Fundusze Europejskiej
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

Pytania i odpowiedzi - 20 listopada 2017 r.

Pytanie:

Mam pytanie w kwestii zakwalifikowania osób w rodzinie na bezpośrednich uczestników projektu: przykład - dziecko niepełnosprawne, mama na świadczeniu pielęgnacyjnym, ojciec pracujący, babcia na emeryturze. Wszyscy opiekują się niepełnosprawnym dzieckiem. Czy wszyscy mogą być bezpośrednimi odbiorcami projektu (działań zaplanowanych w projekcie)? Czy osoby tj. ojciec czy babcia to otoczenie beneficjentów projektu?

Odpowiedź:

Ogłoszony konkurs nr RPWM.11.02.05–IZ.00–28-003/17 skierowany jest do osób i rodzin, w których występuje ryzyko ubóstwa i/lub wykluczenia społecznego zamieszkujących obszar MOF Ełk.

Zgodnie z Regulaminem konkursu nr RPWM.11.02.05–IZ.00–28-003/17 do osób lub rodzin zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym należą  m. in.:

 • osoby lub rodziny korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej,
 • osoby, o których mowa w art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym,
 • osoby przebywające w pieczy zastępczej lub opuszczające pieczę zastępczą oraz rodziny przeżywające trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych,
 • osoby nieletnie, wobec których zastosowano środki zapobiegania i zwalczania demoralizacji i przestępczości,
 • osoby przebywające w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych i młodzieżowych ośrodkach socjoterapii,
 • osoby z niepełnosprawnością w rozumieniu Wytycznych w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020,
 • rodziny z dzieckiem z niepełnosprawnością, o ile co najmniej jeden z rodziców lub opiekunów nie pracuje ze względu na konieczność sprawowania opieki nad dzieckiem z niepełnosprawnością,
 • osoby, dla których ustalono III profil pomocy,
 • osoby niesamodzielne;
 • osoby bezdomne lub dotknięte wykluczeniem z dostępu do mieszkań w rozumieniu Wytycznych w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020;
 • osoby odbywające kary pozbawienia wolności;
 • osoby korzystające z PO PŻ.

 

W związku z powyższym można stwierdzić, iż wszystkie osoby wskazane w powyższym pytaniu mogą być bezpośrednimi odbiorcami projektu, gdyż wpisują się w definicję osoby lub rodziny zagrożonej ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym. W rodzinie tej występują ograniczenia wpływające na jej funkcjonowanie (rodzina z dzieckiem niepełnosprawnym, bezrobocie). Przesłanką do zaliczenia tych osób do grona bezpośrednich odbiorców projektu powinna być diagnoza rodziny i jej członków, zawierająca opis problemów i dysfunkcji. Na tej podstawie można określić czy wszyscy członkowie rodziny potrzebują wsparcia i w jakim zakresie. Jeśli uczestnictwo ojca dziecka i babci może pomóc i zaowocować większą efektywnością podejmowanych działań w projekcie to osoby te mogą być zaliczone do bezpośrednich uczestników projektu. 

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS
Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.