Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

Pytania i odpowiedzi - 15.02.2018 r.

Pytanie:

W regulaminie konkursu nr RPWM.02.04.01-IZ.00-28-001/18 na stronie 105 znajdują się odniesienia do specyficznych kryteriów fakultatywnych. Podane są w podziale na 3 Modele.

Pytanie brzmi - jak liczone są punkty za spełnianie kryteriów w sytuacji realizacji projektów mieszanych Modeli? Np w Modelu I kryt nr 3 i w Modelu II kryt nr 1 brzmi:

Projekt zakłada współpracę szkoły/placówki prowadzącej kształcenie zawodowe z podmiotami z otoczenia społeczno-gospodarczego (pracodawcami/organizacjami pracodawców, przedsiębiorcami/ organizacjami przedsiębiorców, instytucjami rynku pracy, uczelniami wyższymi)......... i pkt za liczbę porozumień. Czy spełnianie tego kryterium w przypadku realizacji projektu w modelu I i II będzie punktowane dwukrotnie?

 

Odpowiedź:

Kryteria fakultatywne wskazane w Regulaminie konkursu przedstawiono w podziale na trzy Modele w celu przejrzystego wskazania, ile dodatkowych punktów za spełnienie każdego z nich może uzyskać Wnioskodawca w zależności od realizowanego Modelu. Niemniej jednak, zgodnie z ww. dokumentacją projekt może zakładać kompleksowe wsparcie, polegające na realizacji więcej niż jednego Modelu, wówczas należy zwrócić uwagę, iż dany Model zakłada kryteria specyficzne fakultatywne, które mogą mieć zastosowanie  do każdego z nich (w Modelu I kryterium nr 4, 5, 6 w Modelu II kryterium nr 2,3,4 oraz w Modelu III kryterium nr 5,6,7) co nie oznacza możliwości sumowania punktów za spełnienie ww. kryteriów w związku z realizacja więcej niż jednego Modelu-  punkty za ich spełnienie przyznawane są bowiem na poziomie całego projektu.

Wyjątek natomiast stanowi przytoczone w Państwa zapytaniu kryterium nr 3 w Modelu I, kryterium nr 1 w Modelu II, kryterium nr 4 w Modelu III, które z uwagi na możliwość wystąpienia szerokiego spektrum współpracy szkoły/placówki z podmiotami z otoczenia społeczno-gospodarczego, dopuszcza możliwość sumowanie punktów o ile w przypadku Modelu I oraz Modelu III są to porozumienia dodatkowe (tj. wykraczają poza zakres porozumień zawieranych w celu spełniania kryteriów specyficznego obligatoryjnego nr 1 w Modelu I oraz nr 1 w Modelu III) zaś w Modelu II wskazano jakiekolwiek porozumienie (np. zawarte pomiędzy szkołą, a pracodawcą na rzecz rozwoju współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym polegającej  na umożliwieniu dokształcania pracownikom przedsiębiorstw). Wówczas za wykazanie na przykład trzech porozumień możliwe będzie otrzymanie dwóch punktów premiujących, zgodnie ze skalą możliwych do uzyskania w ramach tego kryterium punktów.

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS