Fundusze Europejskiej
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

Zmiana regulaminu konkursu – 19.12.2017 r.

Przyczyną zmian Regulaminu jest nowelizacja ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2017 r. poz.1460), zwanej dalej ustawą wdrożeniową. Zmiany ustawy wdrożeniowej polegają m.in. na uchyleniu art. 7 dotyczącego możliwości wydawania przez Instytucje Zarządzające wytycznych dotyczących kwestii szczegółowych dla danego programu operacyjnego zwanych „wytycznymi programowymi” zgodnych z wytycznymi horyzontalnymi. Zgodnie z art. 18 ust. 2 ustawy nowelizującej ustawę wdrożeniową (Dz. U. z 2017 r. poz. 1475) Wytyczne programowe w sprawie kwalifikowalności wydatków do wszystkich działań i poddziałań w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 w zakresie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, wydane przez Instytucję Zarządzającą, z dniem 2 grudnia przestały być stosowane.

W związku z powyższym, zważywszy na ogólny charakter zapisów obowiązujących wytycznych horyzontalnych i konieczności zapewnienia możliwości dalszego stosowania dotychczasowych uregulowanych w wytycznych programowych ograniczeń ponoszenia określonych kategorii wydatków w ramach poszczególnych typów operacji przewidzianych w Programie w części współfinansowanej ze środków EFRR, przenosi się odpowiednio zapisy dotyczące wydatków kwalifikowalnych i niekwalifikowalnych zawartych w wytycznych programowych do załącznika umowy o  dofinansowanie projektu – „Zasady kwalifikowalności w ramach Osi Priorytetowej  Cyfrowy Region Działanie 3.1 Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych oraz Działanie 3.2 E-zdrowie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 w zakresie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego”.

Wskazania wymaga, iż zmiany powyższe mają wyłącznie charakter „techniczny” i nie nakładają na Wnioskodawcę dodatkowych obowiązków w związku przygotowaniem i realizacją projektu. Zapisy zawarte w wytycznych programowych, stanowiących załącznik do Regulaminu naboru były znane Wnioskodawcy już w dacie ogłoszenia naboru.

Dodatkowo z uwagi na wprowadzenie zmiany w treści załącznika Instrukcja zabezpieczeń umowy o dofinansowanie projektu (w zakresie wysokości kwoty od której ustanawiane jest drugie prawne zabezpieczenie należytego wykonania umowy o dofinansowanie projektu) podjęto decyzję o aktualizacji przedmiotowego załącznika.

Z uwagi na wprowadzenie zmian w treści aktualizowanych załączników, podjęto decyzję o ich aktualizacji. Zmiany obowiązują od 19 grudnia 2017 r., tj. dnia podjęcia uchwały przez Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego i nie skutkują nierównym traktowaniem wnioskodawców.

Pliki do pobrania

Regulamin konkursu

2017-12-19

Wzór umowy o dofinansowanie

2017-12-19

Instrukcja zabezpieczeń

2017-12-19

Uchwała

2017-12-19

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS
Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.