Fundusze Europejskiej
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

RPO

5.3

Działanie 5.3 Ochrona różnorodności biologicznej

zakończony     od: 2017-03-31 do: 2017-05-22
Wyniki naboru
Komunikaty

Informujemy, że do 89 dni od dnia powołania Komisji Oceny Projektów wydłużony został termin oceny formalno- merytorycznej wniosków o dofinansowanie projektów.

Przesunięciu uległ również orientacyjny planowany termin rozstrzygnięcia konkursu z grudnia 2017 r. na styczeń 2018 r.

Informujemy, iż 27 listopada 2017 r. Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego zatwierdził aktualizację Regulaminu konkursu nr RPWM.05.03.00-IZ.00-28-001/17, w tym zmianę załącznika nr 14 „Wzór Listy sprawdzającej do umowy o dofinansowanie projektu”, załącznika nr 15 „Wzór umowy o dofinansowanie projektu”, załącznika nr 18 „Instrukcja zabezpieczania umowy o dofinansowanie projektu finansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020” oraz dodanie załącznika nr 19 „Wzór uchwały w sprawie podjęcia decyzji o dofinansowaniu projektu, dla którego Beneficjentem jest Województwo Warmińsko-Mazurskie” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, z zakresu Osi priorytetowej 5 Środowisko przyrodnicze i racjonalne wykorzystanie zasobów, Działanie 5.3 Ochrona różnorodności biologicznej.

Ww. zmiany wynikają w szczególności z:

- nowelizacji Ustawy z 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1460),

- konieczności doprecyzowania zapisów umowy o dofinansowanie m.in. w zakresie obowiązków beneficjentów dotyczących przetwarzania danych osobowych w ramach realizowanych projektów oraz postanowień dotyczących zasad wykorzystania systemów informatycznych,

- przyśpieszenia kontraktacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020,

- konieczności uwzględnienia w dokumentacji konkursowej wzorów dokumentów dot. dofinansowania projektów, dla których Beneficjentem jest Województwo Warmińsko-Mazurskie.

 

Wyszczególnienie modyfikacji wraz z ich uzasadnieniem są dostępne w pliku „Uzasadnienie zmian”. Zmiany obowiązują od 27.11.2017 r., tj. od dnia podjęcia uchwały przez Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Wszystkie wprowadzone zmiany, zgodnie z art. 41 ust. 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1460), nie skutkują nierównym traktowaniem wnioskodawców, ani pogorszeniem warunków konkursu.

Etapy oceny projektów
Komunikaty

Informujemy, że 18 października 2017 r. rozpoczyna pracę Komisja Oceny Projektów złożonych w ramach konkursu nr RPWM.05.03.00-IZ.00-28-001/17, Działanie 5.3 Ochrona różnorodności biologicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

Etapy oceny projektów
Komunikaty

Informujemy, że 25 września 2017 r. zmieniony został Regulamin konkursu – do 144 dni od dnia zamknięcia naboru wydłużyliśmy termin weryfikacji wymogów formalnych zarejestrowanych wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w terminie.

W pozostałym zakresie Regulamin konkursu pozostaje bez zmian.

 

Zmiana obowiązuje od 25 września 2017 r., tj. od dnia podjęcia uchwały przez Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Wprowadzona zmiana, zgodnie z art. 41 ust. 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1460, ze zm.) nie skutkuje nierównym traktowaniem wnioskodawców.

Aktualizacja Regulaminu konkursu w zakresie wydłużenia terminu weryfikacji wymogów formalnych wniosków o dofinansowanie projektów

1 sierpnia 2017 r. Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego zatwierdził aktualizację Regulaminu konkursu nr RPWM.05.03.00-IZ.00-28-001/17 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 5 Środowisko przyrodnicze i racjonalne wykorzystanie zasobów, Działanie 5.3 Ochrona różnorodności biologicznej.

Informujemy, że do 130 dni od dnia zamknięcia naboru wydłużony został termin weryfikacji wymogów formalnych zarejestrowanych wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w terminie.

W związku ze zmianą przesunięciu ulega także orientacyjny termin rozstrzygnięcia konkursu (wskazany w § 7 ust. 4 Regulaminu konkursu) z października 2017 r. na grudzień 2017 r.

 

W pozostałym zakresie Regulamin konkursu pozostaje bez zmian. Wszystkie wprowadzone zmiany, zgodnie z art. 41 ust. 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 217, ze zm.) nie skutkują nierównym traktowaniem wnioskodawców.

 

Zmiany obowiązują od 01.08.2017 r.

 

 

 

20 czerwca 2017 r. Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego zatwierdził aktualizację Regulaminu konkursu wraz załącznikami w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa 5 Środowisko przyrodnicze i racjonalne wykorzystanie zasobów Działanie 5.3 Ochrona różnorodności biologicznej

W konkursie nr RPWM.05.03.00-IP.02-28-001/17 na dofinansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 z zakresu Osi priorytetowej 5 Środowisko przyrodnicze i racjonalne wykorzystanie zasobów Działanie 5.3 Ochrona różnorodności biologicznej, ogłoszonym Uchwałą nr 186/Org/2017 Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie z dnia 27.02.2017 r. (ze zm.) Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 wstępuje w ogół praw i obowiązków oraz przejmuje zadania Instytucji Organizującej Konkurs (instytucji odpowiedzialnej za organizację i przeprowadzenie konkursu), której funkcję pełnił Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie, jako Instytucja Pośrednicząca Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 (zgodnie z Porozumieniem nr RPO/IP/4/2015 w sprawie realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014‑2020, zawartego w Olsztynie w dniu 2 listopada 2015 r. ze zm.).

 

W związku z powyższym w dokumentacji konkursowej zmieniono:

 1. nr konkursu z RPWM.05.03.00-IP.02-28-001/17 na RPWM.05.03.00-IZ.00-28-001/17;
 2. dane dotyczące IOK z WFOŚiGW w Olsztynie na IZ RPO WiM 2014-2020;
 3. adres dostarczenia uzupełnień/wyjaśnień do wniosku o dofinansowanie projektu na adres Urzędu Marszałkowskiego;
 4. treść Regulaminu Konkursu dotyczącą publikacji rozstrzygnięcia konkursu – usunięto zapis o publikacji informacji na stronie WFOŚiGW w Olsztynie;
 5. w zapisach Regulaminu Konkursu numerację ustępów w paragrafach wynikającą z wprowadzonych zmian;
 6. treść Regulaminu Konkursu dotyczącą liczby dopuszczalnych poprawek złożonych dokumentów na etapie weryfikacji wymogów formalnych – wprowadzono możliwość dwukrotnej poprawy;
 7. wprowadzono zapisy wskazujące na dostarczenie w ramach uzupełnień na etapie weryfikacji wymogów formalnych jedynie brakujących lub uzupełnianych dokumentów (dotychczas Regulamin konkursu wymagał przedłożenia pełnej dokumentacji, również tej niepodlegającej korekcie).

Ponadto w pełni dostosowano zapisy dokumentacji konkursowej pod kątem zmiany IOK, dostosowując ją do wymagań obowiązujących w Instytucji Zarządzającej.

Tym samym wnioski o dofinansowanie projektów złożone do dnia wejścia w życie Uchwały IZ z 20.06.2017 r., w ramach konkursu nr RPWM.05.03.00-IP.02-28-001/17, podlegają ocenie zgodnie z Regulaminem konkursu nr RPWM.05.03.00-IZ.00-28-001/17. Instytucją właściwą do oceny wniosków o dofinansowanie złożonych w ramach naboru, w konkursie nr RPWM.05.03.00-IZ.00-28-001/17 staje się Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

 

Wszystkie wprowadzone zmiany, zgodnie z art. 41 ust. 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 217, ze zm.) nie skutkują nierównym traktowaniem wnioskodawców.

 

Zmiany w powyższym zakresie obowiązują od 20.06.2017 r., tj. od dnia podjęcia uchwały przez Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

KOMUNIKAT

Aktualizacja ogłoszenia i regulaminu w zakresie wydłużenia terminu naborów wniosków

4 kwietnia 2017 r. Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie zatwierdził aktualizację Ogłoszenia konkursu oraz Regulaminu konkursu RPWM.05.03.00-IP.02-28-001/17 Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 oś priorytetowa 5 Środowisko przyrodnicze i racjonalne wykorzystanie zasobów Działanie 5.3 Ochrona różnorodności biologicznej.

Instytucja Organizująca Konkurs informuje, że wydłużony został termin zakończenia naboru wniosków o dofinansowanie z 12 kwietnia 2017 r. na 22 maja 2017 r. Aktualizacja wynika ze zmiany systemu wdrażania RPO WiM 2014-2020.

W pozostałym zakresie regulamin konkursu pozostaje bez zmian.

Zaktualizowany Regulamin konkursu obowiązuje od 4 kwietnia 2017 r. 

Wstępna informacja o naborze

Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie, jako Instytucja Pośrednicząca w realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 20142020, ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów:

 

KONKURS NR RPWM.05.03.00-IP.02-28-001/17

(zmiana 20.06.2017 r.) RPWM.05.03.00-IZ.00-28-001/17

na dofinansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa  Warmińsko-Mazurskiego na lata 20142020 Osi Priorytetowej 5 Środowisko Przyrodnicze i racjonalne wykorzystanie zasobów, Działanie 5.3 Ochrona różnorodności biologicznej

Termin, od którego można składać wnioski

31 marca 2017 r.

Termin, do którego można składać wnioski

22 maja 2017 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu

styczeń 2018 r.

Miejsce składania wniosku

Sekretariat Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie
ul. Świętej Barbary 9, 10-026 Olsztyn,

w poniedziałek w godzinach od 8.00–16.00,
od wtorku do piątku w godzinach od 7.30–15.30

 

Sposób składania wniosku

Wniosek o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami należy złożyć osobiście, listem poleconym, za pośrednictwem posłańca lub kuriera (liczy się data wpływu). Wniosek o dofinansowanie projektu należy złożyć w formie papierowej w jednym egzemplarzu oraz w wersji elektronicznej (na płycie CD/ innym nośniku elektronicznym).

Ponadto wypełniony wniosek w wersji elektronicznej należy przesłać za pomocą systemu informatycznego LSI MAKS2, używając funkcji: „Wyślij wniosek”.  

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

 • jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia;
 • jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego;
 • jednostki sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną;
 • organizacje pozarządowe;
 • uczelnie;
 • PGL Lasy Państwowe i jego jednostki organizacyjne.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Zadanie 1: Podniesienie standardu bazy technicznej i wyposażenia parków krajobrazowych i rezerwatów przyrody, w tym na obszarach Natura 2000.

Zadanie 2: Tworzenie miejsc ochrony różnorodności biologicznej na obszarach miejskich i pozamiejskich w oparciu o gatunki rodzime, w tym banki genowe, rewaloryzacja i rewitalizacja parków miejskich, ogrody botaniczne, eko-parki, kształtowanie i pielęgnacja zadrzewień przydrożnych.

Zadanie 3: Ochrona in-situ lub ex-situ zagrożonych gatunków i siedlisk przyrodniczych, w tym:

 • ochrona ex-situ
 • ochrona in-situ lub restytucja gatunków zagrożonych wyginięciem
 • odtwarzanie siedlisk i kształtowanie warunków dla ich trwałego zachowania
 • wprowadzenie gatunków zagrożonych wyginięciem do siedlisk zastępczych

Zadanie 4: Ochrona in-situ lub ex-situ zagrożonych gatunków i siedlisk przyrodniczych – zmniejszenie presji na gatunki i siedliska poprzez m.in.:

 • ograniczanie dostępu do ostoi wybranych gatunków
 • właściwe ukierunkowanie ruchu turystycznego

Zadanie 5: Realizacja zadań służących ochronie i osiągnięciu co najmniej dobrego stanu jednolitych części wód jezior, m.in. poprzez ich rekultywację (w pierwszej kolejności w powiązaniu z funkcją uzdrowiskową województwa). 

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów wskazane są w dokumencie: Szczegółowy opis osi priorytetowej 5 Środowisko Przyrodnicze i Racjonalne Wykorzystanie Zasobów Działanie 5.3 Ochrona różnorodności biologicznej 5 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014–2020.

 

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

85% wydatków kwalifikowalnych

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

90 161 614,57 złotych

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu - obowiązuje od 19.12.2017 r.

Regulamin konkursu – wersja archiwalna (27.11 - 18.12.2017 r.)

Regulamin konkursu – wersja archiwalna (25.09.2017–26.11.2017)

Regulamin konkursu – wersja archiwalna (01.08.2017–24.09.2017)

Regulamin konkursu – wersja archiwalna (20.06.2017–31.07.2017)

Regulamin konkursu – wersja archiwalna

Regulamin konkursu – wersja archiwalna  

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie – obowiązuje od 20.06.2017 r.

Wzór wniosku o dofinansowanie – wersja archiwalna

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie – obowiązuje od 27.11.2017 r.

Wzór umowy o dofinansowanie – wersja archiwalna (20.06.2017–26.11.2017)

Wzór umowy o dofinansowanie – wersja archiwalna

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Procedurę odwoławczą zawiera Regulamin konkursu (§14 Procedury odwoławcze)

 

Procedurę odwoławczą regulują przepisy art. 5368 Ustawy wdrożeniowej.

Pytania i odpowiedzi

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Olsztynie

Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego

ul. Głowackiego 17, 10-447 Olsztyn

Godziny pracy punktu:
poniedziałek 8:00–18:00
wtorek–piątek 7:30–15:30

e-mail: gpiolsztyn@warmia.mazury.pl

Telefony do konsultantów:

89 512 54 86
89 512 54 85
89 512 54 83
89 512 54 82
 


Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Elblągu

Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego 
Biuro Regionalne w Elblągu
ul. Zacisze 18, 82-300 Elbląg

Godziny pracy punktu:
poniedziałek 8:00–18:00
wtorek–piątek 7:30–15:30

e-mail: lpielblag@warmia.mazury.pl

Telefony do konsultantów:
55 620 09 13
55 620 09 14
55 620 09 16
 

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Ełku

Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego 
Biuro Regionalne w Ełku
ul. Kajki 10, 19-300 Ełk

Godziny pracy punktu:
poniedziałek  8:00–18:00
wtorek–piątek 7:30–15:30

e-mail: lpielk@warmia.mazury.pl

Telefony do konsultantów:
87 734 11 09
87 734 11 10
87 610 07 77

Pliki do pobrania

Pełna dokumentacja konkursowa zip - obowiązuje od 19.12.2017 r.

2017-12-19

Pełna dokumentacja konkursowa zip – wersja archiwalna (27.11–18.12.2017 r.)

2017-11-27

Pełna dokumentacja konkursowa zip – wersja archiwalna (25.09.2017–26.11.2017)

2017-09-25

Pełna dokumentacja konkursowa zip – wersja archiwalna (01.08.2017–24.09.2017)

2017-08-01

Pełna dokumentacja konkursowa zip – wersja archiwalna (20.06.2017–31.07.2017)

2017-06-20

Pełna dokumentacja konkursowa zip – wersja archiwalna (do 4.03.2017 r.)

2017-04-06

Pełna dokumentacja zip – wersja archiwalna

2017-02-27

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS
Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.