logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

RPO

3.2

Działanie 3.2 E-zdrowie

zakończony     od: 2017-05-29 do: 2017-08-16
Wyniki naboru
Komunikaty

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 informuje o zmianie w ogłoszeniu o konkursie oraz o zmianie Regulaminu konkursu nr RPWM.03.02.00-IZ.00-28-001/17 na dofinansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, z zakresu Osi priorytetowej 3 Cyfrowy Region, Działanie 3.2 E-zdrowie. Zmiany dotyczą zwiększenia alokacji w ramach przedmiotowego konkursu.

Powyższe umożliwi zakontraktowanie 9 kolejnych pozytywnie ocenionych wniosków, które znajdują się na Liście wniosków o dofinansowanie projektów ocenionych pod względem formalno-merytorycznym opracowanej przez KOP. Jednocześnie zwiększenie alokacji przyczyni się do prawidłowej realizacji ram wykonania, o których mowa w Programie dla Osi priorytetowej 3 Cyfrowy Region, Działanie 3.2 E-zdrowie oraz przyspieszy kontraktację środków.

Wskazania wymaga, iż w myśl § 6 ust. 14 Regulaminu konkursu nr RPWM.03.02.00-IZ.00-28-001/17 „Po rozstrzygnięciu konkursu, IZ zastrzega sobie możliwość zwiększenia kwoty alokacji przeznaczonej na dofinansowanie projektów w konkursie”.

Zmiany w powyższym zakresie obowiązują od dnia podjęcia uchwały przez Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego

Informujemy o aktualizacji Załącznika nr 15 (Wzór  Wzór umowy o dofinansowanie projektu) oraz Załącznika nr 18 (Instrukcja zabezpieczania umowy o dofinansowanie projektu) do Regulaminu konkursu.

W załączniku nr 15 do Regulaminu konkursu nr RPWM.03.02.00-IZ.00-28-001/17 pn. Wzór umowy o dofinansowanie projektu wprowadzono zmiany:

- zasad oznaczenia projektów współfinansowanych z Funduszy Europejskich od 1 stycznia (akceptacja Karty wizualizacji RPO WiM 2014-2020 przez Ministerstwo Rozwoju) Powyższa zmiana skutkuje obowiązkiem stosowania nowych oznaczeń (logotypów). Do obowiązkowego zestawienia znaków dodano barwy Rzeczpospolitej Polskiej w przypadku  materiałów w wersji pełnokolorowej.

- polegające na usunięciu zapisów dot. praw autorskich (§ 22 wzoru umowy o dofinansowanie)  – zapisy nie są adekwatne do rodzaju projektów realizowanych w ramach Osi Priorytetowej 3 Cyfrowy Region, Działania 3.2 E-zdrowie.

- dotyczące modyfikacji zapisów umowy w zakresie poszerzenia katalogu zmian w umowie, które nie wpływają na treść umowy o dofinansowanie i nie wymagają formy aneksu (tj. dotychczasowy § 28; w wyniku ww. zmiany § 27 wzoru umowy o dofinansowanie).

 

Dodatkowo z uwagi na wprowadzenie zmiany w treści załącznika Instrukcja zabezpieczeń umowy o dofinansowanie projektu (w zakresie wysokości kwoty od której ustanawiane jest drugie prawne zabezpieczenie należytego wykonania umowy o dofinansowanie projektu - dwa zabezpieczenia spośród wskazanego katalogu, w przypadku projektów, w których wartość dofinansowania przekracza 10 000 000,00 zł) podjęto decyzję o aktualizacji przedmiotowego załącznika i zamieszczeniu zaktualizowanej Instrukcji zabezpieczeń umowy o dofinansowanie projektu pod ww. konkursem wraz z uzasadnieniem wprowadzonej zmiany.

 

Z uwagi na wprowadzenie zmian w treści aktualizowanych załączników, podjęto decyzję o ich aktualizacji i zamieszczeniu zaktualizowanych wzorów pod przedmiotowym naborem.

Powyższe zmiany, zgodnie z art. 41 ust. 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 1460) nie skutkują nierównym traktowaniem wnioskodawców i obowiązują od dnia podjęcia uchwały przez Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego, tj. 13 lutego 2018 r.

 

Trudna (złożona) tematyka przedłożonych w konkursie projektów oraz obowiązek doręczania pism wzywających Wnioskodawcę do złożenia dodatkowych wyjaśnień/informacji na ocenie formalno-merytorycznej, pismem za zwrotnym potwierdzeniem odbioru, wpłynęły na wydłużenie oceny formalno-merytorycznej w skutek czego koniecznym jest przesunięcie orientacyjnego terminu rozstrzygnięcia konkursu ze stycznia 2018 r. na luty 2018 r. (§ 7 ust. 4, ogłoszenie konkursu).

Z uwagi na wprowadzone zmiany podjęto decyzję o zaktualizowaniu treści ogłoszenia i Regulaminu konkursu nr RPWM.03.01.00-IZ.00-28-001/17.

Zmiany obowiązują od 26 stycznia 2018 r.

Przyczyną zmian Regulaminu jest nowelizacja ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2017 r. poz.1460), zwanej dalej ustawą wdrożeniową. Zmiany ustawy wdrożeniowej polegają m.in. na uchyleniu art. 7 dotyczącego możliwości wydawania przez Instytucje Zarządzające wytycznych dotyczących kwestii szczegółowych dla danego programu operacyjnego zwanych „wytycznymi programowymi” zgodnych z wytycznymi horyzontalnymi. Zgodnie z art. 18 ust. 2 ustawy nowelizującej ustawę wdrożeniową (Dz. U. z 2017 r. poz. 1475) Wytyczne programowe w sprawie kwalifikowalności wydatków do wszystkich działań i poddziałań w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 w zakresie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, wydane przez Instytucję Zarządzającą, z dniem 2 grudnia przestały być stosowane.

W związku z powyższym, zważywszy na ogólny charakter zapisów obowiązujących wytycznych horyzontalnych i konieczności zapewnienia możliwości dalszego stosowania dotychczasowych uregulowanych w wytycznych programowych ograniczeń ponoszenia określonych kategorii wydatków w ramach poszczególnych typów operacji przewidzianych w Programie w części współfinansowanej ze środków EFRR, przenosi się odpowiednio zapisy dotyczące wydatków kwalifikowalnych i niekwalifikowalnych zawartych w wytycznych programowych do załącznika umowy o  dofinansowanie projektu – „Zasady kwalifikowalności w ramach Osi Priorytetowej  Cyfrowy Region Działanie 3.1 Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych oraz Działanie 3.2 E-zdrowie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 w zakresie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego”.

Wskazania wymaga, iż zmiany powyższe mają wyłącznie charakter „techniczny” i nie nakładają na Wnioskodawcę dodatkowych obowiązków w związku przygotowaniem i realizacją projektu. Zapisy zawarte w wytycznych programowych, stanowiących załącznik do Regulaminu naboru były znane Wnioskodawcy już w dacie ogłoszenia naboru.

Dodatkowo z uwagi na wprowadzenie zmiany w treści załącznika Instrukcja zabezpieczeń umowy o dofinansowanie projektu (w zakresie wysokości kwoty od której ustanawiane jest drugie prawne zabezpieczenie należytego wykonania umowy o dofinansowanie projektu) podjęto decyzję o aktualizacji przedmiotowego załącznika.

Z uwagi na wprowadzenie zmian w treści aktualizowanych załączników, podjęto decyzję o ich aktualizacji. Zmiany obowiązują od 19 grudnia 2017 r., tj. dnia podjęcia uchwały przez Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego i nie skutkują nierównym traktowaniem wnioskodawców.

Przyczyną zmian Regulaminu konkursu jest nowelizacja Ustawy z dnia 11 lipca 2014r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz.U. z 2017 poz.1460), zwanej dalej ustawą wdrożeniową.

Zmiany ustawy wdrożeniowej polegają, m.in. na uchyleniu art.7 dotyczącego możliwości wydawania przez Instytucje Zarządzające wytycznych dotyczących kwestii szczegółowych dla danego programu operacyjnego zwanych „wytycznymi programowymi” zgodnych z wytycznymi horyzontalnymi. Instytucja Zarządzająca wydała Wytyczne programowe w sprawie kwalifikowalności wydatków do wszystkich działań i poddziałań w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014–2020 w zakresie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, które po upływie 3 miesięcy od dnia wejścia w życie zmienionej Ustawy wdrożeniowej przestaną być stosowane.

Zważywszy na ogólny charakter zapisów obowiązujących wytycznych horyzontalnych i konieczności zapewnienia możliwości dalszego stosowania dotychczasowych uregulowanych w wytycznych programowych ograniczeń ponoszenia określonych kategorii wydatków w ramach poszczególnych typów operacji przewidzianych w Programie w części współfinansowanej ze środków EFRR, przenosi się odpowiednio zapisy dotyczące wydatków kwalifikowalnych i niekwalifikowalnych zawartych w wytycznych programowych do § 4  Przedmiot konkursu – Limity i ograniczenia w realizacji projektów oraz § 16 Kwalifikowalność wydatków w/w Regulaminu naboru i oceny wniosków o dofinansowanie projektów.

Zmiany mają wyłącznie charakter „techniczny” i nie nakładają na wnioskodawców dodatkowych obowiązków w związku przygotowaniem i realizacją projektów. Zapisy zawarte w wytycznych programowych, stanowiących załącznik do Regulaminu konkursu były znane Wnioskodawcom już w dacie ogłoszenia konkursu.

Zmiany Regulaminu konkursu nie skutkują nierównym traktowaniem Wnioskodawców oraz pogorszeniem warunków konkursu i obowiązują od 11 września 2017 r.

Przyczyną zmiany Regulaminu konkursu dokumentu jest aktualizacja Wytycznych w zakresie trybów wyboru projektów na lata 2014–2020 z 6 marca 2017 r. oraz potrzeba dostosowania Regulaminu konkursu oraz Regulaminu KOP do zapisów dokumentacji, składającej się na system realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014–2020.

W związku z tym zmianie ulega sposób dokonywania oceny wniosków (oceny formalno-merytorycznej) polegającej na:

 • odstąpieniu od oceny każdego z kryteriów formalnych przez 2 pracowników Instytucji Organizującej Konkurs (IOK) i zastąpieniu jej oceną dokonywaną przez 1 pracownika IOK
 • oraz odstąpieniu od oceny każdego z kryteriów merytorycznych przez 2 ekspertów i zastąpieniu jej oceną dokonywaną przez 1 eksperta.

Zmianie ulega również sposób wyliczania punktacji w projekcie. Zmiany wiążą się z przyspieszeniem wdrażania RPO WiM 2014–2020. 

 

Zmianie ulegają również załączniki do Regulaminu konkursu:  

 • nr 6 – Wzór karty oceny kryteriów formalnych wyboru projektów (obligatoryjnych),
 • nr 13 – Regulamin Komisji Oceny Projektów (KOP), który określa organizację, tryb oraz zasady oceny wniosków KOP.

Zmiany Regulaminu konkursu, które obowiązują od 28 sierpnia 2017 r., nie skutkują nierównym traktowaniem Wnioskodawców oraz pogorszeniem warunków konkursu.

Informujemy o aktualizacji Regulaminu i ogłoszenia konkursu nr RPWM.03.02.00-IZ.00-28-001/17 na dofinansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 z zakresu Osi Priorytetowej III Cyfrowy Region, Działanie 3.2 E-zdrowie.

Aktualizacja dotyczy wprowadzenia zmian w zakresie terminu zakończenia naboru przedmiotowego konkursu, tj. z 14 lipca 2017 r. na 16 sierpnia 2017 r.

Przedmiotowe zmiany Regulaminu konkursu nr RPWM.03.02.00-IZ-00-28-001/17 nie skutkują nierównym traktowaniem Wnioskodawców oraz pogorszeniem warunków konkursu.

Zmiany obowiązują od 4.07.2017 r.

 

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 (IZ) informuje o aktualizacji Regulaminu i ogłoszenia konkursu nr RPWM.03.02.00-IZ.00-28-001/17 na dofinansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 z zakresu Osi Priorytetowej III Cyfrowy Region, Działanie 3.2 E-zdrowie.

Aktualizacja dotyczy wprowadzenia zmian (§ 7 ust. 3 oraz § 8 ust. 2 Regulaminu oraz zapisów Ogłoszenia konkursu nr RPWM.03.02.00-IZ.00-28-001/17 w zakresie terminu zakończenia naboru przedmiotowego konkursu tj. z 28 czerwca 2017 r. na 14 lipca 2017 r. (dzień zamknięcia naboru) (§ 7 ust. 3 oraz § 8 ust. 2 Regulaminu ww. konkursu).

Wprowadzona zmiana pozwoli na zapoznanie się Wnioskodawców z wynikami poprzedniego konkursu z zakresu e-zdrowia (nr RPWM.03.02.00-IZ.00-28-001/16, którego rozstrzygnięcie jest planowane na koniec czerwca 2017 r.) oraz wykluczy składanie przez Wnioskodawców wniosków w kolejnym konkursie na te same projekty.

Przedmiotowe zmiany Regulaminu konkursu nr RPWM.03.02.00-IZ-00-28-001/17 nie będą skutkowały nierównym traktowaniem Wnioskodawców oraz pogorszeniem warunków konkursu.

Zmiany w powyższym zakresie obowiązują od 12 czerwca 2017 r. 

Etapy oceny projektów

Wstępna informacja o naborze

Ogłaszamy nabór w ramach Osi Priorytetowej 3 Cyfrowy region, Działanie 3.2 E-zdrowie.

Konkurs numer RPWM.03.02.00-IZ.00-28-001/17

Termin, od którego można składać wnioski

29 maja 2017 r.

Termin, do którego można składać wnioski

16 sierpnia 2017 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu

luty 2018 r.

Miejsce składania wniosku

Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
ul. Kościuszki 89/91, 10-554 Olsztyn, I piętro, pok. 101

lub 

Kancelaria Ogólna Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
ul. Emilii Plater 1, pokój 380

Godziny pracy
Poniedziałek: 8:00 – 16:00, wtorek – piątek: 7:30 – 15:30

Sposób składania wniosku

Wypełniony wniosek o dofinansowanie projektu w wersji elektronicznej należy wysłać za pomocą dostępnej w LSI MAKS 2 funkcji „Wyślij wniosek”.  

Następnie wydrukowany wniosek o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami, Wnioskodawca składa zgodnie z ogłoszeniem o naborze wniosków o dofinansowanie, w dwóch egzemplarzach – dwa oryginały lub oryginał plus kopia oraz w wersji elektronicznej na płycie CD/nośniku elektronicznym.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

O dofinansowanie mogą ubiegać się:

 • podmioty wykonujące działalność leczniczą, o których mowa w Ustawie z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej, działające w publicznym systemie ochrony zdrowia

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Przewidziane do wsparcia typy projektów:

W ramach przedmiotowego konkursu mogą być dofinansowanenastępujące typy projektów ukierunkowane na rozwój e-usług publicznych i aplikacji w obszarze e-zdrowia:

 1. Tworzenie e-usług placówek ochrony zdrowia: tworzenie narzędzi i usług z wykorzystaniem TIK służących wymianie informacji i danych między pacjentami i placówkami opieki zdrowotnej, personelem medycznym oraz systemami informacji medycznej.
 2. Cyfryzacja dokumentacji medycznej placówek ochrony zdrowia, przez co należy rozumieć wyłącznie projekty mające na celu uruchomienie w podmiotach leczniczych świadczących usługi w publicznym systemie ochrony zdrowia prowadzenia elektronicznej dokumentacji medycznej w sposób spełniający wymagania ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia.
 3. Wprowadzanie systemów udostępniania zasobów cyfrowych o zdarzeniach i rejestrów medycznych: projekty umożliwiające przekazywanie przez świadczeniodawców informacji o udzielonych, udzielanych i planowanych świadczeniach opieki zdrowotnej, dostęp usługobiorców do tych informacji, wymianę pomiędzy świadczeniodawcami danych zawartych w elektronicznej dokumentacji medycznej niezbędnych do zapewnienia ciągłości leczenia oraz dokumentów elektronicznych w celu prowadzenia diagnostyki, leczenia oraz zaopatrzenia pacjentów w produkty lecznicze i wyroby medyczne. Wprowadzane rozwiązania technologiczne muszą zapewniać udostępnianie i wymianę danych za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Gromadzenia, Analizy i Udostępnienia Zasobów Cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych – P1, jak również dwustronną komunikację z Platformą Udostępniania On-Line Usług i Zasobów Cyfrowych Rejestrów Medycznych – P2.

 

W ramach realizacji każdego z ww. typów projektów musi powstać usługa publiczna udostępniona on-line o stopniu dojrzałości co najmniej 3 – dwustronna interakcja.

Wsparcie szkoleniowe w zakresie rozwoju usług opartych o TIK (jako element uzupełniający projektów wskazanych powyżej w ramach cross-financingu).

Preferencjami objęte zostaną projekty:

 • realizowane na obszarze strategicznej interwencji OSI – Obszary o słabym dostępie do usług publicznych,
 • wynikające z dokumentu „Wielkie Jeziora Mazurskie – Strategia”,
 • realizowane w partnerstwie,

polegające na wdrożeniu usług na wyższych poziomach zaawansowania (tj. poziom co najmniej 4 – transakcja).

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów wskazane są w Szczegółowym opisie osi priorytetowej oraz w załącznikach do Regulaminu konkursu.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

85% wydatków kwalifikowanych na poziomie projektu

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

24 388 921,22 złotych

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu - obowiązuje od 16.02.2018 r.

Regulamin konkursu - wersja archiwalna

Regulamin konkursu – wersja archiwalna

Regulamin konkursu – wersja archiwalna 

Regulamin konkursu – wersja archiwalna (04.07.2017–11.06.2017 r.)

Regulamin konkursu – wersja archiwalna (12.06.2017– 03.07.2017)

Regulamin konkursu – wersja archiwalna

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie – obowiązuje od 13.02.2018 r.

Wzór umowy o dofinansowanie – wersja archiwalna

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Szczegółowe informacje na temat procedury odwoławczej znajdują się w § 14 Regulaminu konkursu

Pytania i odpowiedzi

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Olsztynie

       ul. Głowackiego 17, 10-447 Olsztyn

e-mail: gpiolsztyn@warmia.mazury.pl

Telefony do konsultantów:

89 512-54-82

89 512-54-83

89 512-54-85

89 512-54-86

Godziny pracy punktu:
poniedziałek 8:00–18:00, wtorek–piątek 7:30–15:30

 

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Elblągu

Biuro Regionalne w Elblągu, ul. Zacisze 18, 82-300 Elbląg

e-mail: lpielblag@warmia.mazury.pl

Telefony do konsultantów:

55 620-09-13

55 620-09-14

55 620-09-16

Godziny pracy punktu:
poniedziałek 8:00–18:00, wtorek–piątek 7:30–15:30

 

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Ełku

Biuro Regionalne w Ełku, ul. Kajki 10, 19-300 Ełk

e-mail: lpielk@warmia.mazury.pl

Telefony do konsultantów:

87 734-11-09

87 734-11-10

87 610-07-77

Godziny pracy punktu:
poniedziałek 8:00–18:00, wtorek–piątek 7:30–15:30

lub

Michał Borowski m.borowski@warmia.mazury.pl

Marzena Dela m.dela@warmia.mazury.pl

Emilia Janicka e.janicka@warmia.mazury.pl

Andrzej Hurło a.hurlo@warmia.mazury.pl

Telefony:

89 521 93 85 
89 521 96 52
89 521 96 23

Pliki do pobrania

Pełna dokumentacja konkursowa zip - obowiązuje od 16.02.2018 r.

2018-02-19

Pełna dokumentacja konkursowa zip – wersja archiwalna

2018-02-13

Pełna dokumentacja konkursowa zip - wersja archiwalna

2018-01-29

Wzór umowy o dofinansowanie – obowiązuje od 19.12.2017 r.

2017-12-19

Regulamin konkursu – wersja archiwalna

2017-12-19

Pełna dokumentacja konkursowa zip – wersja archiwalna

2017-09-11

Pełna dokumentacja konkursowa zip – wersja archiwalna (28.08.2017–10.09.2017 r.)

2017-09-01

Pełna dokumentacja konkursowa zip – wersja archiwalna (04.07.2017–27.08.2017)

2017-07-04

Pełna dokumentacja konkursowa zip – wersja archiwalna (12.06.2017–3.07.2017)

2017-06-13

Pełna dokumentacja konkursowa zip - wersja archiwalna

2017-04-25

Wytyczne ministerialne

2017-04-26

Dokumenty dodatkowe

2017-04-27

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS
Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.