Fundusze Europejskiej
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

Najczęściej popełniane błędy w składanych wnioskach o dofinansowanie projektów w ramach poddziałania 11.2.5 - 2.01.2018 r.

Błędy ogólne:

 • błędnie wskazany przeważający kod działalności PKD Wnioskodawcy. W polu 2.4 Wnioskodawca zgodnie z Instrukcją wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu współfinansowanego z EFS w ramach RPO WiM 2014-2020 (Rozdział II Wnioskodawca, punkt 2.4) powinien wpisać swój przeważający kod PKD. Wnioskodawcy popełniają błąd i wpisują taki sam kod w punkcie 1.11, Rozdział I Informacje o projekcie oraz w Rozdziale II Wnioskodawca, punkt 2.4,
 • brak podpisów w części VII wniosku „Oświadczenie: - sprawdź, czy podpisy złożyły wszystkie osoby wymienione w polu 2.11 wniosku (osoby uprawnione do podejmowania decyzji wiążących w imieniu Wnioskodawcy). Nie zapomnij o pieczęci instytucji oraz o tym, że podpis powinien być czytelny, a w przypadku podpisu nieczytelnego należy pamiętać o pieczątce imiennej. W przypadku projektu realizowanego w partnerstwie dodatkowo wymagany jest podpis osób wskazanych w punkcie 2.14 wniosku (osoby uprawnione do podejmowana decyzji wiążących w imieniu Partnera).
 • brak wersji papierowej wniosku o dofinansowanie projektu wraz z wymaganymi załącznikami – Wnioskodawca zobowiązany jest do dostarczenia wersji papierowej wniosku w wyznaczonym terminie (każdorazowo podany na stronie internetowej www.rpo.warmia.mazury.pl właściwej dla danego konkursu – jeżeli wniosek wraz z załącznikami zostanie nadany w placówce poczty polskiej ostatniego dnia naboru to termin na złożenie wersji papierowej zostanie uznany za zachowany). W przypadku braku wersji papierowej wniosku, Wnioskodawca zostanie wezwany do jej przedłożenia na etapie weryfikacji warunków formalnych. Dodatkowo, w ramach tego konkursu
  do wersji papierowej wniosku należy koniecznie dołączyć następujące załączniki:
 1. Rekomendacja wydana przez Związek ZIT MOF Ełk dla projektów w ramach instrumentu ZIT bis RPO WiM 2014-2020 (Załącznik nr 13 do Regulaminu);
 2. Oświadczenie dotyczące świadomości skutków niezachowania wskazanej formy komunikacji (Załącznik nr 16 do Regulaminu)

 

Szczegółowe informacje na temat wymaganych załączników, które należy złożyć wraz z wersją papierową wniosku o dofinansowanie projektu, znajdują się w Regulaminie konkursu (podrozdział 3.1 Przedmiot konkursu).

Opis grupy docelowej:

 • nieuwzględnienie lub nieprawidłowe uwzględnienie w projekcie kwestii związanych z zasadami horyzontalnymi (zasada równości szans kobiet i mężczyzn; zasada równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami; zasada zrównoważonego rozwoju) – kwestie te zostały szczegółowo opisane w Regulaminie konkursu (podrozdział 3.5 Zasady horyzontalne)
 • podawanie danych statystycznych, które nie dotyczą konkretnego obszaru (np. założono, że projekt będzie realizowany na terenie Powiatu X, natomiast dane statystyczne wykorzystane do zobrazowania sytuacji osób wchodzących w skład grupy docelowej dotyczą całego województwa lub kraju) – nie oznacza to jednak bezwzględnego zakazu stosowania danych dotyczących np. województwa (mogą być one zastosowane w celach porównawczych, jednakże nie mogą one stanowić jedynego źródła informacji)
 • brak wskazania źródła pochodzenia danych statystycznych i informacji na temat danych pochodzących z badań własnych
 • podawanie danych jakościowych, które nie dotyczą konkretnego problemu lub konkretnego obszaru lub używanie ogólnych sformułowań w celu diagnozy problemu, potrzeb uczestników i barier na jakie napotykają
 • w przypadku wskazania barier na jakie napotykają potencjalni uczestnicy projektu, brak jest wskazania sposobów ich niwelowania

Opis sposobu rekrutacji:

 • brak wskazania w jaki sposób będą prowadzone działania informacyjno-promocyjne
 • brak wskazania sposobów przekazywania informacji o projekcie
 • brak informacji na temat listy rezerwowej i ewentualnej dodatkowej rekrutacji uczestników
 • brak wskazania sposobu w jaki do projektu mogą zgłaszać się potencjalni uczestnicy
 • niedostosowanie sposobów/metod rekrutacji do specyfiki grupy docelowej
 • brak informacji czy dostęp do projektu będą miały w równym stopniu osoby z niepełnosprawnościami

Opis zakładanego celu projektu:

 • brak wskazania okresu w jaki cel zostanie zrealizowany
 • opisywanie celu w sposób nieprecyzyjny i nieczytelny – dodawanie niepotrzebnych elementów opisu, które same w sobie nie stanowią celu projektu
 • cel projektu nie koresponduje z zaplanowanymi działaniami

Opis wskaźników realizacji projektu:

 • brak informacji na temat sposobu pomiaru wskaźników (np. analiza dokumentów)
 • niezgodnie z Regulaminem  konkursu momenty pomiaru wskaźników, źródła do ich pomiaru i wartości docelowe
 • brak wskaźników, które zgodnie z Regulaminem konkursu są obligatoryjne (w tym wskaźników horyzontalnych)
 • brak podziału wartości docelowych wskaźników uwzględniającego płeć

Opis zadań i harmonogram realizacji projektu:

 • szczegółowy opis zadań nie jest spójny z harmonogramem projektu (np. okresy realizacji zadań nie pokrywają się z okresami wskazanymi w harmonogramie)
 • brak uwzględniania w harmonogramie etapu rekrutacji uczestników
 • planowanie działań, które nie są zbieżne z przedstawionym opisem potrzeb grupy docelowej lub takich, które w ogóle nie wpisują się w założenia konkursu (np. zadanie merytoryczne w projekcie nie może polegać wyłącznie na wyjściach do kina, teatru czy filharmonii)
 • brak racjonalności zaplanowanych działań (np. planowanie w projekcie zbyt wielu zajęć wyjazdowych, które są bardzo kosztochłonne, lecz nie przekłada się to na efektywność wsparcia)
 • opisywanie zadań w sposób zbyt ogólny (np. brak informacji na temat okresu realizacji wsparcia; brak informacji na temat osób zaangażowanych w realizację poszczególnych form wsparcia; brak informacji na temat działań podejmowanych w zakresie wyrównywania szans kobiet i mężczyzn oraz niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami)
 • brak uzasadnienia potrzeby realizacji zadania
 • uzasadnienie wyboru Partnera do realizacji zadania nie przywołuje dlaczego dokonano takiego wyboru (jak wybór Partnera przyczyni się do sprawniejszej realizacji projektu)
 • uzasadnienie wyboru Partnera nie koresponduje z pozostałymi częściami wniosku (tj. w szczegółowym budżecie projektu brak symbolu Partnera przy zadaniu, za którego realizację będzie odpowiedzialny/współodpowiedzialny

 

Opis potencjału Wnioskodawcy i Partnerów:

 • brak informacji na temat rocznego obrotu podmiotów zaangażowanych w realizację projektu
 • angażowanie do projektu kadry własnej na podstawie umowy cywilno-prawnej
 • przedstawienie kompetencji i doświadczenia kadry merytorycznej w sposób nieprecyzyjny (np. psycholog posiada kilkuletnie doświadczenie w realizacji podobnego typu działań)
 • wskazywanie wymiaru zaangażowania kadry merytorycznej w projekcie niespójnego z opisem zadań
 • opis zakresu obowiązków wskazuje na katalog kosztów pośrednich (np. pracownik ma być odpowiedzialny za monitoring realizacji wsparcia, nadzór merytoryczny nad realizacją wsparcia, rekrutację uczestników projektu)
 • brak informacji na temat efektów zrealizowanych dotychczas projektów/działań/przedsięwzięć

Opis sposobu zarządzania projektem:

 • brak informacji na temat równościowego zarządzania projektem przy opisie sposobu zarządzania projektem
 • brak informacji na temat sposobu podejmowania decyzji przez kadrę zarządzającą

Szczegółowy budżetu projektu:

 • zaplanowanie cen jednostkowych, które odbiegają od tych zawartych w Zestawieniu standardu i cen rynkowych – brak potwierdzenia rynkowości wydatku
 • w przypadku kosztów, których nie zawarto w Zestawieniu standardu i cen rynkowych – brak potwierdzenia rynkowości wydatku
 • brak uzasadnienia dla poszczególnych wydatków (np. zakupu środków trwałych) lub uzasadnienie, które nie spełnia warunków określonych w Instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu (załącznik nr 2 do Regulaminu)
 • brak uzasadnienia dla wnoszonego wkładu własnego
 • informacje zawarte w szczegółowym budżecie projektu nie pokrywają się z opisami zadań (np. zadanie będzie realizowane w 2018 roku, natomiast koszty zaplanowano na 2019 rok).

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS
Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.