logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

RPO

4.1

Działanie 4.1 Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych

zakończony     od: 2016-08-31 do: 2016-10-19
Wyniki naboru

31 października 2017 r. Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego zatwierdził aktualizację Listy projektów wybranych do dofinansowania.

Lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr RPWM.04.01.00-IP.02-28-002/16 (obecnie RPWM.04.01.00-IZ.00-28-002/16) została ogłoszona Uchwałą nr 696/Mer/2017 Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie z dnia 31 maja 2017 r.

 

Mając na uwadze, iż Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014–2020:

 1. wstąpiła w ogół praw i obowiązków oraz przejęła zadania Instytucji Organizującej Konkurs (instytucji odpowiedzialnej za organizację i przeprowadzenie konkursu), której funkcję do dnia 31 maja 2017 r. pełnił Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie,
 2. dokonała realokacji środków pomiędzy poszczególnymi kodami interwencji określonymi w  Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowej dla Działania 4.1 poprzez zwiększenie środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach kodu interwencji 010 – Energia odnawialna: słoneczna,

Zarząd Województwa podjął decyzję o aktualizacji Listy projektów wybranych do dofinansowania.

Tym samym, wszystkie wnioski o dofinansowanie projektów, które uzyskały pozytywną ocenę Komisji Oceny Projektów, zostały wybrane do dofinansowania w ramach konkursu RPWM.04.01.00-IZ.00-28-002/16 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014–2020 z zakresu Osi priorytetowej 4 Efektywność energetyczna Działanie 4.1 Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych.

Komunikaty

Informujemy, że 2.01.2018 r. rozpoczyna pracę Komisja Oceny Projektów w ramach procedury odwoławczej złożonych w ramach konkursu nr RPWM.04.01.00-IZ.00-28-002/16, Działanie 4.1 Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014–2020.

21 listopada 2017 r. Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego zatwierdził aktualizację Wzoru umowy o dofinansowanie projektu stanowiącego Załącznik nr 17 do Regulaminu konkursu.

Zmiana uwzględnia zapisy art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2017 r. poz. 1475) dotyczące stosowania wytycznych programowych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Działania 4.1.

Dodatkowo wzór umowy o dofinansowanie został zaktualizowany dodatkowe zapisy wynikające z nowelizacji ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020.

Zmiany nie będą skutkowały nierównym traktowaniem Wnioskodawcy oraz pogorszeniem warunków naboru i obowiązują od 21.11.2017 r., tj. od dnia podjęcia uchwały przez Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

07 listopada 2017 r. Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego zatwierdził aktualizację Instrukcji zabezpieczania umowy o dofinansowanie projektu finansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, stanowiącej Załącznik nr 20 do Regulaminu konkursu nr RPWM.04.01.00-IZ.00-28-002/16 na dofinansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 z zakresu Osi priorytetowej 4 Efektywność energetyczna, Działanie 4.1 Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych.

 

Aktualizacja powyższej Instrukcji wynika ze specyfiki projektów wybranych do dofinansowania i konieczności ujednolicenia w tym zakresie zasad dot. sposobu ustanawiania zabezpieczeń stosowanych dotychczas przez IZ RPO WiM 2014-2020 (do dnia 31 maja 2017 r. funkcję Instytucji Organizującej Konkurs pełnił Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie).

Zmiany Regulaminu konkursu nie będą skutkowały nierównym traktowaniem Wnioskodawcy oraz pogorszeniem warunków naboru i obowiązują od 07.11.2017 r., tj. od dnia podjęcia uchwały przez Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

20 czerwca 2017 r. Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego zatwierdził aktualizację Regulaminu konkursu wraz załącznikami w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa 4 Efektywność energetyczna

Działanie 4.1 Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych.

 

W konkursie nr RPWM.04.01.00-IP.02-28-002/16 na dofinansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 z zakresu Osi priorytetowej 4 Efektywność energetyczna, Działanie 4.1 Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, ogłoszonym Uchwałą nr 1014 Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie z dnia 26 lipca 2016 r. (ze zm.), Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 wstępuje w ogół praw i obowiązków oraz przejmuje zadania Instytucji Organizującej Konkurs (instytucji odpowiedzialnej za organizację i przeprowadzenie konkursu), której funkcję pełnił Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie, jako Instytucja Pośrednicząca Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 (zgodnie z Porozumieniem nr RPO/IP/4/2015 w sprawie realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014‑2020, zawartego w Olsztynie w dniu 2 listopada 2015 r. ze zm.).

 

W związku z powyższym w dokumentacji konkursowej zmieniono:

 1. nr konkursu z RPWM.04.01.00-IP.02-28-002/16 na RPWM.04.01.00-IZ.00-28-002/16;
 2. dane dotyczące IOK z WFOŚiGW w Olsztynie na IZ RPO WiM 2014-2020;
 3. adres dostarczenia uzupełnień/wyjaśnień do wniosku o dofinansowanie projektu na adres Urzędu Marszałkowskiego;
 4. treść Regulaminu Konkursu dotyczącą publikacji rozstrzygnięcia konkursu – usunięto zapis o publikacji informacji na stronie WFOŚiGW w Olsztynie;
 5. w zapisach Regulaminu Konkursu numerację ustępów w paragrafach wynikającą z wprowadzonych zmian.

 

Ponadto w pełni dostosowano zapisy dokumentacji konkursowej pod kątem zmiany IOK, dostosowując ją do wymagań obowiązujących w Instytucji Zarządzającej. 

Tym samym rozpatrywanie protestów dotyczących wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w ramach konkursu nr RPWM.04.01.00-IP.02-28-002/16, będzie odbywać się zgodnie z Regulaminem konkursu nr RPWM.04.01.00-IZ.00-28-002/16 (Instytucją właściwą do rozpatrywania protestów staje się Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020).

 

Wszystkie wprowadzone zmiany, zgodnie z art. 41 ust. 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 217, ze zm.) nie skutkują nierównym traktowaniem wnioskodawców.

 

Zmiany w powyższym zakresie obowiązują od 20.06.2017 r., tj. od dnia podjęcia uchwały przez Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego

 

 

Aktualizacja regulaminu i wydłużenie etapu oceny formalno-merytorycznej

Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie zatwierdził aktualizację Regulaminu konkursu RPWM.04.01.00-IP.02-28-002/16 Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014–2020 Oś priorytetowa 4 Efektywność energetyczna Działanie 4.1 Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych.

Informujemy, że wydłużony został etap oceny formalno-merytorycznej z 60 dni na 98 dni liczonych od dnia powołania KOP oraz zmiany orientacyjnego terminu rozstrzygnięcia konkursu na maj 2017 r. Zmiany wynikają z dużej liczby wniosków złożonych w konkursie oraz obowiązku doręczania pism za zwrotnym potwierdzeniem odbioru i nie terminowym ich odbiorem przez Wnioskodawców.

W pozostałym zakresie regulamin konkursu pozostaje bez zmian.

Zaktualizowany Regulamin konkursu obowiązuje od 24.04.2017 r. 

 

Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie zatwierdził aktualizację Regulaminu konkursu RPWM.04.01.00-IP.02-28-002/16.

 

Informujemy, że wydłużono etap weryfikacji wymogów formalnych z 90 dni na 120 dni liczonych od dnia zamknięcia naboru. Jednocześnie nastąpi zmiana orientacyjnego terminu rozstrzygnięcia konkursu na kwiecień 2017r. Zmiana wynika z bardzo dużej liczby wniosków złożonych w konkursie oraz obowiązku doręczania pism za zwrotnym potwierdzeniem odbioru o stwierdzeniu braków formalnych na tym etapie i nieterminowym ich odbiorem przez Wnioskodawców.

W pozostałym zakresie regulamin konkursu pozostaje bez zmian.

Zaktualizowany Regulamin konkursu obowiązuje od 12 stycznia 2017 r. 

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie informuje o aktualizacji Regulaminu konkursu oraz wydłużeniu etapu weryfikacji wymogów formalnych.  

Etapy oceny projektów
Informacje
Pytania i odpowiedzi

Wstępna informacja o naborze

Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie jako Instytucja Pośrednicząca w realizacji Regionalnego Programu  Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów:

KONKURS NR RPWM.04.01.00-IP.02-28-002/16

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 20142020

OSI PRIORYTETOWEJ 4 Efektywność energetyczna

Działanie 4.1 Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych

 

Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, wobec zmiany Instytucji Organizująca Konkurs (IOK) z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie (WFOŚiGW) na Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego (Zarząd WWM) informuje o aktualizacji dokumentacji konkursowej.

Termin, od którego można składać wnioski

31 sierpień 2016 r.

