Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

Pytania i odpowiedzi – 1.12.2017 r.

Pytanie 1

 

Czy istnieje wzór umowy o partnerstwie na rzecz realizacji projektu?


Odpowiedź 1
Nie ma określonego wzoru umowy partnerstwa. Jednakże należy pamiętać, iż zgodnie z zapisami art. 33 ust. 5 ustawy wdrożeniowej, umowa powinna określać w szczególności:

- przedmiot porozumienia albo umowy,

- prawa i obowiązki stron,

- zakres i formę udziału poszczególnych partnerów w projekcie,

- partnera wiodącego uprawnionego do reprezentowania pozostałych partnerów projektu,

- sposób przekazywania dofinansowania na pokrycie kosztów ponoszonych przez poszczególnych partnerów projektu, umożliwiający określenie kwoty dofinansowania udzielonego każdemu z partnerów,

- sposób postępowania w przypadku naruszenia lub niewywiązania się stron z porozumienia lub umowy.

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS