logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

RPO

2.1

Działanie 2.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej. Konkurs nr RPWM.02.01.00-IZ.00-28-001/18

zakończony     od: 2018-03-30 do: 2018-05-11
Wyniki naboru

20 października 2020 r. Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego zatwierdził listę rankingową wszystkich wniosków podlegających ocenie merytorycznej w ramach Komisji Oceny Projektów dla konkursu nr RPWM.02.01.00-IZ.00-28-001/18 zaktualizowaną w zakresie wartości dofinansowania i wartości ogółem we wniosku nr: RPWM.02.01.00-28-0006/18.

W związku z tym przedstawiamy zaktualizowaną listę wniosków, które spełniły kryteria i uzyskały wymaganą liczbę punktów (z wyróżnieniem wniosków wybranych do dofinansowania) w ramach KOP.

7 maja 2019 r. Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego zatwierdził listę rankingową wszystkich wniosków podlegających ocenie merytorycznej w ramach Komisji Oceny Projektów dla konkursu nr RPWM.02.01.00-IZ.00-28-001/18, uwzględniającą wnioski, które zostały skierowane do dofinansowania w wyniku przesunięcia środków oraz rozstrzygnięcia w ramach procedury odwoławczej oraz negocjacji.

Informujemy, że 10 października 2018 r. Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego zatwierdził listę rankingową wszystkich wniosków podlegających ocenie merytorycznej w ramach Komisji Oceny Projektów dla konkursu nr RPWM.02.01.00-IZ.00-28-001/18.

Poniżej przedstawiamy listę wniosków, które pozytywnie przeszły ocenę merytoryczną i zostały wybrane do dofinansowania wraz z listą członków Komisji Oceny Projektów zaangażowanych w ocenę w ramach konkursu.

Etapy oceny projektów

Informujemy, że 17 sierpnia 2018 r. został zakończony etap oceny merytorycznej wniosków o dofinansowanie złożonych w konkursie RPWM.02.01.00-IZ.00-28-001/18.
W załączeniu lista projektów, które spełniły wszystkie kryteria weryfikowane na etapie oceny merytorycznej i zostały skierowane do etapu negocjacji w ramach przedmiotowego konkursu.

Komunikaty

Informujemy, iż zgodnie z zapisami  Regulaminu konkursu (podrozdział 5.3.1) Przewodniczący KOP nie podjął decyzji o skierowaniu wniosków do oceny kryteriów merytorycznych punktowych w sytuacji nie spełnienia któregokolwiek z kryteriów specyficznych obligatoryjnych i/lub merytorycznych zerojedynkowych, wskazanych w cz. B i C Karty Oceny Merytorycznej. W takim przypadku cz. D Karty Oceny Merytorycznej nie będzie wypełniana przez oceniających.

Konieczność aktualizacji załącznika nr 5 do Regulaminu konkursu – Wzoru umowy o dofinansowanie projektu konkursowego RPO WiM 2014-2020 jest wynikiem m.in.  dostosowania zapisów do RODO - Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, odwołania do nowej ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000), dostosowania zapisów umowy do Wytycznych w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020, art. 52a ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 - 2020 (Dz. U. z 2017 r. poz. 1460, z późn. zm., zwaną dalej „ustawą wdrożeniową”) w zakresie zmian wpływających na spełnianie kryteriów wyboru projektu w sposób, który skutkowałby negatywną oceną projektu oraz zmian wynikających z dotychczasowych doświadczeń oraz praktycznego stosowania postanowień ww. umowy.

Przedmiotowe zmiany, zgodnie z art. 41 ust. 3 ustawy wdrożeniowej nie skutkują nierównym traktowaniem Wnioskodawców.

Zmiany w powyższym zakresie obowiązują od dnia podjęcia uchwały przez Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego, tj. od 10.07.2018 r.

22 czerwca 2018 r. została zakończona weryfikacja warunków formalnych wniosków o dofinansowanie, złożonych w odpowiedzi na konkurs w związku z dokonaniem ponownej weryfikacji warunków formalnych ostatniego wniosku, który został skierowany do uzupełnienia/poprawy na etapie weryfikacji warunków formalnych.

W załączeniu lista wniosków zakwalifikowanych do etapu oceny merytorycznej w ramach konkursu.

Lista wniosków skierowanych do oceny merytorycznej

Ocena merytoryczna rozpoczęła się 26 czerwca 2018 r.

Informujemy, że na konkurs wpłynęło 57 wniosków, z czego 46 wniosków spełniło warunki formalne, a 11 zostało skierowanych do uzupełnienia braków.

Informujemy o podjęciu decyzji dotyczącej wydłużenia terminu weryfikacji warunków formalnych wniosków złożonych na konkurs. Planowany termin dokonania weryfikacji warunków formalnych to 8 czerwca 2018 r.

Wydłużenie terminu weryfikacji warunków formalnych wynika ze spiętrzenia zadań związanych z realizacją dwóch równolegle prowadzonych konkursów (w ramach Działania 2.1 i Poddziałania 2.2.1) oraz procesem ogłaszania trzeciego konkursu (w ramach Poddziałania 2.2.2).

Jednocześnie informujemy, że lista projektów, które spełniły warunki formalne i zostały skierowane do etapu oceny merytorycznej w ramach przedmiotowego konkursu zostanie opublikowana po zakończeniu weryfikacji warunków formalnych wszystkich wniosków, które wpłynęły na ten konkurs (w tym wniosków, które w wyniku skierowania do uzupełnienia/poprawy będą podlegały ponownej weryfikacji warunków formalnych).

Pytania i odpowiedzi

Pytanie

We wrześniu chcemy uruchomić nowe przedszkole. Zakładamy przetarg na zakup wyposażenia w miesiącu maju–czerwcu, rekrutację w czerwcu–lipcu. Statut i uchwałao przedszkolu będzie w kwietniu. Zgodnie z Wytycznymi o kwalifikowalności  pkt. 6.1. Ramy czasowe kwalifikowalności – początkiem okresu kwalifikowalności wydatków jest 1 stycznia 2014 r.

Czy w związku z powyższym możemy złożyć wniosek o dofinansowanie z możliwością refundacji poniesionych wydatków? Realizacja projektu byłaby np. od kwietnia 2018 do czerwca 2020.


Odpowiedź

Wnioskodawca może złożyć wniosek o dofinansowanie projektu, którego okres realizacji rozpoczyna się przed podpisaniem umowy o dofinansowanie projektu (planowany termin podpisywania umów w ramach konkursu nr RPWM.02.01.00-IZ.00-28-001/18 to wrzesień/październik 2018 r.). Wydatki poniesione przed podpisaniem umowy zostaną zrefundowane pod warunkiem, że umowa zostanie podpisana, co oznacza, że do czasu podpisania tej umowy Wnioskodawca ponosi wydatki na własne ryzyko. Warunkiem podpisania umowy jest pozytywny wynik oceny wniosku i negocjacji.

Wnioskodawca może rozpocząć realizację projektu od kwietnia 2018 r., z tym że ewentualne koszty działań związanych ze statutem i uchwałą o przedszkolu oraz rekrutacją nie mogą być uwzględnione w budżecie w kosztach bezpośrednich projektu. Działania te powinny zostać uwzględnione w Harmonogramie realizacji projektu, w opisie rekrutacji, ale wydatki z nimi związane Wnioskodawca ponosi wyłącznie w ramach kosztów pośrednich projektu. W ramach kosztów bezpośrednich projektu mogą zostać uwzględnione wydatki związane z realizacją poszczególnych typów projektów i działań możliwych do realizacji w ramach tych typów.

Jednocześnie należy pamiętać, że w przypadku realizacji typu projektu nr 1 dotyczącego tworzenia nowych miejsc wychowania przedszkolnego obligatoryjne jest spełnienie limitu i ograniczenia związanego z zapewnieniem bieżącej działalności nowo utworzonych miejsc wychowania przedszkolnego, współfinansowanych ze środków EFS, przez okres nie dłuższy niż 12 miesięcy. Zgodnie z Regulaminem konkursu (str. 16–17) okres realizacji projektu może być dłuższy niż 12 miesięcy, poza tym okresem mogą być prowadzone działania związane z dostosowaniem i modernizacją pomieszczeń, prowadzeniem rekrutacji bądź inne działania organizacyjne niezbędne dla utworzenia nowych miejsc wychowania przedszkolnego. Przez okres dłuższy niż 12 miesięcy może być również realizowane działanie 1.4 związane z doskonaleniem umiejętności, kompetencji lub kwalifikacji nauczycieli ośrodków wychowania przedszkolnego. W przypadku połączenia realizacji typu projektu nr 1 z typem projektu nr 3 należy pamiętać, iż realizacja typu projektu nr 3 wymaga spełnienia kryterium specyficznego obligatoryjnego: „Okres realizacji projektu jest nie dłuższy niż 24 miesiące”.
W związku z powyższym, planując datę zakończenia realizacji projektu i długość trwania projektu należy uwzględnić powyższe informacje.

Wstępna informacja o naborze

Ogłaszamy nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Działania 2.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej.

Termin, od którego można składać wnioski

30.03.2018 r.

Termin, do którego można składać wnioski

11.05.2018 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu

wrzesień/październik 2018 r.

Miejsce składania wniosku

Departament Europejskiego Funduszu Społecznego

Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

ul. E. Plater 1, 10-562 Olsztyn

Sposób składania wniosku

Wniosek w wersji elektronicznej należy złożyć za pomocą dostępnej w Lokalnym Systemie Informatycznym MAKS 2 funkcji „Wyślij wniosek”.

Następnie wydrukowany wniosek w jednym egzemplarzu należy złożyć w siedzibie Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Wszystkie podmioty, które spełniają kryteria określone w Regulaminie konkursu z wyłączeniem:

 • osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej lub oświatowej na podstawie przepisów odrębnych;
 •  podmiotów, o których mowa w art. 207 ust. 4 i ust. 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 2077) (m.in. podmioty, które nie zwróciły środków funduszowych wraz z odsetkami  we wskazanym terminie);
 •  podmiotów, o których mowa w art. 12 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2012 r., poz. 769) (podmioty skazane za przestępstwo polegające na powierzaniu pracy cudzoziemcom przebywającym bez ważnego dokumentu, uprawniającego do pobytu na terytorium RP, w stosunku do których sąd orzekł zakaz dostępu do środków funduszowych);
 • podmiotów, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt. 2a ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (t. jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 1541 z późn zm.) (podmioty zbiorowe skazane za przestępstwo polegające na powierzaniu pracy cudzoziemcom przebywającym bez ważnego dokumentu, uprawniającego do pobytu na terytorium RP).

Na co można otrzymać dofinansowanie?

 1. Tworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego
  • tworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego, w tym dostosowanych do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami, w istniejących lub nowo utworzonych ośrodkach wychowania przedszkolnego (również specjalnych i integracyjnych),
  • rozszerzenie oferty ośrodka wychowania przedszkolnego o dodatkowe zajęcia wyrównujące szanse edukacyjne dzieci w zakresie stwierdzonych deficytów (w tym deficytów wynikających z niepełnosprawności),
  • wydłużenie godzin pracy ośrodków wychowania przedszkolnego,
  • doskonalenie umiejętności, kompetencji lub kwalifikacji nauczycieli ośrodków wychowania przedszkolnego do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym, w tym z dziećmi ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi oraz w zakresie współpracy nauczycieli z rodzicami, w tym radzenia sobie w sytuacjach trudnych.

 

2. Dofinansowanie udziału dzieci w edukacji przedszkolnej

 • wsparcie funkcjonujących ośrodków wychowania przedszkolnego w zakresie wykorzystania wolnych miejsc wychowania przedszkolnego (również specjalnych i integracyjnych),
 • dostosowanie istniejących miejsc wychowania przedszkolnego do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami lub realizacja dodatkowej oferty edukacyjnej i specjalistycznej umożliwiającej dziecku z niepełnosprawnością udział w wychowaniu przedszkolnym poprzez wyrównywanie deficytu wynikającego z niepełnosprawności,
 • rozszerzenie oferty ośrodka wychowania przedszkolnego o dodatkowe zajęcia wyrównujące szanse edukacyjne dzieci w zakresie stwierdzonych deficytów,
 • wydłużenie godzin pracy ośrodków wychowania przedszkolnego,
 • doskonalenie umiejętności, kompetencji lub kwalifikacji nauczycieli ośrodków wychowania przedszkolnego do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym, w tym z dziećmi ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi oraz w zakresie współpracy nauczycieli z rodzicami, w tym radzenia sobie w sytuacjach trudnych.

 

3. Wspieranie kompetencji kluczowych dzieci w zakresie porozumiewania się w językach obcych oraz kompetencji społecznych, inicjatywności, przedsiębiorczości, kreatywności

 • kształtowanie i rozwijanie u dzieci w wieku przedszkolnym kompetencji kluczowych, 
 • doskonalenie umiejętności, kompetencji lub kwalifikacji nauczycieli w zakresie stosowania metod i form organizacyjnych sprzyjających kształtowaniu i rozwijaniu u dzieci w wieku przedszkolnym kompetencji kluczowych.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów znajdują się w załączniku nr 3 do Szczegółowego opisu osi priorytetowej

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

85% wydatków kwalifikowalnych

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

12 585 176,78 złotych

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie - obowiązuje od 10.07.2018 r.

Wzór umowy o dofinansowanie - wersja archiwalna

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Wnioskodawcy przysługuje prawo wniesienia protestu, zgodnie z zasadami określonymi w rozdziale 15 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1460 z późn. zm.).

Szczegółowe Informacje odnośnie procedury odwoławczej są dostępne w podrozdziale 5.6 Regulaminu konkursu.

Pytania i odpowiedzi

Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich:

tel. 89 512 54 83

tel. 89 512 54 84

tel. 89 512 54 85

tel. 89 512 54 86

 

tel. 55 620 09 13

tel. 55 620 09 14

tel. 55 620 09 16

 

tel. 87 734 11 09

tel. 87 734 11 10

tel. 87 610 07 77

 

W kwestiach szczegółowych, budzących wątpliwości interpretacyjne, w których niezbędne jest zajęcie stanowiska, zapytania należy kierować na powyżej wskazane adresy e-mail z wykorzystaniem formularza.

 

W przypadku pytań merytorycznych związanych z konkursem prosimy o kontakt do pracowników Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego pod nr telefonu 89 521 97 17 we wtorek w godz. 10.00–12.00.

W przypadku pytań technicznych związanych ze sposobem wypełnienia wniosku o dofinansowanie w generatorze wniosków aplikacyjnych LSI MAKS2 prosimy o kontakt do pracowników Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego pod nr tel. 89 521 97 55 od wtorku do czwartku w godz. 9.00–10.00.

Ponadto informujemy, iż istnieje możliwość zgłoszenia problemów technicznych bezpośrednio w systemie LSI MAKS2 (całodobowo) pod linkiem:

https://maks2.warmia.mazury.pl/index.php/pracownik/zgloszenie/create

Pliki do pobrania

Pełna dokumentacja konkursowa zip

2018-07-10

Pełna dokumentacja konkursowa zip – wersja archiwalna

2018-02-26

Anonimowy formularz on-line

Formularz nie został wysłany, prosimy odczekać 2 minuty i spróbować jeszcze raz.

Jeśli masz uwagi dotyczące naboru Działanie 2.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej. Konkurs nr RPWM.02.01.00-IZ.00-28-001/18 , to podziel się z nami swoją opinią. Twoja informacja pomoże nam doskonalić działania i lepiej przygotować kolejny nabór.

Uwagi w kategoriach:

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS
Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.