Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

Zmiana Regulaminu konkursu i Wzoru umowy – 15.11.2017 r.

Informujemy o aktualizacji Regulaminu konkursu oraz załącznika  15 tj. Wzoru umowy o dofinansowanie projektu.

Zgodnie z art.18 ust. 2  Ustawy z dnia 7 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowych w perspektywie finansowej 2014-2020 oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2017r. poz.1475) po upływie 3 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy wytyczne programowe, o których mowa w art.7 ust.1 ustawy zmienianej  w brzmieniu dotychczasowym, przestają obowiązywać.

W związku z powyższym, zważywszy na ogólny charakter zapisów obowiązujących wytycznych horyzontalnych i konieczności zapewnienia możliwości dalszego stosowania dotychczasowych uregulowanych w wytycznych programowych ograniczeń ponoszenia określonych kategorii wydatków w ramach poszczególnych typów operacji przewidzianych w Programie w części współfinansowanej ze środków EFRR, przenosi się odpowiednio zapisy dotyczące wydatków kwalifikowalnych i niekwalifikowalnych zawartych w wytycznych programowych do Załącznika do umowy o dofinansowanie projektu/uchwały o dofinansowanie projektu – „Zasady kwalifikowalności w ramach Oś priorytetowa 9 Dostęp do wysokiej jakości usług publicznych, Działanie 9.3 Infrastruktura edukacyjna, Poddziałanie 9.3.3 Instytucje popularyzujące naukę i innowacje Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014–2020 w zakresie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego”.

Z uwagi na wprowadzenie licznych zmian w treści całego załącznika nr 15 podjęto decyzję o jego aktualizacji. Powyższe zmiany, zgodnie z art. 41 ust. 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1460) nie skutkują nierównym traktowaniem Wnioskodawców. Zmiany obowiązują od od 14.11.2017 r., tj. od dnia podjęcia decyzji przez Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

 

Pliki do pobrania

Regulamin konkursu

2017-11-15

Wzór umowy

2017-11-15

Załącznik do umowy

2017-11-15

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS