Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

RPO

1.3.1

Poddziałanie 1.3.1 Inkubowanie przedsiębiorstw

zakończony     od: 2017-06-26 do: 2017-07-25
Wyniki naboru
Komunikaty

19 grudnia 2017r. Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego podjął uchwałę w sprawie zmian w regulaminie konkursu następującej treści:

  • § 4 ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. Projekty realizowane w ramach konkursu muszą być zgodne z zasadami określonymi w Wytycznych ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Spójności na lata 2014–2020, w załączniku nr 9 do wzoru umowy o dofinansowanie pn. Zasady kwalifikowalności wydatków w ramach Osi priorytetowej 1 Inteligentna Gospodarka Warmii i Mazur, Działania 1.3 Przedsiębiorczość (Wsparcie przedsiębiorczości), Poddziałania 1.3.1 Inkubowanie przedsiębiorstw Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014–2020 zakresie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego”.

  • §16 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Kwalifikowalność wydatków dla projektów współfinansowanych ze środków krajowych i unijnych w ramach RPO WiM jest oceniana przez IZ zgodnie z zasadami określonymi w Wytycznych ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, w załączniku nr 9 do wzoru umowy o dofinansowanie pn. Zasady kwalifikowalności wydatków w ramach Osi priorytetowej 1 Inteligentna Gospodarka Warmii i Mazur, Działania 1.3 Przedsiębiorczość (Wsparcie przedsiębiorczości), Poddziałania 1.3.1 Inkubowanie przedsiębiorstw Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014–2020 w zakresie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, a także zgodnie z właściwymi przepisami prawa wspólnotowego i krajowego”.

  • Załącznik Nr 16 pn. Wzór umowy o dofinansowanie projektu do Regulaminu konkursu nr RPWM.01.03.01-IZ.00-28-001/17, otrzymuje brzmienie jak w załączonej zaktualizowanej wersji.

Powyższe zmiany obowiązują od 19.12.2017 r., tj. dnia podjęcia uchwały.

Przyczyną wprowadzenia zmian do Regulaminu konkursu jest aktualizacja załącznika nr 16, tj. Wzoru umowy o dofinansowanie projektu. Konieczność aktualizacji ww. Regulaminu wynika z nowelizacji Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowych w perspektywie finansowej 2014–2020, zwanej dalej ustawą wdrożeniową.

Zmiany ustawy wdrożeniowej polegają m.in. na uchyleniu art. 7 dotyczącego możliwości wydawania przez Instytucje Zarządzające wytycznych dotyczących kwestii szczegółowych dla danego programu operacyjnego zwanych „wytycznymi programowymi” zgodnych z wytycznymi horyzontalnymi. Instytucja Zarządzająca wydała Wytyczne programowe w sprawie kwalifikowalności wydatków do wszystkich działań i poddziałań w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014–2020 w zakresie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, które po upływie 3 miesięcy od dnia wejścia w życie zmienionej Ustawy wdrożeniowej przestały być stosowane – tj. od 2 grudnia 2017 r.

Etapy oceny projektów
Komunikaty
Etapy oceny projektów
Komunikaty

22 sierpnia 2017 r. zmieniliśmy uchwałę nr 30/403/17/V w sprawie ogłoszenia konkursu nr RPWM.01.03.01-IZ.00-28-001/17. Zmianie uległy załączniki nr 16 i nr 19.

Konieczność aktualizacji załącznika nr 16 – Wzoru umowy o dofinansowanie projektu – wynika z potrzeby doprecyzowania jego zapisów, m.in. w zakresie obowiązków beneficjentów dotyczących przetwarzania danych osobowych w ramach realizowanych projektów oraz postanowień dotyczących zasad wykorzystania systemów informatycznych.

Ponadto w związku z przyśpieszeniem kontraktacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014–2020, proponujemy wprowadzenie do wzoru umowy o dofinansowanie i Instrukcji zabezpieczeń (załącznik nr 19 do Regulaminu) zapisów pozwalających na wcześniejsze podpisywanie umów o dofinansowanie projektów przed przedłożeniem przez beneficjentów wszelkich wymaganych dokumentów lub ustanowieniu wszystkich zabezpieczeń, przy jednoczesnym postanowieniu, że wypłata dofinansowania nastąpi dopiero po złożeniu dokumentów/ustanowieniu zabezpieczeń. Powyższe zmiany umożliwią beneficjentom dostarczenie:

  • ostatecznej decyzji administracyjnej w sprawie pozwolenia na budowę;
  • ostatecznej decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej;
  • dokumentu potwierdzającego zabezpieczenie wkładu własnego

w ciągu dwóch miesięcy od podpisania umowy o dofinansowanie

  • dokumentów w zakresie kolejnego zabezpieczenia umowy

w ciągu dwóch miesięcy od podpisania umowy o dofinansowanie lub od dnia zawarcia aneksu do umowy, uwzględniającego kolejne zabezpieczenie umowy.

Z uwagi na wprowadzenie licznych zmian w treści całego załącznika nr 16 i nr 19, podjęliśmy decyzję o ich aktualizacji.

 

Powyższe zmiany nie skutkują nierównym traktowaniem Wnioskodawców.

Wstępna informacja o naborze

Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiegona lata 2014–2020, ogłasza nabór w ramach Działania 1.3 Przedsiębiorczość (Wsparcie przedsiębiorczości)

Poddziałania 1.3.1 Inkubowanie przedsiębiorstw

Konkurs nr RPWM.01.03.01-IZ.00-28-001/17

Termin, od którego można składać wnioski

26 czerwca 2017 r.

Termin, do którego można składać wnioski

25 lipca 2017 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu

styczeń 2018 r.

Miejsce składania wniosku

Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

ul. Kościuszki 89/91

10-554 Olsztyn

I piętro, pok. 101

Godziny pracy:

poniedziałek –  8:00-16:00

wtorek- piątek – 7:30- 15:30

Sposób składania wniosku

Wypełniony wniosek o dofinansowanie projektu w wersji elektronicznej należy wysłać za pomocą dostępnej w LSI MAKS 2 funkcji „Wyślij wniosek”.

Następnie wydrukowany wniosek o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami, Wnioskodawca składa w sekretariacie Departamentu Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego zgodnie z ogłoszeniem o naborze wniosków o dofinansowanie, w dwóch egzemplarzach - dwa oryginały lub oryginał plus kopia oraz w wersji elektronicznej na płycie CD/nośniku elektronicznym. 

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Instytucje otoczenia biznesu  

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Pomoc uzyskają wyspecjalizowane podmioty nie działające dla zysku (funkcjonujące nie krócej niż 2 lata na rynku) na rzecz rozwoju i pomocy przedsiębiorcom z województwa warmińsko-mazurskiego, dysponujące profesjonalną, dobrze przygotowaną kadrą trenerów biznesu, własnym zapleczem biurowym/badawczym oraz posiadające udokumentowane pozytywne doświadczenie w inkubowaniu firm. Inkubacja wspierana w ramach niniejszego poddziałania opierać się będzie na wspieraniu poprzez wyspecjalizowane podmioty firm w początkowej fazie rozwoju tj. funkcjonujące na rynku nie dłużej niż 3 lata poprzez wystandaryzowane usługi niezbędne  do funkcjonowania przedsiębiorstwa (w tym m.in. udostępnienie powierzchni biurowej z niezbędnym wyposażeniem oraz bieżącym utrzymaniem (w tym niezbędne media), usługi prawne, księgowe, promocyjne, ICT, mentoring, szkolenia, uzasadnione z pkt. widzenia potrzeb i rozwoju wspieranego przedsiębiorstwa/przedsiębiorstw). Przyjęte standardy świadczenia usługi powinny być zgodne ze standardami, akredytacjami krajowymi lub międzynarodowymi, np. z Certyfikatem ISO zgodnym z normą PN-EN ISO 9001:2009 lub innym równoważnym, czy standardami opracowanymi dla inkubatorów przedsiębiorczości przez stowarzyszenie Organizatorów Ośrodków Innowacji  i Przedsiębiorczości. Wsparcie zostanie przeznaczone na świadczenie ww. usług oraz dostosowanie ich do potrzeb przedsiębiorców w celu podnoszenia standardu a także utrzymania podmiotów na rynku, podnoszenia ich konkurencyjności i rozwoju. Wsparciem objęte zostaną również inwestycje zmierzające do dostosowania istniejącej infrastruktury (pomieszczeń, obiektów) do specyficznych potrzeb przedsiębiorców – niewielkie, niezbędne i właściwie uzasadnione zmiany w infrastrukturze technicznej (potocznie zwanej „mediami”) , zlokalizowanej w budynku i budowlanej obiektów, które będą mogły być stosunkowo łatwo adaptowalne do potrzeb kolejnych użytkowników lub usunięte. Preferencje uzyskają projekty z obszarów inteligentnych specjalizacji województwa warmińsko-mazurskiego.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów wskazane są w Szczegółowym opisie osi priorytetowych oraz w załącznikach do Regulaminu konkursu

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

85% wydatków kwalifikowanych na poziomie projektu (w przypadku projektów nie objętych pomocą publiczną i nie generujących dochodu). Dla projektów podlegających zasadom udzielania pomocy publicznej maksymalny poziom dofinansowania wynosi 50 %.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

89 116 528,37 złotych

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu – obowiązuje od 19.12.2017 r.

Regulamin konkursu – wersja archiwalna

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie – obowiązuje od 19.12.2017 r.

Wzór umowy o dofinansowanie – wersja archiwalna

Wzór umowy o dofinansowanie – wersja archiwalna

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Szczegółowe informacje na temat procedury odwoławczej znajdują się w § 14 Regulamin konkursu.

Pytania i odpowiedzi

Pytania prosimy kierować na adres e-mail:

Katarzyna Gawdzińska-Duda k.gawdzinska@warmia.mazury.pl

Anna Kiziniewicz-Kowalska  a.kiziniewicz@warmia.mazury.pl

Justyna Mordas j.mordas@warmia.mazury.pl

Agnieszka Przychodzka a.przychodzka@warmia.mazury.pl

Monika Szepietowska monika.szepietowska@warmia.mazury.pl

Piotr Kołakowski  p.kolakowski@warmia.mazury.pl

Anna Pawelec  a.pawelec@warmia.mazury.pl

Elwira Ryniec  e.ryniec@warmia.mazury.pl

 

Tel. 89 521 93 97

       89 521 96 36

       89 521 96 26

       89 521 96 41

       89 521 96 72

       89 521 96 06

 

oraz 

 

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Olsztynie

Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego

ul. Głowackiego 17, 10-447 Olsztyn

e-mail: gpiolsztyn@warmia.mazury.pl

Tel. 89 512 54 82

89 512 54 83

89 512 54 85

89 512 54 86

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Elblągu

Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego 
Biuro Regionalne w Elblągu
ul. Zacisze 18, 82-300 Elbląg

Godziny pracy punktu:
poniedziałek  8:00–18:00
wtorek – piątek 7:30–15:30

e-mail: lpielblag@warmia.mazury.pl

Telefony do konsultantów:
55 620 09 13
55 620 09 14
55 620 09 16
 

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Ełku

Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego 
Biuro Regionalne w Ełku
ul. Kajki 10, 19-300 Ełk

Godziny pracy punktu:
poniedziałek  8:00–18:00
wtorek – piątek 7:30–15:30

e-mail: lpielk@warmia.mazury.pl

Telefony do konsultantów:
87 734 11 09
87 734 11 10
87 610 07 77

Pliki do pobrania

Regulamin konkursu – obowiązuje od 19.12.2017 r.

2017-12-20

Wzór umowy o dofinansowanie – obowiązuje od 19.12.2017 r.

2017-12-20

Wzór umowy o dofinansowanie – wersja archiwalna

2017-08-22

Pełna dokumentacja konkursowa zip

2017-05-22

Wytyczne ministerialne zip

2017-05-22

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS