Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

RPO

5.1

Działanie 5.1 Gospodarka odpadowa

zakończony     od: 2018-02-05 do: 2018-03-05
Wyniki naboru
Etapy oceny projektów
Komunikaty

17 lipca 2018 r. Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego zatwierdził aktualizację wzoru Umowy o dofinansowanie projektu, stanowiącego załącznik nr 15 do Regulaminu konkursu nr RPWM.05.01.00-IZ.00-28-001/18.

 

Zmiany mają na celu dostosowanie zapisów w ww. dokumencie do:

 • obowiązującego od dnia 25.05.2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE,
 • obowiązującej ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców,
 • obowiązującego Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie zaliczek w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich,

jak również zostały wprowadzone:

 • z potrzeby aktualizacji i doprecyzowania zapisów odnoszących się do realizacji umowy o dofinansowanie w celu usprawnienia i ułatwienia wykonywania praw i obowiązków w nich zawartych.

 

Zmiany obowiązują od 17 lipca 2018 r., tj. od dnia podjęcia uchwały przez Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Wszystkie wprowadzone zmiany, zgodnie z art. 41 ust. 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz. U. z 2017 r., poz. 1460, ze zm.) nie skutkują nierównym traktowaniem wnioskodawców ani pogorszeniem warunków konkursu.

Informujemy, że 6 czerwca 2018 r. rozpoczyna pracę Komisja Oceny Projektów

W związku z pojawiającymi się ze strony Beneficjentów problemami z interpretacją  kryterium merytorycznego punktowego ”Przygotowanie projektu – gotowość do realizacji inwestycji”  w Działaniu 5.1 Gospodarka odpadowa  IZ RPO WiM 2014-2020 wyjaśnia:

- Pojęcie „własność gruntów” należy rozumieć jako tytuł prawny wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego, przewidującego uprawnienia do wykonywania robót budowlanych;

- Słowo „kontrakt” należy rozumieć jako kolejny etap lub element projektu (jako całości), który wymaga przeprowadzenia postępowania przetargowego. Posiadanie dokumentacji przetargowej powinno zostać odnotowane w sekcji X Wniosku. W przypadku ogłoszenia procedury przetargowej należy podać nr procedury i datę – brak konieczności przedkładania dokumentacji do IOK . W przypadku nieogłoszenia procedury przetargowej wnioskodawca powinien dostarczyć skany przygotowanej dokumentacji przetargowej na CD lub innym nośniku elektronicznym - najpóźniej do zakończenia etapu oceny warunków formalnych.

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 informuje, iż 13.03.2018 r. Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego zatwierdził aktualizację:

 • „Instrukcji zabezpieczania umowy o dofinansowanie projektu finansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020” stanowiącej załącznik nr 18  do Regulaminu konkursu,
 • „Wzoru Listy sprawdzającej do weryfikacji kryteriów formalnych wyboru projektów konkursowych (obligatoryjnych) stanowiącej załącznik nr 7 do Regulaminu konkursu.

 

Wprowadzone zmiany wynikają z:

 • zmiany zasad zabezpieczania umów o dofinansowanie projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014–2020,
 • konieczności dostosowania zapisów w zakresie partnerstwa do obowiązującej Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz.U. z 2017 r. poz. 1475, z późn. zm.).

 

Zmiany obowiązują od 13.03.2018 r., tj. od dnia podjęcia uchwały przez Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Wszystkie wprowadzone zmiany, zgodnie z art. 41 ust. 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2017 r., poz. 1475, z późn. zm.), nie skutkują nierównym traktowaniem wnioskodawców, ani pogorszeniem warunków konkursu.

Pytania i odpowiedzi

Pytanie 1: Ocena zgodności parametrów zawartych w składanych wnioskach o dofinansowanie z WPGO:

Odpowiedź 1: Zgodnie z zapisami Szczegółowego opisu osi priorytetowej Środowisko przyrodnicze i racjonalne wykorzystanie zasobów, Działanie 5.1 Gospodarka odpadowa oraz zapisami Regulaminu konkursu nr  RPWM.05.01.00-IZ.00-28-001/18 w obszarze gospodarki odpadami komunalnymi warunkiem wsparcia inwestycji  będzie ich uwzględnienie w planie inwestycyjnym, stanowiącym załącznik do WPGO.

Mając powyższe na uwadze niektóre parametry zawarte w składanych wnioskach o dofinansowanie (m.in. rodzaj planowanej inwestycji i jej zakres, a także moc przerobowa instalacji, która została odpowiednio zbilansowana podczas przygotowywania planu, aby wypełnić założenia dyrektyw unijnych w tym obszarze) nie powinny różnić się od zapisów w przyjętych planach inwestycyjnych.

Pozostałe informacje dotyczące np. kosztów i źródeł finansowania inwestycji, terminu jej zakończenia lub zmiany wnioskodawcy mogą ulec modyfikacji z przyczyn niezależnych (m.in. czas trwania przetargów, szacowania kosztów na etapie opracowywania planów inwestycyjnych, zmiany operatorów) i być inne niż te określone w planie inwestycyjnym. Każdy przypadek wnioskodawcy będzie rozpatrywany indywidualnie i w przypadku stwierdzenia rozbieżności  pomiędzy złożonym wnioskiem a zapisami planu inwestycyjnego zaistnieje konieczność przedstawienia przyczyny zmian i jej uzasadnienia.

 

Pytanie 2: Czy w ramach typu projektu: „Tworzenie przez gminy punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (przynajmniej takich frakcji jak szkło, metale, papier, tworzywa sztuczne), punktów napraw i przygotowania do ponownego użycia” można kwalifikować planowane do rozbudowy/modernizacji PSZOK wyznaczone w Planie inwestycyjnym stanowiącym załącznik do WPGO?

Odpowiedź 2: W ramach ww. typu projektu możliwe jest wsparcie zarówno budowy PSZOK, jak i rozbudowy/modernizacji PSZOK wyznaczonych w Planie inwestycyjnym stanowiącym załącznik do WPGO.

 

Pytanie 3: Czy w ramach typu projektu „Systemy gospodarowania odpadami komunalnymi w ramach regionów gospodarki odpadami (RGO), wyznaczonych w WPGO i zapewniających kompleksowe rozwiązania, m.in. poprzez zapobieganie powstawaniu odpadów, wdrażanie segregacji i wtórnego wykorzystania odpadów, budowę: instalacji umożliwiających przygotowanie odpadów do procesów odzysku i/lub unieszkodliwiania; składowisk jako elementów zakładu zagospodarowania odpadów” można kwalifikować:

a)inwestycje planowane do rozbudowy/modernizacji wskazane w WPGO,

b)inwestycje wykazane w WPGO dotyczące:

- instalacji do odzysku innego niż recykling odpadów budowlanych i rozbiórkowych,

- instalacji do recyklingu odpadów budowlanych i rozbiórkowych?

 

Odpowiedź 3: W ramach ww. typu projektu możliwe jest wsparcie inwestycji planowanych do  budowy/rozbudowy/modernizacji wyznaczonych w Planie inwestycyjnym stanowiącym załącznik do WPGO.

Możliwość wsparcia ww. instalacji wskazanych w WPGO należy oceniać zgodnie z brzmieniem typu projektu, tzn. czy instalacje te będą służyły do odzysku/recyklingu/unieszkodliwiania odpadów pochodzących z sektora komunalnego.

 

Pytanie 4: Czy w ramach typu projektu „Kompleksowa poprawa gospodarki odpadami niebezpiecznymi, w tym budowa i modernizacja instalacji do odzysku i/lub unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych, o ile wynika to z WPGO”  można kwalifikować ujęte w WPGO  instalacje do przetwarzania odpadów komunalnych tj.  składowiska odpadów niebezpiecznych  (azbest)?

Odpowiedź 4: W RPO WiM 2014–2020 w ramach Działania 5.1 przewidziana została możliwość realizowania projektów polegających na „kompleksowej poprawie gospodarki odpadami niebezpiecznymi, w tym budowie i modernizacji instalacji do odzysku i/lub unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych, o ile wynika to z WPGO”. W zamyśle dotyczy to również rozwiązywania problemów z odpadem niebezpiecznym jakim jest azbest. Jeżeli zatem instalację do unieszkodliwiania azbestu ujęto w WPGO nie ma przeszkód w udzieleniu wsparcia środkami EFRR tego typu inwestycji. Nie ma  natomiast możliwości kwalifikowania wydatków związanych ze zbiórką i transportem odpadów zawierających azbest.

 

Pytanie 5: Czy w zakresie typu projektu „tworzenie przez gminy punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (przynajmniej takich frakcji jak szkło, metale, papier, tworzywa sztuczne), punktów napraw i przygotowania do ponownego użycia” można zrealizować tylko „punkt napraw i przygotowania do ponownego użycia”?

Odpowiedź 5: W Szczegółowym opisie osi priorytetowej Środowisko przyrodnicze i racjonalne wykorzystanie zasobów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 w Działaniu 5.1 Gospodarka odpadowa jako jeden z typów projektów możliwych do realizacji wskazano „Tworzenie przez gminy punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (przynajmniej takich frakcji jak szkło, metale, papier, tworzywa sztuczne), punktów napraw i przygotowania do ponownego użycia”.  Jak wskazano powyżej w obszarze gospodarki odpadami komunalnymi warunkiem wsparcia inwestycji będzie ich uwzględnienie w planie inwestycyjnym, stanowiącym załącznik do WPGO.

W świetle powyższego, o ile w WPGO wykazany został istniejący punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych, w którym nie istnieje punkt napraw (przygotowania do ponownego użycia) i w ramach planowanych do rozbudowy/modernizacji PSZOK wskazano, iż w ramach PSZOK planuje się punkt napraw (przygotowania do ponownego użycia), to wówczas istnieje możliwość aplikowania o wsparcie skierowane na rozbudowę PSZOK o punkt napraw (przygotowania do ponownego użycia).

 

Pytanie 6: Czy inwestycja dotycząca typu projektu pn. „tworzenie przez gminy punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (przynajmniej takich frakcji jak szkło, metale, papier, tworzywa sztuczne), punktów napraw i przygotowania do ponownego użycia” powinna być wymieniona w WPGO czy też wymóg ten dotyczy jedynie pierwszego typu projektu („systemy gospodarowania odpadami komunalnymi w ramach regionów gospodarki odpadami (RGO), wyznaczonych w WPGO i zapewniających kompleksowe rozwiązania, m.in. poprzez zapobieganie powstawaniu odpadów, wdrażanie segregacji i wtórnego wykorzystania odpadów, budowę: instalacji umożliwiających przygotowanie odpadów do procesów odzysku i/lub unieszkodliwiania; składowisk jako elementów zakładu zagospodarowania odpadów;”), przy którym literalnie oznaczono ten wymóg?

Odpowiedź 6: Zgodnie z zapisami Szczegółowego opisu osi priorytetowej Środowisko przyrodnicze i racjonalne wykorzystanie zasobów, Działanie 5.1 Gospodarka odpadowa, pkt. 14 Limity i ograniczenia w realizacji projektów oraz zgodnie z zapisami § 4 pkt. 2 Regulaminu konkursu nr RPWM.05.01.00-IZ.00-28-001/18  w obszarze gospodarki odpadami komunalnymi warunkiem wsparcia inwestycji  będzie ich uwzględnienie w planie inwestycyjnym, stanowiącym załącznik do WPGO. Warunek dotyczy wszystkich typów projektów.

 

Pytanie 7: Czy w konkursie nr RPWM.05.01.00-IZ.00-28-001/18 dopuszczalny jest tryb „Zaprojektuj i wybuduj”?

Odpowiedź 7: Zgodnie z Instrukcją wypełniania załączników stanowiącą załącznik do Regulaminu konkursu  nr  RPWM.05.01.00-IZ.00-28-001/18,  IOK/ION nie przewiduje dofinansowania projektu w trybie „zaprojektuj i wybuduj”, z zastrzeżeniem projektów, które na dzień składania wniosku o dofinansowanie projektu posiadają pełną dokumentację techniczną opracowaną w trybie „zaprojektuj i wybuduj” (str.12).

 

PYTANIE

Gmina posiada na swoim terenie zamknięte składowisko odpadów komunalnych obojętnych. Mamy niezbędne dokumenty potrzebne do procesu rekultywacji? Czy działanie osi 5.1 może być wykorzystane do dofinansowania tego procesu ze strony funduszy europejskich lub innych? Czy tryb przewidziany działaniem 5.1 przewiduje dofinansowanie do rekultywacji składowiska odpadów dla Gminy?

 

ODPOWIEDŹ

Zadanie obejmujące rekultywację składowiska odpadów nie wpisuje się w typy projektów mogących otrzymać dofinansowanie w ramach działania 5.1 Gospodarka odpadowa.

W ramach Działania 5.1 dofinansowaniu podlegać mogą inwestycje uwzględnione w planie inwestycyjnym stanowiącym załącznik do  Wojewódzkiego Planu Gospodarowania Odpadami  i zapewniające kompleksowe rozwiązania  polegające na zapobieganiu powstawania odpadów, wdrażaniu segregacji i wtórnego wykorzystania odpadów,  budowie instalacji umożliwiających przygotowanie odpadów do procesów odzysku lub unieszkodliwiania oraz budowę składowisk jako elementów zakładu zagospodarowania odpadów.

Wstępna informacja o naborze

Ogłaszamy nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Osi priorytetowej 5 Środowisko przyrodnicze i racjonalne wykorzystanie zasobów Działanie 5.1 Gospodarka odpadowa

Numer konkursu: RPWM.05.01.00-IZ.00-28-001/18

Termin, od którego można składać wnioski

5 lutego 2018 r.

Termin, do którego można składać wnioski

5 marca 2018 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu

sierpień 2018 r.

Miejsce składania wniosku

 1. Wniosek wraz z wymaganą dokumentacją należy składać w 
  Sekretariacie Departamentu Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, ul. Kościuszki 89/91, 10-554 Olsztyn – pierwsze piętro, pokój nr 101,
  lub
  w Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, ul. Emilii Plater 1, pokój 380,
  w poniedziałki w godzinach od 8:00 do 16:00 i od wtorku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30 (tj. w godzinach pracy Urzędu Marszałkowskiego).
 2. W przypadku nadania wniosku listem poleconym, termin uznaje się za zachowany, jeżeli zostanie on nadany w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Poczta Polska S.A) nie później niż w dniu zakończenia naboru projektu określonym w Regulaminie konkursu – decyduje data nadania.

Sposób składania wniosku

Warunkiem uczestnictwa w naborze jest wysłanie wniosku o dofinansowanie projektu w systemie LSI MAKS2 za pomocą funkcji wyślij wniosek”, a następnie złożenie wydrukowanego z systemu LSI MAKS2 wniosku o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami w formie papierowej w dwóch egzemplarzach (dwa oryginały lub oryginał i kopia) oraz w wersji elektronicznej (na płycie CD/innym nośniku elektronicznym). Powyższe czynności należy wykonać w terminie od dnia otwarcia do dnia zamknięcia naboru włącznie, z zastrzeżeniem, że wersja elektroniczna wniosku w LSI MAKS2 w dniu zamknięcia naboru musi być wysłana w godzinach od 8:00 do 16:00 (tj. w godzinach pracy Urzędu Marszałkowskiego).

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

 1. jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia
 2. jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego
 3. przedsiębiorstwa
 4. samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej (działające w publicznym systemie ochrony zdrowia)
 5. PGL Lasy Państwowe i jego jednostki organizacyjne
 6. jednostki sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach przedmiotowego konkursu wspierane będą następujące typy projektów:

 • systemy gospodarowania odpadami komunalnymi w ramach regionów gospodarki odpadami (RGO), wyznaczonych w WPGO i zapewniających kompleksowe rozwiązania, m.in. poprzez zapobieganie powstawaniu odpadów, wdrażanie segregacji i wtórnego wykorzystania odpadów, budowę: instalacji umożliwiających przygotowanie odpadów do procesów odzysku i/lub unieszkodliwiania; składowisk jako elementów zakładu zagospodarowania odpadów;
 • tworzenie przez gminy punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (przynajmniej takich frakcji jak szkło, metale, papier, tworzywa sztuczne), punktów napraw i przygotowania do ponownego użycia;
 • kompleksowa poprawa gospodarki odpadami niebezpiecznymi, w tym budowa i modernizacja instalacji do odzysku i/lub unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych, o ile wynika to z WPGO;
 • działania informacyjno-edukacyjne promujące zapobieganie powstawaniu odpadów oraz selektywną zbiórkę odpadów jako element uzupełniający projektów.

Preferowane będą projekty obejmujące selektywną zbiórkę odpadów i zapobiegające powstawaniu odpadów.

W przypadku tworzenia przez gminy punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych oraz punktów dobrowolnego gromadzenia odpadów preferowane będą zintegrowane projekty pokrywające większe obszary geograficzne, np. kilku gmin.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów wskazane są w Szczegółowym opisie osi priorytetowej Środowisko przyrodnicze i racjonalne wykorzystanie zasobów oraz w załącznikach do Regulaminu konkursu

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

85% wydatków kwalifikowanych na poziomie projektu

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

85 207 966,56 złotych

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie

 

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie – obowiązuje od 17.07.2018 r.

Wzór umowy o dofinansowanie – wersja archiwalna

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Szczegółowe informacje na temat procedury odwoławczej znajdują się w § 14 Regulaminu konkursu

Pytania i odpowiedzi

Pytania prosimy kierować do:

 • W przypadku pytań merytorycznych związanych z naborem prosimy o kontakt pod nr tel. 89 52 19 697, 89 52 19 696, 89 52 19 684, 89 52 19 389 lub drogą elektroniczną, e-mail: naborysrodowisko@warmia.mazury.pl.
 • W kwestiach szczegółowych, budzących wątpliwości interpretacyjne, w których niezbędne jest zajęcie stanowiska, zapytania należy kierować na powyżej wskazane adresy e-mail Punktów Informacyjnych z wykorzystaniem formularza.

lub:

 1. Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Olsztynie, Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego, ul. Głowackiego 17, 10-447 Olsztyn, tel. 89 512 54 82, 89 512 54 83, 89 512 54 85,  89 512 54 86, e-mail: gpiolsztyn@warmia.mazury.pl,
 2. Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Elblągu Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Biuro Regionalne w Elblągu, ul. Zacisze 18, 82-300 Elbląg, tel. 55 620 09 13, 55 620 09 14, 55 620 09 16, e-mail: lpielblag@warmia.mazury.pl,
 3. Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Ełku, Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Biuro Regionalne w Ełku, ul. Kajki 10, 19-300 Ełk, tel. 87 734 11 09, 87 734 11 10, 87 610 07 77 e-mail: lpielk@warmia.mazury.pl.

 

Pliki do pobrania

Pełna dokumentacja konkursowa zip – obowiązuje od 17.07.2018 r.

2018-07-17

Pełna dokumentacja konkursowa zip - wersja archiwalna

2018-03-13

Pełna dokumentacja konkursowa zip - wersja archiwalna

2017-12-29

Wytyczne ministerialne

2017-12-29

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS