Fundusze Europejskiej
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

Pytania i odpowiedzi - 12.03.2018 r.

Pytanie:

W części 4.5 wniosku jest część dotycząca potencjału merytorycznego wnioskodawcy i partnerów. W instrukcji wypełniania wniosku jest uwaga, że nie dotyczy to kadry zarządzającej projektem.

Pytanie brzmi: Czy w tym miejscu należy opisać potencjał merytoryczny wnioskodawcy w związku z realizacją zadań w projekcie? Tzn. jeśli wnioskodawca dysponuje kadrą, którą zaangażuje do realizacji zdań merytorycznych to należy opisać jej potencjał w odniesieniu do konkretnych osób, a jeśli wnioskodawca nie dysponuje kadrą merytoryczną to należy opisać pożądane doświadczenie w odniesieniu do pozyskiwanej kadry?

Czy to dotyczy tych osób, które są/ będą zatrudnione przez wnioskodawcę czy też tych osób, które będą wykonywać zadania na zlecenie i zostaną wyłonione w odpowiedniej procedurze? Np jeśli wnioskodawca zaplanowała kurs operatora koparki to też w tym miejscu powinien opisać oczekiwany potencjał osoby realizującej dany kurs? Jak rozumieć ten potencjał merytoryczny w przypadku, kiedy w projekcie nie będzie realizacji zadań merytorycznych przez kadrę wnioskodawcy?

 

Odpowiedź:

Zgodnie z zapisami Instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu potencjał Wnioskodawcy i Partnerów (jeśli dotyczy) wykazywany jest przez Wnioskodawcę w kontekście oceny zdolności do efektywnej realizacji projektu, jako opis zasobów jakimi dysponuje i zaangażuje w realizację projektu, natomiast w pkt 4.5 wniosku poza potencjałem finansowym i technicznym należy przedstawić tylko kadrę merytoryczną w podziale na własną (tj. posiadaną) i zewnętrzną, która zostanie zaangażowana w ramach projektu przez Wnioskodawcę i Partnerów (jeśli dotyczy), tzn. wskazać osoby, które zostaną zaangażowane w ramach projektu, ich planowaną funkcję (stanowisko) w projekcie, posiadane kompetencje i doświadczenie, zakres obowiązków, wymiar czasu pracy, formę zatrudnienia/zaangażowania w projekcie oraz wybrać z listy rozwijanej czy dana osoba stanowi kadrę własną czy zewnętrzną. Opisując kompetencje i doświadczenie należy również opisać kwalifikacje poszczególnych osób wchodzących w skład kadry merytorycznej. Ponadto, należy mieć na uwadze, iż kadrę własną (tj. posiadaną) stanowią osoby zatrudnione na umowę o pracę (w przypadku wolontariuszy – na podstawie umowy o współpracy), natomiast kadrę zewnętrzną stanowią osoby, które wnioskodawca dopiero chciałby zaangażować do realizacji projektu (np. na umowę zlecenie). W takich przypadkach może obowiązywać konkurencyjna procedura wyboru (Zasada konkurencyjności lub Ustawa Prawo Zamówień Publicznych).

Mając na uwadze powyższe, w pkt 4.5 wniosku nie należy wykazywać kadry zarządzającej, którą w myśl zapisów ww. Instrukcji należy opisać w pkt 4.7 wniosku Sposób zarządzania projektem, również z uwzględnieniem podziału na kadrę własną i zewnętrzną. Jeżeli zatem Wnioskodawca planuje zlecenie wykonania kursu operatora koparki na zewnątrz i zatrudnienie do tego celu trenera z zewnątrz (na podstawie ww. form zatrudnienia), wówczas w pkt 4.5 wniosku powinien opisać wymagania stawiane osobom, które będą odpowiedzialne za merytoryczną realizację ww. kursu.

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS
Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.