logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

RPO

2.2.1

Poddziałanie 2.2.1 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów

zakończony     od: 2017-12-29 do: 2018-02-23
Wyniki naboru

 24 lipca 2018 r. Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego zatwierdził listę rankingową wszystkich wniosków podlegających ocenie formalnej i merytorycznej w ramach Komisji Oceny Projektów dla konkursu nr RPWM.02.02.01-IZ.00-28-001/17.

Poniżej przedstawiamy listę wniosków, które pozytywnie przeszły ocenę merytoryczną i zostały wybrane do dofinansowania wraz z listą członków Komisji Oceny Projektów zaangażowanych w ocenę w ramach przedmiotowego konkursu.

 

Etapy oceny projektów

Informujemy, że 11 czerwca 2018 r. zakończyliśmy etap oceny merytorycznej wniosków o dofinansowanie złożonych w konkursie. W załączeniu lista projektów, które spełniły wszystkie kryteria weryfikowane na etapie oceny merytorycznej i zostały skierowane do etapu negocjacji w ramach przedmiotowego konkursu

Komunikaty

IOK informuje, że nadal trwają prace związane z procedurą odwoławczą konkursu RPWM.02.02.01-IZ.00-28-001/17.

Czas trwania procedury odwoławczej uzależniony jest od zakończenia oceny wszystkich projektów podlegających ocenie w ramach procedury odwoławczej konkursu RPWM.02.02.01-IZ.00-28-001/17.

IOK planuje przygotowanie jednej zaktualizowanej listy rankingowej wszystkich projektów obejmujących procedurę odwoławczą ww. konkurs.

Jednocześnie informujemy, że Wnioskodawcy będą na bieżąco informowani o wyniku procedury odwoławczej wniosków o dofinansowanie podlegających ocenie.

Konieczność aktualizacji załącznika nr 7 do Regulaminu konkursu – Wzoru umowy o dofinansowanie projektu konkursowego RPO WiM 2014-2020 jest wynikiem m.in.  dostosowania zapisów do RODO - Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, odwołania do nowej ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000), dostosowania zapisów umowy do Wytycznych w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020, art. 52a ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 - 2020 (Dz. U. z 2017 r. poz. 1460, z późn. zm., zwaną dalej „ustawą wdrożeniową”) w zakresie zmian wpływających na spełnianie kryteriów wyboru projektu w sposób, który skutkowałby negatywną oceną projektu, zmiany Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie zaliczek w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz zmian wynikających z dotychczasowych doświadczeń i praktycznego stosowania postanowień ww. umowy.

Przedmiotowe zmiany, zgodnie z art. 41 ust. 3 ustawy wdrożeniowej nie skutkują nierównym traktowaniem Wnioskodawców.

Zmiany w powyższym zakresie obowiązują od dnia podjęcia uchwały przez Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego, tj. od 10.07.2018r.

Informujemy, że 17 kwietnia 2018 r. został zakończony etap oceny formalnej wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w odpowiedzi na konkurs.

Ocena merytoryczna wniosków rozpoczęła się 29 marca 2018 r. 

13 kwietnia 2018 r. zakończyliśmy weryfikację warunków formalnych wniosków o dofinansowanie, złożonych w odpowiedzi na konkurs, w związku z wpłynięciem do siedziby Instytucji Organizującej Konkurs ostatniego wniosku, który został skierowany do uzupełnienia i poprawy na etapie weryfikacji warunków formalnych. W załączeniu przedstawiamy listę wniosków zakwalifikowanych do oceny formalnej w ramach konkursu.

Ocena formalna rozpoczęła się 21 marca 2018 r.

Przewodniczący Komisji Oceny Projektów (KOP) podjął decyzję o przedłużeniu weryfikacji warunków formalnych wniosków złożonych na konkurs nr RPWM.02.02.01-IZ.00-28-001/17.

Planowany termin zakończenia weryfikacji warunków formalnych uzależniony jest od daty wpłynięcia do siedziby IOK ostatniego wniosku, który został skierowany do uzupełnienia/poprawy na etapie weryfikacji warunków formalnych.

Wydłużenie terminu weryfikacji warunków formalnych wynika z ilości wniosków jakie wpłynęły na ten konkurs, tj. 187 oraz z intensyfikacji prac związanych z rozstrzyganiem i ogłaszaniem kolejnych konkursów w ramach Działania 2.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej.

Lista projektów zakwalifikowanych do etapu oceny formalnej w ramach konkursu zostanie opublikowana po zakończeniu weryfikacji warunków formalnych wszystkich wniosków, które wpłynęły na ten konkurs.

W związku z wydłużeniem naboru wniosków w ramach Poddziałania 2.2.1 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów – projekty konkursowe, konkurs nr RPWM.02.02.01-IZ.00-28-001/17 do 23 lutego 2018r. informujemy, że 21 oraz 22 lutego 2018 r. organizujemy dyżur telefoniczny pracownika Biura Projektów Kształcenia Ogólnego.

Tematem dyżuru telefonicznego będzie konkurs RPWM.02.02.01-IZ.00-28-001/17.

Wszelkie pytania dotyczące tego konkursu prosimy kierować pod numer telefonu 89 52 19 755.

Dyżur w godzinach od 13.00 do 15.00.

W związku z wydłużeniem naboru wniosków w ramach Poddziałania 2.2.1 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów – projekty konkursowe, konkurs nr RPWM.02.02.01-IZ.00-28-001/17 do 23 lutego 2018r., pragniemy poinformować, że 15 lutego 2018 r. (czwartek), zorganizowany zostanie dyżur telefoniczny pracownika Biura Projektów Kształcenia Ogólnego.

Tematem dyżuru telefonicznego będzie konkurs RPWM.02.02.01-IZ.00-28-001/17.

Wszelkie pytania dotyczące konkursu kierować należy pod numer telefonu 89 52 19 755.

Dyżur pełniony będzie w godzinach od 9.00 do 13.00.

22 stycznia 2018 r. Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego podjął decyzję o wydłużeniu terminu naboru wniosków do dnia 23 lutego 2018 r. oraz zamian w Regulaminie konkursu.

Zmiany zapisów Regulaminu konkursu nr RPWM.02.02.01-IZ.00-28-001/17 wynikają:

 1. z dostosowania zapisów Regulaminu konkursu do zapisów zaktualizowanych Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze edukacji na lata 2014–2020 w zakresie katalogu wyposażenia szkolnych pracowni przedmiotów przyrodniczych,
 2. ze zmiany decyzji w sprawie kierowania wniosków do całościowej oceny kryteriów merytorycznych punktowych,
 3. z zaktualizowania wykazu aktów prawnych związanych z przedmiotem konkursu poprzez dodanie „Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. z 2017 r. poz. 1591),
 4. z doprecyzowania zapisów w definicji personelu projektu,
 5.  w związku ze zmianą w zakresie katalogu wyposażenia pracowni przedmiotów przyrodniczych zmianie ulega termin naboru wniosków o dofinansowanie projektu w formie elektronicznej na 23 lutego 2018 roku do godz. 15:00.
 6. w związku ze zmianą w zakresie katalogu wyposażenia pracowni przedmiotów przyrodniczych zmianie ulega termin naboru wniosków o dofinansowanie projektu w formie papierowej na 23 lutego 2018 roku do godz. 15:00.

 

Zmiany obowiązują od 22.01.2018 r., tj. od dnia podjęcia uchwały przez Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

W związku z planowanymi zmianami zapisów Regulaminu konkursu nr RPWM.02.02.01-IZ.00-28-001/17, dotyczącymi głównie zmiany charakteru katalogu wyposażenia szkolnych pracowni przedmiotów przyrodniczych z zamkniętego na otwarty, planowane jest wydłużenie terminu zakończenia naboru wniosków do 23 lutego 2018 r.

Decyzja w tej sprawie zostanie podjęta w 23 stycznia 2018 r.

Jednocześnie przypominamy, że wysłanie wniosku w systemie skutkuje brakiem możliwości jego późniejszej edycji i poprawy.

W Regulaminie konkursu RPWM.02.02.01-IZ.00-28-001/17 na stronie 11, w części  2.4.1 Termin, forma i miejsce składania wniosków o dofinansowanie projektów, znajduje się omyłka pisarska/błąd techniczny dotyczący końcowej daty naboru wniosków o dofinansowanie projektów zarówno w odniesieniu do wersji elektronicznej przyjmowanej za pośrednictwem systemu LSI MAKS 2, jak i wersji papierowej przyjmowanej w Departamencie Europejskiego Funduszu Społecznego.

W Regulaminie konkursu błędnie wskazano jako końcową datę naboru wniosków dzień 29 stycznia 2017 roku.

Właściwą datą jest 29 stycznia 2018 roku. 

Pytania i odpowiedzi

Pytanie 1

Czy w związku z tym, że: „ trakcie otrzymywania pomocy stypendialnej uczeń podlega opiece dydaktycznej nauczyciela, pedagoga szkolnego albo doradcy zawodowego zatrudnionego w szkole lub placówce systemu oświaty ucznia” – w budżecie projektu można zaplanować wynagrodzenie dla takiego nauczyciela za dodatkowe godziny pracy z uczniem zdolnym?
 

Odpowiedź 1

Zapis „w trakcie otrzymywania pomocy stypendialnej uczeń podlega opiece dydaktycznej nauczyciela, pedagoga szkolnego albo doradcy zawodowego zatrudnionego w szkole lub placówce systemu oświaty ucznia” nie jest jednoznaczne z tym, że nauczyciel, pedagog szkolny, doradca zawodowy może otrzymywać stricte za tę opiekę dodatkowe wynagrodzenie. Warunki określone w odniesieniu do pomocy stypendialnej nie przewidują wypłaty za opiekę jakiegokolwiek wynagrodzenia dodatkowego dla osoby pełniącej opiekę nad uczniem. Nie zmienia to jednak faktu, że wynagrodzenie za opiekę nad uczniem zdolnym nie jest tym samym co wynagrodzenie za dodatkowe godziny pracy z uczniem zdolnym. Jeśli z przedstawionej diagnozy wynika potrzeba objęcia uczniem zdolnym dodatkowymi godzinami w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych to takie wynagrodzenie za dodatkowe godziny może być wykazane w budżecie szczegółowym.

Pytanie 2

Czy w ramach typu 1 projektu można zaplanować obozy językowe za granicą dla uczniów w projekcie, którego celem jest zwiększenie kompetencji porozumiewania się w języku obcym? Jeśli tak, jakie warunki musi spełnić beneficjent w tym zakresie? Czy może zlecić to zadanie w całości firmie zewnętrznej?
 

Odpowiedź 2

Realizacja wsparcia w danej szkole/placówce systemu oświaty każdorazowo poprzedzona jest diagnozą potrzeb edukacyjnych szkoły/placówki systemu oświaty prowadzących kształcenie ogólne, w tym uczniów, nauczycieli oraz wyposażenia szkoły/placówki systemu oświaty.

Fakt zaplanowania we wniosku o dofinansowanie projektu zajęć ukierunkowanych na rozwój kompetencji językowych powinien wynikać z przedstawionej diagnozy. Dodatkowo obóz językowy może stanowić uzupełnienie zajęć ukierunkowanych na rozwijanie kompetencji językowych pod warunkiem przedstawienia jego niezbędności do realizacji celu projektu. Konstruując budżet, Wnioskodawca powinien mieć na uwadze racjonalność i efektywność ponoszonych wydatków.

Sposób organizacji przedmiotowego wyjazdu Wnioskodawca może określić samodzielnie i może zrealizować go we własnym zakresie, planując poszczególne wydatki w ramach budżetu, lub też zlecić firmie zewnętrznej w sposób zapewniający przejrzystość oraz zachowanie uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców.

Pytanie 1

Czy wnioski mogą składać szkoły zawodowe (prowadzące np. technika)?

Odpowiedź 1

Zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków EFS w obszarze edukacji na lata 2014-2020 IZ RPO  z dnia 6.09.2016 r. Podrozdział 3.2. pkt 2 IZ zapewnia, że wsparcie udzielane w ramach RPO na rzecz kształcenia kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy oraz właściwych postaw/umiejętności (kreatywności, innowacyjności oraz pracy zespołowej) jest skierowane w szczególności do:

a) publicznych i niepublicznych szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych, w tym specjalnych, szkół dla dorosłych lub placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie ogólne;

b) szkół zawodowych, w tym specjalnych i placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe, w zakresie prowadzonego przez nie nauczania w oparciu o podstawę programową kształcenia ogólnego;

c) szkół specjalnych przysposabiających do pracy, jeżeli cel interwencji odpowiada zakresowi określonemu w niniejszym podrozdziale;

d) uczniów i słuchaczy szkół lub placówek systemu oświaty wskazanych w lit. a, b i c;

e) nauczycieli;

f) podmiotów wymienionych w podrozdziale 3.1 pkt 3.

 

Zatem szkoła zawodowa może ubiegać się o dofinansowanie dla projektu w ramach Poddziałania 2.2.1 RPO wyłącznie w zakresie prowadzonego przez nią kształcenia ogólnego.

 

Pytanie 2.

Na stronie 27 regulaminu do konkursu  nr RPWM.02.02.01-IZ.00-28-001/17 zamieszczony został następujący zapis cytat: "Szczegółowy katalog wyposażenia szkolnych pracowni przedmiotów przyrodniczych został opracowany przez MEN i jest udostępniony za pośrednictwem strony internetowej https://efs.men.gov.pl/pod linkiem: http://archiwum.efs.men.gov.pl/index.php/fundusze/nauczanie-przedmiotow-przyrodniczych/2098-wykaz-wyposazenia-pracowni-przyrodniczych. UWAGA! Katalog wyposażenia szkolnych pracowni przedmiotów przyrodniczych jest katalogiem zamkniętym.

2. Istnieje możliwość zakupu wyposażenia o parametrach wyższych niż opisane w katalogu celem realizacji programu nauczania i osiągnięcia rezultatów projektu,"

Wskazany w regulaminie wykaz wyposażenia szkolnych pracowni przyrodniczych (katalog MEN) dotyczy nieaktualnej podstawy programowej. Natomiast zapis w regulaminie mówiący o tym, iż katalog jest katalogiem zamkniętym i możliwy jest jedynie zakup wyposażenia o wyższych parametrach (ale nie innego...) uniemożliwia wyposażeni szkół zgodne z nową podstawą programową. 

Jak w związku z powyższym beneficjenci powinni planować wyposażenie pracowni przyrodniczych - zgodnie z regulaminem (wskazany katalog jest katalogiem zamkniętym), czy zgodnie z podstawą programową?

Odpowiedź 2

Planując wyposażenie pracowni przyrodniczych Wnioskodawca powinien stosować się do zapisów Regulaminu konkursu, co oznacza, że uwzględnione w budżecie wniosku wyposażenie szkolnych pracowni przedmiotów przyrodniczych musi mieścić się w katalogu MEN, który jest katalogiem zamkniętym. Wynika to z faktu, że w dniu ogłoszenia konkursu nr RPWM.02.02.01-IZ.00-28-001/17 (29 listopada 2017 r.) obowiązywały Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze edukacji na lata 2014-2020 z dnia 6 września 2016 r., zgodnie z którymi katalog wyposażenia szkolnych pracowni przedmiotów przyrodniczych jest katalogiem zamkniętym. W kolejnym konkursie, który zostanie ogłoszony w ramach Poddziałania 2.2.1 w październiku 2018 r., powyższy katalog będzie katalogiem otwartym.

Pytanie 1

Czy każda szkoła z danej gminy (2 szkoły podstawowe przynależące do 1 gminy) może oddzielnie napisać i złożyć wniosek ?

Odpowiedź 1

Zgodnie z Regulaminem konkursu (str. 10) w przedmiotowym konkursie nie ma ograniczenia co do liczby składanych wniosków przez danego Wnioskodawcę. Jednakże szkoła nie może złożyć wniosku (być Wnioskodawcą), ponieważ wniosek złożony przez szkołę nie spełni kryterium specyficznego obligatoryjnego nr 1 weryfikowanego na etapie oceny formalnej: „Wnioskodawcą jest organ prowadzący szkołę/placówkę systemu oświaty, w której realizowany będzie projekt lub inny podmiot prowadzący statutową działalność w zakresie edukacji realizujący projekt w partnerstwie z organem prowadzącym szkołę/placówkę, w której realizowany będzie projekt” (str. 87 w Regulaminie konkursu). Zgodnie z ww. kryterium Wnioskodawcą albo Partnerem projektu musi być organ prowadzący szkołę/placówkę systemu oświaty, a więc jednostka samorządu terytorialnego (np. gmina) albo inny podmiot wskazany jako organ prowadzący danej szkoły.

Podsumowując, organ prowadzący 2 szkoły podstawowe (np. konkretna gmina) może złożyć 2 wnioski o dofinansowanie, oddzielnie dla każdej z tych szkół. W takiej sytuacji to ten organ prowadzący musi być wskazany w każdym z ww. wniosków jako Wnioskodawca (a szkoła może być wskazana w pkt 2.10 wniosku „Jednostka realizująca projekt”). Drugą możliwością jest wskazanie organu prowadzącego jako Partnera, a podmiotu prowadzącego statutową działalność w zakresie edukacji jako Wnioskodawcy.

Pytanie 2

Czy jeśli każda z ww. szkół pisze wniosek, to kwota dofinansowania wynosi 200 tys. złotych przy liczbie uczniów powyżej 300 w danej szkole ?
 

Odpowiedź 2

W związku z niedoprecyzowaniem pytania udzielający odpowiedzi domyśla się, że pytający miał na myśli informacje zawarte w Regulaminie konkursu nr str. 34:
„Maksymalna wartość wsparcia finansowego na zakup pomocy dydaktycznych i narzędzi TIK w szkole lub placówce systemu oświaty, objętej wsparciem projektowym wynosi:

i.          dla szkół lub placówek systemu oświaty do 300 uczniów – 140 000,00 zł

ii.         dla szkół lub placówek systemu oświaty od 301 uczniów – 200 000,00 zł”.

Powyższy warunek dotyczy wyłącznie projektu zakładającego realizację działania 3.1 w ramach 3 typu projektu. Ponadto, wskazana dla szkół od 301 uczniów kwota 200 000,00 zł nie jest kwotą dofinansowania projektu, ale maksymalną kwotą przeznaczoną na zakup pomocy dydaktycznych i narzędzi TIK, w związku z czym kwota dofinansowania dla danego projektu realizującego działanie 3.1 może być większa niż 200 000 zł (obejmuje również inne działania projektowe poza zakupem pomocy dydaktycznych i narzędzi TIK). Wskazana wyżej kwota przeznaczona na zakup pomocy dydaktycznych i narzędzi TIK dotyczy każdej szkoły objętej działaniem 3.1 oddzielnie. Nie ma więc znaczenia, czy Wnioskodawca (np. gmina) składa jeden wniosek, w którym działaniem 3.1 zostaną objęte 2 szkoły, czy składa 2 wnioski – odrębnie dla każdej szkoły objętej działaniem 3.1, ponieważ maksymalny limit na zakup pomocy dydaktycznych lub narzędzi TIK wynosi 200 000,00 zł na szkołę (przy założeniu, że każda szkoła liczy powyżej 301 uczniów).

 

Pytanie 3

Czy w ramach złożenia wniosku – 2 typ (kompetencje matematyczno-przyrodnicze), możemy uwzględnić potrzeby uczniów ze szczególnymi potrzebami, w tym uczniów najmłodszych (jeśli składamy wniosek z II typem, to czy może być on w połączeniu z typem I, kwalifikując uczniów klas I oraz pozostałych z niepełnosprawnością)? Czy wniosek o każdy z typów powinien być wnioskiem oddzielnym i nie należy ich łączyć?


Odpowiedź 3

W jednym wniosku mogą być połączone różne typy projektów. Uwzględnienie we wniosku każdego typu projektu powinno wynikać z przedstawionej we wniosku diagnozy problemów i potrzeb grupy docelowej. Realizując działanie 2.3 w ramach 2 typu projektu (kształtowanie  i rozwijanie kompetencji uczniów w zakresie przedmiotów przyrodniczych lub matematyki), można objąć wsparciem wszystkich uczniów szkół/placówek oświatowych prowadzących kształcenie ogólne i specjalne. Natomiast działanie 1.3 w ramach 1 typu projektu (Indywidualizacja pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym wsparcie ucznia młodszego poprzez realizację kompleksowych programów wspierających szkołę/placówkę systemu oświaty) musi spełniać trzy warunki wymienione w Regulaminie konkursu na str. 15 i jest działaniem uzupełniającym do działania 1.1 i 1.2 , które w projekcie zakładającym realizację 1 typu projektu muszą być realizowane łącznie.

Pytanie

W Regulaminie konkursu w punkcie 3.1. Typy projektów - co i jak mogę realizować znajduje się zapis mówiący o tym, że specjalne potrzeby edukacyjne to indywidualne potrzeby uczniów, o których mowa w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz.U. z 2013 r., poz.532).

Obecnie obowiązuje nowe ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. z  2017 r., poz.1591). W związku z powyższym, które Rozporządzenie w przedmiotowym konkursie obowiązuje?

Odpowiedź

Oba przywołane powyżej rozporządzenia mają status obowiązujący i stanowią akty wykonawcze do dwóch rożnych ustaw.

Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz.U. z 2013 r., poz.532) jest aktem wykonawczym do ustawy o systemie oświaty i ma zastosowanie do przedszkoli, szkół oraz placówek, których dotyczą przepisy ustawy o systemie oświaty.

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. z  2017 r., poz.1591) jest aktem wykonawczym do ustawy Prawo oświatowe i ma zastosowanie do przedszkoli, szkół oraz placówek, których dotyczą przepisy ustawy – Prawo oświatowe. Pierwsze przywołane rozporządzenie (z 30 kwietnia 2013 r.) zostało w pełnej nazwie przywołane w zapisach Regulaminu konkursu co nie znaczy, że drugie rozporządzenie (z 9 sierpnia 2017 r) nie jest również dokumentem obowiązującym. Rozporządzenie z 9 sierpnia 2017 roku stanowi akt wykonawczy do ustawy prawo oświatowe, który jest aktem powszechnie obowiązującym i jak najbardziej jego przepisy oraz przepisy aktów wykonawczych mogą być zastosowane w ramach przedmiotowego konkursu.

Pytanie 1

Zestawienie standardu i cen rynkowych jest z 2015r. i zawiera wyposażenie dla gimnazjum. Co zatem (które wyposażenie- szkoły podstawowej czy gimnazjum) należy przyjąć do wyposażenia pracowni w ramach typu 2 dla klas 7 i 8 szkoły podstawowej? Poza tym w tabeli “pomoce dydaktyczne- gimnazjum” str. 54 jest wykaz wyposażenia do pracowni geograficznej. Jakiej to więc pracowni dotyczy?

Odpowiedź 1

Do wyposażenia pracowni w ramach typu 2 dla klas 7 i 8 szkoły podstawowej należy przyjąć wyposażenie dla gimnazjum. W tabeli „pomoce dydaktyczne – gimnazjum chemia” str. 54 wystąpiła omyłka pisarska. Wykaz wyposażenia dotyczy pracowni geograficznej.

Wykaz ten jest tylko przykładowym zestawieniem potwierdzającym ceny wyposażenia pracowni. Szczegółowy katalog wyposażenia szkolnych pracowni przedmiotów, opracowany przez MEN i obowiązujący Wnioskodawcę jest udostępniony za pośrednictwem strony internetowej https://efs.men.gov.pl .

 

Pytanie 2
Pytanie dotyczy wskaźników produktu i rezultatu - czy należy obligatoryjnie zamieścić wszystkie wskaźniki we wniosku, nawet jeśli nie dotyczą one danego typu projektu? Jeśli np. projekt obejmuje tylko typ 1, to czy uwzględniać w nim wskaźniki:

"Liczba  szkół, w  których  pracownie  przedmiotowe  wykorzystują doposażenie do prowadzenia zajęć edukacyjnych"
"Liczba szkół i placówek systemu oświaty wykorzystujących sprzęt TIK do prowadzenia zajęć edukacyjnych"
"Liczba  szkół, których  pracownie  przedmiotowe  zostały  doposażone w programie"
"Liczba  szkół,  których  pracownie  przedmiotowe  zostały  doposażone w programie"
"Liczba szkół i  placówek  systemu  oświaty  wyposażonych  w  ramach programu w sprzęt TIK do prowadzenia zajęć edukacyjnych"

Odpowiedź 2

Obligatoryjne wskaźniki produktu i rezultatu należy zamieszczać tylko wówczas jeśli dotyczą one danego typu projektu i są realizowane w projekcie. Jeśli np. projekt obejmuje tylko typ 1, to w projekcie muszą być uwzględnione wskaźniki mierzące cel i produkty przypisane dla pierwszego typu projektu tj:

„Liczba uczniów, którzy nabyli kompetencje kluczowe po opuszczeniu programu (osoby)”

„Liczba nauczycieli, którzy uzyskali kwalifikacje lub nabyli kompetencje po opuszczeniu programu (osoby)”

„Liczba uczniów objętych wsparciem w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych w programie (osoby)”

„Liczba nauczycieli objętych wsparciem w programie (osoby)”.

 

Pytanie 3

Pytanie dotyczy dokształcania nauczycieli. W regulaminie konkursu napisano, iż zakres wsparcia udzielanego na rzecz doskonalenia nauczycieli może objąć w szczególności takie formy jak kursy i szkolenia doskonalące (teoretyczne  i  praktyczne), studia podyplomowe wspieranie istniejących, budowanie nowych i moderowanie sieci współpracy i samokształcenia  nauczycieli, realizację w szkole lub placówce systemu oświaty programów wspomagania. Jest też zapis, iż IOK zaleca, aby liczba godzin w odniesieniu do kursów kształtowała się na poziomie minimum 40 godzin dydaktycznych. Czy oznacza to, iż w projekcie mogą być realizowane jedynie "krótkie formy"? Czy też ww. określenie jest jedynie zaleceniem i w projekcie mogą zostać zrealizowane np 3 szkolenia po 5 h?

Odpowiedź 3

Regulamin konkursu wskazuje, iż zakres wsparcia udzielanego na rzecz doskonalenia nauczycieli może objąć w szczególności takie formy jak kursy i szkolenia doskonalące (teoretyczne  i  praktyczne), studia podyplomowe wspieranie istniejących, budowanie nowych i moderowanie sieci współpracy i samokształcenia  nauczycieli, realizację w szkole lub placówce systemu oświaty programów wspomagania. IOK zaleca, aby liczba godzin
w odniesieniu do kursów kształtowała się na poziomie minimum 40 godzin dydaktycznych. Powyższe  oznacza iż w projekcie mogą być realizowane formy krótsze np 3 szkolenia po 5 h, ale realizacja krótszych form niż 40h nie będzie kwalifikowała wniosku do otrzymania 3 punktów za spełnienie kryterium specyficznego fakultatywnego nr 5: „Projekt zakłada kształcenie nauczycieli w ramach krótkich form doskonalenia zawodowego”.

 

Pytanie

W Regulaminie konkursu przy opisie 2 typu projektu (str. 16) zapisano, iż „Wnioskodawca zobligowany jest do realizacji projektu obejmującego co najmniej 2 działania spośród wyżej wymienionych, niemniej jednak działanie przedstawione w pkt. 2.2. należy obligatoryjnie uwzględnić w każdym projekcie”.
Pytanie dotyczy ostatniej (podkreślona) część zapisu. Czy oznacza to, iż:

1) Czy chodzi o „każdy projekt”, który zawiera elementy II typu projektu, czy też w każdym projekcie musi być realizowane działanie 2.2 – nawet jeśli Beneficjent nie zamierza realizować działań w zakresie typu II?

2) Czy jest zatem możliwa realizacja działań tylko w I lub tylko w III typie projektu?

Odpowiedź

1) Tak, w wyżej przytoczonym warunku chodzi o każdy projekt, który będzie realizował II typ projektu. Jeżeli Beneficjent nie zamierza realizować II typu projektu, działanie 2.2 również nie musi być realizowane.

2) Przygotowując projekt, możliwa jest realizacja wyłącznie I typu projektu lub tylko typu II bądź typu III. Łączenie typów projektów jest dowolne, uzależnione jedynie od przeprowadzonej diagnozy i potrzeb danej placówki.

Pytanie 1

 

Czy istnieje wzór umowy o partnerstwie na rzecz realizacji projektu?


Odpowiedź 1
Nie ma określonego wzoru umowy partnerstwa. Jednakże należy pamiętać, iż zgodnie z zapisami art. 33 ust. 5 ustawy wdrożeniowej, umowa powinna określać w szczególności:

- przedmiot porozumienia albo umowy,

- prawa i obowiązki stron,

- zakres i formę udziału poszczególnych partnerów w projekcie,

- partnera wiodącego uprawnionego do reprezentowania pozostałych partnerów projektu,

- sposób przekazywania dofinansowania na pokrycie kosztów ponoszonych przez poszczególnych partnerów projektu, umożliwiający określenie kwoty dofinansowania udzielonego każdemu z partnerów,

- sposób postępowania w przypadku naruszenia lub niewywiązania się stron z porozumienia lub umowy.

Przykładowe pytania i odpowiedzi dot. realizacji działań w ramach Działania 2.1 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów Poddziałania 2.2.1 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów - projekty konkursowe

 

1.Czy jest możliwość udzielenia pełnomocnictwa przez Burmistrza dyrektorowi szkoły, (w której będzie realizowany projekt) do podpisania wniosku o dofinansowanie? Czy wówczas we wniosku należy podać dane Dyrektora czy Burmistrza i czy należy do wniosku dołączyć to pełnomocnictwo? Jaka powinna być treść tego pełnomocnictwa?

Odp.: Możliwe jest udzielenie pełnomocnictwa przez Burmistrza dyrektorowi szkoły, (w której będzie realizowany projekt) do podpisania wniosku o dofinansowanie, wówczas należy wskazać dane dyrektora. IOK nie może wskazywać treści pełnomocnictw udzielanych przez Burmistrza, powinno ono być zgodne z praktyką dotyczącą pełnomocnictw przyjętą w danej jednostce. Do wniosku o dofinansowanie nie należy dołączać przedmiotowego pełnomocnictwa.

 

2.Proszę o wyjaśnienie czym jest źródło pomiaru wskaźnika, a czym sposób pomiaru wskaźnika? Proszę o wskazanie różnicy na przykładzie chociażby testu z j. angielskiego: źródło pomiaru: arkusz testowy z j. angielskiego, sposób pomiaru: wynik testu z j. angielskiego - marzec 2017. Czy taki sam zapis będzie we wskaźniku produktu i rezultatu?

Odp.: Źródło pomiaru wskaźnika to narzędzie (dokument/dokumenty), na podstawie których będą Państwo dokonywali pomiaru danego wskaźnika, a więc sprawdzali czy założona wartość docelowa wskaźnika jest realizowana/zrealizowana. Dla przykładowego wskaźnika produktu dot. liczby uczniów objętych zajęciami z j. angielskiego źródłem pomiaru będą np.: deklaracje udziału w projekcie, lista uczestników zakwalifikowanych do poszczególnych zajęć, dzienniki zajęć. Dla przykładowego wskaźnika produktu dot. liczby przeprowadzonych godzin zajęć z j. angielskiego dla uczniów źródłem pomiaru będą np. dzienniki zajęć. Źródłami pomiaru dla innych wskaźników produktu mogą być np. protokoły odbioru, faktury, dokumentacja zdjęciowa, karty wyjazdów/wycieczek.

Dla przykładowego wskaźnika rezultatu dot. liczby uczniów, u których nastąpił wzrost wiedzy z j. angielskiego źródłem pomiaru będą np. testy wiedzy (ustne albo pisemne) - wstępny, okresowy i końcowy. Źródłami pomiaru dla innych wskaźników rezultatu mogą być też np. ankiety, certyfikaty, wyniki badań przesiewowych, okresowych i końcowych, zestawienie prowadzonych zajęć przy wykorzystaniu TIK.

Sposób pomiaru wskaźnika to przede wszystkim określenie momentu pomiaru wskaźnika/ częstotliwości pomiaru (jeśli pomiar nie będzie jednorazowy). Termin pomiaru wskaźnika dostosowujemy do określonego wcześniej narzędzia pomiaru. W przypadku wskaźników obligatoryjnych nie ma konieczności wskazywania momentu pomiaru, jeśli moment pomiaru został określony w WLWK (Wspólnej Liście Wskaźników Kluczowych będącej załącznikiem do Wytycznych w zakresie monitorowania). W takim przypadku w kolumnie „Sposób pomiaru wskaźnika” można wpisać np. „zgodnie z WLWK”. Dla pozostałych wskaźników (w tym m.in. własnych) należy  określić sposób pomiaru. W pkt 3.2 wniosku nie ma konieczności wskazywania osoby odpowiedzialnej za pomiar (np. specjalista ds. rekrutacji i monitorowania), jeśli osobę tę i zakres jej zadań wskazano w opisie kadry zarządzającej w pkt 4.7 wniosku. W przypadku obligatoryjnych wskaźników rezultatu: „Liczba uczniów, którzy nabyli kompetencje kluczowe po opuszczeniu programu” oraz „Liczba nauczycieli, którzy uzyskali kwalifikacje lub nabyli kompetencje po opuszczeniu programu” należy w sposobie pomiaru zawrzeć informację, że fakt nabycia kompetencji odbywa się w ramach 4 etapów wskazanych w Regulaminie konkursu (str. 43).

3.Grupą docelową projektu będą uczniowie, nauczyciele, a także rodzice uczniów. Jeden ze wskaźników będzie dotyczył właśnie rodziców. Czy już na etapie pisania wniosku muszę wiedzieć dokładnie ile kobiet i ilu mężczyzn weźmie udział w spotkaniach? Czy rodziców powinnam uwzględnić również w części 3.1 - Liczba osób objętych wsparciem?

Odp.: Zgodnie z Instrukcją wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu współfinansowanego z EFS w ramach RPO WiM 2014-2020, Wnioskodawca podaje wartość wskaźnika w podziale na płeć jeżeli dysponuje takimi danymi. Jeśli Wnioskodawca nie wie ile będzie kobiet i mężczyzn w ramach uczestników wsparcia, to podaje wartość wskaźnika tylko ogółem. W tym celu należy zaznaczyć pole wyboru (tzw. „checkbox”) znajdujące się obok pola „Ogółem”, w celu odblokowania kolumny „O” („ogółem”). Umożliwi to ręczne wpisanie danych liczbowych, a w polach (K) i (M) należy wpisać wartość „0”. Mimo że Wnioskodawca nie musi podawać wskaźników w podziale na kobiety i mężczyzn, należy pamiętać, że podanie przynajmniej jednego wskaźnika w podziale na płeć pozwoli uzyskać jeden punkt na pytanie zawarte w standardzie minimum równości szans kobiet i mężczyzn i może pomóc w spełnieniu zasady równości szans kobiet i mężczyzn. Zasada równości szans kobiet i mężczyzn jest jednym z kryteriów merytorycznych zerojedynkowych. Jej niespełnienie spowoduje odrzucenie wniosku na pierwszym etapie oceny merytorycznej i wniosek nie przejdzie do oceny punktowej.

Rodzice są jedną z grup docelowych w ramach Poddziałania 2.2.1. W związku z tym należy ich opisać w pkt 3.1 wniosku, a także uwzględnić w polu liczbowym „Liczba osób objętych wsparciem”, które znajduje się na końcu pkt 3.1 wniosku. Następnie należy uwzględnić rodziców w pozostałych częściach wniosku, a więc w ramach wskaźników własnych (rezultatu i produktu), w opisie zadań, w budżecie.

4. Czy wyposażenie w sprzęt i komputery do pracowni informatycznej jest cross-financingiem?

Odp.: Komputery i inny sprzęt nie stanowi cross-financingu. O tym, co stanowi cross-financing w projektach finansowanych z EFS mówią Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 (Rozdział 8.6 Wytycznych).

5.W regulaminie konkursu na stronie 23, gdzie wskazuje się warunki dla typu 1 projektu, jest taka informacja: " Wnioskodawca zobowiązany jest w cz. 6.1.6 wniosku „Uzasadnienie kosztów” do przedstawienia wniosków z diagnozy z przeprowadzonego spisu inwentarza oraz oceny stanu technicznego posiadanego wyposażenia (ze szczególnym uwzględnieniem sprzętu zakupionego ze środków UE we wcześniejszych perspektywach finansowych i wciąż używanego), stanowiącej niezbędne uzasadnienie dla konieczności ponoszenia wydatków związanych z doposażeniem w ramach projektu".

Czy to oznacza, że trzeba wypisać sprzęt, który posiada Gmina? Czy sprzęt, który posiadają szkoły? O jakim sprzęcie tu mowa (chodzi o sprzęt komputerowy?)? I co oznacza sformułowanie "wydatki związane z doposażeniem w ramach projektu"?

Odp. : Wnioskodawca powinien przedstawić w uzasadnieniu pod szczegółowym budżetem projektu (6.1.6) inwentaryzację posiadanego sprzętu szkoły. Jeżeli Wnioskodawca w ramach projektu planuje wydatki związane z  doposażeniem np. zakup pomocy dydaktycznych lub wyposażenie pracowni, powinien w uzasadnieniu pod szczegółowym budżetem projektu opisać czy szkoła posiada takie pomoce dydaktyczne, ile lat pomoce dydaktyczne są wykorzystywane w szkole, w jakim są stanie, w co są już wyposażone pracownie. Pozwoli to ocenić czy wydatki związane z doposażeniem szkoły przewidziane w projekcie są zasadne.

6. Czy w ramach wsparcia doskonalenia nauczycieli np. w formie studiów podyplomowych bądź kursu kwalifikacyjnego odbywającego się poza miejscem zamieszkania nauczyciela możliwe jest sfinansowanie kosztów noclegów, dojazdu, wyżywienia?

Odp.: Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków…,(roz.6, sekcja 6.2, pkt 3) określają warunki, jakie łącznie muszą być spełnione, aby wydatek został uznany za kwalifikowalny. Jednym z tych warunków jest to, że wydatek jest niezbędny do realizacji celów projektu i został poniesiony w związku z realizacją  projektu.  We wniosku o dofinansowanie  muszą Państwo uzasadnić, że wydatek związany z kosztem noclegów, dojazdów, wyżywienia, itp. wynikających z udziału nauczycieli w doskonaleniu zawodowym jest niezbędny i wynika z realizacji celów projektu.

 

 

Zestawienie pytań i odpowiedzi będzie aktualizowane w okresie ogłoszenia i naboru wniosków w ramach przedmiotowego konkursu: - www.rpo.warmia.mazury.pl – zakładka: zobacz ogłoszenia i wyniki naborów wniosków – poddziałanie 2.2.1 – konkurs nr RPWM.02.02.01-IZ.00-28-001/17
Informacje

Wykaz najczęściej popełnianych błędów we wnioskach o dofinansowanie:

- błędy techniczne:

 • Brak stosownych podpisów i pieczęci w cz. VII Oświadczenie;
 • Cz. VII Oświadczenie podpisały inne osoby niż wskazane w pkt. 2.11 Osoba(-y) uprawniona(-e) do podejmowania decyzji wiążących w imieniu Wnioskodawcy;
 • Podpis/y złożone został/y w miejscu przeznaczonym dla partnera, a nie wnioskodawcy;
 • Brak podpisu i pieczęci partnera;
 • Wersja papierowa wniosku nie jest zgodna z wersją elektroniczną;
 • Wnioskodawca nie wypełnił pkt 2.11 wniosku, tj. Osoba (-y) uprawniona (-e) do podejmowania decyzji wiążących w imieniu wnioskodawcy;
 • Niezgodność w pkt 2.6 Możliwość odzyskania VAT z pkt 6.1.5 (Oświadczenia);
 • Brak wersji papierowej wniosku;
 • niewłaściwe zaznaczanie pól check-box „środek trwały” i „cross-financing”.
 • wybieranie niewłaściwego celu szczegółowego RPO WiM z listy rozwijanej, tj. Zwiększenie dostępności i jakości edukacji przedszkolnej w województwie warmińsko-mazurskim.

 

- błędy merytoryczne:

 • brak danych statystycznych (ogólnodostępnych lub z badań własnych Wnioskodawcy) obrazujących sytuację grupy docelowej obejmowanej wsparciem lub użyte dane nie odpowiadają skali i założeniom projektu – np. projekt skierowany do dzieci z konkretnej gminy a w diagnozie wykorzystano jedynie dane dla całego województwa lub kraju;
 • brak spójności i logicznego powiązania między opisanymi we wniosku barierami i potrzebami grupy docelowej a proponowanymi w projekcie działaniami;
 • rekrutacja opisana zbyt ogólnie, bez uwzględnienia uwarunkowań wynikających z cech grupy docelowej (dotyczy w szczególności osób z niepełnosprawnościami);
 • brak wskazanych kanałów dotarcia do określonych kategorii potencjalnych uczestników, zwłaszcza osób w szczególnie trudnej sytuacji;
 • brak opisu działań promocyjnych planowanych do realizacji na etapie rekrutacji;
 • brak etapów rekrutacji i ich rozłożenia w czasie;
 • brak wskazania osób zaangażowanych w proces rekrutacji i podejmujących ostateczne decyzje w kwestii kwalifikowania uczestników do projektu;
 • brak odniesienia do sytuacji, w której zainteresowanie projektem będzie większe/mniejsze niż liczba dostępnych miejsc;
 • brak konkretnych kryteriów rekrutacyjnych – obligatoryjnych i punktowych, premiujących przedstawicieli określonych grup (jeśli przewidziano takie preferencje);
 • wskaźniki własne, pomimo brzmienia nadanego im przez wnioskodawcę, bardzo często monitorują te same założenia, które odzwierciedlają obowiązujące w programie wskaźniki produktu bądź rezultatu;
 • niepoprawnie określone wartości docelowe wskaźników, np. brak spójności między wartościami powiązanych ze sobą wskaźników, wartości docelowe wskaźników rezultatu założone na nieracjonalnym poziomie 100%;
 • opis źródeł danych i sposobu pomiaru wskaźników wypełniany metodą „kopiuj – wklej”, bez uwzględnienia specyfiki poszczególnych wskaźników;
 • niewłaściwa jednostka pomiaru wskaźników, np. procent zamiast liczby osób lub odwrotnie;
 • Opis zadań niespójny z informacjami zawartymi w harmonogramie i w budżecie;
 • w przypadku projektów partnerskich brak uzasadnienia dla potrzeby nawiązywania partnerstwa oraz opisu wartości dodanej wynikającej z realizacji projektu w partnerstwie;
 • brak uzasadnienia dla wyboru partnera w ramach konkretnego zadania;
 • w przypadku zadań realizowanych wspólnie przez lidera i partnera brak wyraźnego określenia podziału obowiązków i odpowiedzialności;
 • opis kwalifikacji i doświadczenia kadry własnej, która ma być oddelegowana do projektu oraz opis wymogów w tym zakresie, jakie będą stawiane kadrze zewnętrznej angażowanej do realizacji projektu;
 • brak właściwego rozróżnienia na kadrę merytoryczną (trenerzy, doradcy, inne osoby udzielające bezpośredniego wsparcia uczestnikom) i kadrę zarządzającą (koordynator, specjalista ds. rozliczeń/ monitoringu, inny personel obsługowy);
 • we wniosku opisano potencjał techniczny, który nie będzie wykorzystywany w projekcie, np. sale, biura zlokalizowane poza obszarem realizacji projektu;
 • brak opisu w jaki konkretnie sposób i na potrzeby których zadań będzie wykorzystywany wykazany potencjał techniczny;
 • brak jasnej deklaracji w zakresie prowadzenia biura projektu na obszarze realizacji projektu, przez cały okres realizacji projektu. Brak wskazania lokalizacji biura projektu i opisu w kontekście jego dostępności dla osób z niepełnosprawnościami;
 • w opisie uwzględniono wszystkie projekty i przedsięwzięcia, również te zupełnie nieodnoszące się do specyfiki ocenianego projektu, które nie potwierdzają doświadczenia w realizacji działań zaplanowanych we wniosku czy na rzecz grup docelowych obejmowanych wsparciem w projekcie;
 • brak informacji czy w wykazanych projektach osiągnięto zakładane rezultaty;
 • brak informacji nt. potencjału społecznego Wnioskodawcy – opisu efektów dotychczas zrealizowanych działań, akcji na rzecz lokalnej społeczności czy współpracy  podjętej z innymi organizacjami, instytucjami publicznymi;
 • Brak konkretnych działań/rozwiązań, które zapewnią uwzględnienie zasady równości szans w procesie zarządzania projektem;
 • nieuwzględnianie stawek i standardów wynikających z załącznika do regulaminu, tzw. „cennika”;
 • Wykazywanie w kosztach bezpośrednich wydatków stanowiących koszty pośrednie, np. wykazywanie w budżecie personelu, którego zadania nie są ściśle związane z udzielanym wsparciem merytorycznym, takich jak np.: specjalista ds. jakości szkoleń. Koszty personelu zaangażowanego w zarządzanie i obsługę projektu stanowią jedną z kategorii kosztów pośrednich. W praktyce dotyczy to takich czynności jak np.: koordynowanie i nadzorowanie projektu, rozliczanie, w tym monitorowanie, organizacja wsparcia w ramach projektu, w tym organizacja szkoleń i doradztwa (ale nie prowadzenie szkoleń i doradztwa), prowadzenie rekrutacji w ramach projektu, w szczególności wyszukiwanie i informowanie uczestników projektu i prowadzenie spotkań informacyjnych o projekcie. Wobec powyższego, wszelkie koszty związane z obsługą administracyjna projektu są obligatoryjnie rozliczane w kosztach pośrednich, nie zaś w zadaniach merytorycznych;
 • brak spójności między kwotą wkładu wskazaną w budżecie ogólnym projektu, a informacjami zawartymi w budżecie szczegółowym i metodologią przedstawioną w Uzasadnieniu wkładu własnego pod budżetem.

 

Wstępna informacja o naborze

Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Działania 2.2 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów,

Poddziałanie 2.2.1 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów – projekty konkursowe

Konkursu nr RPWM.02.02.01-IZ.00-28-001/17

Termin, od którego można składać wnioski

29.12.2017 r.

Termin, do którego można składać wnioski

23.02.2018 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu

lipiec/sierpień 2018 r.

Miejsce składania wniosku

Departament Europejskiego Funduszu Społecznego

Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

ul. E. Plater 1, 10-562 Olsztyn

tel. 89 52 19 700,

dfs@warmia.mazury.pl

Sposób składania wniosku

Wniosek w wersji elektronicznej należy złożyć za pomocą dostępnej w Lokalnym Systemie Informatycznym Maks 2 funkcji "Wyślij wniosek”.

Następnie wydrukowany wniosek w jednym egzemplarzu należy złożyć w siedzibie Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Wszystkie podmioty, które spełniają kryteria określone
w Regulaminie konkursu, z wyłączeniem:

 • osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej[1],
 • podmiotów, o których mowa w art. 207 ust. 4 i ust. 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) m.in. podmiotów, które nie zwróciły środków funduszowych wraz z odsetkami we wskazanym terminie,
 • podmiotów, o których mowa w art. 12 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. 2012 r., poz. 769) (podmiotów skazanych za przestępstwo polegające na powierzaniu pracy cudzoziemcom przebywającym bez ważnego dokumentu, uprawniającego do pobytu na terytorium RP, w stosunku do których sąd orzekł zakaz dostępu do środków funduszowych),

podmiotów, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt. 2a ustawy z dnia 28 października 2002 r.
o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (t. j. Dz. U.  z 2016 r. poz. 1541) (podmiotów zbiorowych skazanych za przestępstwo polegające na powierzaniu pracy cudzoziemcom przebywającym bez ważnego dokumentu, uprawniającego do pobytu na terytorium RP).

 

[1] [1] Osoby fizyczne prowadzące wyłącznie działalność oświatową nie mogą ubiegać się o dofinansowanie w ramach przedmiotowego konkursu.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

 1. Kształcenie kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy (matematyczno-przyrodniczych, ICT, Językowych) oraz właściwych postaw/umiejętności (kreatywności, innowacyjności oraz pracy zespołowej), w tym zapewnienie zindywidualizowanego podejścia do uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych, w tym wsparcie ucznia młodszego.
  1. Doskonalenie umiejętności, kompetencji lub kwalifikacji zawodowych nauczycieli w zakresie stosowania metod oraz form organizacyjnych sprzyjających kształtowaniu i rozwijaniu u uczniów kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy oraz właściwych postaw/umiejętności (kreatywności, innowacyjności oraz pracy zespołowej).
  2. Kształtowanie i rozwijanie u uczniów kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy oraz właściwych postaw/umiejętności (kreatywności, innowacyjności oraz pracy zespołowej).
  3. Indywidualizacja pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym wsparcie ucznia młodszego poprzez realizację kompleksowych programów wspierających szkołę/placówkę systemu oświaty.
  4. Wsparcie uczniów w zakresie działań z obszaru doradztwa edukacyjno-zawodowego.
 2. Tworzenie warunków dla nauczania opartego na metodzie eksperymentu
  1. Wyposażenie szkolnych pracowni w narzędzia do nauczania przedmiotów przyrodniczych lub matematyki.
  2. Doskonalenie umiejętności, kompetencji lub kwalifikacji zawodowych nauczycieli, w tym nauczycieli przedmiotów przyrodniczych lub matematyki, niezbędnych do prowadzenia procesu nauczania opartego na metodzie eksperymentu.
  3. Kształtowanie i rozwijanie kompetencji uczniów w zakresie przedmiotów przyrodniczych lub matematyki.
 3. Korzystanie z technologii informacyjno-komunikacyjnych oraz rozwijanie kompetencji informatycznych.
  1. Wyposażenie szkół lub placówek systemu oświaty w pomoce dydaktyczne oraz narzędzia TIK niezbędne do realizacji programów nauczania w szkołach lub placówkach systemu oświaty, w tym zapewnienie odpowiedniej infrastruktury sieciowo-usługowej.
  2. Podnoszenie kompetencji cyfrowych nauczycieli wszystkich przedmiotów, w tym w zakresie korzystania z narzędzi TIK zakupionych do szkół lub placówek systemu oświaty oraz włączania narzędzi TIK do nauczania przedmiotowego.
  3. Kształtowanie i rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów, w tym z uwzględnieniem bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni i wynikających z tego tytułu zagrożeń

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów znajdują się w załączniku nr 3 do Szczegółowego opisu osi priorytetowej.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

95% wydatków kwalifikowanych

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

35 723 601,83 złotych

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu – obowiązuje od 22.01.2018 r.

Regulamin konkursu – wersja archiwalna (19.12.2017–21.01.2018)

Regulamin konkursu – wersja archiwalna

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie - obowiązuje od 19.12.2017 r.

Wzór wniosku o dofinansowanie - wersja archiwalna

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie - obowiązuje od 10.07.2018 r.

Wzór umowy o dofinansowanie - wersja archiwalna

Wzór umowy o dofinansowanie - wersja archiwalna

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Wnioskodawcy przysługuje prawo wniesienia protestu, zgodnie z zasadami określonymi w rozdziale 15 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1460: zm.:Dz. U. z 2017 r. poz. 1475).

Szczegółowe Informacje odnośnie procedury odwoławczej są dostępne w podrozdziale 5.6 Regulaminu konkursu

Pytania i odpowiedzi

Punkty Informacyjne funduszy Europejskich:

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Olsztynie:

gpiolsztyn@warmia.mazury.pl,
tel. 89 512 54 82

tel. 89 512 54 83

tel. 89 512 54 85

tel. 89 512 54 86

 

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Elblągu:

lpielblag@warmia.mazury.pl,

tel. 55 620 09 13

tel. 55 620 09 14

tel. 55 620 09 16

 

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Ełku:

lpielk@warmia.mazury.pl

tel. 87 734 11 09

tel. 87 734 11 10

tel. 87 610 07 77

 

W kwestiach szczegółowych, budzących wątpliwości interpretacyjne, w których niezbędne jest zajęcie stanowiska, zapytania należy kierować na powyżej wskazane adresy e-mail z wykorzystaniem formularza.

W przypadku pytań merytorycznych związanych konkursem prosimy o kontakt do pracowników Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego pod nr telefonu 89 521 97 55 we wtorek w godz. 10.00-12.00.

W przypadku pytań technicznych związanych ze sposobem wypełnienia wniosku o dofinansowanie w generatorze wniosków  aplikacyjnych LSI MAKS2 prosimy o kontakt do pracowników Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego pod nr tel. 89 521 97 55 od wtorku do czwartku w godz. 9.00-10.00.

Ponadto informujemy, iż istnieje możliwość zgłoszenia problemów technicznych bezpośrednio w systemie LSI MAKS2 (całodobowo) pod linkiem: https://maks2.warmia.mazury.pl/index.php/pracownik/zgloszenie/create

Pliki do pobrania

Pełna dokumentacja konkursowa zip

2018-07-10

Pełna dokumentacja konkursowa zip – wersja archiwalna

2018-01-23

Pełna dokumentacja konkursowa zip – wersja archiwalna (19.12.2017–21.01.2018)

2017-12-19

Pełna dokumentacja konkursowa zip - wersja archiwalna

2017-11-27

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS
Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.