Fundusze Europejskiej
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

Pytania i odpowiedzi – 8.11.2017 r.

PYTANIE:

Czy demontaż na zimę pomostu pływającego (projekt realizowany w ramach poddziałania 6.2.3 – schemat B) przerywa okres trwałości projektu?

 

ODPOWIEDŹ:

W przypadku, gdy w ramach projektu został zaplanowany zakup, montaż oraz demontaż pomostu na okres zimowy i jest to zgodne z celami projektu opisanymi we wniosku o dofinansowanie, taka sytuacja w opinii IOK nie spowoduje naruszenia trwałości. Jeżeli jednak demontaż pomostu nie został zaplanowany w dokumentacji projektowej, taka sytuacja może doprowadzić do naruszenia trwałości projektu, opisanej w Artykule 71 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r.

Trwałość operacji:

1. W przypadku operacji obejmującej inwestycje w infrastrukturę lub inwestycje produkcyjne dokonuje się zwrotu wkładu z EFSI, jeżeli w okresie pięciu lat od płatności końcowej na rzecz beneficjenta lub w okresie ustalonym zgodnie z zasadami pomocy państwa, tam gdzie ma to zastosowanie, zajdzie która­kolwiek z poniższych okoliczności:

a) zaprzestanie działalności produkcyjnej lub przeniesienie jej poza obszar objęty programem;

b) zmiana własności elementu infrastruktury, która daje przed się biorstwu lub podmiotowi publicznemu nienależne korzyści;

c) istotna zmiana wpływająca na charakter operacji, jej cele lub warunki wdrażania, która mogłaby doprowadzić do naruszenia jej pierwotnych celów.

 

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS
Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.