Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

Zmiana Regulaminu konkursu – 13.02.2018 r.

Informujemy o aktualizacji Załącznika nr 15 (Wzór  Wzór umowy o dofinansowanie projektu) oraz Załącznika nr 18 (Instrukcja zabezpieczania umowy o dofinansowanie projektu) do Regulaminu konkursu.

W załączniku nr 15 do Regulaminu konkursu nr RPWM.03.02.00-IZ.00-28-001/17 pn. Wzór umowy o dofinansowanie projektu wprowadzono zmiany:

- zasad oznaczenia projektów współfinansowanych z Funduszy Europejskich od 1 stycznia (akceptacja Karty wizualizacji RPO WiM 2014-2020 przez Ministerstwo Rozwoju) Powyższa zmiana skutkuje obowiązkiem stosowania nowych oznaczeń (logotypów). Do obowiązkowego zestawienia znaków dodano barwy Rzeczpospolitej Polskiej w przypadku  materiałów w wersji pełnokolorowej.

- polegające na usunięciu zapisów dot. praw autorskich (§ 22 wzoru umowy o dofinansowanie)  – zapisy nie są adekwatne do rodzaju projektów realizowanych w ramach Osi Priorytetowej 3 Cyfrowy Region, Działania 3.2 E-zdrowie.

- dotyczące modyfikacji zapisów umowy w zakresie poszerzenia katalogu zmian w umowie, które nie wpływają na treść umowy o dofinansowanie i nie wymagają formy aneksu (tj. dotychczasowy § 28; w wyniku ww. zmiany § 27 wzoru umowy o dofinansowanie).

 

Dodatkowo z uwagi na wprowadzenie zmiany w treści załącznika Instrukcja zabezpieczeń umowy o dofinansowanie projektu (w zakresie wysokości kwoty od której ustanawiane jest drugie prawne zabezpieczenie należytego wykonania umowy o dofinansowanie projektu - dwa zabezpieczenia spośród wskazanego katalogu, w przypadku projektów, w których wartość dofinansowania przekracza 10 000 000,00 zł) podjęto decyzję o aktualizacji przedmiotowego załącznika i zamieszczeniu zaktualizowanej Instrukcji zabezpieczeń umowy o dofinansowanie projektu pod ww. konkursem wraz z uzasadnieniem wprowadzonej zmiany.

 

Z uwagi na wprowadzenie zmian w treści aktualizowanych załączników, podjęto decyzję o ich aktualizacji i zamieszczeniu zaktualizowanych wzorów pod przedmiotowym naborem.

Powyższe zmiany, zgodnie z art. 41 ust. 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 1460) nie skutkują nierównym traktowaniem wnioskodawców i obowiązują od dnia podjęcia uchwały przez Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego, tj. 13 lutego 2018 r.

 

Pliki do pobrania

Wzór umowy

2018-02-13

Instrukcja zabezpieczeń

2018-02-13

Uchwała

2018-02-13

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS