Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.
Fundusze a rokonawirus
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

RPO

1.3.2

Poddziałanie 1.3.2 Firmy w początkowej fazie rozwoju. Konkurs nr RPWM.01.03.02-IP.03-28-001/18

zakończony     od: 2018-02-28 do: 2018-04-06
Wyniki naboru

Uchwałą Zarządu Warmińsko-Mazurskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie z dnia 22.11.2018 r. zmianie uległ Regulamin konkursu nr RPWM.01.03.02-IP.03-28-001/18 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014–2020 Oś priorytetowa 1 Inteligentna Gospodarka Warmii i Mazur Działanie 1.3 Przedsiębiorczość (Wsparcie przedsiębiorczości) Poddziałanie 1.3.2 Firmy w początkowej fazie rozwoju w zakresie:

§ 6 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach konkursu nr RPWM.01.03.02-IP.03-28-001/18, tj. kwota alokacji wynosi:  9 772 750,03 EURO, co stanowi 42 322 848,55 PLN[1] ze środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego."

_________________

 

[1] Wartość w PLN została określona według kursu Europejskiego Banku Centralnego z przedostatniego dnia kwotowania środków w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym  zwiększono alokację na konkurs, tj. 30.10.2018 r., gdzie 1 EUR =  4,3307 PLN. Z uwagi na konieczność ogłoszenia naborów w PLN, wybór projektów do dofinansowania oraz podpisanie umów będzie uzależnione od dostępności środków.

Uchwałą Zarządu Warmińsko-Mazurskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie z dnia 5.10.2018 r. zmianie uległ Regulamin konkursu nr RPWM.01.03.02-IP.03-28-001/18 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014–2020 Oś priorytetowa 1 Inteligentna Gospodarka Warmii i Mazur Działanie 1.3 Przedsiębiorczość (Wsparcie przedsiębiorczości) Poddziałanie 1.3.2 Firmy w początkowej fazie rozwoju w zakresie:

§ 6 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach konkursu nr RPWM.01.03.02-IP.03-28-001/18,tj. kwota alokacji wynosi:  6 272 750,03 EURO, co stanowi   26 834 197,35 PLN[1] ze środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego."

Zmiana wynika ze zwiększenia kwoty alokacji przeznaczonej na konkurs i obowiązuje od 05.10.2018 r.

 


[1]Wartość w PLN została określona według kursu Europejskiego Banku Centralnego z przedostatniego dnia kwotowania środków w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym zwiększono alokację na konkurs, tj 27.09.2018 r., gdzie 1 EUR =  4,2779 PLN. Z uwagi na konieczność ogłoszenia naborów w PLN, wybór projektów do dofinansowania oraz podpisanie umów będzie uzależnione od dostępności środków.

 

Etapy oceny projektów
Komunikaty

Uchwałą Zarządu Warmińsko-Mazurskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie z dnia 13.08.2018 r. zmianie uległ Regulamin konkursu nr RPWM.01.03.02-IP.03-28-001/18 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014–2020 Oś priorytetowa 1 Inteligentna Gospodarka Warmii i Mazur Działanie 1.3 Przedsiębiorczość (Wsparcie przedsiębiorczości) Poddziałanie 1.3.2 Firmy w początkowej fazie rozwoju w zakresie:

§ 6 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach konkursu nr RPWM.01.03.02-IP.03-28-001/18, tj. kwota alokacji wynosi: 2 058 705,52 EURO, co stanowi 8 805 701,12 PLN1  ze środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego."

_________________

1 Wartość w PLN została określona według kursu Europejskiego Banku Centralnego z przedostatniego dnia kwotowania środków w ·miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym rozstrzygnięto konkurs, tj. 30.07.2018 r., gdzie 1 EUR = 4,2773 PLN. Z uwagi na konieczność ogłoszenia naborów w PLN, wybór projektów do dofinansowania oraz podpisanie umów będzie uzależnione od dostępności środków.

 

Zmiana wynika ze zwiększenia kwoty alokacji przeznaczonej na konkurs i obowiązuje od 13.08.2018 r.

Informujemy, że 6 czerwca 2018 r. rozpoczęła pracę Komisja Oceny Projektów.

Uchwałą Zarządu Warmińsko-Mazurskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie z 14.06.2018 r. zmianie uległy następujące dokumenty konkursowe:

załącznik nr 15 „Wzór umowy o dofinansowanie projektu finansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 – 2020".

