Fundusze Europejskiej
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

RPO

4.3.1

Poddziałanie 4.3.1 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych, schemat B. Konkurs nr RPWM.04.03.01-IZ.00-28-001/18

zakończony     od: 2018-02-28 do: 2018-04-05
Wyniki naboru
Komunikaty

Wskazówki oraz wzór znajdują się w Instrukcji wypełniania załączników.

Informujemy o zmianie Ogłoszenia o konkursie i Regulaminu konkursu nr RPWM.04.03.01-IZ.00-28-001/18 na dofinansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, z zakresu Osi priorytetowej 4 Efektywność energetyczna, Działanie 4.3 Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków, Poddziałanie 4.3.1 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych, Schemat B.

 

26 stycznia 2018 roku Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego zatwierdził Ogłoszenie i Regulamin konkursu RPWM.04.03.01-IZ.00-28-001/18. W ogłoszeniu konkursu oraz w §7 ust. 3 oraz §8 ust 2. Regulaminu konkursu wskazano, że nabór wniosków nastąpi w terminie: od 28 lutego 2018 r. (dzień otwarcia naboru) do 30 marca 2018 r. (dzień zamknięcia naboru).

Ustalając termin zamknięcia naboru wniosków nie wzięto pod uwagę Zarządzenia Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 1 grudnia 2017 roku nr 166/2017 w sprawie zmian w harmonogramie czasu pracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego, zgodnie z którym ustalono dzień 30 marca 2018 roku dniem wolnym od pracy w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

 

Zmiana dotyczy przesunięcia terminu składania wniosków z 30 marca 2018 roku na 5 kwietnia 2018 roku (treść Ogłoszenia konkursu oraz §7 ust 3 oraz §8 ust 2 Regulaminu konkursu nr RPWM.04.03.01-IZ.00-28-001/18)

 

Z uwagi na wprowadzone zmiany podjęto decyzję o zaktualizowaniu treści Ogłoszenia i Regulaminu konkursu nr RPWM.04.03.01-IZ.00-28-001/18 oraz zamieszczeniu ich aktualnej wersji na stronie internetowej Programu www.rpo.warmia.mazury.pl) oraz na Portalu Funduszy Europejskich 2014-2020 (www.funduszeeuropejskie.gov.pl).

Pytania i odpowiedzi

Pytanie

Jednostka publiczna chce ubiegać się o dofinansowanie, gdzie przewidziano następujący zakres projektu:

 1. Wymiana oświetlenia na energooszczędne
 2. Zmiana źródła ciepła z olejowego na gaz ziemny.

 

Budynek 12 lat temu przeszedł termomodernizację, w chwili obecnej nie są planowane prace termomodernizacyjne, a jedynie inwestycja o zakresie wskazanym powyżej. Czy w ramach przedmiotowego poddziałania można ograniczyć zakres projektu do ww. elementów?


Odpowiedź

W ramach poddziałania wspierane będą inwestycje w zakresie głębokiej kompleksowej modernizacji energetycznej budynków, w wyniku której oszczędność energii wyniesie min. 25%. Jednocześnie w przypadku projektów kontynuujących wcześniej wykonane inwestycje w określonych budynkach/instalacjach do wskazanego limitu wliczane będą wskaźniki oszczędności energetycznej z poprzednich etapów realizacji, na podstawie audytów energetycznych uzyskanych od 1 stycznia 2007 roku. Ponadto budynki podlegające termomodernizacji, powinny spełniać po realizacji zadania warunki techniczne określone Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r, w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, obowiązujące od 1 stycznia 2021 r.

W związku z  powyższym należałoby zapytać Wnioskodawcę, czy przeprowadził audyt energetyczny przed przeprowadzeniem termomodernizacji w 2012 roku oraz czy budynek, na którym przeprowadzono już prace termomodernizacyjne spełnia warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, obowiązujące od 1 stycznia 2021 r.
W przypadku, gdy prace dot. wymiany oświetlenia na energooszczędne oraz zmiany źródła ciepła z olejowego na gaz ziemny stanowią kolejny etap –- kontynuację całościowej koncepcji projektu, a przeprowadzone już prace spełniają warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, obowiązujące od 1 stycznia 2021 r. to projekt jak najbardziej wpisywał by się w typy projektów w poddziałaniu 4.3.1.

Jednakże w przypadku gdy ww. prace, które chce przeprowadzić Wnioskodawca nie stanowią kontynuacji/kolejnego etapu całościowego projektu wątpliwym jest, czy takie działania można nazwać głęboką, kompleksową modernizacją energetyczną budynków. Ww. fakt może zostać zakwestionowany przez ekspertów na etapie oceny merytorycznej.

Gmina planuje termomodernizację budynku szkoły. Oprócz termomodernizacji planuje również wymianę źródeł ciepła z olejowego na pompę ciepła i fotowoltaikę. Jednakże z uwagi na niekorzystny układ dachu budynku szkoły, panele byłyby posadowione na budynku sali gimnastycznej, który znajduje się obok szkoły. Sala posiada płaski dach z dużym nasłonecznieniem, co sprawi że instalacja będzie efektywna.

 

Pytanie:

Czy takie rozwiązanie jest dopuszczalne, jeśli budynek sali gimnastycznej nie wymaga termomodernizacji, a przedmiotowy projekt nie będzie jej obejmował? Zostany wykorzystany jedynie dach sali. Ponadto sala gimnastyczna ma oddzielną kotłownię, która w ramach tego projektu nie będzie modernizowana.

 

Odpowiedź:

Odnośnie możliwości dofinansowania projektu w ramach Poddziałania 4.3.1 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych polegającego m.in. na wymianie źródeł ciepła z olejowego na pompę ciepła oraz fotowoltaikę Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego informuje, iż jest możliwość dofinansowania projektu, w którym panele fotowoltaiczne z uwagi na większy stopień efektywności instalacji posadowione byłyby nie na dachu budynku szkoły stanowiącym przedmiot projektu, a  na dachu budynku sali gimnastycznej znajdującej się w kompleksie szkolnym.

Obecnie do 30.03.2018 r. trwa nabór projektów  w ramach Poddziałania 4.3.1 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych dla Schematu B. Jest to konkurs skierowany do sieci miast CITTASLOW Województwa Warmińsko-Mazurskiego obejmujący uzgodnione elementy przedsięwzięć zawartych w Ponadlokalnym programie rewitalizacji sieci miast CITTASLOW Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Jednocześnie Departament EFRR informuje, iż zgodnie Z Harmonogramem naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014–2020 w czerwcu 2018 roku planowany jest nabór projektów w ramach Poddziałania 4.3.1 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych w dedykowanym dla Państwa Schemacie A.

Wstępna informacja o naborze

Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Działania 4.3 Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków Poddziałania 4.3.1 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych, Schemat B.

Konkurs nr RPWM.04.03.01-IZ.00-28-001/18

Termin, od którego można składać wnioski

28 lutego 2018 r.

Termin, do którego można składać wnioski

5 kwietnia 2018 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Wrzesień 2018 r.

Miejsce składania wniosku

Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

ul. Kościuszki 89/91, 10-554 Olsztyn, I piętro, pok. 101

Godziny pracy:

Poniedziałek-piątek:  8:00-15:00

Sposób składania wniosku

Wypełniony wniosek o dofinansowanie projektu w wersji elektronicznej należy wysłać za pomocą dostępnej w LSI MAKS 2 funkcji „Wyślij wniosek”.  

Następnie wydrukowany wniosek o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami, Wnioskodawca składa w sekretariacie Departamentu Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego zgodnie z ogłoszeniem o naborze wniosków o dofinansowanie, w dwóch egzemplarzach - dwa oryginały lub oryginał plus kopia oraz w wersji elektronicznej na płycie CD/nośniku elektronicznym. 

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Do złożenia wniosku uprawnione są podmioty, które należą do niżej wymienionych typów potencjalnych Beneficjentów:

 1. jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia;
 2. jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego;
 3. jednostki sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną;
 4. przedsiębiorstwa (tylko podmioty świadczące usługi publiczne w ramach realizacji obowiązków własnych jednostek samorządu terytorialnego);
 5. samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej (tj. działające w publicznym systemie ochrony zdrowia), dla których podmiotem założycielskim jest/są jst .

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach poddziałania wspierane będą inwestycje w zakresie głębokiej kompleksowej modernizacji energetycznej budynków (definicja w słowniku terminologicznym) użyteczności publicznej wraz z możliwością wymiany źródeł ciepła, w tym z możliwością zastosowania odnawialnych źródeł energii.

Wsparcie będzie skierowane m.in. na:

 1. Głęboką kompleksową modernizację budynków w tym:
 1. ocieplenie obiektu, wymianę okien, drzwi zewnętrznych oraz oświetlenia na energooszczędne;
 2. przebudowę systemów grzewczych (wraz z wymianą źródła ciepła, podłączeniem do niego lub modernizacją przyłącza, podłączenie do sieci ciepłowniczej), systemów wentylacji i klimatyzacji, instalacją systemów chłodzących, w tym również OZE;

2) instalację inteligentnych systemów zarządzania energią w oparciu m.in. o technologie TIK (wyłącznie jako element projektów kompleksowej modernizacji, opisanych powyżej);

3) audyt energetyczny realizowany jako element projektu. 

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów wskazane są w Szczegółowym opisie osi priorytetowych oraz w załącznikach do Regulaminu konkursu

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

85% wydatków kwalifikowanych na poziomie projektu

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

1 110 525,00 złotych

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu - obowiązuje od 26.01.2018 r.

Regulamin konkursu - wersja archiwalna

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Szczegółowe informacje na temat procedury odwoławczej znajdują się w § 14 Regulaminu konkursu

Pytania i odpowiedzi

Pytania prosimy kierować na:

e-mail bpeir@warmia.mazury.pl

Tel. 89 521 96 18,

89 521 96 47, 

89 521 96 72,

89 521 96 71,

89 521 96 46,

89 521 96 73,

89 521 93 88,

89 521 96 76,

89 521 93 71

 

lub

 • Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Olsztynie,

ul. Głowackiego 17, 10-447 Olsztyn

e-mail: gpiolsztyn@warmia.mazury.pl

Telefony do konsultantów: 89 512-54-82, 89 512-54-83, 89 512-54-85, 89 512-54-86

Godziny pracy punktu: poniedziałek  8:00–18:00, wtorek–piątek 7:30–15:30

 

 • Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Elblągu, Biuro Regionalne w Elblągu,

ul. Zacisze 18, 82-300 Elbląg,

 e-mail: lpielblag@warmia.mazury.pl

Telefony do konsultantów: 55 620-09-13, 55 620-09-14, 55 620-09-16

Godziny pracy punktu: poniedziałek  8:00 - 18:00, wtorek - piątek 7:30 - 15:30

 

 • Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Ełku, Biuro Regionalne w Ełku,

ul. Kajki 10, 19-300 Ełk

 e-mail: lpielk@warmia.mazury.pl

Telefony do konsultantów: 87 734-11-09, 87 734-11-10, 87 610-07-77

Godziny pracy punktu: poniedziałek  8:00–18:00,  wtorek–piątek 7:30–15:30

 

Pliki do pobrania

Pełna dokumentacja konkursowa zip

2018-03-16

Szacunkowe wartości emisji

2018-04-03

Pełna dokumentacja konkursowa zip - wersja archiwalna

2018-01-29

Anonimowy formularz on-line

Formularz nie został wysłany, prosimy odczekać 2 minuty i spróbować jeszcze raz.

Jeśli masz uwagi dotyczące naboru Poddziałanie 4.3.1 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych, schemat B. Konkurs nr RPWM.04.03.01-IZ.00-28-001/18 , to podziel się z nami swoją opinią. Twoja informacja pomoże nam doskonalić działania i lepiej przygotować kolejny nabór.

Uwagi w kategoriach:

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS
Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.