bezpłatne wibinarium
Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

Nowy nabór z poddziałania 2.4.1

Ogłosiliśmy nowy nabór z poddziałania 2.4.1 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego – projekty konkursowe (1 typ).

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Dofinansowanie mogą otrzymać projekty realizujące programy współpracy szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe z otoczeniem społeczno-gospodarczym (pracodawcami lub organizacjami pracodawców, przedsiębiorcami i organizacjami przedsiębiorców, instytucjami rynku pracy, uczelniami wyższymi) m.in. poprzez:

  • organizację kształcenia praktycznego (staże) dla uczniów lub słuchaczy w rzeczywistych warunkach pracy,
  • wyposażenie uczniów, słuchaczy w specjalistyczne kwalifikacje czy umiejętności (kwalifikacyjne kursy zawodowe, szkolenia, kursy powiązane bezpośrednio z danym sektorem lub branżą) oraz kompetencje miękkie niezbędne na rynku pracy ułatwiające wejście na rynek absolwentom,
  • tworzenie klas patronackich w szkołach,
  • organizowanie kursów przygotowawczych (dla uczniów, słuchaczy) na studia we współpracy ze szkołami wyższymi,
  • modernizację lub dopasowanie metod i treści kształcenia i szkolenia do zapotrzebowania rynku pracy,
  • tworzenie nowych zawodów
  • doposażenie bazy dydaktycznej szkół,
  • aktualizowanie wiedzy nauczycieli kształcenia zawodowego oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu

Wsparcie realizowane będzie w ramach trzech modeli projektów, których szczegółowy opis znajduje się w Regulaminie konkursu.


Kto jest odbiorcą projektów?

Wsparcie musi być skierowane bezpośrednio do następujących grup odbiorców:

  • uczniowie, słuchacze, nauczyciele i kadra wspierająca i organizująca proces nauczania szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe (w tym instruktorzy praktycznej nauki zawodu),
  • otoczenie społeczno-gospodarcze (pracodawcy lub organizacje pracodawców, przedsiębiorcy lub organizacje przedsiębiorców, instytucje rynku pracy, uczelnie wyższe).

 

Zapoznaj się z dokumentacją konkursową nr RPWM.02.04.01-IZ.00-28-001/18

 

Zestawienie najczęstszych pytań wraz z odpowiedziami
Wykaz najczęściej popełnianych błędów we wnioskach o dofinansowanie w poprzednich konkursach

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS