Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

Komunikat o wydłużeniu terminu oceny formalno-merytorczej - 2.11.2017 r.

Informujemy o wydłużeniu terminu oceny formalno-merytorycznej z 70 do 90 dni od dnia powołania KOP w naborze nr  RPWM.01.03.06-IZ.00-28-001/17 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa 1 Inteligentna Gospodarka Warmii i Mazur, Działanie 1.3 Przedsiębiorczość (Wsparcie przedsiębiorczości), Poddziałanie 1.3.6 Nowoczesne usługi instytucji otoczenia biznesu.

Zgodnie z § 11 ust. 3 Regulaminu konkursu nr RPWM.01.03.06-IZ.00-28-001/17 „W szczególnych przypadkach (np. duża liczba wniosków, zdolność Instytucji do oceny wniosków, konieczność zamówienia dodatkowych ekspertyz) może zostać podjęta decyzja o wydłużeniu terminu oceny wniosków o dofinansowanie projektów.” 

Pliki do pobrania

Komunikat

2017-11-02

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS