Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

Pytania i odpowiedzi - 8.03.2018 r.

Pytanie 1

Czy w ramach niniejszego konkursu Wnioskodawcą może być firma będąca agencją zatrudnienia i instytucją szkoleniową (a nie bezpośrednio szkoła)?

Odpowiedź 1

Zgodnie z zapisami Regulaminu konkursu o dofinansowanie projektu mogą ubiegać się wszystkie podmioty, które spełniają określone w nim kryteria, z wyłączeniem z podmiotów wskazanych na str. 30-31 przedmiotowego Regulaminu, wsparcie natomiast w ramach Modelu I musi być skierowane bezpośrednio do uczniów/słuchaczy konkretnych szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe na terenie województwa warmińsko-mazurskiego przy założeniu, że spełnione zostaną jego warunki, w tym m.in. obowiązek  przeprowadzenia diagnozy zatwierdzonej przez organ prowadzący oraz zawarcia przez daną szkołę/placówkę przed złożeniem wniosku o dofinasowanie obligatoryjnego porozumienia z pracodawcą/przedsiębiorcą (kryterium specyficzne obligatoryjne nr 1). O ile zatem wspomniana przez Państwa firma spełnia definicję Wnioskodawcy i planuje wsparcie dla konkretnej szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe, może aplikować w przedmiotowym konkursie.

Jednocześnie, w przypadku realizacji Modelu III należy mieć na uwadze zawężenie definicji Wnioskodawcy wynikające z brzmienia kryterium specyficznego obligatoryjnego, zgodnie z którym „Wnioskodawcą jest organ prowadzący szkołę/placówkę systemu oświaty prowadzącą kształcenie zawodowe, w której realizowany będzie projekt lub inny podmiot prowadzący statutową działalność o charakterze edukacyjnym realizujący projekt w partnerstwie z organem prowadzącym szkołę/placówkę systemu oświaty prowadzącą kształcenie zawodowe, w której realizowany będzie projekt”.

 

Pytanie 2

Wnioskodawca chciałby realizować projekt w ramach modelu I. Czy można założyć, że uczestnicy projektu zostaną objęci:

a) diagnozą potrzeb pod kątem uzupełnienia umiejętności, kompetencji i uzyskiwania kwalifikacji zawodowych oraz kompetencji miękkich ułatwiających wejście na rynek pracy/kontynuację nauki, z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów i słuchaczy objętych wsparciem.

b) stażami zawodowymi u pracodawców bez organizacji szkoleń/kursów?

Odpowiedź 2

Zgodnie z założeniami przedmiotowego konkursu

  1. zdiagnozowanie ucznia/słuchacza pod kątem uzupełnienia jego umiejętności, kompetencji i uzyskiwania kwalifikacji zawodowych oraz kompetencji miękkich ułatwiających wejście na rynek pracy/kontynuację nauki w celu skierowania go na staż zawodowy oraz kursy/ szkolenia (o ile dotyczy), z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów i słuchaczy objętych wsparciem,
  2. realizacja staży zawodowych dla uczniów/słuchaczy w rzeczywistych warunkach pracy.

Realizacja zatem kursów/szkoleń prowadzących do nabycia umiejętności, kompetencji i kwalifikacji zawodowych oraz, jeżeli zachodzi taka potrzeba, miękkich kompetencji pracowniczych, wybranych przy udziale pracodawców lub przedsiębiorców i poprzedzonych diagnozą ucznia/ słuchacza nie jest obowiązkową formą wsparcia w Modelu I. Stanowi ona bowiem jedną z możliwych do zrealizowania w tym Modelu dodatkowych form wsparcia, przy założeniu, że zrealizowane zostaną obligatoryjne  elementy ww. Modelu (a, b).

Pytanie 3

W Regulaminie konkursu (str. 36) zostały określone wskaźniki dla projektu. Wśród wskaźników rezultatu nie określono wskaźnika, który odpowiadałby przewidzianemu wsparciu w zakresie odbywania staży przez uczniów/słuchaczy u pracodawców, tj. nabyciu kompetencji przez ucznia/słuchacza poprzez udział w stażu.  Czy w tej sytuacji Wnioskodawca może sam określić wskaźnik rezultatu np. Liczba uczniów/słuchaczy, którzy nabyli kompetencje po opuszczeniu programu?

Odpowiedź 3

Wskazane na str. 36 Regulaminu przedmiotowego konkursu wskaźniki stanowią obligatoryjne wskaźniki rezultatu, które należy wybrać z listy rozwijanej GWA MAKS2 adekwatnie do specyfiki realizowanego przez Państwa Modelu, a co za tym idzie bezpośrednich odbiorców wsparcia. Jednocześnie, z uwagi na specyfikę Modelu I Instytucja Organizująca Konkursu nakłada na Wnioskodawcę obowiązek uwzględnienia wskaźnika własnego specyficznego (wskaźnika rezultatu bezpośredniego) określającego liczbę uczniów, którzy zakończyli udział w stażach u pracodawcy (str. 39 Regulaminu konkursu).
Z uwagi natomiast na źródło pomiaru przedmiotowego wskaźnika, jakim jest dokument potwierdzający odbycie stażu zawodowego wydawany niezwłocznie po jego zakończeniu, który zawiera m.in. opis kompetencji uzyskanych przez stażystę, nie ma konieczności wykazywania dodatkowego wskaźnika własnego specyficznego określającego kompetencje uzyskane przez ucznia/słuchacza w wyniku udziału w stażu zawodowym. Niemniej jednak, w przypadku zaplanowania w projekcie innych działań prowadzących do nabycia przez uczniów kompetencji, każdorazowo należy mieć na uwadze obowiązek zachowania czteroetapowego wzorca nabycia kompetencji, który należy wykazać
w sposobie pomiaru wskaźnika odnoszącego się do nabycia przez nich kompetencji. Ponadto, formułując nazwę wskaźnika własnego należy wprost odnieść się do kompetencji nabytych w wyniku udziału w konkretnej formie wsparcia np. kursu, nie zaś tak jak w Państwa propozycji „po opuszczeniu programu”.

Pytanie 4

Regulamin str. 20 wskazuje: Wysokość stypendium nie może przekroczyć połowy średniego wynagrodzenia (brutto) za pracę w województwie warmińsko-mazurskim, wyliczaną na podstawie aktualnych danych GUS. Zgodnie z danymi GUS za I 2018r. przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw w woj. warmińsko-mazurskim wyniosło: 3 852,86. Czy w związku z tym Wnioskodawca może założy stypendium na poziomie 1926,43 brutto za 150 godzin odbywania stażu ?

Odpowiedź 4

Zgodnie z Regulaminem konkursu wysokość stypendium nie może przekroczyć połowy średniego wynagrodzenia (brutto) za pracę w województwie warmińsko-mazurskim, wyliczaną na podstawie aktualnych danych GUS, przy czym przedmiotowe dane należy rozumieć jako dane wskazane na stronie www.stat.gov.pl. Instytucja Organizująca Konkurs w celu zachowania standaryzacji danych posługuje się danymi w ujęciu kwartalnym przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w ujęciu ogółem dla województwa warmińsko-mazurskiego. Z informacji dostępnych na czas ogłoszenia konkursu na ww. stronie dostępne są informacje dotyczące III kwartału 2017r. wskazujące na kwotę 3 804,31 zł, z czego 50% stanowi maksymalną kwotę wyliczonego stypendium tj. 1 902,16 zł. Z uwagi na fakt, iż na czas ogłoszenia przedmiotowego konkursu dane nt. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej za IV kwartał 2017r. nie są dostępne na stronie GUS, Instytucja Organizująca Konkurs dopuszcza możliwość indeksacji przedmiotowej kwoty w przypadku jej aktualizacji na stronie GUS do czasu zakończenia naboru lub tez aktualizacji na etapie negocjacji.

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS