Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

Pytania i odpowiedzi - 23.02.2018 r.

Pytanie 1:

We wskazanym Modelu I istnieje również możliwość uzupełnienia ww. obligatoryjnych działań (a, b) o:

- wyposażenie ucznia/słuchacza w dodatkowe umiejętności, kompetencje i kwalifikacje zawodowe oraz jeżeli zachodzi potrzeba w miękkie kompetencje pracownicze, które zostaną uzyskane w trakcie kursów/szkoleń powiązanych z profilem kształcenia, wybranych przy udziale pracodawców lub przedsiębiorców i poprzedzonych diagnozą ucznia/słuchacza.

Czy ten zapis oznacza, że dodatkowe umiejętności zawodowe mogą być nabywane jedynie w trakcie kursów /szkoleń zewnętrznych wybranych przy udziale pracodawców i poprzedzonych diagnozą?
Czy kursy i szkolenia muszą być realizowane przez podmioty zewnętrzne czy mogą być prowadzone przez nauczycieli zatrudnionych w danej szkole, którzy posiadających odpowiednie przygotowanie trenerskie w dziedzinie m i n prowadzenia szkoleń w zakresie rozwoju miękkich kompetencji pracowniczych ?

W każdym z tych przypadków programem szkolenia zakłada 4 etapową weryfikację nabywania kompetencji. Słowo "wybranych" sugeruje, że można korzystać - dokonywać wyboru - jedynie z gotowej oferty. A może oznacza wybranych dla danego ucznia/słuchacza?

Czy w uzasadnionych diagnozą i potrzebami pracodawców przypadkach można łączyć" wykonawców" np. kurs zakończony egzaminem potwierdzającym kwalifikacje - organizowany przez firmę zewnętrzną oraz kurs podnoszący kompetencje prowadzony przez nauczycieli zatrudnionych w szkole jako 2 formy wsparcia ucznia?

Odpowiedź:

Regulamin przedmiotowego konkursu nie ogranicza możliwości wyboru wykonawcy, odpowiedzialnego za realizację kursów/szkoleń prowadzących do nabycia umiejętności, kompetencji oraz kwalifikacji zawodowych uczniów/słuchaczy, a tym samym nie wyklucza możliwości przeprowadzenia ich przez nauczycieli zatrudnionych w szkole/prowadzącej kształcenie zawodowe, o ile posiadają odpowiednie przygotowanie trenerskie (w tym kwalifikacje) do przeprowadzenia kursów/szkoleń w danej dziedzinie. Warunkiem jednak kwalifikowalności wydatku związanego z zaangażowaniem nauczycieli do projektu jest zgodność z powszechnie obowiązującym prawodawstwem krajowym, które determinuje formę i warunki ich zatrudnienia w projekcie, koszty natomiast związane z przeprowadzeniem kursów/szkoleń muszą być zgodne z obowiązującymi Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz FS na lata 2014-2020.

Jednocześnie, Instytucja Organizująca Konkurs zachęca do zapoznania się z załączonym materiałem pomocniczym opracowanym przez Ministerstwo Rozwoju dotyczącym angażowania nauczycieli w projektach współfinansowanych z EFS.

Ponadto, należy mieć na uwadze, iż zgodnie z zapisami Regulaminu przedmiotowego konkursu kursy/szkolenia skierowane do uczniów/słuchaczy powinny być realizowane zgodnie z §3 Rozporządzenia MEN w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych, w myśl którego, osoba która uzyskała zaliczenie otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu (zgodnie ze wzorem zaświadczenia określonym w załącznikach do niniejszego rozporządzenia). Ponadto, IZ rekomenduje, aby w ramach projektu przewidywać szkolenia kończące się egzaminem i uzyskaniem konkretnego certyfikatu, potwierdzającego nabyte kwalifikacje lub uprawnienia do wykonywania zawodu unormowanego w rozporządzeniach właściwego ministra (jeżeli uzyskane w ramach szkolenia kwalifikacje są objęte certyfikacją zewnętrzną to Wnioskodawca zobowiązany jest do umożliwienia uczestnikom przystąpienia do egzaminu zewnętrznego). Nabyciu przez uczniów umiejętności, kompetencji i kwalifikacji zawodowych pożądanych na rynku pracy może towarzyszyć również wsparcie ukierunkowane na rozwój miękkich kompetencji pracowniczych (jeżeli zachodzi taka potrzeba), które pozwolą szybko adaptować się do nowych warunków i wymagań niezbędnych do wykonywania danego zawodu. Planując zatem tego typu wsparcie, każdorazowo należy mieć na uwadze niezbędny do tego potencjał podmiotu oraz osób odpowiedzialnych za jego realizację. Jednocześnie, w uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość łącznej realizacji kursów/szkoleń przez różnych wykonawców, o ile podyktowane jest to specyfiką wsparcia.

Odnosząc się do zapisu mówiącego o możliwości wyposażenia ucznia/słuchacza w dodatkowe umiejętności, kompetencje i kwalifikacje zawodowe (…), które zostaną uzyskane w trakcie kursów/ szkoleń wybranych przy udziale pracodawców lub przedsiębiorców, należy mieć na uwadze wybór kursów/szkoleń podyktowany potrzebami pracodawców/przedsiębiorców na określone umiejętności, kompetencje, kwalifikacje zawodowe pożądane na rynku pracy, którzy partycypują  w konstruowaniu założeń projektu zgodnie z porozumieniem zawieranym ze szkołą/placówką prowadzącą kształcenie zawodowe (patrz: kryterium specyficzne obligatoryjne nr 1).

 

Pytanie 2:

Czy w sytuacji, kiedy diagnoza uczniów i pracodawcy wskazują na potrzebę dodatkowego wzmocnienia kompetencji językowych z języka obcego ukierunkowanego zawodowo to czy takie kompetencje uczniowie mogą zdobywać na zajęciach dodatkowych prowadzonych w szkole przez nauczycieli zatrudnionych w szkole?

Odpowiedź:

Należy pamiętać iż przedmiotowy konkurs nie przewiduje realizacji zajęć dodatkowych. Jeżeli jednak przeprowadzona diagnoza potrzeb uczniów oraz oczekiwań pracodawców (uwzględnionych w diagnozie zatwierdzonej przez organ prowadzący) wskazuje na potrzebę dodatkowego wzmocnienia u uczniów kompetencji z języka obcego ukierunkowanego zawodowo, zaś komunikowanie się nim w rzeczywistym środowisku pracy stanowi niezbędny warunek wykonywania danego zawodu, w ramach Modelu I dopuszcza się możliwość realizacji kursu z języka obcego branżowego, o ile stanowi on uzupełnienie obligatoryjnych elementów ww. Modelu (a-b), oraz wynika z zakresu porozumienia zawartego pomiędzy szkołą/placówką prowadzącą kształcenie zawodowe a pracodawcą/przedsiębiorcą, którego zakres prowadzonej działalności jest zgodny z kierunkiem wspieranym w projekcie oraz który uczestniczył w konstruowaniu założeń projektu. Jednocześnie kurs taki musi wykraczać poza zakres podstawy programowej kształcenia w zawodach.  Planując wsparcie w projekcie należy mieć również na uwadze konieczność spełnienia obowiązujących w przedmiotowym konkursie limitów i ograniczeń, w tym w szczególności zapewnienie, iż „przedsięwzięcia finansowane ze środków EFS będą stanowiły uzupełnienie działań dotychczas prowadzonych przez szkołę. Skala działań prowadzonych przed rozpoczęciem realizacji projektu przez szkoły lub placówki systemu oświaty (nakłady środków na ich realizację) nie ulegnie zmniejszeniu w stosunku do skali działań (nakładów) prowadzonych przez szkoły lub placówki systemu oświaty w okresie 12 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku o dofinansowanie projektu (średniomiesięcznie). Warunek nie dotyczy działań zrealizowanych w ramach PO KL albo programów rządowych (…)”.


Pytanie 3:

Na stronie 19 regulaminu w pkt I.2 widnieje zapis: staże zawodowe organizowane w ramach kształcenia zawodowego praktycznego dotyczą uczniów i słuchaczy szkół prowadzących kształcenie zawodowe (innych niż wskazane w cz. I pkt 1), w których kształcenie zawodowe praktyczne nie jest realizowane u pracodawców lub przedsiębiorców ze względu na brak możliwości sfinansowania kosztów takiego kształcenia.

W szkole realizowane jest kształcenie zawodowe praktyczne u pracodawców dla uczniów jednego kierunku. Odbywa się to na zasadzie porozumienia i szkoła nie ponosi wydatków związanych z taką formą realizacji kształcenia praktycznego,

Czy w związku z tym, uczniowie uczący się na tym kierunku będą dodatkowo mogli brać udział w płatnych stażach zawodowych u pracodawcy, wykraczających poza obowiązkowe praktyczne kształcenie zawodowe i tym samym ponad podstawę programową kształcenia w danym zawodzie?

Odpowiedź:

W przypadku, gdy szkoła prowadzi praktyczną naukę zawodu we współpracy z pracodawcami to środki EFS mają zwiększyć wymiar praktycznej nauki zawodu objętej podstawą nauczania danego zawodu poprzez realizację staży.  Uczniowie uczący się na wspomnianym w pytaniu kierunku będą mogli brać udział stażach w ramach projektu, o ile tak jak Państwo wskazali będą one wykraczały poza obowiązkowe praktyczne kształcenie zawodowe i tym samym ponad podstawę kształcenia w danym zawodzie.

 

Pytanie 4:

Szkoła zainteresowana jest otwarciem nowego kierunku kształcenia i ubieganiem się o projekt w ramach Modelu III. Posiada wszystkie niezbędne zgody i opinie oraz zgodę organu prowadzącego. Pierwsi uczniowie rozpoczną naukę we wrześniu 2019 roku - czy w związku z przygotowaniem do otwarcia nowego kierunku możliwe jest rozpoczęcie projektu we wrześniu 2018 w celu przygotowania nauczycieli oraz zakupu doposażenie zgodnie z regulaminem konkursu i zakończenie we wrześniu 2019 r. ?

Odpowiedź:

Zgodnie ze specyfiką Modelu III wprowadzenie nowego zawodu/nowych zawodów w danej szkole powinno być zgodne z art. 68 ust. 7 Ustawy Prawo Oświatowe , a co za tym idzie poprzedzone odpowiednim czasem związanym z przeprowadzeniem czynności służących wprowadzeniu nowego zawodu. Wobec powyższego, jeżeli Wnioskodawca w projekcie zaplanuje okres realizacji, który będzie uzasadniał czynności poprzedzające otwarcie nowego kierunku Instytucja Organizująca Konkurs nie widzi przeciwskazań, co do zaproponowanego przez Państwa okresu realizacji. Należy jednak pamiętać, iż racjonalność zaplanowanych działań w tym efektywność wydatków, a także ich niezbędność do realizacji celów projektu będzie każdorazowo weryfikowana przez Członków Komisji Oceny Projektów na etapie oceny merytorycznej.

 

Pytanie 5:

Czy w ramach przygotowań do otwarcia nowego kierunku możliwe jest poza sfinansowaniem doposażenia, sfinansowanie opracowania programu nauczania we współpracy z przedsiębiorcami oraz koszty związane z promocją nowego kierunku, co może mieć bezpośredni wpływ na wzrost zainteresowania? Czy w związku ze specyfiką modelu III grupę docelową będą stanowić szkoła i jedynie przyszli uczniowie?

Odpowiedź:

W zakresie kosztów sfinansowania opracowania programów nauczania we współpracy z przedsiębiorcami przedmiotowy koszt mógłby być kwalifikowalny, o ile uzasadniona zostałby potrzeba zaangażowania przedsiębiorcy i jego udział wiązałby się z wypracowaniem konkretnych rezultatów/ rozwiązań, które przyczyniałby się np. do wzmocnienia powiązania systemu kształcenia zawodowego z rynkiem pracy. W zakresie działań związanych z promocją nowego kierunku należy mieć na uwadze, iż w odróżnieniu do poprzedniej perspektywy finansowej działania informacyjno-promocyjne projektu zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków mieszczą się w katalogu kosztów pośrednich, w związku z czym nie mogą zostać ujęte w ramach kosztów bezpośrednich projektu.

W kontekście grupy docelowej należy zaznaczyć, iż specyfika  Modelu III determinuje bezpośrednich odbiorców wsparcia tj. szkoły/ placówki prowadzące kształcenie zawodowe, a także nauczyciele tychże placówek.

 

 

Pytanie 6:

Czy w ramach przedmiotowego konkursu IZ rekomenduje realizację odrębnych modeli, czy możliwe jest łączenie modeli - np I i III?

Odpowiedź:

W ramach przedmiotowego konkursu  możliwa jest realizacja kompleksowego wsparcia polegająca na łączeniu Modeli, np. Model I i III, o ile zostaną spełnione wszystkie wymagania dotyczące realizacji poszczególnych Modeli.

 

Pytanie 7:

Czy istnieje limit środków trwałych dla realizacji samego III modelu - otwarcie nowego kierunku i doposażenie - ze wstępnego kosztorysu wychodzi, że koszty związane z doposażeniem będą stanowić ok 70% wartości całego projektu realizowanego jedynie w modelu III, z czego 50 % to środki trwałe. Czy takie założenie jest uprawnione?

Odpowiedź:

W zakresie limitu cross-financingu i środków trwałych w przypadku realizacji Modelu III, zgodnie z Regulaminem konkursu str. 52 -53 realizując projekt w ramach Modelu III należy wyodrębnić zadanie Doposażenie, w którym wartość środków trwałych może wynosić 100% wartości tego zadania (w tym cross-financing). Wartość natomiast środków trwałych w pozostałych zadaniach może stanowić do 10% (w tym cross-financing) wartości ogółem projektu pomniejszonej o wartość zadania Doposażenie (w tym cross-financing). Ponadto w ramach wyodrębnionego zadania Doposażenie nie wszystkie wydatki muszą spełniać definicję środka trwałego lub cross-financingu. Ważne jest także, iż limit cross-financingu w całym projekcie nie może łącznie przekroczyć 8,5 % wartości projektu. IOK zachęca do zapoznania się z przykładem zamieszczonym na str. 53 Regulaminu konkursu, który odnosi się do przykładowego projektu w ramach Modelu III zawierającego wyodrębnione zdanie Doposażenie i bazuje na przykładowych danych liczbowych.

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS