Fundusze Europejskiej
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

Pytania i odpowiedzi – 21.12.2017 r.

Pytanie 1

Czy każda szkoła z danej gminy (2 szkoły podstawowe przynależące do 1 gminy) może oddzielnie napisać i złożyć wniosek ?

Odpowiedź 1

Zgodnie z Regulaminem konkursu (str. 10) w przedmiotowym konkursie nie ma ograniczenia co do liczby składanych wniosków przez danego Wnioskodawcę. Jednakże szkoła nie może złożyć wniosku (być Wnioskodawcą), ponieważ wniosek złożony przez szkołę nie spełni kryterium specyficznego obligatoryjnego nr 1 weryfikowanego na etapie oceny formalnej: „Wnioskodawcą jest organ prowadzący szkołę/placówkę systemu oświaty, w której realizowany będzie projekt lub inny podmiot prowadzący statutową działalność w zakresie edukacji realizujący projekt w partnerstwie z organem prowadzącym szkołę/placówkę, w której realizowany będzie projekt” (str. 87 w Regulaminie konkursu). Zgodnie z ww. kryterium Wnioskodawcą albo Partnerem projektu musi być organ prowadzący szkołę/placówkę systemu oświaty, a więc jednostka samorządu terytorialnego (np. gmina) albo inny podmiot wskazany jako organ prowadzący danej szkoły.

Podsumowując, organ prowadzący 2 szkoły podstawowe (np. konkretna gmina) może złożyć 2 wnioski o dofinansowanie, oddzielnie dla każdej z tych szkół. W takiej sytuacji to ten organ prowadzący musi być wskazany w każdym z ww. wniosków jako Wnioskodawca (a szkoła może być wskazana w pkt 2.10 wniosku „Jednostka realizująca projekt”). Drugą możliwością jest wskazanie organu prowadzącego jako Partnera, a podmiotu prowadzącego statutową działalność w zakresie edukacji jako Wnioskodawcy.

Pytanie 2

Czy jeśli każda z ww. szkół pisze wniosek, to kwota dofinansowania wynosi 200 tys. złotych przy liczbie uczniów powyżej 300 w danej szkole ?
 

Odpowiedź 2

W związku z niedoprecyzowaniem pytania udzielający odpowiedzi domyśla się, że pytający miał na myśli informacje zawarte w Regulaminie konkursu nr str. 34:
„Maksymalna wartość wsparcia finansowego na zakup pomocy dydaktycznych i narzędzi TIK w szkole lub placówce systemu oświaty, objętej wsparciem projektowym wynosi:

i.          dla szkół lub placówek systemu oświaty do 300 uczniów – 140 000,00 zł

ii.         dla szkół lub placówek systemu oświaty od 301 uczniów – 200 000,00 zł”.

Powyższy warunek dotyczy wyłącznie projektu zakładającego realizację działania 3.1 w ramach 3 typu projektu. Ponadto, wskazana dla szkół od 301 uczniów kwota 200 000,00 zł nie jest kwotą dofinansowania projektu, ale maksymalną kwotą przeznaczoną na zakup pomocy dydaktycznych i narzędzi TIK, w związku z czym kwota dofinansowania dla danego projektu realizującego działanie 3.1 może być większa niż 200 000 zł (obejmuje również inne działania projektowe poza zakupem pomocy dydaktycznych i narzędzi TIK). Wskazana wyżej kwota przeznaczona na zakup pomocy dydaktycznych i narzędzi TIK dotyczy każdej szkoły objętej działaniem 3.1 oddzielnie. Nie ma więc znaczenia, czy Wnioskodawca (np. gmina) składa jeden wniosek, w którym działaniem 3.1 zostaną objęte 2 szkoły, czy składa 2 wnioski – odrębnie dla każdej szkoły objętej działaniem 3.1, ponieważ maksymalny limit na zakup pomocy dydaktycznych lub narzędzi TIK wynosi 200 000,00 zł na szkołę (przy założeniu, że każda szkoła liczy powyżej 301 uczniów).

 

Pytanie 3

Czy w ramach złożenia wniosku – 2 typ (kompetencje matematyczno-przyrodnicze), możemy uwzględnić potrzeby uczniów ze szczególnymi potrzebami, w tym uczniów najmłodszych (jeśli składamy wniosek z II typem, to czy może być on w połączeniu z typem I, kwalifikując uczniów klas I oraz pozostałych z niepełnosprawnością)? Czy wniosek o każdy z typów powinien być wnioskiem oddzielnym i nie należy ich łączyć?


Odpowiedź 3

W jednym wniosku mogą być połączone różne typy projektów. Uwzględnienie we wniosku każdego typu projektu powinno wynikać z przedstawionej we wniosku diagnozy problemów i potrzeb grupy docelowej. Realizując działanie 2.3 w ramach 2 typu projektu (kształtowanie  i rozwijanie kompetencji uczniów w zakresie przedmiotów przyrodniczych lub matematyki), można objąć wsparciem wszystkich uczniów szkół/placówek oświatowych prowadzących kształcenie ogólne i specjalne. Natomiast działanie 1.3 w ramach 1 typu projektu (Indywidualizacja pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym wsparcie ucznia młodszego poprzez realizację kompleksowych programów wspierających szkołę/placówkę systemu oświaty) musi spełniać trzy warunki wymienione w Regulaminie konkursu na str. 15 i jest działaniem uzupełniającym do działania 1.1 i 1.2 , które w projekcie zakładającym realizację 1 typu projektu muszą być realizowane łącznie.

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS
Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.