Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.
Fundusze a rokonawirus
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

Pytania i odpowiedzi – 31.01.2018 r.

Pytanie

Od jakiego okresu można kwalifikować koszty ? Czy jest to dzień po złożeniu wniosku, czy od 1 stycznia 2014 r. Chodzi o pomoc de minimis.

 

Odpowiedź

W przypadku realizacji całego projektu na zasadzie pomocy „de minimis”, kwalifikowalność wydatków, zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie, może obowiązywać od 01.01.2014. W przypadku gdy jedna z kategorii projektu jest realizowana na zasadzie pomocy „de minimis”, a inna kategoria na zasadzie „pomocy publicznej” – wówczas dla całego projektu obowiązuje efekt zachęty!

 

Pytanie

Czy w przypadku realizacji projektu w ramach ww. podziałania, po przejściu pierwszego etapu, czyli schematu A, wnioskodawca zaczął realizować schemat B i zgodnie z zasadą konkurencyjności (rozeznania rynku), o których mowa w wytycznych, zamawiał odpowiednie dla schematu produkty i usługi.

Wnioskodawca zaplanował rozliczyć wydatki, które są teraz ponoszone w wykonaniu umowy z wykonawcą, która została zawarta zgodnie z zasadami konkurencyjności, tzn. było ogłoszenie zapytania ofertowego na stronie  rpo.warmia.mazury.pl, została wybrana najlepsza oferta, potem została podpisana umowa z wybranym wykonawcą.

Termin realizacji umowy z tym wykonawcą został ustalony w jej treści zgodnie z zapytaniem ofertowym upublicznionym w ww. sposób.

Czy Wnioskodawca może z tym wykonawcą zawrzeć aneks do tej umowy z wykonawcą, na mocy którego zmianie ulegnie termin wykonania tej umowy, tak aby nie narazić się na negatywne skutki w zakresie starania się w projekcie o dofinansowanie na wydatki kwalifikowane objęte umową z wykonawcą?

Czy Wnioskodawca może narazić się na negatywne skutki tego, że do umowy z wykonawcą zostanie sporządzony aneks?

 

Odpowiedź

Ponieważ przesłane zapytanie nie zawiera wyczerpujących informacji, co do charakteru projektu, można więc udzielić odpowiedzi wyłącznie ogólnej: Jeśli zapytanie ofertowe dopuszczało możliwość zmiany terminu wykonania umowy, ewentualnie mogłoby być uznane aneksowanie umowy z wybranym wykonawcą. Niezbędne byłoby tu dokładne zapoznanie się z treścią zapytania ofertowego – aby dać w tym zakresie wiążącą odpowiedź. Jeśli natomiast nie było żadnej wzmianki w zapytaniu ofertowym o możliwości przedłużenia terminu wykonania umowy, aneksowanie umowy w tym zakresie powodowałoby możliwe negatywne skutki, w kwestii prawidłowości zastosowania zasady konkurencyjności.

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS