Weź udział w naszej zabawie. Do wygrania nawet 10 tys. zł!
Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

RPO

5.3

Działanie 5.3 Ochrona różnorodności biologicznej

zakończony     od: 2018-01-22 do: 2018-02-19
Wyniki naboru
Etapy oceny projektów
Komunikaty

10.07.2018 r. Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego zatwierdził aktualizację niżej wymienionych dokumentów w ramach Regulaminu konkursu:

 1. Wzoru Umowy o dofinansowanie projektu, stanowiącego załącznik nr 15 do Regulaminu konkursu nr RPWM.05.03.00-IZ.00-28-001/18,
 2. „Zasad realizacji projektów, dla których Beneficjentem jest Województwo Warmińsko-Mazurskie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020”, stanowiących załącznik nr 1 do Wzoru uchwały w sprawie podjęcia decyzji o dofinansowaniu projektu, dla którego Beneficjentem jest Województwo Warmińsko-Mazurskie, będącego z kolei załącznikiem nr 17 do Regulaminu konkursu nr RPWM.05.03.00-IZ.00-28-001/18

Wprowadzone zmiany mają na celu dostosowanie zapisów ww. dokumentów do:

 • obowiązującego od dnia 25.05.2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE,
 • obowiązującej ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców,
 • obowiązującego Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie zaliczek w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich,
 • obowiązującej Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych,
 • obowiązujących wytycznych i zasad w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020,

jak również zostały wprowadzone:

 • z potrzeby aktualizacji i doprecyzowania zapisów odnoszących się do realizacji umowy o dofinansowanie/realizacji projektów, dla których Beneficjentem jest Województwo Warmińsko-Mazurskie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 w celu usprawnienia i ułatwienia wykonywania praw i obowiązków w nich zawartych,
 • w celu uniknięcia w przyszłości konieczności aneksowania umów o dofinansowanie/podejmowania uchwał zmieniających w przypadku ewentualnej aktualizacji Zaleceń w zakresie ewaluacji ex-ante programów operacyjnych na lata 2014-2020 Ministerstwa Rozwoju Regionalnego.

 

Zmiany obowiązują od 10.07.2018 r., tj. od dnia podjęcia uchwały przez Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Wszystkie wprowadzone zmiany, zgodnie z art. 41 ust. 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2017 r., poz. 1460, ze zm.) nie skutkują nierównym traktowaniem wnioskodawców ani pogorszeniem warunków konkursu.

Informujemy, że 23 maja 2018 r. rozpoczyna pracę Komisja Oceny Projektów złożonych w ramach konkursu nr RPWM.05.03.00-IZ.00-28-001/18

W związku z pojawiającymi się ze strony Beneficjentów problemami z interpretacją  kryterium merytorycznego punktowego ”Przygotowanie projektu – gotowość do realizacji inwestycji”  w Działaniu 5.3 Ochrona różnorodności biologicznej IZ RPO WiM 2014-2020 wyjaśnia:

- Pojęcie „własność gruntów” należy rozumieć jako tytuł prawny wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego, przewidującego uprawnienia do wykonywania robót budowlanych;

- Słowo „kontrakt” należy rozumieć jako kolejny etap lub element projektu (jako całości), który wymaga przeprowadzenia postępowania przetargowego. Posiadanie dokumentacji przetargowej powinno zostać odnotowane w sekcji X Wniosku. W przypadku ogłoszenia procedury przetargowej należy podać nr procedury i datę – brak konieczności przedkładania dokumentacji do IOK . W przypadku nieogłoszenia procedury przetargowej wnioskodawca powinien dostarczyć skany przygotowanej dokumentacji przetargowej na CD lub innym nośniku elektronicznym - najpóźniej do zakończenia etapu oceny warunków formalnych.

Aktualizacja niektórych dokumentów stanowiących załączniki do Regulaminu konkursu nr RPWM.05.03.00-IZ.00-28-001/18 w ramach Osi priorytetowej 5 Środowisko przyrodnicze i racjonalne wykorzystanie zasobów Działanie 5.3 Ochrona różnorodności biologicznej.

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 informuje, iż 20.03.2018 r. Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego zatwierdził aktualizację:

- „Instrukcji zabezpieczania umowy o dofinansowanie projektu finansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020” stanowiącej załącznik nr 18  do Regulaminu konkursu,

- „Wzoru Listy sprawdzającej do weryfikacji kryteriów formalnych wyboru projektów konkursowych (obligatoryjnych) stanowiącej załącznik nr 7 do Regulaminu konkursu,

- „Wzoru Listy sprawdzającej do weryfikacji kryteriów merytorycznych ogólnych (obligatoryjnych) wyboru projektów konkursowych stanowiącej załącznik nr 9 do Regulaminu konkursu,

- „Zasad kwalifikowalności wydatków w ramach Osi priorytetowej 5 Środowisko przyrodnicze i racjonalne wykorzystanie zasobów Działanie 5.3 Ochrona różnorodności biologicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 w zakresie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego” stanowiących załącznik do „Wzoru umowy o dofinansowanie projektubędącego załącznikiem nr 15 do Regulaminu konkursu oraz stanowiących załącznik do „Zasad realizacji projektów, dla których Beneficjentem jest Województwo Warmińsko-Mazurskie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020”, stanowiących załącznik nr 1 do „Wzoru uchwały w sprawie podjęcia decyzji o dofinansowaniu projektu, dla którego Beneficjentem jest Województwo Warmińsko-Mazurskie” będącego załącznikiem nr 17 do Regulaminu konkursu.

 

Wprowadzone zmiany wynikają ze:

 • zmiany zasad zabezpieczania umów o dofinansowanie projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014–2020,
 • konieczności dostosowania zapisów w zakresie partnerstwa do obowiązującej Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz.U. z 2017 r. poz. 1460 z późn. zm.),
 • konieczności wskazania aktualnej wersji „Podręcznika wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji”.

 

Zmiany obowiązują od 20.03.2018 r., tj. od dnia podjęcia uchwały przez Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Wszystkie wprowadzone zmiany, zgodnie z art. 41 ust. 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2017 r., poz. 1460 z późn. zm.), nie skutkują nierównym traktowaniem wnioskodawców, ani pogorszeniem warunków konkursu.

Informacje

Wstępna informacja o naborze

Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Osi priorytetowej 5 Środowisko przyrodnicze i racjonalne wykorzystanie zasobów Działanie 5.3 Ochrona różnorodności biologicznej

Numer konkursu: RPWM.05.03.00-IZ.00-28-001/18

Termin, od którego można składać wnioski

22.01.2018 r.

Termin, do którego można składać wnioski

19.02.2018 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu

lipiec 2018 r.

Miejsce składania wniosku

 1. Wniosek wraz z wymaganą dokumentacją należy składać w Sekretariacie Departamentu Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, ul. Kościuszki 89/91, 10-554 Olsztyn – pierwsze piętro, pokój nr 101, lub w Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, ul. Emilii Plater 1, pokój 380, w poniedziałki w godzinach od 8:00 do 16:00 i od wtorku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30 (tj. w godzinach pracy Urzędu Marszałkowskiego).
 2. W przypadku nadania wniosku listem poleconym, termin uznaje się za zachowany, jeżeli zostanie on nadany w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Poczta Polska S.A) nie później niż w dniu zakończenia naboru projektu określonym w Regulaminie konkursu - decyduje data nadania.

Sposób składania wniosku

Warunkiem uczestnictwa w naborze jest wysłanie wniosku o dofinansowanie projektu w systemie LSI MAKS2 za pomocą funkcji „wyślij wniosek”, a następnie złożenie wydrukowanego z systemu LSI MAKS2 wniosku o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami w formie papierowej w dwóch egzemplarzach (dwa oryginały lub oryginał i kopia) oraz w wersji elektronicznej (na płycie CD/innym nośniku elektronicznym). Powyższe czynności należy dokonać w terminie od dnia otwarcia do dnia zamknięcia naboru włącznie, z zastrzeżeniem, że wersja elektroniczna wniosku w LSI MAKS2  w dniu zamknięcia naboru musi być wysłana w godzinach od 8:00 do 16:00 (tj. w godzinach pracy Urzędu Marszałkowskiego).

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

 1. jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia
 2. jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego
 3. jednostki sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną
 4. organizacje pozarządowe
 5. uczelnie
 6. PGL Lasy Państwowe i jego jednostki organizacyjne

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach przedmiotowego konkursu wspierane będą następujące typy projektów:

- Podniesienie standardu bazy technicznej i wyposażenia parków krajobrazowych i rezerwatów przyrody (w tym położonych na obszarach NATURA 2000).

- Realizacja programów edukacyjnych i ekspozycji z zakresu ekologii (w tym potrzeb i właściwych metod ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu) – wyłącznie jako element projektów z wyłączeniem spotów reklamowych w TV.

- Tworzenie miejsc ochrony różnorodności biologicznej na obszarach miejskich i pozamiejskich w oparciu o gatunki rodzime, w tym np.: banki genowe, rewaloryzacja i rewitalizacja parków miejskich, ogrody botaniczne, eko-parki, kształtowanie i pielęgnacja zadrzewień przydrożnych.

- Ochrona in-situ lub ex-situ zagrożonych gatunków i siedlisk przyrodniczych, w tym:

 • ochrona in-situ lub restytucja gatunków zagrożonych wyginięciem,
 • odtwarzanie siedlisk i kształtowanie warunków dla ich trwałego zachowania,
 • zmniejszenie presji na gatunki i siedliska m.in. poprzez ograniczanie dostępu do ostoi wybranych gatunków, właściwe ukierunkowanie ruchu turystycznego ochrona ex-situ lub wprowadzenie gatunków zagrożonych wyginięciem do siedlisk zastępczych.

- Realizacja zadań służących ochronie i osiągnięciu co najmniej dobrego stanu jednolitych części wód jezior, m.in. poprzez ich rekultywację (w pierwszej kolejności w powiązaniu z funkcją uzdrowiskową województwa).

Priorytetowo traktowane będą inwestycje w parkach krajobrazowych i rezerwatach przyrody położonych na obszarach Natura 2000.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów wskazane są w Szczegółowym opisie osi priorytetowej Środowisko przyrodnicze i racjonalne wykorzystanie zasobów oraz w załącznikach do Regulaminu. 

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu wynosi 85% wydatków kwalifikowanych na poziomie projektu (w przypadku projektów nieobjętych pomocą publiczną i niegenerujących dochodu). Dla projektów podlegających zasadom udzielania pomocy publicznej maksymalny poziom dofinansowania zgodnie z zasadami określonymi w rozporządzeniach dotyczących pomocy publicznej.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

109 313 896,85 złotych

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie - obowiązuje od 10.07.2018 r.

Wzór umowy o dofinansowanie - wersja archiwalna

Wzór umowy o dofinansowanie - wersja archiwalna

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Szczegółowe informacje na temat procedury odwoławczej znajdują się w § 14 Regulaminu konkursu

Pytania i odpowiedzi

Pytania prosimy kierować do:

 1. Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Olsztynie, Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego, ul. Głowackiego 17, 10-447 Olsztyn, tel. 89 512 54 82, 89 512 54 83, 89 512 54 85,  89 512 54 86, e-mail: gpiolsztyn@warmia.mazury.pl,
 2. Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Elblągu Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Biuro Regionalne w Elblągu, ul. Zacisze 18, 82-300 Elbląg, tel. 55 620 09 13, 55 620 09 14, 55 620 09 16, e-mail: lpielblag@warmia.mazury.pl,
 3. Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Ełku, Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Biuro Regionalne w Ełku, ul. Kajki 10, 19-300 Ełk, tel. 87 734 11 09, 87 734 11 10, 87 610 07 77 e-mail: lpielk@warmia.mazury.pl.

W kwestiach szczegółowych, budzących wątpliwości interpretacyjne, w których niezbędne jest zajęcie stanowiska, zapytania należy kierować na powyżej wskazane adresy e-mail Punktów Informacyjnych z wykorzystaniem formularza.

 

W przypadku pytań merytorycznych związanych z naborem prosimy o kontakt pod nr tel. 89 52 19 697, 89 52 19 696, 89 52 19 684, 89 52 19 389  lub drogą elektroniczną, e-mail: naborysrodowisko@warmia.mazury.pl

Pliki do pobrania

Pełna dokumentacja konkursowa zip - obowiązuje od 10.07.2018 r.

2018-07-10

Pełna dokumentacja konkursowa zip - wersja archiwalna

2018-03-20

Pełna dokumentacja konkursowa zip - wersja archiwalna

2017-12-18

Wytyczne ministerialne zip

2017-12-18

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS