Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

Zmiana regulaminu i załączników – 20.12.2017 r.

19 grudnia 2017r. Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego podjął uchwałę w sprawie zmian w regulaminie konkursu następującej treści:

  • § 4 ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. Projekty realizowane w ramach konkursu muszą być zgodne z zasadami określonymi w Wytycznych ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Spójności na lata 2014–2020, w załączniku nr 9 do wzoru umowy o dofinansowanie pn. Zasady kwalifikowalności wydatków w ramach Osi priorytetowej 1 Inteligentna Gospodarka Warmii i Mazur, Działania 1.3 Przedsiębiorczość (Wsparcie przedsiębiorczości), Poddziałania 1.3.1 Inkubowanie przedsiębiorstw Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014–2020 zakresie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego”.

  • §16 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Kwalifikowalność wydatków dla projektów współfinansowanych ze środków krajowych i unijnych w ramach RPO WiM jest oceniana przez IZ zgodnie z zasadami określonymi w Wytycznych ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, w załączniku nr 9 do wzoru umowy o dofinansowanie pn. Zasady kwalifikowalności wydatków w ramach Osi priorytetowej 1 Inteligentna Gospodarka Warmii i Mazur, Działania 1.3 Przedsiębiorczość (Wsparcie przedsiębiorczości), Poddziałania 1.3.1 Inkubowanie przedsiębiorstw Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014–2020 w zakresie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, a także zgodnie z właściwymi przepisami prawa wspólnotowego i krajowego”.

  • Załącznik Nr 16 pn. Wzór umowy o dofinansowanie projektu do Regulaminu konkursu nr RPWM.01.03.01-IZ.00-28-001/17, otrzymuje brzmienie jak w załączonej zaktualizowanej wersji.

Powyższe zmiany obowiązują od 19.12.2017 r., tj. dnia podjęcia uchwały.

Przyczyną wprowadzenia zmian do Regulaminu konkursu jest aktualizacja załącznika nr 16, tj. Wzoru umowy o dofinansowanie projektu. Konieczność aktualizacji ww. Regulaminu wynika z nowelizacji Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowych w perspektywie finansowej 2014–2020, zwanej dalej ustawą wdrożeniową.

Zmiany ustawy wdrożeniowej polegają m.in. na uchyleniu art. 7 dotyczącego możliwości wydawania przez Instytucje Zarządzające wytycznych dotyczących kwestii szczegółowych dla danego programu operacyjnego zwanych „wytycznymi programowymi” zgodnych z wytycznymi horyzontalnymi. Instytucja Zarządzająca wydała Wytyczne programowe w sprawie kwalifikowalności wydatków do wszystkich działań i poddziałań w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014–2020 w zakresie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, które po upływie 3 miesięcy od dnia wejścia w życie zmienionej Ustawy wdrożeniowej przestały być stosowane – tj. od 2 grudnia 2017 r.

Pliki do pobrania

Regulamin konkursu

2017-12-20

Wzór umowy o dofinansowanie

2017-12-20

Załącznik do wzoru umowy

2017-12-20

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS