Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

Spotkanie informacyjne w Olsztynie z Poddziałania 11.2.4 Ułatwienie dostępu do usług społecznych – projekt ZIT Olsztyn

 

UWAGA!   Spotkanie odwołane

 

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich zaprasza na bezpłatne spotkanie informacyjne w Olsztynie z Poddziałania 11.2.4 Ułatwienie dostępu do usług społecznych – projekt ZIT Olsztyn w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. Podczas spotkania przedstawione zostaną główne założenia konkursu nr RPWM.11.02.04-IZ.00-28-001/17, w ramach którego można uzyskać dofinansowanie na następujący typy projektów:

  • TYP 1 – realizacja zintegrowanych usług aktywizacyjno-integracyjnych na rzecz rodzin z zastosowaniem co najmniej trzech form wsparcia (na podstawie indywidualnej diagnozy rodziny) w wskazanych Regulaminie konkursu.
  • TYP 2 – Realizacja usług wspierających integrację rodzin ze środowiskiem lokalnym, prowadzących do aktywnego uczestnictwa w życiu społeczności lokalnej i podejmowania działań na jej rzecz (np. wspólne działanie na rzecz poprawy przestrzeni publicznej z wykorzystaniem nabytych podczas aktywizacji zawodowej kompetencji, aktywizacja środowisk lokalnych w celu tworzenia społecznych form samopomocy, udział w rodzinnych piknikach, wspieranie rodzin w ich środowiskach, w szczególności poprzez usługi streetworkera i animatora*.

*Typ projektu nr 2 może być realizowany jedynie w połączeniu z typem nr 1.

Konkurs skierowany jest do:

  • jednostek samorządu terytorialnego, ich związków i stowarzyszeń;
  • jednostek organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego;
  • jednostek organizacyjnych pomocy społecznej (w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej);
  • jednostek zatrudnienia socjalnego realizujących zadania wynikające z przepisów o zatrudnieniu socjalnym;
  • jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej (w rozumieniu przepisów o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej);
  • organizacji pozarządowych działających na podstawie zapisów statutowych w sferze pomocy i integracji społecznej oraz innych podmiotów prowadzących na podstawie zapisów statutowych działalność w sferze pomocy i integracji społecznej;
  • podmiotów ekonomii społecznej.

Szczegółowe informacje na temat grupy docelowej (potencjalnych uczestników) i miejsca realizacji projektu oraz obligatoryjnych załączników można znaleźć w Regulaminie konkursu.


Termin i miejsce spotkania:

17 listopada 2017 r. w godzinach 10.00–13.30, Olsztyn, Hotel Park

Warunki uczestnictwa:

1) przesłanie podpisanego formularza do 15 listopada br. na adres: gpiolsztyn@warmia.mazury.pl

2) potwierdzenie mailowe przesłane przez organizatorów spotkania po zakończeniu rekrutacji.

 

W przypadku osób z niepełnosprawnościami prosimy o poinformowanie organizatora o swoich potrzebach. Umożliwi to przygotowanie odpowiedniej pomocy oraz sprawną obsługę spotkania.

 

Zgłoś nieobecność:

Udział w spotkaniu jest bezpłatny, jednak ponosimy koszty jego organizacji, nawet za zgłoszone a niewykorzystane miejsca. Dlatego prosimy o poinformowanie o nieobecności na spotkaniu, pomimo wcześniejszej rejestracji i potwierdzenia uczestnictwa. Ta zasada przyczyni się do wydatkowania środków publicznych w sposób celowy i oszczędny.

 

Więcej informacji:

Wszelkie dodatkowe informacje dotyczące organizowanego spotkania uzyskasz w:

  • Głównym Punkcie Informacyjnym Funduszy Europejskich w Olsztynie

przy ul. Głowackiego 17, 10-447 Olsztyn,

tel. (89) 512 54 86, (89) 512 54 85, (89) 512 54 83, (89) 512 54 82.

Pliki do pobrania

Agenda spotkania

2017-11-10

Formularz zgłoszeniowy

2017-11-10

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS