konferencja online
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

Nadużycia

Definicja nadużycia finansowego

Nadużycie finansowe w rozumieniu art. 1 lit. a Konwencji sporządzonej na mocy art. K.3 Traktatu o Unii Europejskiej w sprawie ochrony interesów finansowych Wspólnot Europejskich jest to jakiekolwiek celowe działanie lub zaniechanie naruszające interesy finansowe Wspólnot Europejskich w odniesieniu do wydatków, polegające na:

  • wykorzystaniu lub przedstawieniu nieprawdziwych, niepoprawnych lub niepełnych oświadczeń lub dokumentów, które ma na celu sprzeniewierzenie lub bezprawne zatrzymanie środków z budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich lub budżetów zarządzanych przez Wspólnoty Europejskie lub w ich imieniu,
  • nieujawnieniu informacji z naruszeniem szczególnego obowiązku, w tym samym celu,
  • niewłaściwym wykorzystaniu takich środków do celów innych niż te, na które zostały pierwotnie przyznane.

 

Polityka zwalczania nadużyć finansowych

Zgodnie z art. 125 ust. 4 lit c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1303/2013 Instytucja Zarządzająca zobowiązana jest do wprowadza skutecznych i proporcjonalnych środków zwalczania nadużyć finansowych, uwzględniając stwierdzone rodzaje ryzyka.

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 utworzono uporządkowany system w zakresie skutecznego przeciwdziałania problemowi nadużyć finansowych oparty na:

  • działaniach prewencyjnych takich jak: szkolenia pracowników; działania podnoszące poziom świadomości na temat nadużyć finansowych; informowanie o prowadzonych kontrolach projektów,
  • stosowaniu przejrzystego podziału obowiązków w zakresie organizowania systemów kontroli i zarządzania,
  • funkcjonowaniu jednoznacznie sformułowanego kodeksu etycznego,
  • przejrzystych mechanizmach zgłaszania nadużyć finansowych właściwym organom.
     

W celu zapewnienia odpowiedniego poziomu zarządzania ryzykiem nadużyć finansowych oraz wprowadzenia jednolitych reguł stosowanych w ramach RPO WiM 2014–2020, Instytucja Zarządzająca Programem opracowała „Zasady Instytucji Zarządzającej w zakresie zarządzania ryzykiem oraz wprowadzenia skutecznych i proporcjonalnych środków zwalczania nadużyć finansowych  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko- Mazurskiego na lata 2014–2020 (wersja z 19.10.2021 roku). 

 

Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych – OLAF

OLAF prowadzi dochodzenia w sprawie nadużyć na szkodę budżetu Unii Europejskiej, korupcji oraz poważnych uchybień wewnątrz instytucji europejskich i opracowuje politykę zwalczania nadużyć finansowych na potrzeby Komisji Europejskiej.

 

Kontakt z OLAF

Zgodnie z Aneksem Nr 3 do Noty Komitetu Koordynacyjnego Fundusze COCOF 09/003/00 każdy obywatel UE może poinformować OLAF o podejrzeniu nadużycia finansowego lub korupcji mających wpływ finansowy na interesy Unii Europejskiej. Ogólna zasada OLAF brzmi: im wcześniej przekazywane są informacje i im bardziej są konkretne tym lepiej. Do informacji powinny być załączone wszelkie dostępne dokumenty.

W tym kontekście kluczową rolę może odgrywać OLAF–owska Sieć Komunikatorów ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OAFCN -  www.ec.europa.eu/anti_fraud/media-corner/anti-fraud-comunicators-network/index_en.htm), która obejmuje Rzecznika OLAF, rzeczników odpowiedzialnych za PR i urzędników ds. informacji w krajowych służbach dochodzeniowych, z którymi OLAF współpracuje w państwach członkowskich.

Kontakt z OLAF może się odbywać we wszystkich oficjalnych językach UE. Wszystkie szczegóły na temat możliwości kontaktowania się z OLAF znajdują się na stronie internetowej pod adresem: www.ec.europa.eu/anti_fraud/index_pl.html.

 

Zgłoś nadużycie

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 przykłada dużą wagę do działania zgodnego z obowiązującymi regulacjami, zarówno w zakresie przepisów prawa jak i procedur dotyczących wdrażania funduszy unijnych. Jednym z elementów dbałości o zgodność działania z przyjętymi zasadami jest utworzenie komórki zajmującej się zarządzaniem ryzykiem nadużyć finansowych oraz uruchomienie mechanizmu kontroli polegającego na anonimowym zgłaszaniu nadużyć finansowych.

Jeżeli natknęli się Państwo na jakikolwiek rodzaj nadużycia związany z wdrażaniem Programu Regionalnego, będziemy wdzięczni za informację o tym fakcie. Państwa sygnał umożliwi nam wykrywanie i ściganie nadużyć finansowych. Dlatego też mogą Państwo zasygnalizować każde nadużycie popełnione w związku z wdrażaniem Programu Regionalnego.

Zgłoszenia w zakresie nadużyć finansowych, korupcji lub konfliktu interesów  można dokonać:

Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
ul. Emilii Plater 1
10-562 Olsztyn

z dopiskiem „Nadużycia"

Informujemy, iż zgłoszenia za pomocą dostępnego formularza kontaktowego można dokonać o dowolnej porze, w pełni anonimowo.

Zachęcamy jednak do podpisywania zgłoszeń, wpływa to znacząco na wzrost weryfikacji nadużycia finansowego. Zgłoszenia nadużyć traktujemy priorytetowo, mają one zawsze charakter poufny, zapewniający bezpieczeństwo osobom zgłaszającym. Wariant anonimowy przeznaczony jest dla osób, które w wyniku zgłoszenia obawiają się negatywnych konsekwencji.

Jeżeli chcieliby Państwo wiedzieć jakie działania podjęła Instytucja po przyjęciu zgłoszenia – prosimy zostawić swój adres e-mail.

Przeanalizujemy każde zgłoszenie i podejmiemy odpowiednie środki korygujące. Jednocześnie prosimy pamiętać, że fałszywe oskarżenie jest przestępstwem i może być prawnie ścigane.

 

Praktyczne poradniki

W celu zwiększenia świadomości na temat nieprawidłowości - w tym nadużyć finansowych - Instytucja Zarządzająca zaleca zapoznanie się z następującymi dokumentami (opracowaniami):

Pliki do pobrania

Zasady Instytucji Zarządzającej w zakresie zarządzania ryzykiem oraz wprowadzenia skutecznych i proporcjonalnych środków zwalczania nadużyć finansowych w ramach RPO WiM 2014–2020 – wersja bieżąca i archiwalne

2018-09-26

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS
Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.