Fundusze Europejskiej
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

RPO

2.4.1

Poddziałanie 2.4.1 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego - projekty konkursowe (typ 3) RPWM.02.04.01-IZ.00-28-001/16

zakończony     od: 2016-02-29 do: 2016-04-29
Etapy oceny projektów

Informujemy, że 1 czerwca 2016 r. została zakończona weryfikacja wymogów formalnych wniosków o dofinansowanie złożonych w odpowiedzi na konkurs.

W załączeniu publikujemy listę wniosków, które zostały zakwalifikowane do etapu oceny formalnej w ramach przedmiotowego konkursu. Ocena formalna rozpocznie się 2 czerwca 2016 r.

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 informuje, że 15 czerwca 2016 r. został zakończony etap oceny formalnej wniosków o dofinansowanie złożonych w odpowiedzi na konkurs.

Ocena merytoryczna rozpocznie się 16 czerwca 2016 r.

Pytania i odpowiedzi
Komunikaty

Uzasadnienie wprowadzonych zmian do regulaminu konkursu wraz z podaniem terminu, od którego zmiany te obowiązują.

Konieczność aktualizacji załącznika nr 6 do regulaminu konkursu – Wzoru umowy o dofinansowanie projektu konkursowego RPO WiM 2014-2020 jest wynikiem zakończenia prac nad ostatecznym kształtem ww. wzoru. Dotychczasowy wzór umowy nie był dostosowany w szczególności do wymogów systemu informatycznego SL2014, za pomocą którego Beneficjenci rozliczają projekt i komunikują się z Instytucją Zarządzającą. Z uwagi na wprowadzenie licznych zmian w treści całego załącznika, podjęto decyzję o jego aktualizacji i zmieszczeniu zaktualizowanego wzoru umowy o dofinansowanie.

Powyższe zmiany, zgodnie z art. 41 ust. 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 - 2020 (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 217) nie skutkują nierównym traktowaniem Wnioskodawców.

IZ RPO WiM 2014-2020 informuje, że zmiany w powyższym zakresie obowiązują od dnia podjęcia uchwały przez Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego, tj. od 13.06.2016 r.

Wyniki naboru

Informujemy, że rozstrzygnięto konkurs RPWM.02.04.01-IZ.00-28-001/16.

W wyniku oceny Komisji Oceny Projektów (KOP) projekt złożony w konkursie nie spełnił wymaganych kryteriów merytorycznych i tym samym nie został wybrany do dofinansowania.

Poniżej lista członków KOP zaangażowanych w ocenę formalną i merytoryczną konkursu.

 

Wstępna informacja o naborze

Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach działania 2.4 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego, poddziałania 2.4.1 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego- projekty konkursowe (typ 3). 

Termin, od którego można składać wnioski

29 lutego 2016 r.

Termin, do którego można składać wnioski

29 kwietnia 2016 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu

wrzesień 2016 r.

Miejsce składania wniosku

Departament Europejskiego Funduszu Społecznego,
Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

ul. E. Plater 1, 10-562 Olsztyn

Sposób składania wniosku

Wniosek w wersji elektronicznej należy złożyć za pomocą dostępnej w Lokalnym Systemie Informatycznym Maks 2 funkcji "Wyślij wniosek”.

Następnie wydrukowany wniosek w jednym egzemplarzu należy złożyć w siedzibie Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Wszystkie podmioty, które spełniają kryteria określone w regulaminie konkursu, z wyłączeniem osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Przygotowanie i realizacja wysokiej jakości usług poradnictwa edukacyjno-zawodowego w szkołach i placówkach prowadzących kształcenie zawodowe obejmujące:

 • uzyskiwanie kwalifikacji doradców edukacyjno-zawodowych przez osoby realizujące zadania z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego w szkołach i placówkach, które nie posiadają kwalifikacji z tego zakresu oraz podnoszenie kwalifikacji doradców edukacyjno-zawodowych w szkołach;
 • tworzenie Szkolnych Punktów Informacji i Kariery (SPInKa);
 • zewnętrzne wsparcie szkół w obszarze doradztwa edukacyjno-zawodowego.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów znajdują się w załączniku nr 3 do szczegółowego opisu osi priorytetowej kadry dla gospodarki oraz w regulaminie konkursu.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

90%

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

5 374 400,51 złotych

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Wnioskodawcy przysługuje prawo wniesienia protestu, zgodnie z zasadami określonymi w rozdziale 15 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2014 r. poz. 1146, ze zm.).

Szczegółowe Informacje odnośnie procedury odwoławczej są dostępne w podrozdziale 5.6 regulaminu konkursu.

Pytania i odpowiedzi

Informacji na temat konkursu udzielają Punkty Informacyjne funduszy Europejskich:

 • Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Olsztynie
  gpiolsztyn@warmia.mazury.pl

  Telefony:
  89 512 54 82
  89 512 54 83
  89 512 54 85
  89 512 54 86

 

 • Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Elblągu
  lpielblag@warmia.mazury.pl

  Telefony:
  55 620 09 13
  55 620 09 14
  55 620 09 16

 

 • Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Ełku
  lpielk@warmia.mazury.pl

  Telefony:
  87 734 11 09
  87 734 11 10
  87 610 07 77

 

Wypełnij formularz i prześlij swoje pytanie do Punktu Informacji Europejskich.

 

Pytania i odpowiedzi z 20.04.2016 r.

Pliki do pobrania

Regulamin konkursu

2016-01-25

Załącznik 1 Wzór wniosku o dofinansowanie

2016-01-25

Załącznik 2 Instrukcja wypełniania wniosku

2016-01-25

Załącznik 3 Karta weryfikacji wymogów formalnych

2016-01-25

Załącznik 4 Karta oceny formalnej

2016-01-25

Załącznik 5 Karta oceny merytorycznej

2016-01-25

Załącznik 6 Wzór umowy o dofinansowanie projektu

2016-06-13

Załącznik 6 Wzór umowy o dofinansowanie projektu - wersja archiwalna

2016-01-25

Załącznik 7 Zestawienie standardu i cen rynkowych

2016-01-25

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS
Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.