Fundusze Europejskiej
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

RPO

5.2

Działanie 5.2 Gospodarka wodno-ściekowa. Konkurs nr RPWM.05.02.00-IZ.00-28-001/18

zakończony     od: 2018-02-19 do: 2018-04-16
Wyniki naboru

26 września 2018 r. Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego przyjął Uchwałę w sprawie rozstrzygnięcia konkursu – 15 projektów uzyskało ocenę pozytywną i zostało wybranych do dofinansowania.

Etapy oceny projektów
Komunikaty

11.09.2018 r. Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego zatwierdził aktualizację Ogłoszenia o konkursie i Regulaminu konkursu nr RPWM.05.02.00-IZ.00-28-001/18 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 5 Środowisko przyrodnicze i racjonalne wykorzystanie zasobów, Działanie 5.2 Gospodarka wodno-ściekowa w zakresie połączenia maksymalnych kwot (limitów) do rozdysponowania w konkursie, wskazanych w § 6 ust. 1 Regulaminu konkursu i Ogłoszeniu o konkursie.

Po zmianie maksymalna kwota do rozdysponowania w ramach następujących typów projektów:

 • budowa, rozbudowa lub modernizacja oczyszczalni ścieków komunalnych,
 • budowa, rozbudowa lub modernizacja instalacji związanych z gospodarką osadami ściekowymi,
 • budowa i modernizacja systemów kanalizacji sanitarnej (dopuszczalny jest rozdział kanalizacji ogólnospławnej na sanitarną i deszczową),

wynosi  10 000 000,00 EUR, co stanowi kwotę 41 808 000,00 PLN.

W pozostałym zakresie Regulamin konkursu i Ogłoszenie o konkursie pozostają bez zmian.

Powyższe zmiany obowiązują od 11.09.2018 r., tj. od dnia podjęcia uchwały przez Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Wszystkie wprowadzone zmiany, zgodnie z art. 41 ust. 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2018 r., poz. 1431) nie skutkują nierównym traktowaniem Wnioskodawców.

Informujemy, iż 14.08.2018 r. Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego zatwierdził aktualizację Wzoru Umowy o dofinansowanie projektu, stanowiącego załącznik nr 15 do Regulaminu konkursu.

Zmiany mają na celu dostosowanie zapisów wzoru umowy do:

 • obowiązującego od dnia 25.05.2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych),
 • obowiązującej ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców,
 • obowiązującego Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie zaliczek w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich,

jak również zostały wprowadzone:

 • z potrzeby aktualizacji i doprecyzowania zapisów odnoszących się do realizacji umowy o dofinansowanie w celu usprawnienia i ułatwienia wykonywania praw i obowiązków w nich zawartych.

Zmiany obowiązują od 14.08.2018 r., tj. od dnia podjęcia uchwały przez Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Wszystkie wprowadzone zmiany, zgodnie z art. 41 ust. 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2018 r., poz. 1431) nie skutkują nierównym traktowaniem wnioskodawców, ani pogorszeniem warunków konkursu.

Informujemy, że 14 sierpnia 2018 r. rozpoczyna pracę Komisja Oceny Projektów złożonych w ramach konkursu nr RPWM.05.02.00-IZ.00-28-001/18, Działanie 5.2 Gospodarka wodno-ściekowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

W związku z pojawiającymi się ze strony Beneficjentów problemami z interpretacją  kryterium merytorycznego punktowego ”Przygotowanie projektu – gotowość do realizacji inwestycji”  w Działaniu 5.2 Gospodarka wodno-ściekowa IZ RPO WiM 2014-2020 wyjaśnia:

- Pojęcie „własność gruntów” należy rozumieć jako tytuł prawny wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego, przewidującego uprawnienia do wykonywania robót budowlanych;

- Słowo „kontrakt” należy rozumieć jako kolejny etap lub element projektu (jako całości), który wymaga przeprowadzenia postępowania przetargowego. Posiadanie dokumentacji przetargowej powinno zostać odnotowane w sekcji X Wniosku. W przypadku ogłoszenia procedury przetargowej należy podać nr procedury i datę – brak konieczności przedkładania dokumentacji do IOK . W przypadku nieogłoszenia procedury przetargowej wnioskodawca powinien dostarczyć skany przygotowanej dokumentacji przetargowej na CD lub innym nośniku elektronicznym - najpóźniej do zakończenia etapu oceny warunków formalnych.

Aktualizacja ogłoszenia i Regulaminu konkursu w zakresie wydłużenia terminu naboru wniosków, wzoru „Listy sprawdzającej do weryfikacji warunków formalnych wyboru projektów konkursowych” stanowiącej załącznik nr 5 do Regulaminu konkursu oraz „Instrukcji zabezpieczania umowy o dofinansowanie projektu finansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020” stanowiącej załącznik nr 18 do Regulaminu konkursu.

13.03.2018 r. Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego zatwierdził aktualizację Ogłoszenia o konkursie, Regulaminu konkursu nr RPWM.05.02.00-IZ.00-28-001/18, wzoru „Listy sprawdzającej do weryfikacji warunków formalnych wyboru projektów konkursowych” stanowiącej załącznik nr 5 do Regulaminu konkursu oraz „Instrukcji zabezpieczania umowy o dofinansowanie projektu finansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020” stanowiącej załącznik nr 18 do Regulaminu konkursu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 5 Środowisko przyrodnicze i racjonalne wykorzystanie zasobów, Działanie 5.2 Gospodarka wodno-ściekowa.

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 informuje, że:

 • wydłużony został termin naboru wniosków o dofinansowanie z 19.03.2018 r. do 16.04.2018 r.

W związku z powyższą zmianą przesunięciu ulega także orientacyjny termin rozstrzygnięcia konkursu (wskazany w § 7 ust. 4 Regulaminu konkursu oraz w ogłoszeniu o konkursie) z sierpnia 2018 r. na wrzesień 2018 r.;

 • w załączniku nr 5 do Regulaminu konkursu nr RPWM.05.02.00-IZ.00-28-001/18 pn. „Wzór Listy sprawdzającej do weryfikacji warunków formalnych wyboru projektów konkursowych” pod numerem porządkowym 43 dodano pytanie o treści: „Czy dołączono dokumenty potwierdzające prawo Beneficjenta do nieruchomości w okresie trwałości projektu?”;
 • zaktualizowano załącznik nr 18 „Instrukcja zabezpieczania umowy o dofinansowanie projektu finansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020” do Regulaminu konkursu nr RPWM.05.02.00-IZ.00-28-001/18. Zgodnie z nowym załącznikiem:

- w projektach, w których wartość dofinansowania nie przekracza 10 000 000 zł, ustanawiane będzie jedno zabezpieczenie (np. weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową),

- w projektach, w których wartość dofinansowania przekracza 10 000 000 zł, ustanawiane będzie zabezpieczenie w co najmniej dwóch różnych formach.

 

W pozostałym zakresie Regulamin konkursu i ogłoszenie o konkursie pozostają bez zmian.

 

Zmiany w powyższym zakresie obowiązują od 13.03.2018 r., tj. od dnia podjęcia uchwały przez Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Wszystkie wprowadzone zmiany, zgodnie z art. 41 ust. 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2017 r., poz. 1460, z późn. zm.) nie skutkują nierównym traktowaniem wnioskodawców.

 

Pytania i odpowiedzi

Pytanie 1:  Proszę o interpretację wskaźnika produktu „Liczba dodatkowych osób korzystających z ulepszonego oczyszczania ścieków”. Wskaźnik ten jest zdefiniowany w następujący sposób w dokumencie „Wskaźniki programowe RPO WiM 2014–2020 – założenia metodyczne”:

„zgodnie z WLWK (definicja Komisji Europejskiej - Źródło: The Programming Period 2014-2020 - Guidance document on monitoring and evaluation - European Regional Development) Liczba osób, których ścieki transportowane są do oczyszczalni ścieków poprzez sieć transportującą ścieki (sieć kanalizacyjną) w rezultacie zwiększenia przepustowości oczyszczania/transportu ścieków osiągniętego przez projekt i którzy wcześniej nie byli podłączeni albo byli obsługiwani przez półstandardowe (poniżej standardów) oczyszczanie ścieków. Wskaźnik uwzględnia ulepszenie poziomu oczyszczania ścieków. Wskaźnik obejmuje osoby w gospodarstwach domowych z faktycznie istniejącym (tzn. nie potencjalnym) podłączeniem do systemu oczyszczania ścieków”.

W ramach projektu:

 • Nie przyłącza się nowych użytkowników do sieci, z nowej oczyszczalni będą korzystać wyłącznie użytkownicy, którzy korzystali z niej wcześniej i byli podłączeni uprzednio.
 • W wyniku realizacji projektu zostanie uzyskany stopień oczyszczania ścieków zgodny z przepisami prawa.

Proszę o wyjaśnienie, czy w takim przypadku wskaźnik dotyczy wnioskodawcy. Wątpliwość budzi sformułowanie „dodatkowi użytkownicy” w tytule wskaźnika. W przypadku niniejszego projektu nie będą podłączane do systemu żadne dodatkowe osoby.

Natomiast, gdybyśmy rozumieli ten wskaźnik jako liczbę osób, których ścieki były wcześniej oczyszczane poniżej standardów, a po realizacji projektu uzyskają możliwość oczyszczania ścieków zgodnie z przepisami prawa, dotyczyłby on wnioskodawcy.

Proszę o jednoznaczne rozstrzygnięcie kwestii problemowej.

 

Odpowiedź: Zgodnie z definicją wskaźnik uwzględnia ulepszenie poziomu oczyszczania ścieków i oznacza liczbę osób, których ścieki transportowane są do oczyszczalni ścieków poprzez sieć transportującą ścieki (sieć kanalizacyjną) w rezultacie zwiększenia przepustowości oczyszczania/transportu ścieków osiągniętego przez projekt i:

1. którzy wcześniej nie byli podłączeni

albo

2. którzy byli obsługiwani przez półstandardowe (poniżej standardów) oczyszczanie ścieków.

Jeżeli projekt spełnia przynajmniej jeden z powyższych punktów oznacza, że realizuje wskaźnik pn. „Liczba dodatkowych osób korzystających z ulepszonego oczyszczania ścieków”.

 

 

Pytanie 2: Proszę o wskazanie, czym różnią się wskaźniki produktu „Liczba dodatkowych osób korzystających z ulepszonego oczyszczania ścieków” oraz rezultatu „Przewidywana liczba osób korzystających z ulepszonego oczyszczania ścieków”. Ze względu na brak definicji wskaźnika „Przewidywana liczba osób korzystających z ulepszonego oczyszczania ścieków” w WLWK oraz w dokumencie „Wskaźniki programowe Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego 2014-2020 – założenia metodologiczne” niejasne jest, czemu jeden ze wskaźników jest wskaźnikiem produktu (i to ten, który miałby liczyć dodatkowe osoby), a drugi rezultatu, oraz czy i ewentualnie czym różnią się w/w wskaźniki.

Odpowiedź: Wskaźniki różnią się terminem osiągnięcia. Wartość docelową wskaźnika produktu należy bezwzględnie osiągnąć (i móc wykazać) na moment finansowego zakończenia realizacji projektu. Wskaźniki rezultatu mogą zostać osiągnięte w okresie 12 miesięcy od zakończenia finansowej realizacji projektu. Realizacja projektu może przynosić dalsze korzyści także w dłuższej perspektywie (po dniu zakończeniu realizacji) i wskaźnik „Przewidywana liczba osób korzystających z ulepszonego oczyszczania ścieków” pozwala na wykazanie takich przypadków. Zawsze należy uzasadnić, dlaczego wskazana wartość docelowa wskaźnika rezultatu nie zostanie osiągnięta w momencie zakończenia finansowego realizacji projektu.

Należy pamiętać, że wartości wybranych wskaźników powinny zostać określone w sposób realny i możliwy do osiągnięcia. Niewykonanie wskaźnika w projekcie może stanowić przesłankę do stwierdzenia nieprawidłowości.

Pytanie
Gmina planuje wykonać inwestycję pn.: Remont i modernizacja stacji uzdatniania wody.
Czy istnieje możliwość otrzymania dofinansowania w ramach działania 5.2 Gospodarka wodno-ściekowa RPO, gdy:
- inwestycja nie została uwzględniona w Krajowym Programie Oczyszczania Ścieków Komunalnych;
- na terenie gminy nie wyznaczona została żadna aglomeracja (nie podjęta została uchwała Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego w sprawie wyznaczenia aglomeracji).
Jaki dokument miałby potwierdzić spełnienie warunku aglomeracji od 2 000 do 10 000 RLM?

Odpowiedź

Zgodnie z Regulaminem Konkursu nr RPWM.05.02.00-IZ.00-28-001/18 podstawę do wyboru projektów realizowanych w aglomeracjach od 2 do 10 tys. RLM, w zakresie projektów dot. oczyszczalni ścieków komunalnych, gospodarki osadami ściekowymi oraz systemów kanalizacji sanitarnej, stanowi piąta aktualizacja Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych (VAKPOŚK) wraz z opracowanym na podstawie AKPOŚK 2017 Master Planem dla wdrażania dyrektywy Rady 91/271/EWG zawierającym listę potrzeb inwestycyjnych w poszczególnych aglomeracjach.

Równocześnie informuję, że dla projektów dotyczących budowy i modernizacji systemów zaopatrzenia w wodę (w tym stacji uzdatniania wody) obowiązuje zapis §3 ust. 2 Regulaminu konkursu o ich umiejscowieniu na terenie aglomeracji (w rozumieniu dyrektywy 91/271/EWG) od 2 do 10 tys. RLM. Aglomeracja jest wyznaczana aktem prawa miejscowego zgodnie z art. 87 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1566, 2180).

Informację odnośnie spełniania powyższego warunku należy zamieścić w Studium wykonalności, w pkt. 2.5 Analiza warunków brzegowych wybranego wariantu.

Informacje

Wstępna informacja o naborze

Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Osi priorytetowej 5 Środowisko przyrodnicze i racjonalne wykorzystanie zasobów Działanie 5.2 Gospodarka wodno-ściekowa

Numer konkursu: RPWM.05.02.00-IZ.00-28-001/18

Termin, od którego można składać wnioski

19.02.2018 r.

Termin, do którego można składać wnioski

16.04.2018 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu

wrzesień 2018 r.

Miejsce składania wniosku

 1. Wniosek wraz z wymaganą dokumentacją należy składać w Sekretariacie Departamentu Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, ul. Kościuszki 89/91, 10-554 Olsztyn – pierwsze piętro, pokój nr 101, lub w Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, ul. Emilii Plater 1, pokój 380, w poniedziałki w godzinach od 8:00 do 16:00 i od wtorku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30 (tj. w godzinach pracy Urzędu Marszałkowskiego).
 2. W przypadku nadania wniosku listem poleconym, termin uznaje się za zachowany, jeżeli zostanie on nadany w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Poczta Polska S.A) nie później niż w dniu zakończenia naboru projektu określonym w Regulaminie konkursu - decyduje data nadania.

Sposób składania wniosku

Warunkiem uczestnictwa w naborze jest wysłanie wniosku o dofinansowanie projektu w systemie LSI MAKS2 za pomocą funkcji „wyślij wniosek”, a następnie złożenie wydrukowanego z systemu LSI MAKS2 wniosku o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami w formie papierowej w dwóch egzemplarzach (dwa oryginały lub oryginał i kopia) oraz w wersji elektronicznej (na płycie CD/innym nośniku elektronicznym). Powyższe czynności należy dokonać w terminie od dnia otwarcia do dnia zamknięcia naboru włącznie, z zastrzeżeniem, że wersja elektroniczna wniosku w LSI MAKS2  w dniu zamknięcia naboru musi być wysłana do godziny 16:00 (tj. w godzinach pracy Urzędu Marszałkowskiego).

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

 1. jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia
 2. jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego
 3. przedsiębiorstwa

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Podstawę do wyboru projektów realizowanych w aglomeracjach od 2 do 10 tys. RLM stanowi piąta aktualizacja Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych (VAKPOŚK) wraz z opracowanym na podstawie AKPOŚK 2017 Master Planem dla wdrażania dyrektywy Rady 91/271/EWG zawierającym listę potrzeb inwestycyjnych w poszczególnych aglomeracjach. W szczególnie uzasadnionych przypadkach w sytuacji zidentyfikowanych obszarów o zabudowie rozproszonej w granicach aglomeracji, gdzie rachunek ekonomiczny będzie uzasadniał taki rodzaj inwestycji, dopuszczalne będzie wsparcie budowy indywidualnych systemów oczyszczania ścieków.

W ramach przedmiotowego konkursu wspierane będą następujące typy projektów:

Kompleksowe wsparcie gospodarki wodno-ściekowej – projekty służące rozwiązywaniu problemów z zakresu gospodarki wodno-ściekowej, umiejscowione na terenie aglomeracji (w rozumieniu dyrektywy 91/271/EWG) od 2 do 10 tys. RLM, w szczególności projekty polegające na:

 • budowie, rozbudowie lub modernizacji oczyszczalni ścieków komunalnych
 • budowie, rozbudowie lub modernizacji instalacji związanych z gospodarką osadami ściekowymi
 • budowie i modernizacji systemów kanalizacji sanitarnej (dopuszczalny jest rozdział kanalizacji ogólnospławnej na sanitarną i deszczową, przy czym koszty kwalifikowalne dotyczące budowy kanalizacji deszczowej nie mogą przekroczyć 25% wartości całkowitej projektu)
 • budowie i modernizacji systemów zaopatrzenia w wodę (sieci wodociągowe, ujęcia i stacje uzdatniania wody), z uwzględnieniem inteligentnych systemów zarządzania sieciami wodociągowymi. Projekty dotyczące zaopatrzenia w wodę mogą być realizowane jedynie na tych obszarach aglomeracji, które zostały wcześniej wyposażone w system kanalizacji lub na odcinkach, gdzie budowie wodociągu towarzyszyło będzie tworzenie systemu kanalizacji
 • zakupie urządzeń i aparatury (np. mobilne laboratoria, instalacje kontrolno-pomiarowe), zakup i remont urządzeń służących gromadzeniu, odprowadzaniu, uzdatnianiu i przesyłowi wody, wdrożenie nowych technologii służących oszczędzaniu wody i odnowy wody – jako element uzupełniający projektów.

Dopuszcza się realizację projektów grupowych, tj. realizowanych dla kilku aglomeracji, z których każda jest mniejsza niż 10 000 RLM.

Projekt dotyczący gospodarki wodno-ściekowej powinien zamykać się w granicach wyznaczonej aglomeracji lub w przypadku projektów grupowych w granicach aglomeracji objętych wspólnym projektem.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów wskazane są w Szczegółowym opisie osi priorytetowej Środowisko przyrodnicze i racjonalne wykorzystanie zasobów oraz w załącznikach do Regulaminu konkursu

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

85% wydatków kwalifikowanych na poziomie projektu

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

61 041 048,12 złotych

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu – obowiązuje od 11.09.2018 r.

Regulamin konkursu – wersja archiwalna 

Regulamin konkursu – wersja archiwalna

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie – obowiązuje od 14.08.2018 r.

Wzór umowy o dofinansowanie – wersja archiwalna

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Szczegółowe informacje na temat procedury odwoławczej znajdują się w § 14 Regulaminu konkursu

Pytania i odpowiedzi

Pytania prosimy kierować do:

W przypadku pytań merytorycznych związanych z naborem prosimy o kontakt pod nr tel. 89 52 19 697, 89 52 19 696, 89 52 19 684, 89 52 19 389 lub drogą elektroniczną, e-mail: naborysrodowisko@warmia.mazury.pl 

W kwestiach szczegółowych, budzących wątpliwości interpretacyjne, w których niezbędne jest zajęcie stanowiska, zapytania należy kierować na powyżej wskazane adresy e-mail Punktów Informacyjnych z wykorzystaniem formularza.

 1. Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Olsztynie, Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego, ul. Głowackiego 17, 10-447 Olsztyn, tel. 89 512 54 82, 89 512 54 83, 89 512 54 85,  89 512 54 86, e-mail: gpiolsztyn@warmia.mazury.pl,
 2. Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Elblągu Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Biuro Regionalne w Elblągu, ul. Zacisze 18, 82-300 Elbląg, tel. 55 620 09 13, 55 620 09 14, 55 620 09 16, e-mail: lpielblag@warmia.mazury.pl,
 3. Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Ełku, Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Biuro Regionalne w Ełku, ul. Kajki 10, 19-300 Ełk, tel. 87 734 11 09, 87 734 11 10, 87 610 07 77 e-mail: lpielk@warmia.mazury.pl.

Pliki do pobrania

Pełna dokumentacja konkursowa zip – obowiązuje od 11.09.2018 r.

2018-09-11

Pełna dokumentacja konkursowa zip – wersja archiwalna

2018-08-14

Pełna dokumentacja konkursowa zip - wersja archiwalna

2018-03-13

Pełna dokumentacja konkursowa zip - wersja archiwalna

2018-01-15

Wytyczne ministerialne zip

2018-01-15

Anonimowy formularz on-line

Formularz nie został wysłany, prosimy odczekać 2 minuty i spróbować jeszcze raz.

Jeśli masz uwagi dotyczące naboru Działanie 5.2 Gospodarka wodno-ściekowa. Konkurs nr RPWM.05.02.00-IZ.00-28-001/18 , to podziel się z nami swoją opinią. Twoja informacja pomoże nam doskonalić działania i lepiej przygotować kolejny nabór.

Uwagi w kategoriach:

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS
Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.