Fundusze Europejskiej
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

Ogłoszenie o naborze wniosków o wydanie rekomendacji związku ZIT MOF Ełk - 20.11.2017 r.

Na podstawie Uchwały nr 9/2016 Komitetu Sterującego Związku ZIT MOF Ełk z 24.06.2016 r. oraz § 9 pkt. 4 Regulaminu konkursu nr RPWM.07.02.03-IZ.00-28-001/17 w ramach RPO Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 w powiązaniu z Załącznikiem nr 3 do Regulaminu (Pkt. II. 4 Instrukcji wypełniania załączników), Związek ZIT MOF Ełk ogłasza nabór wniosków o wydanie rekomendacji dot. zgodności ze Strategią Rozwoju Ośrodka Subregionalnego Ełk do roku 2025 dla projektów zamierzających ubiegać się o dofinansowanie z Poddziałania 7.2.3. Infrastruktura drogowa w miejskim obszarze funkcjonalnym Ełku – ZIT bis w ramach ww. konkursu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

Działanie/Podziałanie RPO WiM 2014-2020: 7.2.3. Infrastruktura drogowa w miejskim obszarze funkcjonalnym Ełku – ZIT bis
Nr konkursu: nr RPWM.07.02.03-IZ.00-28-001/17

Termin składania wniosków o wydanie rekomendacji Związku ZIT MOF Ełk: 20 listopada – 8 grudnia 2017 r.

Sposób i miejsce składania wniosków: wypełniony wniosek o wydanie rekomendacji (załącznik nr 1) i oświadczenie Związku ZIT MOF Ełk (załącznik nr 2; Wnioskodawca wypełnia jedynie punkt („nazwa podmiotu oraz jego status prawny”, „tytuł projektu”, „krótki opis projektu”) należy złożyć osobiście w formie papierowej w Biurze Związku ZIT MOF Ełk Urzędu Miasta Ełku przy ul. Maleckich 3 pok. 12 bądź wysłać pocztą na adres Urząd Miasta Ełku, ul. Piłsudskiego 4, 19-300 Ełk z dopiskiem na kopercie „Biuro ZIT” (decyduje data wpływu – wnioski, które wpłyną po terminie, nie będą rozpatrywane).

Sposób rozstrzygnięcia: wydanie rekomendacji Związku ZIT MOF Ełk dot. zgodności projektu ze Strategią Rozwoju Ośrodka Subregionalnego Ełk do roku 2025 nastąpi na podstawie procedury przyjętej Uchwałą nr 9/2016 Związku ZIT MOF Ełk z dnia 24.06.2016 r. (załącznik nr 3).

Kontakt: Biuro Związku ZIT MOF Ełk Urzędu Miasta Ełku, ul. Małeckich 3 pok. 12, tel. 87 73 26 184, e-mail: zit@um.elk.pl 
 

Pliki do pobrania

Załącznik nr 1 - Wniosek

2017-11-20

Załącznik nr 2 - Oświadczenie

2017-11-20

Załącznik nr 3 - Procedura wydania rekomendacji

2017-11-20

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS
Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.