Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

Ogłoszenie o naborze wniosków o wydanie rekomendacji Związku ZIT MOF Ełk - 29.11.2017 r.

 
Na podstawie Uchwały nr 9/2016 Komitetu Sterującego Związku ZIT MOF Ełk z 24.06.2016 r. oraz § 9 pkt. 1 i 4 Regulaminu konkursu nr RPWM.06.01.03-IZ.00-28-004/17 w ramach RPO Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 6 Kultura i dziedzictwo Działanie 6.1 Infrastruktura kultury, w powiązaniu z Załącznikiem nr 3 do Regulaminu (Instrukcja wypełniania załączników),  Związek ZIT MOF Ełk ogłasza nabór wniosków o wydanie rekomendacji dot. zgodności ze Strategią Rozwoju Ośrodka Subregionalnego Ełk do roku 2025 dla projektów zamierzających ubiegać się o dofinansowanie z Poddziałania 6.1.3 Instytucje kultury – ZIT bis Ełk, w ramach ww. konkursu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.
 
Poddziałanie RPO WiM 2014-2020: Poddziałanie 6.1.3 Instytucje kultury – ZIT bis Ełk
 
Nr konkursu: RPWM.06.01.03-IZ.00-28-004/17
 
Termin składania wniosków o wydanie rekomendacji Związku ZIT MOF Ełk:
29 listopada 2017 r. – 8 stycznia 2018 r.
 
Sposób i miejsce składania wniosków:
  1. wypełniony wniosek o wydanie rekomendacji (załącznik nr 1),
  2. oświadczenie Związku ZIT MOF Ełk (załącznik nr 2; Wnioskodawca wypełnia jedynie punkty „nazwa podmiotu oraz jego status prawny”, „tytuł projektu”, „krótki opis projektu”)
należy złożyć w formie papierowej, osobiście lub pocztą w terminie określonym w ogłoszeniu w sekretariacie Urzędu Miasta Ełku, ul. Piłsudskiego 4, 19-300 Ełk (decyduje data wpływu; wnioski, które wpłyną po terminie, nie będą rozpatrywane).
 
Sposób rozstrzygnięcia: wydanie rekomendacji Związku ZIT MOF Ełk dot. zgodności projektu
ze Strategią Rozwoju Ośrodka Subregionalnego Ełk do roku 2025 nastąpi na podstawie procedury przyjętej Uchwałą nr 9/2016 Związku ZIT MOF Ełk z dnia 24.06.2016 r. (załącznik nr 3).
 
Kontakt: Biuro Związku ZIT MOF Ełk Urzędu Miasta Ełku, ul. Małeckich 3 pok. 12, tel. 87 73 26 184, 87 73 26 240, e-mail: zit@um.elk.pl .

Pliki do pobrania

Załącznik nr 1 - Wniosek

2017-11-29

Załącznik nr 2 - Oświadczenie

2017-11-29

Załącznik nr 3 - Procedura wydawania rekomendacji

2017-11-29

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS