Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

Aktualizacja Regulaminu konkursu - 06.11.2017 r.

Uchwałą Zarządu Warmińsko-Mazurskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie z dnia 06.11.2017 r. zmianie uległ Regulamin konkursu nr RPWM.01.05.01-IP.03-28-001/17 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego·Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa 1 Inteligentna gospodarka Warmii i Mazur Działanie 1.5 Nowoczesne firmy Poddziałanie 1.5.1 Wdrożenie wyników prac B+R w zakresie:

 

§ 6 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„Kwota przeznaczona do dofinansowania projektów w ramach konkursu nr RPWM.01.05.01-IP.03-28-001/17 tj. kwota alokacji wynosi: 13 025 605,24 EUR, co daje kwotę 55 270 248,15  PLN, liczoną po kursie 4,2432 EUR/PLN ze środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego1."

_________________

1 Wartość w PLN została określona według kursu Europejskiego Banku Centralnego z przedostatniego dnia kwotowania środków w ·miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym zwiększono alokację, tj. 30.10.2017 r., gdzie 1 EUR = 4,2432 PLN. Z uwagi na konieczność ogłoszenia naborów w·PLN, wybór projektów do dofinansowania oraz podpisanie umów będzie uzależnione od dostępności środków.

 

Zmiana wynika ze zwiększenia kwoty alokacji przeznaczonej na konkurs nr RPWM.01.05.01-IP.03-28-001/17.

 

Zmiana obowiązuję od 06.11.2017 r.

 

Pliki do pobrania

Regulamin konkursu - obowiązuje od 06.11.2017 r.

2017-11-06

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS