Fundusze Europejskiej
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

Pytania i odpowiedzi – 24.01.2018 r.

Pytanie 1

Czy w związku z tym, że: „ trakcie otrzymywania pomocy stypendialnej uczeń podlega opiece dydaktycznej nauczyciela, pedagoga szkolnego albo doradcy zawodowego zatrudnionego w szkole lub placówce systemu oświaty ucznia” – w budżecie projektu można zaplanować wynagrodzenie dla takiego nauczyciela za dodatkowe godziny pracy z uczniem zdolnym?
 

Odpowiedź 1

Zapis „w trakcie otrzymywania pomocy stypendialnej uczeń podlega opiece dydaktycznej nauczyciela, pedagoga szkolnego albo doradcy zawodowego zatrudnionego w szkole lub placówce systemu oświaty ucznia” nie jest jednoznaczne z tym, że nauczyciel, pedagog szkolny, doradca zawodowy może otrzymywać stricte za tę opiekę dodatkowe wynagrodzenie. Warunki określone w odniesieniu do pomocy stypendialnej nie przewidują wypłaty za opiekę jakiegokolwiek wynagrodzenia dodatkowego dla osoby pełniącej opiekę nad uczniem. Nie zmienia to jednak faktu, że wynagrodzenie za opiekę nad uczniem zdolnym nie jest tym samym co wynagrodzenie za dodatkowe godziny pracy z uczniem zdolnym. Jeśli z przedstawionej diagnozy wynika potrzeba objęcia uczniem zdolnym dodatkowymi godzinami w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych to takie wynagrodzenie za dodatkowe godziny może być wykazane w budżecie szczegółowym.

Pytanie 2

Czy w ramach typu 1 projektu można zaplanować obozy językowe za granicą dla uczniów w projekcie, którego celem jest zwiększenie kompetencji porozumiewania się w języku obcym? Jeśli tak, jakie warunki musi spełnić beneficjent w tym zakresie? Czy może zlecić to zadanie w całości firmie zewnętrznej?
 

Odpowiedź 2

Realizacja wsparcia w danej szkole/placówce systemu oświaty każdorazowo poprzedzona jest diagnozą potrzeb edukacyjnych szkoły/placówki systemu oświaty prowadzących kształcenie ogólne, w tym uczniów, nauczycieli oraz wyposażenia szkoły/placówki systemu oświaty.

Fakt zaplanowania we wniosku o dofinansowanie projektu zajęć ukierunkowanych na rozwój kompetencji językowych powinien wynikać z przedstawionej diagnozy. Dodatkowo obóz językowy może stanowić uzupełnienie zajęć ukierunkowanych na rozwijanie kompetencji językowych pod warunkiem przedstawienia jego niezbędności do realizacji celu projektu. Konstruując budżet, Wnioskodawca powinien mieć na uwadze racjonalność i efektywność ponoszonych wydatków.

Sposób organizacji przedmiotowego wyjazdu Wnioskodawca może określić samodzielnie i może zrealizować go we własnym zakresie, planując poszczególne wydatki w ramach budżetu, lub też zlecić firmie zewnętrznej w sposób zapewniający przejrzystość oraz zachowanie uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców.

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS
Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.