Fundusze Europejskiej
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

Pytania i odpowiedzi - 30 października 2017 r.

Pytanie 1

Czy dofinansowanie może być przeznaczone na wynagrodzenie osób pochodzących z zagranicy prowadzących szkolenia na terenie realizacji działania (EŁK)?. Jeżeli tak, to czy jest odgórnie ustalona forma wypłacania wynagrodzenia np. rodzaj umowy/faktury itp?

Odpowiedź 1

Co do zasady, jeżeli przepisy prawa powszechnie obowiązującego nie stanowią inaczej, z punktu widzenia realizacji projektu, nie ma znaczenia czy osoba prowadząca zajęcia w projekcie będzie pochodziła z zagranicy czy też nie (o ile jej kwalifikacje i doświadczenie umożliwiają realizację takiego wsparcia). Ponadto, należy zwrócić uwagę, że angażowanie personelu do projektu musi być zgodne z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 (podrozdział 6.15 Koszty związane z angażowaniem personelu).

Sposób angażowania personelu do projektu zależy każdorazowo od rodzaju kadry (własna czy zewnętrzna) i przy konstruowaniu projektu m.in. w tym zakresie, należy kierować się zasadami wyznaczonymi ww. Wytycznych w zakresie kwalifikowalności.

Należy zaznaczyć, że środki finansowe powinny być w głównej mierze skierowane na aktywizację społeczną uczestników projektu. Dlatego też, przy planowaniu budżetu projektu należy pamiętać o racjonalnym podziale środków pomiędzy kosztami personelu a działaniami skierowanymi bezpośrednio do uczestników projektu.

Pytanie 2

Czy istnieje możliwość finansowania wyjazdu (zarówno przejazdu, zakwaterowania jak i wyżywienia) za granicę uczestników projektu? Celem takiego wyjazdu jest przede wszystkim integracja, nauka tolerancji oraz szacunku do różnorodności kulturowej, a także nauka języka obcego - angielskiego w praktyce.

Odpowiedź 2

W Regulaminie konkursu zamkniętego nr RPWM.11.02.05-IZ.00-28-002/17 w podrozdziale 3.2 Typy projektu określono katalog przykładowych działań jakie można realizować w ramach konkursu – przykład opisany w pytaniu Wnioskodawcy nie wpisuje się w katalog możliwych form wsparcia w ramach konkursu. Ponadto, należy wskazać, że celem projektów w ramach tego konkursu powinna być m.in. integracja społeczności lokalnych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu.

W związku z powyższym należy stwierdzić, że sfinansowanie wyjazdu uczestników projektu zagranicę nie będzie możliwe.

Pytanie 3

Czy istnieją jakiekolwiek przeciwwskazanie co do zatrudnienia w projekcie w ramach dofinansowania jednego z fundatorów, czy takie zatrudnienie może dotyczyć kosztów pośrednich czy bezpośrednich również oraz czy rodzaj współpracy (umowa o pracę, umowa cywilnoprawna, faktura) ma znaczenie?

Odpowiedź 3

Co do zasady, jeżeli fundator (rozumiany jako założyciel/współzałożyciel fundacji) posiada odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie do realizacji wsparcia na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym lub doświadczenie przy realizacji i zarządzaniu takimi projektami, nie ma przeciwskazań aby zatrudnić taką osobę w ramach projektu (np. jako koordynatora projektu).

Rodzaj kosztów z jakich zostanie pokryte wynagrodzenie kadry w projekcie zależy od Wnioskodawcy (tj. kadra merytoryczna – taka która świadczy wsparcie dla uczestników projektu – będzie finansowana z kosztów bezpośrednich; kadra zarządzająca – taka która jedynie zarządza i koordynuje realizacją projektu – będzie finansowana z kosztów pośrednich). To samo tyczy się formy zaangażowania kadry do projektu (inne zasady dotyczą kadry własnej, a inne kadry zewnętrznej – kwestię regulują Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków).

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS
Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.