Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

Aktualizacja Wzoru umowy o dofinansowanie oraz Instrukcji zabezpieczania umowy - 14.02.2018 r.

Aktualizacja „Wzoru umowy o dofinansowanie projektu” stanowiącego załącznik nr 17 do Regulaminu konkursu RPWM.05.02.00-IZ.00-28-001/17 oraz „Instrukcji zabezpieczania umowy o dofinansowanie projektu finansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020” stanowiącej załącznik nr 20 do Regulaminu konkursu nr RPWM.05.02.00-IZ.00-28-001/17.

 

13 lutego 2018 r. Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego zatwierdził aktualizację załącznika nr 17 Wzór umowy o dofinansowanie projektuoraz załącznika nr 20 „Instrukcja zabezpieczania umowy o dofinansowanie projektu finansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020” do Regulaminu konkursu nr RPWM.05.02.00-IZ.00-28-001/17 na dofinansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, z zakresu Osi priorytetowej 5 Środowisko przyrodnicze i racjonalne wykorzystanie zasobów, Działanie 5.2 Gospodarka wodno-ściekowa.

Ad. załącznika nr 17: Przyczyną wprowadzenia zmian w załączniku nr 17 do Regulaminu konkursu nr RPWM.05.02.00-IZ.00-28-001/17 pn. Wzór umowy o dofinansowanie projektu jest:

- potrzeba aktualizacji zapisów we wzorze umowy o dofinansowanie dot. wypełniania obowiązków informacyjnych i promocyjnych przez Beneficjentów w zakresie oznaczania barwami Rzeczypospolitej Polskiej materiałów w wersji pełnokolorowej oraz wskazania dodatkowych dokumentów tj. Karty wizualizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014 – 2020 oraz Poradnika z zakresu obowiązków informacyjnych, które Beneficjenci mogą stosować pomocniczo podczas realizacji Projektu i wypełniania obowiązków w zakresie informacji i promocji,

- potrzeba aktualizacji zapisów wskazanych w załączniku do wzoru umowy o dofinansowanie projektu „Zasady kwalifikowalności wydatków w ramach Osi priorytetowej 5 Środowisko przyrodnicze i racjonalne wykorzystanie zasobów Działanie 5.2 Gospodarka wodno-ściekowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 w zakresie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego” odwołujących się do poprzedniej wersji „Podręcznika wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji z 14 czerwca 2016 r.” Dla umów podpisywanych od 01.01.2018 r. obowiązuje „Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji z 21 lipca 2017 r.”. W celu uniknięcia w przyszłości konieczności aneksowania umów o dofinansowanie ze względu na ewentualną kolejną aktualizację podręcznika Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 podjęła uchwałę o usunięciu odwołania do daty podręcznika,

- potrzeba usunięcia zapisów dot. praw autorskich (tj. § 22 wzoru umowy o dofinansowanie). Zapisy w § 22 wzoru umowy o dofinansowanie zobowiązywały beneficjenta do zawarcia z Instytucją Zarządzającą RPO WiM odrębnej umowy przeniesienia autorskich praw majątkowych do utworów wytworzonych w ramach Projektu, obejmującej jednocześnie udzielenie licencji przez Instytucję Zarządzającą RPO WiM na rzecz Beneficjenta w celu korzystania z ww. utworów oraz warunki z tym związane. Tego typu zapisy są nieadekwatne do rodzaju projektów realizowanych w ramach działania 5.2 Gospodarka wodno-ściekowa, w ramach których nie dochodzi do wytworzenia utworów. Z uwagi na bezzasadność zapisów zw. z prawami autorskimi Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 podjęła uchwałę o ich usunięciu ze wzoru umowy o dofinansowanie projektu,

- aktualizacja Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 18 grudnia 2009 r. w sprawie warunków i trybu udzielania i rozliczania zaliczek oraz zakresu i terminów składania wniosków o płatność w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich. Celem zapewnienia ujednoliconego sposobu postępowania wobec wszystkich wnioskodawców Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 podjęła uchwałę o przywołaniu w umowie o dofinansowanie nowego Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie zaliczek w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich,

- potrzeba modyfikacji zapisów umowy dot. zmian w umowie (tj. dotychczasowy § 28; a w wyniku ww. wnioskowanego usunięcia § 22 umowy - § 27 wzoru umowy o dofinansowanie). Dotychczasowe zapisy w § 28 ust. 1 wzoru umowy o dofinansowanie wyliczały zmiany, które nie wymagały formy aneksu. Praktyka pokazała, iż ten katalog był za wąski, gdyż nie uwzględniał zmian we wniosku o dofinansowanie oraz załącznikach do wniosku o dofinansowanie (innych niż harmonogram rzeczowo-finansowy), które nie wpływają na treść umowy o dofinansowanie i nie wymagają zmiany w formie aneksu. Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 podjęła uchwałę o doprecyzowaniu zapisów w umowie o dofinansowanie, wskazując iż zmiany we wniosku o dofinansowanie oraz załącznikach do wniosku o dofinansowanie, które nie wpływają na treść umowy o dofinansowanie nie wymagają formy aneksu.

 

Ad. załącznika nr 20: Zapisy w nowym wzorze „Instrukcji zabezpieczania umowy o dofinansowanie projektu finansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020” wprowadzają zasadnicze zmiany w stosunku do dotychczasowego brzmienia „Instrukcji zabezpieczania umowy o dofinansowanie projektu finansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020”, tj.:

  1. w przypadku projektów, w których wartość dofinansowania nie przekracza 10 000 000 zł, Beneficjent wnosi do Instytucji Zarządzającej (IZ) jedno z zabezpieczeń, o których mowa w pkt 1.1.2 Instrukcji zabezpieczania (…),
  2. w przypadku projektów, w których wartość dofinansowania przekracza 10 000 000 zł, Beneficjent wnosi do IZ dwa zabezpieczania spośród wskazanych w pkt 1.1.2 Instrukcji zabezpieczania (…)

przy czym w przypadku zabezpieczenia określonego w pkt 1.1.2 lit. b) – h) „Instrukcji zabezpieczania umowy o dofinansowanie projektu finansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020” ma być ono ustanawiane na kwotę odpowiadającą co najmniej 120 % wysokości dofinansowania.

Wprowadzone zmiany mają na celu złagodzenie wymogów obowiązujących w zakresie zabezpieczania umów o dofinasowanie projektów. Dotychczas obowiązywała (co do zasady) reguła zabezpieczania umów o dofinansowanie dwoma formami zabezpieczenia przy dofinansowaniu powyżej 250 000,00 zł.

 

Zmiany obowiązują od 13 lutego 2018 r., tj. od dnia podjęcia uchwały przez Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Wszystkie wprowadzone zmiany, zgodnie z art. 41 ust. 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2017 r., poz. 1460, z późn. zm.), nie skutkują nierównym traktowaniem wnioskodawców, ani pogorszeniem warunków konkursu.

 

Pliki do pobrania

Wzór umowy o dofinansowanie - obowiązuje od 13.02.2018 r.

2018-02-14

Instrukcji zabezpieczania umowy o dofinansowanie projektu - obowiązuje od 13.02.2018 r.

2018-02-14

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS