Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.
Fundusze a rokonawirus
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

RPO

1.3.6

Poddziałanie 1.3.6 Nowoczesne usługi instytucji otoczenia biznesu

zakończony     od: 2018-02-28 do: 2018-04-05
Wyniki naboru
Komunikaty

Informujemy o zmianie w ogłoszeniu o konkursie oraz o zmianie Regulaminu konkursu. Zmiany dotyczą zwiększenia alokacji w ramach konkursu.

Powyższe umożliwi zakontraktowanie kolejnego pozytywnie ocenionego wniosku, który znajduje się na „Liście wniosków o dofinansowanie projektów ocenionych pod względem formalno-merytorycznym opracowanej przez KOP”. Jednocześnie zwiększenie alokacji przyczyni się do prawidłowej realizacji ram wykonania, o których mowa w Programie dla Osi priorytetowej 1 Inteligentna Gospodarka Warmii i Mazur, Działanie 1.3 Przedsiębiorczość (Wsparcie przedsiębiorczości), Poddziałanie 1.3.6 Nowoczesne usługi instytucji otoczenia biznesu oraz przyspieszy kontraktację środków.

Wskazania wymaga, iż w myśl § 6 ust. 13 Regulaminu konkursu „Po rozstrzygnięciu konkursu, IZ zastrzega sobie możliwość zwiększenia kwoty alokacji przeznaczonej na dofinansowanie projektów w konkursie”.

Zmiany, zgodnie z art. 41 ust. 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 nie skutkują nierównym traktowaniem Wnioskodawców i obowiązują od 11.09.2018 r., czyli od dnia podjęcia uchwały przez Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Informujemy, że 4.09.2018 r. Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego zatwierdził aktualizację Wzoru Umowy o dofinansowanie projektu, stanowiącego załącznik nr 15 do Regulaminu konkursu.

W związku z potrzebą zmian zapisów Wzoru Umowy o dofinansowanie projektu:

 • w § 1 Definicje zaktualizowano definicję pojęcia „Rachunek bankowy Projektu”, z którego będą dokonywane płatności związane z realizacją Projektu (nie dotyczy jednostek samorządu terytorialnego),
 • w § 3 Kwalifikowalność wydatków wprowadzono obowiązek dokonywania wydatków zgodnie z art. 19 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców, pod rygorem uznania ich za niekwalifikowane, przez Beneficjentów podlegających przepisom tej ustawy,
 • w § 15 Zamówienia udzielane w ramach Projektu zaktualizowano zapisy dotyczące udzielania zamówień, w zakresie:

1. obowiązku Beneficjenta, który jest zobowiązany do stosowania przepisów ustawy PZP, celem kontroli na dokumentach, do przekazania Instytucji Zarządzającej RPO WiM pełnej dokumentacji:

 1. dotyczącej postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
  o wartości przekraczającej kwotę określoną w art. 4 pkt 8 ustawy PZP w przypadku, gdy wartość dofinansowania na realizację Projektu wynosi co najmniej 5 000 000,00 zł,
 2. dotyczącej zamówień o wartości równej lub przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP,

2. obowiązku Beneficjenta, który nie jest podmiotowo zobowiązany do stosowania przepisów ustawy PZP, celem kontroli na dokumentach, do przekazania Instytucji Zarządzającej RPO WiM pełnej dokumentacji:

 1. dotyczącej zamówień o wartości przekraczającej 50 000,00 zł netto w przypadku, gdy wartość dofinansowania na realizację Projektu wynosi co najmniej 1 000 000,00 zł,
 2. dotyczącej zamówień o wartości równej lub przekraczającej kwoty określone
  w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP,

3. zaktualizowano zapisy w zakresie ochrony danych osobowych w związku z wejściem w życie 25.05.2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

 

Zmiany obowiązują od 4.09.2018 r., tj. od dnia podjęcia uchwały przez Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Wszystkie wprowadzone zmiany, zgodnie z art. 41 ust. 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2018 r., poz. 1431) nie skutkują nierównym traktowaniem wnioskodawców, ani pogorszeniem warunków konkursu.

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 informuje o zmianie Ogłoszenia o konkursie i Regulaminu konkursu nr RPWM.01.03.06-IZ.00-28-001/18 na dofinansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, z zakresu Osi priorytetowej 1 Inteligentna gospodarka Warmii i Mazur, Działanie 1.3 Przedsiębiorczość (Wsparcie przedsiębiorczości), Poddziałanie 1.3.6 Nowoczesne usługi instytucji otoczenia biznesu.

 

26 stycznia 2018 roku Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego zatwierdził Ogłoszenie i Regulamin konkursu RPWM.01.03.06-IZ.00-28-001/18. W ogłoszeniu konkursu oraz w § 7 ust. 3 oraz § 8 ust 2. Regulaminu konkursu wskazano, że nabór wniosków nastąpi w terminie: od 28 lutego 2018 r. (dzień otwarcia naboru) do 30 marca 2018 r. (dzień zamknięcia naboru).

Ustalając termin zamknięcia naboru wniosków nie wzięto pod uwagę Zarządzenia Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 1 grudnia 2017 roku nr 166/2017 w sprawie zmian w harmonogramie czasu pracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego, zgodnie z którym ustalono dzień 30 marca 2018 roku dniem wolnym od pracy w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Biorąc powyższe pod uwagę w dniu 30 marca 2018 nie będzie możliwości złożenia wniosku w siedzibie Departamentu Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz w Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmijsko-Mazurskiego.

 

Zmiana dotyczy przesunięcia terminu składania wniosków z 30 marca 2018 roku na 5 kwietnia 2018 roku (treść Ogłoszenia konkursu oraz §7 ust 3 oraz §8 ust 2 Regulaminu konkursu nr RPWM.08.01.00-IZ.00-28-001/18)

 

Ponadto konieczna jest aktualizacja „Wzoru umowy o dofinansowanie projektu”, która wynika ze zmiany:

 1. wzoru umowy o dofinansowanie polegającego na usunięciu zapisów dot. praw autorskich – zapisy nie są adekwatne do rodzaju projektów realizowanych w ramach Osi priorytetowej 1 Inteligentna gospodarka Warmii i Mazur Działanie 1.3 Przedsiębiorczość (Wsparcie przedsiębiorczości), Poddziałanie 1.3.6 Nowoczesne usługi instytucji otoczenia biznesu.
 2. zapisów umowy w zakresie poszerzenia katalogu zmian w umowie, które nie wpływają na treść umowy o dofinansowanie i nie wymagają formy aneksu.

Z uwagi na wprowadzone zmiany podjęto decyzję o zaktualizowaniu treści Ogłoszenia i Regulaminu konkursu nr RPWM.01.03.06-IZ.00-28-001/18 oraz załącznika nr 15 Wzoru umowy o dofinansowanie projektu do Regulaminu konkursu nr RPWM.01.03.06IZ.00-28-001/18 oraz zamieszczeniu ich aktualnej wersji na stronie internetowej Programu www.rpo.warmia.mazury.pl) oraz na Portalu Funduszy Europejskich 2014-2020 (www.funduszeeuropejskie.gov.pl).

Przedmiotowe zmiany Regulaminu konkursu nr RPWM.01.03.06-IZ.00-28-001/18 zgodnie z art. 41 ust. 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 - 2020 (Dz. U. z 2017 r. poz. 1460, ze zm.) nie będą skutkowały nierównym traktowaniem Wnioskodawców oraz pogorszeniem warunków konkursu.

Zmiany obowiązują od 20 marca 2018 r.

Informacje

Zapraszamy wszystkich potencjalnych wnioskodawców na bezpłatne spotkanie informacyjne:

27 marca 2018 r.,  w godzinach 9.00–14.00, Olsztyn

Warunki uczestnictwa

1) wypełnienie formularza zgłoszeniowego do 22 marca 2018 r., do godz. 10:00,

2) potwierdzenie mailowe przesłane przez organizatora spotkania po zakończeniu rekrutacji.

Wstępna informacja o naborze

Ogłaszamy nabór w ramach Działania 1.3 Przedsiębiorczość (Wsparcie przedsiębiorczości), Poddziałanie 1.3.6 Nowoczesne usługi instytucji otoczenia biznesu

Konkurs nr RPWM.01.03.06-IZ.00-28-001/18

Termin, od którego można składać wnioski

28.02.2018 r.

Termin, do którego można składać wnioski

05.04.2018 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu

wrzesień 2018 r.

Miejsce składania wniosku

Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

ul. Kościuszki 89/91, 10-554 Olsztyn, I piętro, pok. 101

lub 

Kancelaria Ogólna Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie,

ul. Emilii Plater 1, pokój 380

Godziny pracy:

Poniedziałek 8:00–16:00

Wtorek–piątek 7:30–15:30

Sposób składania wniosku

Wypełniony wniosek o dofinansowanie projektu w wersji elektronicznej należy wysłać za pomocą dostępnej w LSI MAKS2 funkcji „Wyślij wniosek”.

Następnie wydrukowany wniosek o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami, Wnioskodawca składa w sekretariacie Departamentu Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego zgodnie z ogłoszeniem o konkursie, w dwóch egzemplarzach – dwa oryginały lub oryginał plus kopia oraz w wersji elektronicznej na płycie CD/nośniku elektronicznym.

 

W przypadku nadania wniosku listem poleconym, termin uznaje się za zachowany, jeżeli zostanie on nadany w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Poczta Polska S.A) nie później niż w dniu zakończenia naboru projektów określonym w Regulaminie  – decyduje data nadania.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Do złożenia wniosku uprawnione są podmioty, które należą do niżej wymienionych typów beneficjentów:

 • schemat A: Instytucje otoczenia biznesu
 • schemat B: Partnerstwa Instytucji Otoczenia Biznesu (minimum dwie IOB).

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach poddziałania dofinansowanie zostanie przeznaczone na:

- schemat A) wsparcie doradcze i szkoleniowe podmiotów wspierających przedsiębiorczość, w tym zarządzających parkami przemysłowymi, naukowo-technologicznymi, inkubatorami przedsiębiorczości, ośrodków innowacji (w oparciu o zidentyfikowane potrzeby instytucji); wsparcie może dotyczyć także wdrożenia TIK w celu podniesienia jakości usług

- schemat B) przygotowanie i świadczenie pakietowych usług służących podniesieniu innowacyjności firm (w ramach tego typu przedsięwzięć również promocja rozwoju technologicznego innowacyjności), w tym inwestycje w infrastrukturę, wyłącznie w celu świadczenia nowych/ znacząco ulepszonych usług; (profesjonalizacja usług)

Preferencje uzyskają projekty:

 • z obszarów inteligentnych specjalizacji województwa warmińsko-mazurskiego  o największym udziale wkładu prywatnego.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów wskazane są w Szczegółowym opisie osi priorytetowych oraz w załącznikach do Regulaminu konkursu.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Maksymalny udział środków EFRR nie może być wyższy niż 85% wydatków kwalifikowanych na poziomie projektu

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

16 094 598,66 złotych: schemat A – 7 119 191,66 złotych, schemat B – 8 975 407,00 złotych

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu – obowiązuje od 11.09.2018 r.

Regulamin konkursu – wersja archiwalna

Regulamin konkursu – wersja archiwalna

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie – obowiązuje od 4.09.2018 r.

Wzór umowy o dofinansowanie – wersja archiwalna

Wzór umowy o dofinansowanie – wersja archiwalna

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Szczegółowe informacje na temat procedury odwoławczej znajdują się w § 14 Regulaminu konkursu.

Pytania i odpowiedzi

Pytania prosimy kierować:

nabory.przedsiebiorczosc@warmia.mazury.pl

Tel. 89 521 96 36

       89 521 96 26

       89 521 93 72

       89 521 96 06

       89 521 96 54

       89 521 96 41

       89 521 93 97

lub

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Olsztynie, Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego, ul. Głowackiego 17, 10-447 Olsztyn, tel.89 512 54 82, 89 512 54 83, 89 512 54 84, 89 512 54 85, 89 512 54 86, e-mail: gpiolsztyn@warmia.mazury.pl,

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Elblągu Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Biuro Regionalne w Elblągu, ul. Zacisze 18, 82-300 Elbląg, tel. 55 620 09 13, 55 620 09 14, 55 620 09 16, e-mail: lpielblag@warmia.mazury.pl,

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Ełku, Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Biuro Regionalne w Ełku, ul. Kajki 10, 19-300 Ełk, tel. 87 734 11 09, 87 734 11 10, 87 610 07 77 e-mail: lpielk@warmia.mazury.pl.

Pliki do pobrania

Pełna dokumentacja konkursowa zip – obowiązuje od 11.09.2018 r.

2018-09-12

Pełna dokumentacja konkursowa zip – wersja archiwalna

2018-09-04

Pełna dokumentacja konkursowa zip – wersja archiwalna

2018-03-20

Pełna dokumentacja konkursowa zip - wersja archiwalna

2018-01-26

Wytyczne ministerialne

2018-01-26

Ogłoszenie konkursu

2018-01-26

Anonimowy formularz on-line

Jeśli masz uwagi dotyczące naboru Poddziałanie 1.3.6 Nowoczesne usługi instytucji otoczenia biznesu , to podziel się z nami swoją opinią. Twoja informacja pomoże nam doskonalić działania i lepiej przygotować kolejny nabór.

Uwagi w kategoriach:

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS