Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

Aktualizacja wzoru umowy o dofinansowanie – 1.12.2017 r.

21 listopada 2017 r. Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego zatwierdził aktualizację Wzoru umowy o dofinansowanie projektu stanowiącego Załącznik nr 17 do Regulaminu konkursu.

Zmiana uwzględnia zapisy art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2017 r. poz. 1475) dotyczące stosowania wytycznych programowych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Działania 4.1.

Dodatkowo wzór umowy o dofinansowanie został zaktualizowany dodatkowe zapisy wynikające z nowelizacji ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020.

Zmiany nie będą skutkowały nierównym traktowaniem Wnioskodawcy oraz pogorszeniem warunków naboru i obowiązują od 21.11.2017 r., tj. od dnia podjęcia uchwały przez Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Pliki do pobrania

Umowa o dofinansowanie, załącznik nr 17

2017-12-01

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS