Fundusze Europejskiej
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

Aktualizacja Regulaminu konkursu - 14.11.2017 r.

Wykaz zmian w Regulaminie konkursu zamkniętego nr RPWM.11.02.04-IZ.00-28-001/17 i w ogłoszeniu o konkursie:

W ogłoszeniu o konkursie nr RPWM.11.02.04-IZ.00-28-001/17 stanowiącym załącznik nr 1 do Uchwały nr 58/908/17/V Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 29 września 2017 r. wprowadza się następujące zmiany:

w akapicie Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania dodaje się zapis o następującym brzmieniu:

„- dla projektów państwowych jednostek budżetowych:

• wartość dofinansowania wynosi 85%

w tym wsparcie finansowe EFS wynosi 85%.”

w akapicie Minimalny wkład własny dodaje się zapis o następującym brzmieniu:

„- minimalny wkład własny beneficjenta wynosi 15% (projekty państwowych jednostek budżetowych).”.

W Regulaminie konkursu zamkniętego nr RPWM.11.02.04-IZ.00-28-001/17 stanowiącym załącznik nr 2 do Uchwały nr 58/908/17/V Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 29 września 2017 r. (dalej: Regulamin konkursu) w rozdziale 3 Podstawowe informacje o konkursie, podrozdział 2.3 Kwota przeznaczona na konkurs omyłkowo nie dodano zapisów dotyczących maksymalnego dopuszczalnego poziomu dofinansowania i minimalnego wkładu własnego Beneficjenta, w przypadku państwowych jednostek budżetowych (zmiany te wynikają z aktualizacji Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowej 11 Włączenie społeczne – wykaz zmian z dnia 25.09.2017 r.). W związku z czym do Regulaminu konkursu wprowadza się następujące zmiany:

w rozdziale 2 Podstawowe informacje o konkursie, podrozdziale 2.3 Kwota przeznaczona na konkurs:

po punkcie 4 dodaje się pkt 5 i 6 o następującym brzmieniu:

„5. W przypadku projektów realizowanych przez państwowe jednostki budżetowe maksymalny poziom dofinansowania środkami UE wynosi 85% wydatków kwalifikowalnych.

6. W przypadku państwowych jednostek budżetowych minimalny wkład własny wynosi 15% wydatków kwalifikowalnych.”

dotychczasowy pkt 5 otrzymuje numer 7.

w rozdziale 4 Zasady finansowania projektu, podrozdziale 4.4 Wkład własny, dotychczasowa treść w ramce:

„UWAGA! W ramach tego konkursu minimalny wkład własny beneficjenta do realizacji projektu wynosi 5% wydatków kwalifikowalnych.”

otrzymuje następujące brzmienie:

„UWAGA! W ramach tego konkursu minimalny wkład własny beneficjenta do realizacji projektu wynosi 5% wydatków kwalifikowalnych. W przypadku państwowych jednostek budżetowych minimalny wkład własny wynosi 15% wydatków kwalifikowalnych.”

W Regulaminie konkursu w rozdziale 4 Zasady finansowania projektu podrozdział 4.11 Udzielanie zamówień w ramach projektu zmiany wymaga wskazany sposób publikacji zapytań ofertowych w przypadku projektów, które ze względu na swoją specyfikę wymagają rozpoczęcia realizacji jeszcze przed podpisaniem umowy o dofinansowanie projektu. Dotychczasowe zapisy Regulaminu konkursu, wynikające z komunikatu IZ RPO WiM dotyczącego interpretacji Ministerstwa Rozwoju w zakresie stosowania zasady konkurencyjności z dnia 26 września 2017 r., wskazują, że Beneficjent może publikować zapytania ofertowe na swojej stronie internetowej. Jednakże, w związku z odwołaniem komunikatu IZ RPO WiM oraz treścią pisma z Departamentu Audytu Wewnętrznego i Certyfikacji tut. Urzędu z dnia 25 października 2017 r. dotychczasowe zapisy Regulaminu konkursu w tym zakresie są nieprawidłowe. Tym samym należy dokonać zmiany Regulaminu konkursu zgodnie z zapisami Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.
W związku z czym w rozdziale 4 Zasady finansowania projektu podrozdział 4.11 Udzielanie zamówień w ramach projektu, dotychczasowa treść zawarta w 3 i 4 akapicie:

„W przypadku gdy, ze względu na specyfikę projektu, podmiot rozpoczyna jego realizację na własne ryzyko przed podpisaniem umowy o dofinansowanie projektu, w celu upublicznienia zapytania ofertowego powinien wysłać zapytanie ofertowe do co najmniej trzech potencjalnych wykonawców, o ile na rynku istnieje co najmniej trzech potencjalnych wykonawców danego zamówienia oraz upublicznić to zapytanie co najmniej na swojej stronie internetowej, o ile posiada taką stronę, lub na innej stronie internetowej wskazanej przez IZ.

Wszystkie podmioty nieposiadające własnej strony internetowej, a chcące na własne ryzyko przed podpisaniem umowy o dofinansowanie projektu rozpocząć realizację projektu, mogą umieszczać swoje zapytania ofertowe na stronie internetowej www.rpo.warmia.mazury.pl w zakładce „zapytania-ofertowe-wnioskodawców”.”

otrzymuje następujące brzmienie:

„W przypadku, gdy ze względu na specyfikę projektu Wnioskodawca rozpoczyna jego realizację na własne ryzyko przed podpisaniem umowy o dofinansowanie projektu, w celu upublicznienia zapytania ofertowego powinien zamieścić je na stronie internetowej wskazanej przez IOK (czyli takiej, która gwarantuje odpowiedni stopień upublicznienia informacji o zamówieniu – nie może być to strona własna Beneficjenta. Od dnia 1 stycznia 2018 r., stronie właściwej dla danego programu operacyjnego).

Właściwą stroną do publikacji ogłoszeń, o których mowa powyżej, pozostaje strona internetowa RPO WiM, funkcjonująca pod linkiem: https//rpo.warmia.mazury.pl/artykul/1387/zapytania-ofertowe-wnioskodawcow.”

W Regulaminie konkursu w rozdziale 9 Załączniki, wskazano jako załącznik nr 3 Wzór umowy o dofinansowanie projektu w ramach RPO WiM 2014−2020 wrazz załącznikami do umowy. W strukturze dokumentów IZ funkcjonuje wzór umowy o dofinansowanie projektu w ramach RPO WiM 2014-2020 wraz z załącznikami, który został zaktualizowany dnia 2 października 2017 r. (pismo o sygn. FS-II.410.112.2017). W związku z ogłoszeniem przedmiotowego konkursu na wzorze umowy o dofinansowanie projektu już nie funkcjonującym w strukturze dokumentów IZ należy dokonać zmiany Regulaminu konkursu w tym zakresie.

Zmiany w powyższym zakresie obowiązują od 14 listopada 2017 roku.

Powyższe zmiany, zgodnie z art. 41 ust. 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 – 2020 (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1460 z późn. zm.) nie skutkują nierównym traktowaniem Wnioskodawców.

Pliki do pobrania

Regulamin konkursu

2017-11-14

Umowa o dofinansowanie projektu

2017-11-14

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS
Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.