Fundusze Europejskiej
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

Aktualizacja Regulaminu konkursu wraz z załącznikami - 27.02.2018 r.

9 stycznia 2018 r. weszły w życie zmienione Wytyczne Ministra Rozwoju i Finansów w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020 (dalej: Wytyczne).   

W związku z powyższym zaszła potrzeba dokonania zmian w Szczegółowym opisie osi priorytetowej 11 Włączenie społeczne (dalej: SzOOP) RPO WiM w zakresie opisu Poddziałania 11.1.1 Aktywizacja społeczna i zawodowa osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym - projekty konkursowe oraz dostosowania kryteriów wyboru projektów do znowelizowanych  Wytycznych.

Ponadto zmianie uległa procedura oceny wniosków o dofinansowanie projektów (rezygnacja z etapu oceny formalnej), która ułatwia i skraca proces oceny wyboru projektów o dofinansowanie.

Zmiany te wymusiły aktualizację Regulaminu konkursu z załącznikami.

Ponadto w związku z aktualizacją Regulaminu konkursu wydłużeniu ulega termin naboru  wniosków w ramach I rundy konkursowej z 28.02.2018 r- 28.03.2018 r. na 28.02.2018 r. - 04.04.2018 r. Termin rozstrzygnięcia I rundy konkursu pozostaje bez zmian.

Zmiany obowiązują od dnia podjęcia uchwały przez Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego tj. od 27.02.2018 r.

Powyższe zmiany zgodnie z art. 41 ust. 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014−2020 (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1460.) nie skutkują nierównym traktowaniem Wnioskodawców.

Pliki do pobrania

Wykaz zmian

2018-02-26

Pełna dokumentacja konkursowa zip

2018-02-26

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS
Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.