Termin, do którego można składać wnioski

19 października 2016 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu

maj 2017 r. - Konkurs rozstrzygnięty Uchwałą Zarządu WFOŚiGW w Olsztynie nr 696/Mer/2017 z dn. 31/05/2017

Miejsce składania wniosku

Sekretariat Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie

ul. Św. Barbary 9

10-026 Olsztyn

w poniedziałek w godzinach od 8.00–16.00,

od wtorku do piątku w godzinach od 7.30–15.30

Sposób składania wniosku

Wniosek o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami należy złożyć osobiście, listem poleconym, za pośrednictwem posłańca lub kuriera (liczy się data wpływu).

Wniosek o dofinansowanie projektu należy złożyć w formie papierowej w jednym egzemplarzu oraz w wersji elektronicznej (na płycie CD/ innym nośniku elektronicznym). Ponadto, wypełniony wniosek w wersji elektronicznej należy przesłać za pomocą systemu informatycznego LSI MAKS2.

 

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

 • Przedsiębiorstwa;
 • Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia;
 • Jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego;
 • Spółdzielnie mieszkaniowe/wspólnoty mieszkaniowe;
 • Inne podmioty posiadające osobowość prawną. 

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Zadanie 1:       Budowa, rozbudowa oraz przebudowa infrastruktury (w tym zakup niezbędnych urządzeń) mające na celu produkcję energii elektrycznej i/lub cieplnej z odnawialnych źródeł energii, w tym elektrowni wiatrowych – do 200 kWe.

Zadanie 2:       Budowa, rozbudowa oraz przebudowa infrastruktury (w tym zakup niezbędnych urządzeń) mające na celu produkcję energii elektrycznej i/lub cieplnej z odnawialnych źródeł energii, w tym instalacji wykorzystujących energię słońca (np. kolektory słoneczne, fotowoltaika) – do 2 MWe/MWth

Zadanie 3:       Budowa, rozbudowa oraz przebudowa infrastruktury (w tym zakup niezbędnych urządzeń) mające na celu produkcję energii elektrycznej i/lub cieplnej z odnawialnych źródeł energii, w tym instalacji wykorzystujących biomasę – do 5 MWe/MWth oraz instalacji wykorzystujących biogaz – do 1 MWe.

Zadanie 4:       Budowa, rozbudowa oraz przebudowa infrastruktury (w tym zakup niezbędnych urządzeń) mające na celu produkcję energii elektrycznej i/lub cieplnej z odnawialnych źródeł energii, w tym jednostek wykorzystujących energię geotermalną – do 2 MWth oraz małych elektrowni wodnych – do 200 kWe.

Zadanie 5:       Budowa/modernizacja sieci dystrybucyjnych umożliwiających przyłączenie jednostek wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych do Krajowego Systemu Elektroenergetycznego realizowane przez operatorów systemu dystrybucyjnego na sieci o niskim i średnim napięciu (do 110 kV włącznie)

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów wskazane są w Szczegółowym opisie osi priorytetowej.

 

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

85% wydatków kwalifikowalnych

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

196 587 271,93 złotych

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu – obowiązuje od 07.11.2017 r.

Regulamin konkursu – wersja archiwalna (20.06.2017–06.11.2017)

Regulamin konkursu – wersja archiwalna (do 19.06.2017r)

Regulamin konkursu - wersja archiwalna (od 12.01.2017 r.)

Regulamin konkursu  - wersja archiwalna (od 6.12.2016 r.)

Regulamin konkursu  wersja archiwalna (do 5.12.2016 r.)

 

Pełna dokumentacja konkursowa - obowiązuje od 20.06.2017 r.

Załącznik nr 1 do Regulaminu Wzór wniosku o dofinansowanie - wersja archiwalna

Załącznik nr 2 do Regulaminu Instrukcja wypełniania wniosku- wersja archiwalna

Załącznik nr 3 do Regulaminu Instrukcja wypełniania załączników- wersja archiwalna

Załącznik nr 4 do Regulaminu Karta weryfikacji wymogów formalnych- wersja archiwalna

Załącznik nr 5 do Regulaminu Karta z definicjami wymogów formalnych- wersja archiwalna

Załącznik nr 6 do Regulaminu Wzór Listy sprawdzającej do weryfikacji wymogów  formalnych- wersja archiwalna

Załącznik nr 7 do Regulaminu Wzór Karty oceny kryteriów formalnych- wersja archiwalna

Załącznik nr 8 do Regulaminu Karta z definicjami kryteriów formalnych- wersja archiwalna

Załącznik nr 9 do Regulaminu Lista sprawdzająca do weryfikacji kryteriów formalnych- wersja archiwalna

Załącznik nr 10 do Regulaminu Karta oceny kryteriów merytorycznych- wersja archiwalna

Załącznik nr 11 do Regulaminu Karta z definicjami kryteriów merytorycznych- wersja archiwalna

Załącznik nr 12 do Regulaminu Wzór listy sprawdzającej do weryfikacji kryteriów merytorycznych- wersja archiwalna

Załącznik nr 13 do Regulaminu Karty oceny kryteriów merytorycznych- wersja archiwalna

Załącznik nr 14 do Regulaminu Karta z definicjami kryteriów merytorycznych- wersja archiwalna

Załącznik nr 15 do Regulaminu Regulamin Komisji Oceny Projektów- wersja archiwalna

Załącznik nr 16 do Regulaminu Lista sprawdzająca do umowy o dofinansowanie- wersja archiwalna

Załącznik nr 17 do Regulaminu Wzór umowy o dofinansowanie- wersja archiwalna

Załącznik nr 18 do Regulaminu Wzór aneksu do umowy o dofinansowanie- wersja archiwalna

Załącznik nr 19 do Regulaminu Wytyczne w sprawie kwalifikowalności- wersja archiwalna

Załącznik nr 20 do Regulaminu Instrukcja zabezpieczenia umowy- wersja archiwalna

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie – obowiązuje od 20.06.2017 r.

Wzór wniosku o dofinansowanie – wersja archiwalna

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie – obowiązuje od 21.11.2017 r.

Wzór umowy o dofinansowanie - obowiązuje od 20.06.2017 r.

Wzór umowy o dofinansowanie - wersja archiwalna

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Procedury odwoławcze znajduje się w Regulaminie konkursu §14 Procedury odwoławcze.

Procedurę odwoławczą regulują przepisy art. 53-68 Ustawy wdrożeniowej.

Pytania i odpowiedzi

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Olsztynie

Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego

ul. Głowackiego 17

10-554 Olsztyn

tel. 89 521-94-85

     89 521-94-86

     89 521-94-82

     89 521-94-83

e-mail: gpiolsztyn@warmia.mazury.pl

 

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Elblągu

lpielblag@warmia.mazury.pl

tel. 55 620 09 13

tel. 55 620 09 14

tel. 55 620 09 16

 

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Ełku

lpielk@warmia.mazury.pl

tel. 87 734 11 09

tel. 87 734 11 10

tel. 87 610 07 77

 

lub

Tomasz Leśnicki t.lesnicki@warmia.mazury.pl

Karolina Zakrzewska k.zakrzewska@warmia.mazury.pl

Marta Andrysiak m.andrysiak@warmia.mazury.pl

Agnieszka Unruh a.unruh@warmia.mazury.pl

Sylwia Dąbrowska s.dabrowska@warmia.mazury.pl

Anna Jabłońska a.jablonska@warmia.mazury.pl

Dorota Kalinowska-Dziobek d.kalinowska@warmia.mazury.pl

Beata Chorążewicz b.chorazewicz@warmia.mazury.pl

Marta Muzińska m.muzinska@warmia.mazury.pl

Marta Kurzyńska m.kurzynska@warmia.mazury.pl

Kaja Chodkowska k.blaszczyk@warmia.mazury.pl

 

Tel. 89 52 19 685

89 52 19 691

89 52 19 639

89 52 19 688

89 52 19 662

89 52 19 691

89 52 19 683

89 52 19 655

89 52 19 653

89 52 19 687

89 52 19 387

Pliki do pobrania

Pełna dokumentacja konkursowa zip – obowiązuje od 21.11.2017 r.

2017-12-01

Pełna dokumentacja konkursowa – wersja archiwalna (7.11.2017–20.11.2017)

2017-11-15

Pełna dokumentacja konkursowa zip - wersja archiwalna (20.06.2017–06.11.2017)

2017-06-20

Ogłoszenie o naborze - wersja archiwalna

2016-07-29

Załącznik nr 1 do Instrukcji wypełniania załączników Instrukcja sporządzania studium wykonalności - wersja archiwalna

2016-07-29

Tabela do obliczania efektu ekologicznego

2016-08-26

Arkusz uniwersalny do analizy finansowo-ekonomicznej

2016-08-26

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS
Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.