Fundusze Europejskiej
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

Zaktualizowana dokumentacja konkursowa – 27.11.2017 r.

Informujemy, iż 27 listopada 2017 r. Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego zatwierdził aktualizację Regulaminu konkursu nr RPWM.05.03.00-IZ.00-28-001/17, w tym zmianę załącznika nr 14 „Wzór Listy sprawdzającej do umowy o dofinansowanie projektu”, załącznika nr 15 „Wzór umowy o dofinansowanie projektu”, załącznika nr 18 „Instrukcja zabezpieczania umowy o dofinansowanie projektu finansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020” oraz dodanie załącznika nr 19 „Wzór uchwały w sprawie podjęcia decyzji o dofinansowaniu projektu, dla którego Beneficjentem jest Województwo Warmińsko-Mazurskie” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, z zakresu Osi priorytetowej 5 Środowisko przyrodnicze i racjonalne wykorzystanie zasobów, Działanie 5.3 Ochrona różnorodności biologicznej.

Ww. zmiany wynikają w szczególności z:

- nowelizacji Ustawy z 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1460),

- konieczności doprecyzowania zapisów umowy o dofinansowanie m.in. w zakresie obowiązków beneficjentów dotyczących przetwarzania danych osobowych w ramach realizowanych projektów oraz postanowień dotyczących zasad wykorzystania systemów informatycznych,

- przyśpieszenia kontraktacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020,

- konieczności uwzględnienia w dokumentacji konkursowej wzorów dokumentów dot. dofinansowania projektów, dla których Beneficjentem jest Województwo Warmińsko-Mazurskie.

 

Wyszczególnienie modyfikacji wraz z ich uzasadnieniem są dostępne w pliku „Uzasadnienie zmian”. Zmiany obowiązują od 27.11.2017 r., tj. od dnia podjęcia uchwały przez Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Wszystkie wprowadzone zmiany, zgodnie z art. 41 ust. 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1460), nie skutkują nierównym traktowaniem wnioskodawców, ani pogorszeniem warunków konkursu.

Pliki do pobrania

Uzasadnienie zmian

2017-11-27

Regulamin konkursu

2017-11-27

Lista sprawdzająca

2017-11-27

Wzór umowy

2017-11-27

Instrukcja zabezpieczania

2017-11-27

Załącznik do uchwały

2017-11-27

Wzór uchwały

2017-11-27

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS
Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.