W związku ze zmianami wprowadzonymi przez Instytucję Zarządzającą we wzorze umowy o dofinansowanie w zakresie dotyczącym ochrony danych osobowych (aktualizacja uwzględniająca RODO) , IP wprowadza zmianę we wzorze umowy o dofinansowanie w zakresie §24 „Ochrona danych osobowych”.

Zmiana obowiązuje od 14.06.2018 r.

Pytania i odpowiedzi

Pytanie

Od jakiego okresu można kwalifikować koszty ? Czy jest to dzień po złożeniu wniosku, czy od 1 stycznia 2014 r. Chodzi o pomoc de minimis.

 

Odpowiedź

W przypadku realizacji całego projektu na zasadzie pomocy „de minimis”, kwalifikowalność wydatków, zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie, może obowiązywać od 01.01.2014. W przypadku gdy jedna z kategorii projektu jest realizowana na zasadzie pomocy „de minimis”, a inna kategoria na zasadzie „pomocy publicznej” – wówczas dla całego projektu obowiązuje efekt zachęty!

 

Pytanie

Czy w przypadku realizacji projektu w ramach ww. podziałania, po przejściu pierwszego etapu, czyli schematu A, wnioskodawca zaczął realizować schemat B i zgodnie z zasadą konkurencyjności (rozeznania rynku), o których mowa w wytycznych, zamawiał odpowiednie dla schematu produkty i usługi.

Wnioskodawca zaplanował rozliczyć wydatki, które są teraz ponoszone w wykonaniu umowy z wykonawcą, która została zawarta zgodnie z zasadami konkurencyjności, tzn. było ogłoszenie zapytania ofertowego na stronie  rpo.warmia.mazury.pl, została wybrana najlepsza oferta, potem została podpisana umowa z wybranym wykonawcą.

Termin realizacji umowy z tym wykonawcą został ustalony w jej treści zgodnie z zapytaniem ofertowym upublicznionym w ww. sposób.

Czy Wnioskodawca może z tym wykonawcą zawrzeć aneks do tej umowy z wykonawcą, na mocy którego zmianie ulegnie termin wykonania tej umowy, tak aby nie narazić się na negatywne skutki w zakresie starania się w projekcie o dofinansowanie na wydatki kwalifikowane objęte umową z wykonawcą?

Czy Wnioskodawca może narazić się na negatywne skutki tego, że do umowy z wykonawcą zostanie sporządzony aneks?

 

Odpowiedź

Ponieważ przesłane zapytanie nie zawiera wyczerpujących informacji, co do charakteru projektu, można więc udzielić odpowiedzi wyłącznie ogólnej: Jeśli zapytanie ofertowe dopuszczało możliwość zmiany terminu wykonania umowy, ewentualnie mogłoby być uznane aneksowanie umowy z wybranym wykonawcą. Niezbędne byłoby tu dokładne zapoznanie się z treścią zapytania ofertowego – aby dać w tym zakresie wiążącą odpowiedź. Jeśli natomiast nie było żadnej wzmianki w zapytaniu ofertowym o możliwości przedłużenia terminu wykonania umowy, aneksowanie umowy w tym zakresie powodowałoby możliwe negatywne skutki, w kwestii prawidłowości zastosowania zasady konkurencyjności.

Informacje

Instytucja Organizująca Konkurs doprecyzowuje, iż koszty promocji mogą być kwalifikowane wyłącznie w przypadku ich realizacji na podstawie pomocy „de minimis”.

Wstępna informacja o naborze

Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w ramach działania 1.3 Przedsiębiorczość (Wsparcie przedsiębiorczości)/ poddziałania
1.3.2 Firmy w początkowej fazie rozwoju

Konkurs nr RPWM.01.03.02-IP.03-28-001/18

Termin, od którego można składać wnioski

28.02.2018 r.

Termin, do którego można składać wnioski

6.04.2018 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu

wrzesień 2018 r.

Miejsce składania wniosku

Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie

Plac Gen. Józefa Bema 3

10-516 Olsztyn

sekretariat, I piętro, pok. 114
od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30

Sposób składania wniosku

Wniosek o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami należy złożyć osobiście, listem poleconym, za pośrednictwem posłańca lub kuriera w Sekretariacie Warmińsko-Mazurskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie, Plac Gen. Józefa Bema 3, 10-516 Olsztyn (piętro pierwsze, pokój nr 114) w godzinach 7:30–15:30 (tj. w godzinach pracy sekretariatu).

Termin na dostarczenie wniosku uznaje się za zachowany, jeżeli wniosek wpłynął w wyznaczonym terminie do Sekretariatu WMARR S.A. w Olsztynie (we wskazanych w ogłoszeniu godzinach) lub został nadany w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Poczta Polska S.A) nie później niż w dniu zakończenia naboru projektów określonym w Regulaminie (…) – decyduje data nadania.

Wnioskodawca ponosi ryzyko przesłania za pośrednictwem kuriera/operatora pocztowego/złożenia osobiście/posłańca wniosku w terminie i na właściwy adres określony w ogłoszeniu konkursu. Wniosek o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami należy złożyć w formie papierowej w dwóch egzemplarzach (dwa oryginały lub oryginał i kopia) oraz w wersji elektronicznej (na płycie CD/innym nośniku elektronicznym). Ponadto, wypełniony wniosek w wersji elektronicznej należy przesłać za pomocą systemu informatycznego LSI MAKS 2, używając funkcji: „wyślij wniosek”.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

O dofinansowanie mogą ubiegać się:

- MŚP w początkowej fazie rozwoju, tj. funkcjonujące na rynku nie dłużej niż 3 lata

Działalność beneficjenta musi być prowadzona na terenie województwa warmińsko-mazurskiego, przy czym lokalizacja siedziby/oddziału beneficjenta musi znajdować się na terenie województwa warmińsko-mazurskiego

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Wsparcie skierowane jest do małych i średnich przedsiębiorstw, funkcjonujących na rynku nie dłużej niż 3 lata, które zamierzają wdrożyć innowacyjny produkt/ proces, technologię lub usługę.  Dotacje  przeznaczone są na: budowę, rozbudowę, modernizację  infrastruktury, nabycie środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz  wsparcie doradcze lub mentorskie lub szkoleniowe (tzw. „miękkie”)  tj. zakup usługi lub pakietu usług specjalistycznych związanych z planowaną inwestycją (np. z zakresu  ekspansji/umiędzynarodowienia produktu/usługi, prawne/finansowe/marketingowe, w zakresie technologii i know-how, wyceny wartości technologii itp.). Wsparcie „miękkie” stanowi obligatoryjny element projektu. Warunkiem realizacji inwestycji jest możliwość wykazania, na którym etapie jej realizacji i w jaki sposób wykorzystane zostały rezultaty zakupionej usługi tzw. „miękkiej”.

Z obowiązkowego wsparcia miękkiego wyłączone są projekty stanowiące kontynuację projektów zrealizowanych w ramach poddziałania 1.3.2 schemat A wg. zasad obowiązujących do grudnia 2017 r.

Oferowane wsparcie ma na celu poprawę konkurencyjności firm, poprzez m.in.  wprowadzenie na rynek innowacyjnego produktu, usługi lub technologii.

Preferencje uzyskają projekty z obszarów inteligentnych specjalizacji województwa warmińsko-mazurskiego

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wskazane są w Szczegółowym opisie osi priorytetowej Inteligentna Gospodarka oraz w Regulaminie konkursu

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Pomoc publiczna: Przedsiębiorstwa Średnie: 60% wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu Przedsiębiorstwa Małe: 70% wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu Pomoc de minimis: 85% wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

4 180 800,00 złotych

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu – obowiązuje od 22.11.2018 r.

Regulamin konkursu – wersja archiwalna

Regulamin konkursu – wersja archiwalna

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy - obowiązuje od 14 .06 2018 r.

Wzór umowy - wersja archiwalna

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Szczegółowe informacje odnośnie procedury odwoławczej znajdziecie Państwo w Regulaminie konkursu

Pytania i odpowiedzi

Pytania prosimy kierować na adres e-mail:

piwmarr@wmarr.olsztyn.pl

 

Pytania i odpowiedzi

Pliki do pobrania

Regulamin konkursu – obowiązuje od 22.11.2018 r.

2018-11-23

Regulamin konkursu – wersja archiwalna

2018-10-05

Dokumentacja konkursowa – zip obowiązuje 14.06.2018 r.

2018-06-15

Anonimowy formularz on-line

Jeśli masz uwagi dotyczące naboru Poddziałanie 1.3.2 Firmy w początkowej fazie rozwoju. Konkurs nr RPWM.01.03.02-IP.03-28-001/18 , to podziel się z nami swoją opinią. Twoja informacja pomoże nam doskonalić działania i lepiej przygotować kolejny nabór.

Uwagi w kategoriach:

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS