Fundusze Europejskiej
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

RPO

5.4.1

Poddziałanie 5.4.1 Bezpieczeństwo Warmii i Mazur, nabór nr RPWM.05.04.01-IZ.00-28-001/18

zakończony     od: 2018-02-26 do: 2018-03-26
Wyniki naboru

31 lipca 2018 r. zakończono etap oceny kryteriów formalnych w ramach konkursu nr RPWM.05.04.01-IZ.00-28-001/18.

Żaden ze złożonych wniosków o dofinansowanie nie spełnił kryteriów wyboru projektów i w związku z tym żaden wniosek nie został wybrany do dofinansowania w ramach konkursu, co zostało przyjęte uchwałą Zarządu Województwa 6.08.2018 r.

Etapy oceny projektów
Komunikaty

 27 czerwca 2018 r. rozpoczyna pracę Komisja Oceny Projektów złożonych w ramach konkursu nr RPWM.05.04.01-IZ.00-28-001/18, Działanie 5.4 Zapobieganie i zarządzanie ryzykiem, Poddziałanie 5.4.1 Bezpieczeństwo Warmii i Mazur Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

W związku z pojawiającymi się ze strony Beneficjentów problemami z interpretacją  kryterium merytorycznego punktowego ”Przygotowanie projektu – gotowość do realizacji inwestycji”  w Poddziałaniu 5.4.1 Bezpieczeństwo Warmii i Mazur,  IZ RPO WiM 2014-2020 wyjaśnia:

- Pojęcie „własność gruntów” należy rozumieć jako tytuł prawny wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego, przewidującego uprawnienia do wykonywania robót budowlanych;

- Słowo „kontrakt” należy rozumieć jako kolejny etap lub element projektu (jako całości), który wymaga przeprowadzenia postępowania przetargowego. Posiadanie dokumentacji przetargowej powinno zostać odnotowane w sekcji X Wniosku. W przypadku ogłoszenia procedury przetargowej należy podać nr procedury i datę – brak konieczności przedkładania dokumentacji do IOK . W przypadku nieogłoszenia procedury przetargowej wnioskodawca powinien dostarczyć skany przygotowanej dokumentacji przetargowej na CD lub innym nośniku elektronicznym - najpóźniej do zakończenia etapu oceny warunków formalnych.

Wstępna informacja o naborze

Ogłaszamy nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Osi priorytetowej 5 Środowisko przyrodnicze i racjonalne wykorzystanie zasobów Działania 5.4 Zapobieganie i zarządzanie ryzykiem
Poddziałania 5.4.1 Bezpieczeństwo Warmii i Mazur

Numer konkursu: RPWM.05.04.01-IZ.00-28-001/18

Termin, od którego można składać wnioski

26 lutego 2018 r.

Termin, do którego można składać wnioski

26 marca 2018 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu

wrzesień 2018 r.

Miejsce składania wniosku

 1. Wniosek wraz z wymaganą dokumentacją należy składać w
  sekretariacie Departamentu Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie,
  ul. Kościuszki 89/91, 10-554 Olsztyn – pierwsze piętro, pokój nr 101,
  lub
  w Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, ul. Emilii Plater 1, pokój 380, w poniedziałki w godzinach od 8:00 do 16:00 i od wtorku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30 (tj. w godzinach pracy Urzędu Marszałkowskiego).
 2. W przypadku nadania wniosku listem poleconym, termin uznaje się za zachowany, jeżeli zostanie on nadany w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Poczta Polska S.A) nie później niż w dniu zakończenia naboru projektów określonym w Regulaminie konkursu – decyduje data nadania.

Sposób składania wniosku

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest wysłanie wniosku o dofinansowanie projektu w systemie LSI MAKS2 za pomocą funkcji „wyślij wniosek”, a następnie złożenie wydrukowanego z systemu LSI MAKS2 wniosku o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami w formie papierowej w dwóch egzemplarzach (dwa oryginały lub oryginał i kopia) oraz w wersji elektronicznej (na płycie CD/innym nośniku elektronicznym).

Powyższe czynności należy dokonać w terminie od dnia otwarcia do dnia zamknięcia naboru włącznie, z zastrzeżeniem, że wersja elektroniczna wniosku w LSI MAKS2 w dniu zamknięcia naboru musi być wysłana do godziny 16:00 (tj. w godzinach pracy Urzędu Marszałkowskiego).

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

 1. Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia;
 2. Jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego;
 3. Jednostki organizacyjne administracji rządowej;
 4. organizacje pozarządowe;
 5. przedsiębiorstwa;
 6. PGL Lasy Państwowe i jego jednostki organizacyjne;
 7. państwowe osoby prawne w rozumieniu art. 9 pkt 14 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach przedmiotowego konkursu wspierane będą następujące typy projektów:

Rozwój infrastruktury, w tym budowa lub modernizacja urządzeń służących retencjonowaniu wód/małej retencji (jazów, zastawek, zbiorników i stopni wodnych), wsparcie na rzecz bezpieczeństwa powodziowego i przeciwdziałania suszy poprzez naturalną retencję wód i terenów zalewowych, zabiegi agrotechniczne i zabiegi fitomelioracyjne oraz zalesienia dla zwiększenia retencji gruntowej.

Współfinansowane będą tylko projekty niemające negatywnego wpływu na stan lub potencjał jednolitych części wód, które znajdują się na listach nr 1 będących załącznikami do Masterplanów dla Wisły. Współfinansowanie projektów, które mają znaczący wpływ na stan lub potencjał jednolitych części wód i które mogą być realizowane tylko po spełnieniu warunków określonych w artykule 4.7 Ramowej Dyrektywy Wodnej, znajdujących się na listach nr 2 będących załącznikami do Masterplanów dla dorzeczy Wisły, nie będzie dozwolone do czasu przedstawienia wystarczających dowodów na spełnienie warunków określonych w artykule 4.7 Ramowej Dyrektywy Wodnej w drugim cyklu Planów Gospodarowania Wodami w Dorzeczach. Wypełnienie warunku będzie uzależnione od potwierdzenia zgodności z Ramową Dyrektywą Wodną drugiego cyklu Planów Gospodarowania Wodami w dorzeczach przez Komisję Europejską.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów wskazane są w Szczegółowym opisie osi priorytetowej Środowisko przyrodnicze i racjonalne wykorzystanie zasobów oraz w załącznikach do Regulaminu konkursu

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

85% wydatków kwalifikowanych na poziomie projektu

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

30 208 002,11 złotych

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Szczegółowe informacje na temat procedury odwoławczej znajdują się w § 14 Regulaminu konkursu.

Pytania i odpowiedzi

W kwestiach szczegółowych, budzących wątpliwości interpretacyjne, w których niezbędne jest zajęcie stanowiska, zapytania należy kierować na powyżej wskazane adresy e-mail Punktów Informacyjnych z wykorzystaniem formularza.

W przypadku pytań merytorycznych związanych z naborem prosimy o kontakt pod nr tel. 89 52 19 389, 89 52 19 696, 89 52 19 684, 89 52 19 389, 89 52 19 697 lub drogą elektroniczną, e-mail: naborysrodowisko@warmia.mazury.pl

 

Pytania prosimy kierować do:

 1. Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Olsztynie, Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego, ul. Głowackiego 17, 10-447 Olsztyn, tel. 89 512 54 82, 89 512 54 83, 89 512 54 85,  89 512 54 86, e-mail: gpiolsztyn@warmia.mazury.pl,
 2. Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Elblągu, Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Biuro Regionalne w Elblągu, ul. Zacisze 18, 82-300 Elbląg, tel. 55 620 09 13, 55 620 09 14, 55 620 09 16, e-mail: lpielblag@warmia.mazury.pl,
 3. Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Ełku, Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Biuro Regionalne w Ełku, ul. Kajki 10, 19-300 Ełk, tel. 87 734 11 09, 87 734 11 10, 87 610 07 77, e-mail: lpielk@warmia.mazury.pl.

Pliki do pobrania

Informacja o najczęściej popełnianych błędach

2018-01-22

Pełna dokumentacja konkursowa zip

2018-01-22

Wytyczne ministerialne zip

2018-02-02

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS
Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.