Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

Pytania i odpowiedzi - 29 listopada 2017 r.

Pytanie 1:

W grupie docelowej znajdują się osoby niepełnosprawne, do których potrzeb powinno zostać dostosowane Centrum, w którym będzie realizowana część działań projektowych. Czy możliwy jest zakup farb, gładzi, tynków i zaangażowanie lokalnej społeczności do odnowienia pomieszczeń Centrum? Czy możliwy jest zakup drzwi wraz z montażem, które muszą być odpowiednio szersze aby działalność Centrum dla osób niepełnosprawnych była dostępna? Lub - czy możliwy jest zakup drzwi (środek trwały) a ich montaż sfinansowany ze środków własnych?

Odpowiedź 1:

Zgodnie z podrozdziałem 4.6 Regulaminu konkursu, w ramach konkursu nie ma możliwości ponoszenia wydatków w ramach cross-financingu. Zgodnie z zapisami wskazanymi w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków, wydatki wskazane przez Wnioskodawcę w zapytaniu będą stanowiły cross-financing (np. zakup farb, gładzi, tynków oraz zakup drzwi z ich montażem).

Tym samym nie ma możliwości, aby zostały zakupione farby, gładzie, tynki do odnowienia pomieszczeń Centrum. Ponadto zakup drzwi wraz z ich montażem również nie jest możliwy.

W przypadku, w którym Wnioskodawca zaplanuje zakup drzwi ze środków projektu, natomiast
ich montaż będzie pokryty ze środków własnych, zakup drzwi nie będzie stanowił wydatku w ramach cross-financingu. Jednakże przy wskazywaniu takich kosztów w budżecie projektu, Wnioskodawca powinien każdorazowo przeanalizować kwestię prawidłowości ponoszenia takiego wydatku (czy jest zgodny z wymaganiami dotyczącymi zakupu środków trwałych zawartymi  ww. Wytycznych). Zaplanowany koszt powinien również wynikać z zaplanowanych działań i być spójny z koncepcją projektu. Ponadto we wniosku należy zamieścić uzasadnienie dla zaplanowanego wydatku.

 

Pytanie 2:

W ramach typu projektów wskazano: podejmowanie lokalnych inicjatyw na rzecz poprawy przestrzeni publicznych - czy możliwe są zakupy produktów (farby, pędzle itp.), które będą mogły zostać wykorzystane przez lokalną społeczność np. do odnowy podwórza lub renowacji ławek zamontowanych w podwórzu itp.?

Odpowiedź 2:

Zakup produktów (tj. farby, pędzle itp.) jest możliwy, jeżeli zostaną one wykorzystane do zaplanowanego wsparcia w ramach projektu, które wpisuje się w wskazane w Regulaminie konkursu przykładowe działania, jakie można realizować (np. podejmowanie lokalnych inicjatyw na rzecz poprawy przestrzeni publicznych).

Należy pamiętać, iż zakupu ww. produktów należy ponieść z kwoty przeznaczonej na jednego uczestnika projektu (tj. 10 000 zł). Udział innych osób w ramach zaplanowanego wsparcia, w tym otoczenia, musi być pokryty w ramach powyższej kwoty.

 

Pytanie 3:

Czy zakup mebli (w tym biurek dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych, mebli), które zostaną zewidencjonowane jako środki trwałe (o wartości pow. 3 500 zł i przydatności pow. 1 roku) do 10% wartości projektu będzie kosztem kwalifikowanym?

Odpowiedź 3:

Zgodnie z podrozdziałem 4.7 Regulaminu konkursu dopuszczalna maksymalna wartość zakupionych środków trwałych wynosi 10% wydatków kwalifikowalnych projektu. W związku z tym, zakup środków trwałych, który mieści się powyższym limicie, będzie stanowił koszt kwalifikowalny. Należy zaznaczyć, iż przy zaplanowaniu tego rodzaju kosztów należy spełnić warunki zawarte w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków dotyczące zakupu środków trwałych.

Dodatkowo, przy planowaniu zakupu środków trwałych w ramach projektu należy pamiętać, że taki zakup musi każdorazowo wynikać ze specyfiki realizowanego wsparcia oraz służyć aktywizacji społecznej uczestników projektu. Ponadto we wniosku należy zawrzeć uzasadnienie dotyczące zakupu mebli.

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS