami. Ponadto, należy mieć na uwadze, że wydatek może zostać uznany za kwalifikowalny w projekcie, o ile jest niezbędny do realizacji celów projektu i został poniesiony w związku z realizacją projektu.

Ocena, czy wskazany w pytaniach zakres wpisuje się w przedmiot wsparcia w działaniu 13.1, odbędzie się na etapie oceny projektu po analizie danych przedstawionych w dokumentacji aplikacyjnej.

 

Pytanie 4. Czy gokarty są uznane za wydatkiem kwalifikowalny?

Odpowiedź: TAK. Wskazane w pytaniu środki trwałe nie znajdują się w katalogu wydatków niekwalifikowalnych wymienionych w Zasadach kwalifikowalności wydatków określonych dla działania 13.1, wobec tego, co do zasady, mogą stanowić koszt kwalifikowalny w projekcie.

Należy jednocześnie pamiętać, iż w działaniu 13.1 kwalifikowalny jest jedynie zakup gotowych środków trwałych. Wszelkie prace budowlane i montażowe, stanowią koszt niekwalifikowalny w projekcie.

Ponadto, należy zaznaczyć, że zakup środków trwałych musi być związany z umożliwieniem/ułatwieniem działalności gospodarczej w okresie zwiększonego zagrożenia epidemicznego, epidemii, reżimu sanitarnego, a także budowania odporności firmy na przyszłe kryzysy Dodatkowo, należy mieć na względzie, że Wnioskodawca we wniosku o dofinansowanie powinien uzasadnić problemy, deficyty, potrzeby, zagrożenia jakie występują w związku ze szczególnymi uwarunkowaniami wewnętrznymi i zewnętrznymi w okresie zagrożenia epidemicznego, epidemii lub reżimu sanitarnego oraz wskazać jakie zmiany, wpływające na budowanie odporności firmy na przyszłe kryzysy planuje wprowadzić i ich związek ze zidentyfikowanymi problemami. Ponadto, należy mieć na uwadze, że wydatek może zostać uznany za kwalifikowalny w projekcie, o ile jest niezbędny do realizacji celów projektu i został poniesiony w związku z realizacją projektu.

Ocena, czy wskazany w pytaniach zakres wpisuje się w przedmiot wsparcia w działaniu13.1, odbędzie się na etapie oceny projektu po analizie danych przedstawionych w dokumentacji aplikacyjnej.

 

Pytanie 5: Czy zakup pomostu pływającego jest wydatkiem kwalifikowalnym?

Odpowiedź: TAK. Wskazane w pytaniu środki trwałe nie znajdują się w katalogu wydatków niekwalifikowalnych wymienionych w Zasadach kwalifikowalności wydatków określonych dla działania 13.1, wobec tego, co do zasady, mogą stanowić koszt kwalifikowalny w projekcie.

Należy jednocześnie pamiętać, iż w działaniu 13.1 kwalifikowalny jest jedynie zakup gotowych środków trwałych. Wszelkie prace budowlane i montażowe, stanowią koszt niekwalifikowalny w projekcie.

Ponadto, należy zaznaczyć, że zakup środków trwałych musi być związany z umożliwieniem/ułatwieniem działalności gospodarczej w okresie zwiększonego zagrożenia epidemicznego, epidemii, reżimu sanitarnego, a także budowania odporności firmy na przyszłe kryzysy Dodatkowo, należy mieć na względzie, że Wnioskodawca we wniosku o dofinansowanie powinien uzasadnić problemy, deficyty, potrzeby, zagrożenia jakie występują w związku ze szczególnymi uwarunkowaniami wewnętrznymi i zewnętrznymi w okresie zagrożenia epidemicznego, epidemii lub reżimu sanitarnego oraz wskazać jakie zmiany, wpływające na budowanie odporności firmy na przyszłe kryzysy planuje wprowadzić i ich związek ze zidentyfikowanymi problemami. Ponadto, należy mieć na uwadze, że wydatek może zostać uznany za kwalifikowalny w projekcie, o ile jest niezbędny do realizacji celów projektu i został poniesiony w związku z realizacją projektu.

Ocena, czy wskazany w pytaniach zakres wpisuje się w przedmiot wsparcia w działaniu 13.1, odbędzie się na etapie oceny projektu po analizie danych przedstawionych w dokumentacji aplikacyjnej.

 

Pytanie 6: Czy zakup gotowej konstrukcji - zadaszenia tarasu jest uznany za wydatek kwalifikowalny?

Odpowiedź: Nie jest możliwe udzielenie jednoznacznej odpowiedzi na zadane pytanie. Kwalifikowalność wskazanego w pytaniu „zadaszenia tarasu”, będzie uzależniona od tego, czy będzie to odrębny środek trwały, czy też element, który zwiększy wartość istniejącego już w jednostce środka trwałego.

Zgodnie z Zasadami kwalifikowalności dla działania 13.1, kosztem kwalifikowalnym jest zakup środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych niezbędnych do wprowadzenia do oferty nowego produktu i/lub usługi lub niezbędnych do wprowadzenia zmian w realizowanych procesach operacyjnych, wytwórczych, usługowych, sprzedażowych. Definicja środka trwałego, została określona w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 i stanowi ona, iż środki trwałe – zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 15 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2019 r. poz. 351, z późn. zm.), z zastrzeżeniem inwestycji, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 17 tej ustawy, to rzeczowe aktywa trwałe i zrównane z nimi, o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, kompletne, zdatne do użytku i przeznaczone na potrzeby jednostki organizacyjnej; zalicza się do nich w szczególności: nieruchomości – w tym grunty, prawo użytkowania wieczystego gruntu, budowle i budynki, a także będące odrębną własnością lokale, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego, maszyny, urządzenia, środki transportu i inne rzeczy, ulepszenia w obcych środkach trwałych, inwentarz żywy.

Zakupiony w ramach projektu środek trwały, powinien być ujęty w Ewidencji Środków Trwałych jednostki, jako odrębna pozycja.

Zakupiony w ramach projektu środek trwały będzie co do zasady kwalifikowalny, o ile spełni definicję środka trwałego i zostanie ujęty w Ewidencji Środków Trwałych jednostki jako odrębna pozycja.

 

Pytanie 7: Czy wprowadzając nowa branże do przedsiębiorstwa na moment składania wniosku o dofinansowanie należy zaktualizować dokument rejestrowy o nowe, dodatkowe PKD?

Odpowiedź: Jeżeli wnioskodawca planuje wprowadzić nowy produkt/usługę, a wiąże się to z nową, dotychczas nieprowadzoną działalnością, w momencie rozpoczęcia działalności w nowej branży, należy wprowadzić do dokumentów rejestrowych kod PKD związany z nową działalnością.

Nie jest to jednak wymagane, na moment złożenia wniosku o dofinansowanie.

 

Pytanie 8. Do kiedy można zaplanować realizację projektu?

Odpowiedź: Końcowa data kwalifikowalności wydatków w perspektywie finansowej na lata 2014-2020 to 31 grudnia 2023 r. Tym samym, należy tak zaplanować okres realizacji projektu, ażeby ostatni wydatek w ramach projektu został poniesiony maksymalnie do tego dnia.

 

Pytanie 9: Czy udzielane wsparcie ma formę pomocy de minimis czy publicznej?

Odpowiedź: W działaniu 13.1 pomoc udzielana jest wyłącznie w formie pomocy de minimis. Informacja na ten temat znajduje się w Regulaminie naboru, a także Zasadach kwalifikowalności wydatków, będących załącznikiem do Regulaminu.

 

Pytanie 10: Czy możliwe jest aplikowanie o pomoc publiczną w tym konkursie i zachowanie 90% dofinansowania, czy też liczymy wtedy dofinansowanie zgodnie z mapą pomocy regionalnej?

Odpowiedź: NIE. W działaniu 13.1 pomoc udzielana jest wyłącznie w formie pomocy de minimis. Wobec tego nie jest możliwe aplikowanie o pomoc publiczną w ramach naboru.

 

Pytanie 11: Ponieważ podmiot udzielający pomocy ma obowiązek poinformować o rodzaju pomocy publicznej, której udziela wraz z podaniem numeru programu pomocowego, na podstawie którego pomoc jest udzielana – proszę o te dane – bez nich nie ma możliwości weryfikacji limitów pomocy.

Odpowiedź: W działaniu 13.1 pomoc udzielana jest wyłącznie w formie pomocy de minimis. Wobec tego obowiązek, o którym mowa w pytaniu, nie ma zastosowania w przypadku wsparcia udzielanego w ramach naboru nr RPWM.13.01.00-IZ.00-28-001/22.

 

Pytanie 12: Czy osoba współpracująca (małżonek) jest zaliczana do zatrudnienia ocenianego w kryterium merytorycznym punktowym "Zatrudnienie"?

Odpowiedź: Zgodnie z definicją kryterium merytorycznego punktowego nr 1 „Zatrudnienie”, ocenie podlega liczba pracowników zatrudnionych przez Wnioskodawcę na dzień złożenia wniosku o dofinansowanie (na podstawie druku ZUS DRA z miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku o dofinansowanie).

Wobec powyższego, jeśli za współmałżonka odprowadzana są składki do ZUS i jest on ujmowany w deklaracji ZUS DRA, powinien zostać wliczony do liczby pracowników zatrudnionych przez Wnioskodawcę.

 

Pytanie 13: Jeżeli głównym kryterium oceny wniosków jest czas złożenia, to czy w celu uniknięcia nieporozumień planujecie Państwo uruchomienie zegara w generatorze wniosków?

Odpowiedź: Nabór RPWM.13.01.00-IZ.00-28-001/22, tak jak w przypadku wszystkich dotychczas ogłaszanych naborów w ramach RPO WiM 2014-2020, rozpoczyna się w godzinach pracy Urzędu ( tj. w poniedziałki 8:00-16:00, wtorek-piątek 7:30-15:30).

Wysłanie wniosku w systemie MAKS 2, a także złożenie wersji papierowej wniosku wraz z załącznikami będzie możliwe od dnia rozpoczęcia naboru, tj. 26 kwietnia 2022 r. od godziny 7:30.

Zegar serwera, na którym znajduje się system informatyczny LSI MAKS 2 jest zsynchronizowany z serwerem Głównego Urzędu Miar. Taka informacja znajduje się w Regulaminie naboru. Wobec powyższego nie ma konieczności uruchamiania dodatkowego zegara w systemie LSI MAKS 2. Ponadto, jak wskazano w Instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie, po wysłaniu wersji elektronicznej wniosku o dofinansowanie, Wnioskodawca otrzyma informację zwrotną w LSI MAKS 2, zawierającą dzień, godzinę, minutę i sekundę wpływu wniosku w systemie.

 

Pytanie 14. W związku z ogłoszeniem konkursu w ramach działania 13.1 Wytrzymałe MŚP, proszę o wyjaśnienie zapisu  znajdującego się w zapisach Regulaminu konkursu (§4 ust. 3), Wydatki ponoszone w ramach projektu kwalifikowalne są od 1 lutego 2020 r.

1. Czy to oznacza, że można dodać do projektu maszynę, którą przedsiębiorca kupił po 1 lutym 2020 roku?

2. Jeśli tak – to co z procedurą ofertową, wiadomo że kupując w tamtym czasie nie wiedzieli ze będzie taki konkurs więc kupili bez zamieszczania zapytań ofertowych w bazie, tym bardziej ze nie było wówczas osi 13.

3. Jeśli tak to w ramach jakiego typu pomocy można to ująć czy de minimis czy publicznej?

Odpowiedź: W związku z tym, że dodatkowa 13 Oś, w RPO WiM 2014-2020, została utworzona w wyniku przekazania przez KE dodatkowych środków z tzw. zasobów REACT-EU, zgodnie zapisami Rozporządzenia Ogólnego (definicja w Regulaminie naboru), w przypadku zasobów REACT-EU, operacje kwalifikują się do wsparcia od dnia 1 lutego 2020 r. na zasadzie odstępstwa od art. 65 ust. 2 i 9 Rozporządzenia Ogólnego (zgodnie z art. 92b ust. 11 Rozporządzenia Ogólnego).

W naborze RPWM.13.01.00-IZ.00-28-001/22, datą od której można ponosić wydatki i mogą zostać one uznane za kwalifikowalne w projekcie, jest 01 lutego 2020 r. Jednakże, ażeby wydatek został uznany za kwalifikowalny w projekcie, musi być spełniony szereg warunków określonych m.in. w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 (dalej: Wytyczne).

Zgodnie z ww. Wytycznymi, jednym z warunków, który musi zostać spełniony, żeby wydatek został uznany za kwalifikowalny jest warunek, że musi on zostać dokonany w sposób przejrzysty, racjonalny i efektywny, z zachowaniem zasad uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów. Spełnienie powyższego wymogu następuje m.in. poprzez przeprowadzenie wyboru wykonawcy/dostawcy produktu/usługi, zgodnie z zasadami określonymi w Wytycznych.

Tym samym, zgodnie z Regulaminem naboru, a także Wytycznymi, Wnioskodawcy, którzy chcą przed podpisaniem Umowy o dofinansowanie projektu (na własne ryzyko) rozpocząć realizację projektu (w sytuacji przewidzianej w Wytycznych obowiązujących na dzień wszczęcia postępowania), powinni upubliczniać swoje zapytania ofertowe w serwisie Baza Konkurencyjności.

Powyższe jest niezbędne do uznania wydatku za kwalifikowalny w projekcie.

Odnosząc się do kwestii typu pomocy, w działaniu 13.1, pomoc udzielana jest wyłącznie w formie pomocy de minimis. Informacja na ten temat znajduje się w Regulaminie naboru, a także Zasadach kwalifikowalności wydatków, będących załącznikiem do Regulaminu.

 

Pytanie 15: Czy we wskaźniku produktu "Liczba nabytych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych" należy uwzględnić również wyposażenie? Zgodnie z przepisami księgowymi  wyposażenie nie jest środkiem trwałym.

Odpowiedź: Wskaźnik zgodnie z definicją zamieszczoną w Regulaminie naboru, obrazuje sumaryczną liczbę zakupionych w wyniku realizacji projektu środków trwałych (w tym środków transportu) oraz wartości niematerialnych i prawnych. Wskazane we wskaźniku liczby muszą być spójne z tymi, które zostały wymienione w treści wniosku o dofinansowanie oraz harmonogramie rzeczowo-finansowym.

Nie ma obowiązku ujmowania we wskaźniku wyposażenia, jeśli nie stanowi ono środka trwałego.

 

Pytanie 16: W związku z wydłużeniem czasu rozliczenia rocznego do końca czerwca, przedsiębiorcy nie posiadają w tym zakresie dokumentów za rok 2021. Czy w takim przypadku w załączniku Oświadczenie o spełnianiu kryteriów MŚP, ma być pozostawione w roku 2021 puste miejsce i zostanie ono uzupełnione w trakcie uzupełnień formalnych czy należy wykazać dane za rok 2020, 2019 i 2018?

Odpowiedź: Dane zawarte w Oświadczeniu o spełnianiu kryteriów MŚP, powinny dotyczyć zamkniętych okresów sprawozdawczych, tym samym w opisanym w pytaniu przypadku, powinny to być dane za rok 2020, 2019 i 2018.

Jeśli podczas ewentualnej oceny spełnienia kryteriów merytorycznych, zaistnieje konieczność aktualizacji danych, zostaniecie Państwo o to poproszeni na etapie oceny.

 

Wstępna informacja o naborze

Ogłaszamy nabór wniosków o dofinansowanie w ramach działania 13.1 Wytrzymałe MŚP.

Nabór nr RPWM.13.01.00-IZ.00-28-001/22.

Termin, od którego można składać wnioski

26 kwietnia 2022 r.

Termin, do którego można składać wnioski

28 kwietnia 2022 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu

nie dotyczy

Miejsce składania wniosku

Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,

ul. Kościuszki 89/91, 10-554 Olsztyn, I piętro, pok. 101

lub 

Kancelaria Ogólna Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie,
ul. Emilii Plater 1, pokój 380

Godziny pracy:

poniedziałek:  8:00 – 16:00

wtorek – piątek: 7:30 – 15:30

Sposób składania wniosku

Wypełniony wniosek w wersji elektronicznej należy przesłać za pomocą systemu informatycznego LSI MAKS 2, używając funkcji: „wyślij wniosek” z zastrzeżeniem, że w dniu rozpoczęcia naboru wysłanie wniosku będzie możliwe od godziny 7:30, natomiast w dniu zamknięcia naboru wniosek w wersji elektronicznej musi być wysłany do godziny 15:30.

Następnie wydrukowany wniosek o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami należy złożyć w formie papierowej w 1 egzemplarzu oraz w wersji elektronicznej (na płycie CD/ innym nośniku elektronicznym). Wnioskodawca składa w sekretariacie Departamentu Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego nie później niż w dniu następnym po wysłaniu wniosku w wersji elektronicznej – decyduje data wpływu, z zastrzeżeniem, że w dniu zamknięcia naboru, wniosek wraz z załącznikami w formie papierowej, musi być dostarczony w dniu wysłania wersji elektronicznej.

W przypadku nadania wniosku listem poleconym, termin uznaje się za zachowany, jeżeli zostanie on nadany w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Poczta Polska S.A) nie później niż w dniu następnym po wysłaniu wniosku w wersji elektronicznej – decyduje data nadania, z zastrzeżeniem, że w dniu zamknięcia naboru, wniosek wraz z załącznikami w formie papierowej, musi być nadany w dniu wysłania wersji elektronicznej.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Przedsiębiorstwa (MŚP)

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Wsparcie skierowane jest na zabezpieczenie ciągłości działalności gospodarczej w okresie epidemii oraz wprowadzanie zmian wpływających na budowanie odporności firmy na przyszłe kryzysy (w tym m.in. dostosowanie stanowisk pracy do działania w warunkach zwiększonego reżimu sanitarnego, zmiana sposobu funkcjonowania/dystrybucji, zmiana oferty, przebranżowienie)

Wsparcie ma na celu umożliwienie/ułatwienie działalności gospodarczej w okresie zwiększonego zagrożenia w obszarze zdrowia (w tym w okresie zagrożenia epidemicznego, epidemii, reżimu sanitarnego) poprzez:

 • zakup sprzętu/usług pod kątem zapewnienia ciągłości pracy i działalności, a także budowania odporności firmy na przyszłe kryzysy (m.in. usług doradczych, dostosowanie do pracy zdalnej, sprzedaży wysyłkowej, zmiany sieci dystrybucji, wprowadzenie nowego produktu/ usługi, przebranżowienie, etc.)
 • dostosowanie stanowisk pracy do pracy w warunkach epidemii, m.in. poprzez wyposażenie w środki ochrony indywidualnej i ochrony zbiorowej, testy zdrowotne dla pracowników.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów wskazane są w Szczegółowym opisie osi priorytetowych oraz w załącznikach do Regulaminu naboru

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

90% wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

50 620 051,95 złotych

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin naboru

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Szczegółowe informacje na temat procedury odwoławczej znajdują się w § 14 Regulaminu naboru

Pytania i odpowiedzi

Pytania prosimy kierować do:

 • Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Olsztynie, Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego,

ul. Głowackiego 17, 10-447 Olsztyn,

tel. 89 512 54 82, 89 512 54 83, 89 512 54 85,  89 512 54 86,

e-mail: gpiolsztyn@warmia.mazury.pl,

 • Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Elblągu, Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego,

Biuro Regionalne w Elblągu, ul. Zacisze 18, 82-300 Elbląg,

tel. 55 620 09 13, 55 620 09 14, 55 620 09 16,

e-mail: lpielblag@warmia.mazury.pl

lub

nabory.przedsiebiorczosc@warmia.mazury.pl

Tel. 89 521 96 36

89 521 93 97

89 521 96 26

89 521 96 41

89 521 96 54

Pliki do pobrania

Pełna dokumentacja konkursowa zip

2022-04-13

Wytyczne ministerialne zip

2022-04-13

Anonimowy formularz on-line

Formularz nie został wysłany, prosimy odczekać 2 minuty i spróbować jeszcze raz.

Jeśli masz uwagi dotyczące naboru Działanie 13.1 Wytrzymałe MŚP. Nabór nr RPWM.13.01.00-IZ.00-28-001/22 , to podziel się z nami swoją opinią. Twoja informacja pomoże nam doskonalić działania i lepiej przygotować kolejny nabór.

Uwagi w kategoriach:

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS
Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.