Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

Pytania i odpowiedzi - 31 października 2017 r.

Pytanie 1

Czy wsparciem projektu mogą być objęci rodzice na zasiłku pielęgnacyjnym? W naszym przypadku są to mamy opiekujące się dziećmi niepełnosprawnymi.

 

Odpowiedź 1

Grupę docelową w ramach konkursu zamkniętego nr RPWM.11.02.05-IZ.00-28-002/17 stanowią osoby i rodziny zagrożone ryzykiem ubóstwa i/lub wykluczenia społecznego zamieszkujące na obszarze wyznaczonym
do rewitalizacji, wskazanym w „Programie Rewitalizacji Ełku na lata 2016-2023”.

Definicja osób lub rodzin zagrożonym ubóstwem lub wykluczeniem społecznym znajduje się w Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020. Zgodnie z tą definicją do osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym zaliczamy m.in. rodziny z dzieckiem z niepełnosprawnością, o ile co najmniej jeden z rodziców lub opiekunów nie pracuje ze względu na konieczność sprawowania opieki nad dzieckiem z niepełnosprawnością.

Z przedstawionego zapytania jednakże nie wynika, czy rodzice, którzy zostaną objęci wsparciem w projekcie, wpisują się w definicję osoby lub rodziny zagrożonej ubóstwem lub wykluczeniem społecznym (zasiłek pielęgnacyjny jest wypłacany osobom z tytułu niepełnosprawności, natomiast osobom, które nie pracują ze względu na konieczność sprawowania opieki nad dzieckiem z niepełnosprawnością, przysługuje świadczenie pielęgnacyjne – dlatego też zwrot „rodzice na zasiłku pielęgnacyjnym” jest niejednoznaczny).

 

Pytanie 2

Czy w ramach projektu możemy sfinansować kursy dla beneficjentów projektu z metod rehabilitacyjnych tj Bobat? Organizacja takiego kursu na miejscu była by szalenie kosztowna. Ośrodki specjalizujące się w metodach pracy z dziećmi przeważnie tylko na miejscu organizują kursy tj SI, Bobat, metoda krakowska. W ramach naszego projektu twardego remontujemy budynek z przeznaczeniem dla dzieci niepełnosprawnych i ich rodzin, dlatego osoby, które wzmocniły by swoje kwalifikacje w ww. zakresach, z momentem uzyskania kwalifikacji otrzymały by zatrudnienie. Nasz lokalny rynek jest niezwykle ubogi jeśli chodzi o dostęp do takich specjalistów. W naszym zespole mamy rehabilitantów, którzy chętnie podwyższyli by swoje kwalifikacje w ramach projektu.

 

Odpowiedź 2

W Regulaminie konkursu zamkniętego nr RPWM.11.02.05-IZ.00-28-002/17 w podrozdziale 3.2 Typy projektu określono katalog przykładowych działań jakie można realizować w ramach konkursu – przykład opisany w pytaniu Wnioskodawcy nie wpisuje się w katalog możliwych form wsparcia w ramach konkursu. Dodatkowo, należy wskazać, że celem projektów w ramach tego konkursu powinna być m.in. integracja społeczności lokalnych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu.

Ponadto, należy zaznaczyć, że środki dofinansowania w ramach niniejszego konkursu nie mogą być przeznaczone na organizację kursów zawodowych, dotyczy to uczestników projektu, a w szczególności kadry projektu.

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS