Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

Ogłoszenie o naborze wniosków o wydanie rekomendacji Związku ZIT MOF Ełk - 2.11.2017 r.

Na podstawie Uchwały nr 9/2016 Komitetu Sterującego Związku ZIT MOF Ełk z 24.06.2016 r. oraz pkt. 3.8 Regulaminu konkursu nr RPWM.11.02.05-IZ.00-28-003/17 w ramach RPO Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 11 Włączenie społeczne, Związek ZIT MOF Ełk ogłasza nabór wniosków o wydanie rekomendacji dot. zgodności ze „Strategią Rozwoju Ośrodka Subregionalnego Ełk do roku 2025” dla projektów zamierzających ubiegać się
o dofinansowanie z Poddziałania 11.2.5 Lokalne działania integracyjne społeczności – projekt ZIT Ełk.

 

Poddziałanie RPO WiM 2014-2020: Poddziałanie 11.2.5 Lokalne działania integracyjne społeczności – projekt ZIT Ełk

Nr konkursu: RPWM.11.02.05-IZ.00-28-003/17

Termin składania wniosków o wydanie rekomendacji Związku ZIT MOF Ełk:

3-24 listopada 2017 r.

Sposób i miejsce składania wniosków:

  1. wypełniony wniosek o wydanie rekomendacji (załącznik nr 1),
  2. oświadczenie Związku ZIT MOF Ełk (załącznik nr 2; Wnioskodawca wypełnia jedynie punkty „nazwa podmiotu oraz jego status prawny”, „tytuł projektu”, „krótki opis projektu”)

należy złożyć w formie papierowej, osobiście lub pocztą w terminie określonym w ogłoszeniu, w Biurze Związku ZIT MOF Ełk, przy ul. Małeckich 3 lok 12 lub w sekretariacie Urzędu Miasta Ełku,
ul. Piłsudskiego 4, 19-300 Ełk (decyduje data wpływu; wnioski, które wpłyną po terminie, nie będą rozpatrywane).

Sposób rozstrzygnięcia: wydanie rekomendacji Związku ZIT MOF Ełk dot. zgodności projektu ze Strategią Rozwoju Ośrodka Subregionalnego Ełk do roku 2025 nastąpi na podstawie procedury przyjętej Uchwałą nr 9/2016 Związku ZIT MOF Ełk z dnia 24.06.2016 r. (załącznik nr 3).

Kontakt: Biuro Związku ZIT MOF Ełk Urzędu Miasta Ełku, ul. Małeckich 3 pok. 12,

tel. 87 73 26 184. 87 73 26 240

e-mail: zit@um.elk.pl

 

Pliki do pobrania

Ogłoszenie o naborze

2017-11-02

Załącznik nr 1 Wniosek o wydanie rekomendacji Związku ZIT MOF EŁK

2017-11-02

Załącznik nr 2 Oświadczenie Związku ZIT MOF Ełk

2017-11-02

Załącznik nr 3 Procedura wydawania rekomendacji Związku ZIT MOF EŁK

2017-11-02

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS