Fundusze Europejskiej
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

RPO

11.1

Poddziałanie: 11.1.1 Aktywizacja społeczna i zawodowa osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym (typ 1)

zakończony     od: 2016-02-29 do: 2016-03-18
Informacje
Wyniki naboru

Informujemy, że 26 lipca 2016 r. Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego przyjął uchwałę w sprawie rozstrzygnięcia konkursu nr RPWM.11.01.01-IZ.00-28-001/16.

 

W ramach konkursu jeden projekt otrzymał ocenę pozytywną i został wybrany do dofinansowania.

Komunikaty

W regulaminie konkursu na str. 29 w podrozdziale "Podstawy prawne", w zapisie dotyczącym szczegółowego opisu osi priorytetowej, wystąpiła pomyłka dotycząca aktualnej daty wersji dokumentu.

Jest:

"Szczegółowy Opis Osi Priorytetowej 11 - Włączenie społeczne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 przyjęty Uchwałą Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego w dniu 29 września 2015 roku".

Powinno być:

"Szczegółowy Opis Osi Priorytetowej 11 - Włączenie społeczne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 przyjęty Uchwałą Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego w dniu 16 lutego 2016 roku".

Zmiana regulaminu nie skutkuje nierównym traktowaniem Wnioskodawców.

Instytucja Ogłaszająca Konkurs informuje, iż w regulaminie konkursu na str. 34 w punkcie 2.5 „Forma i sposób udzielania informacji w kwestiach dotyczących konkursu„ w zapisie wystąpiła omyłka dotycząca adresu.

 

Jest: „Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Olsztynie Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego
ul. Kościuszki 89/91, 10-554 Olsztyn
Informacje udzielane będą w dni robocze od poniedziałku do piątku:
poniedziałek w godz. 8:00 - 18:00
wtorek- piątek w godz. 7.30-15.30

poprzez następujące kanały komunikacji:
- Konsultacje telefoniczne: 89 521-93-85; 89 521-93-86; 89 521-94-82; 89 521-94-83“.

 

Powinno być: „Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Olsztynie Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego
ul. Głowackiego 17, 10-447 Olsztyn,
Informacje udzielane będą w dni robocze od poniedziałku do piątku:
poniedziałek w godz. 8:00 - 18:00
wtorek- piątek w godz. 7.30-15.30

poprzez następujące kanały komunikacji:
Konsultacje telefoniczne: 89 512 54 82/83/85/86“.

Zmiana Regulaminu nie skutkuje nierównym traktowaniem wnioskodawców.

Informujemy, że do ogłoszenia o konkursie został załączony nieprawidłowy załącznik nr 7 Wzór karty oceny merytorycznej projektu konkursowego. W związku z powyższym do dokumentacji wprowadzamy poprawny załącznik nr 7 do ww. regulaminu konkursu.

Powyższa zmiana nie skutkuje nierównym traktowaniem Wnioskodawców.

Wstępna informacja o naborze

Zarząd Województwa Warmińsko–Mazurskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014- 2020 ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w ramach poddziałania: 11.1.1 Aktywizacja społeczna i zawodowa osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym - 1 typ projektów: wsparcie dla osób, rodzin lub otoczenia osób zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym z wykorzystaniem instrumentów aktywnej integracji o charakterze: społecznym, zawodowym, edukacyjnym, zdrowotnym.

 

Uczestnikami projektów, wybranych w konkursie, mogą być tylko osoby niepełnosprawne.

Termin, od którego można składać wnioski

29 lutego 2016 r.

Termin, do którego można składać wnioski

18 marca 2016 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu

31 sierpnia 2016 r.

Miejsce składania wniosku

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
ul. Głowackiego 17, 10-447 Olsztyn, p. 212

od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 15:00

Sposób składania wniosku

Wniosek należy złożyć w formie elektronicznej oraz papierowej.

Wniosek w formie elektronicznej należy złożyć za pomocą dostępnej w Lokalnym Systemie Informatycznym Maks 2 funkcji "Wyślij wniosek". 

Wniosek o dofinansowanie w formie papierowej należy złożyć w siedzibie instytucji ogłaszającej konkurs (ul. Głowackiego 17, p. 212) osobiście albo nadesłać pocztą lub przesyłką kurierską.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

 • wszystkie podmioty działające na podstawie zapisów statutowych lub innych dokumentów (np. KRS, zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej) w sferze pomocy i integracji społecznej, rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych lub rynku pracy, z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych),

 

 • podmioty, których siedziba (a w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową - adres prowadzenia działalności) położona jest na terenach gmin wchodzących w skład Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Olsztyna (MOF Olsztyn), mogą składać projekty pod warunkiem, iż projekt realizowany będzie poza obszarem terytorium MOF Olsztyna.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Wsparcie dla osób, rodzin lub otoczenia osób zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym z wykorzystaniem instrumentów aktywnej integracji o charakterze:

 1. Społecznym, których celem jest przywrócenie lub wzmocnienie  kompetencji społecznych, zaradności, samodzielności i aktywności społecznej realizowanym poprzez m.in. organizację i finansowanie:
  • zajęć umożliwiających rozwijanie umiejętności i kompetencji społecznych,
  • poradnictwa,
  • wsparcia indywidualnego oraz grupowego w zakresie podniesienia kompetencji życiowych i umiejętności społecznych,
  • treningów kompetencji i umiejętności społecznych umożliwiających powrót do życia społecznego,
  • usług wspierających animację lokalną, w tym kosztów zatrudnienia animatora lokalnego, lidera klubu, streetworkera.
 2. Zawodowym, których celem jest pomoc w podjęciu decyzji dotyczącej wyboru lub zmiany zawodu, wyposażenie w kompetencje i kwalifikacje zawodowe oraz umiejętności pożądane na rynku pracy realizowanym poprzez m.in. organizację i sfinansowanie:
  • aktywizacji zawodowej osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym z wykorzystaniem m.in. doradcy zawodowego, trenera pracy, coacha, asystenta osoby niepełnosprawnej,
  • poradnictwa,
  • wsparcia indywidualnego oraz grupowego w zakresie podniesienia kompetencji zawodowych umożliwiających powrót na rynek pracy i aktywizację zawodową,
  • staży,
  • praktyk zawodowych,
  • uczestnictwa w zajęciach centrach integracji społecznej, klubach integracji społecznej lub reintegracji zawodowej u pracodawcy.
 3. Edukacyjnym, których celem jest wzrost poziomu wykształcenia lub jego dostosowanie do potrzeb rynku pracy realizowanym poprzez m.in. skierowanie i sfinansowanie:
  • zajęć szkolnych związanych z uzupełnieniem wykształcenia lub zajęć w ramach kształcenia ustawicznego, mających na celu uzyskanie zawodu lub przygotowania zawodowego,
  • zajęć w ramach podnoszenia kluczowych kompetencji o charakterze zawodowym lub zdobywania nowych kompetencji, umiejętności zawodowych (np. kursy i szkolenia zawodowe),
  • usług wspierających aktywizację edukacyjną (np. brokera edukacyjnego).
 4. Zdrowotnym, których celem jest wyeliminowanie lub złagodzenie barier zdrowotnych utrudniających funkcjonowanie w społeczeństwie lub powodujących oddalenie od rynku pracy realizowanym m.in. poprzez skierowanie i sfinansowanie:
  • programu korekcyjno-edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie,
  • finansowanie kosztów badań lekarskich związanych z podjęciem zatrudnienia.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wskazane są w Szczegółowym opisie osi priorytetowej 11 Włączenie społeczne oraz w regulaminie konkursu.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

- dla projektów podmiotów publicznych: wartość dofinansowania 85%: (wsparcie finansowe EFS - 85%, budżet państwa - 0%); - dla projektów podmiotów niepublicznych: wartość dofinansowania - 95% (wsparcie finansowe EFS - 85%, budżet państwa - 10%)

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

15 000 000 złotych

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Wnioskodawcy przysługuje prawo wniesienia protestu, zgodnie z zasadami określonymi w rozdziale 15 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2014 r. poz. 1146, ze zm.).

Protest w formie pisemnej należy złożyć w siedzibie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej.

Szczegółowa procedura składania protestu znajduje się w rozdziale VII regulaminu konkursu.

Pytania i odpowiedzi

Informacji na temat konkursu udzielają Punkty Informacyjne funduszy Europejskich:

 • Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Olsztynie
  gpiolsztyn@warmia.mazury.pl

  Telefony:
  89 512 54 82
  89 512 54 83
  89 512 54 85
  89 512 54 86

 

 • Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Elblągu
  lpielblag@warmia.mazury.pl

  Telefony:
  55 620 09 13
  55 620 09 14
  55 620 09 16

 

 • Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Ełku
  lpielk@warmia.mazury.pl

  Telefony:
  87 734 11 09
  87 734 11 10
  87 610 07 77

Pliki do pobrania

Regulamin konkursu

2016-01-27

Załącznik 1 Wzór wniosku o dofinansowanie

2016-01-27

Załącznik 2 Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie

2016-01-27

Załącznik 3 Wzór umowy o dofinansowanie

2016-01-27

Załącznik 4 Katalog cen rynkowych cz.1

2016-01-27

Załącznik 4 Katalog cen rynkowych cz.2

2016-01-27

Załącznik 4 Katalog cen rynkowych cz.3

2016-01-27

Załącznik 4 Katalog cen rynkowych cz.4

2016-01-27

Załącznik 4 Katalog cen rynkowych cz.5

2016-01-27

Załącznik 5 Karta weryfikacji wymogów formalnych

2016-01-27

Załącznik 6 Karta oceny kryteriów formalnych

2016-01-27

Załącznik 7 Karta oceny merytoryczej projektu

2016-06-13

Załącznik 7 Karta oceny merytoryczej projektu - wersja nieaktualna

2016-01-27

Załącznik 8 Wymogi formalne wyboru projektu

2016-01-27

Załącznik 9 Kryteria formalne wyboru projektów

2016-01-27

Załącznik 10 Kryteria merytoryczne wyboru projektów

2016-01-27

Załącznik 11 Podstawowe warunki odbywania staży, praktyk zawodowych, zajęć reintegracji zawodowej oraz szkoleń i kursów zawodowych

2016-01-27

Załącznik 12 Metodologia pomiaru wskaźnika efektywności społeczno-zatrudnieniowej

2016-01-27

Załącznik 13 Wykaz z "Analizy problemów społecznych województwa warmińsko-mazurskiego w ujęciu pomocy społecznej"

2016-03-16

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS
Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.