Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.
bezpłatne wibinarium
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

Aktualizacja Regulaminu konkursu - 17.11.2017 r.

Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 informuje o aktualizacji Regulaminu konkursu nr RPWM.09.03.04-IZ.00-28-001/17 oraz załączników nr 15 i 18 do Regulaminu.

Konieczność aktualizacji załącznika nr 15 do Regulaminu konkursu – Wzoru umowy o dofinansowanie projektu wynika z potrzeby doprecyzowania jego zapisów m.in. w zakresie obowiązków beneficjentów dotyczących przetwarzania danych osobowych w ramach realizowanych projektów oraz postanowień dotyczących zasad wykorzystania systemów informatycznych.

Ponadto, w związku z przyśpieszeniem kontraktacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Departament EFRR proponuje wprowadzenie do Wzoru umowy o dofinansowanie (Załącznik nr 15 do Regulaminu) i Instrukcji zabezpieczeń (Załącznik Nr 18 do Regulaminu) zapisów pozwalających na wcześniejsze podpisywanie umów o dofinansowanie projektów przed przedłożeniem przez Beneficjentów wszelkich wymaganych dokumentów /ustanowieniu wszystkich zabezpieczeń, przy jednoczesnym postanowieniu, że wypłata dofinansowania nastąpi dopiero po złożeniu dokumentów/ustanowieniu zabezpieczeń. Powyższe zmiany umożliwią Beneficjentom dostarczenie:

- ostatecznej decyzji administracyjnej w sprawie pozwolenia na budowę;

- ostatecznej decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej;

- dokumentu potwierdzającego zabezpieczenie wkładu własnego;

w ciągu dwóch miesięcy od podpisania umowy o dofinansowanie

- dokumentów w zakresie kolejnego zabezpieczenia umowy.

w ciągu dwóch miesięcy od podpisania umowy o dofinansowanie lub od dnia zawarcia aneksu do niniejszej umowy uwzględniającego kolejne zabezpieczenie umowy.

Jednocześnie, w załączniku nr 18 wprowadzono zmianę dotyczącą kwoty dofinansowania powyżej której istnieje obowiązek ustanowienia  dwóch zabezpieczeń prawidłowej realizacji umowy o dofinansowanie projektu, z  50 000 zł na 250 000 zł.

Ponadto, zgodnie z art.18 ust.2  Ustawy z dnia 7 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowych w perspektywie finansowej 2014-2020 oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2017r. poz.1475) po upływie 3 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy wytyczne programowe, o których mowa w art.7 ust.1 ustawy zmienianej  w brzmieniu dotychczasowym, przestają obowiązywać .

Zważywszy na ogólny charakter zapisów obowiązujących wytycznych horyzontalnych i konieczności zapewnienia możliwości dalszego stosowania dotychczasowych uregulowanych w wytycznych programowych ograniczeń ponoszenia określonych kategorii wydatków w ramach poszczególnych typów operacji przewidzianych w Programie w części współfinansowanej ze środków EFRR, przenosi się odpowiednio zapisy dotyczące wydatków kwalifikowalnych i niekwalifikowalnych zawartych w wytycznych programowych do Załącznika do umowy o  dofinansowanie projektu/uchwały o dofinansowanie projektu - „Zasady kwalifikowalności w ramach  Oś priorytetowa 9 Dostęp do wysokiej jakości usług publicznych, Działanie 9.3 Infrastruktura edukacyjna, Poddziałanie 9.3.4 Infrastruktura edukacji ogólnokształcącej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 w zakresie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego”

Z uwagi na wprowadzenie licznych zmian w treści całego załącznika nr 15 i Nr 18, podjęto decyzję o ich aktualizacji i zamieszczeniu zaktualizowanych wersji pod przedmiotowym konkursem.

Powyższe zmiany, zgodnie z art. 41 ust. 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 - 2020 (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1460) nie skutkują nierównym traktowaniem Wnioskodawców.

IZ RPO WiM 2014-2020 informuje, iż zmiany w powyższym zakresie obowiązują od dnia podjęcia uchwały przez Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego tj. od 14.11.2017 r.

Pliki do pobrania

Regulamin konkursu - obowiązuje od 17.11.2017 r.

2017-11-17

Wzór umowy o dofinansowanie - obowiązuje od 17.11.2017 r.

2017-11-17

Załącznik do Umowy o dofinansowanie

2017-11-17

Instrukcja zabezpieczenia umowy - obowiązuje od 17.11.2017 r.

2017-11-17

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS