Fundusze Europejskiej
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

RPO

7.1

Działanie 7.1 Infrastruktura drogowa o znaczeniu regionalnym - projekty pozakonkursowe. Nabór nr RPWM.07.01.00-IZ.00-28-001/18

zakończony     od: 2018-03-20 do: 2018-03-29
Etapy oceny projektów
Komunikaty

5 czerwca 2018 r. Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego zatwierdził aktualizację wzoru Zasad realizacji projektów, dla których Beneficjentem jest Województwo Warmińsko-Mazurskie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, stanowiące załącznik nr 1 do wzoru Uchwały w sprawie podjęcia decyzji o dofinansowaniu Projektu, dla którego Beneficjentem jest Województwo Warmińsko-Mazurskie będącego załącznikiem nr 14 do Regulaminu naboru i oceny wniosków o dofinansowanie projektów pozakonkursowych.

Przyczyną wprowadzania zmian jest:

- w § 3 Kwalifikowalność wydatków, wprowadzono obowiązek dokonywania wydatków zgodnie z art. 19 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców, pod rygorem uznania ich za niekwalifikowane, przez Beneficjentów podlegającym przepisom ww. ustawy.

- w § 15 Zamówienia udzielane w ramach Projektu zaktualizowano zapisy dotyczące udzielania zamówień, w zakresie:

 • obowiązku Beneficjenta, zobowiązanego do stosowania przepisów ustawy PZP, do przekazania Instytucji Zarządzającej RPO WiM pełnej dokumentacji związanej z udzieleniem zamówienia publicznego, celem kontroli na dokumentach, dotyczącej:

a) postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości przekraczającej kwotę określoną w art. 4 pkt. 8 ustawy PZP w przypadku, gdy wartość dofinansowania na realizację Projektu wynosi co najmniej 5 000 000,00 zł,
b) zamówień o wartości równej lub przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP.

 • obowiązku Beneficjenta, niezobowiązanego podmiotowo do stosowania przepisów ustawy PZP, do przekazania Instytucji Zarządzającej RPO WiM pełnej dokumentacji, celem kontroli na dokumentach, dotyczącej::

a) zamówień o wartości przekraczającej 50 000,00 zł netto w przypadku, gdy wartość dofinansowania na realizację Projektu wynosi co najmniej 1 000 000,00 zł,
b) zamówień o wartości równej lub przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP.

-  zaktualizowano zapisy w zakresie ochrony danych osobowych w związku z wejściem w życie 25.05.2018 r.  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. 

 

Zmiany w Załączniku do Uchwały w sprawie podjęcia decyzji o dofinansowaniu Projektu, dla którego Beneficjentem jest Województwo Warmińsko-Mazurskie będącego załącznikiem nr 14 do Regulaminu naboru i oceny wniosków o dofinansowanie projektów pozakonkursowych nie będą skutkowały nierównym traktowaniem Wnioskodawcy oraz pogorszeniem warunków naboru i obowiązują od 05.06.2018 r., tj. od dnia podjęcia uchwały przez Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Wyniki naboru
Komunikaty

Wstępna informacja o naborze

Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Osi priorytetowej 7 Infrastruktura transportowa Działanie 7.1 Infrastruktura drogowa o znaczeniu regionalnym - projekty pozakonkursowe Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Nabór nr RPWM.07.01.00-IZ.00-28-001/18 

Termin, od którego można składać wnioski

20.03.2018 r.

Termin, do którego można składać wnioski

29.03.2018 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Wrzesień 2018 r.

Miejsce składania wniosku

 1. Wniosek wraz z wymaganą dokumentacją należy składać w Sekretariacie Departamentu Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, ul. Kościuszki 89/91, 10-554 Olsztyn – pierwsze piętro, pokój nr 101, lub w Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, ul. Emilii Plater 1, pokój 380 w poniedziałki w godzinach 8:00 16:00 i od  wtorku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30 (tj. w godzinach pracy Urzędu Marszałkowskiego).
 2. W przypadku nadania wniosku listem poleconym, termin uznaje się za zachowany, jeżeli zostanie on nadany w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012r. – Prawo pocztowe (Poczta Polska S.A) nie później niż w dniu zakończenia naboru projektu określonym w wezwaniu - decyduje data nadania.

Sposób składania wniosku

Warunkiem uczestnictwa w naborze jest wysłanie wniosku o dofinansowanie projektu w systemie LSI MAKS 2 za pomocą funkcji „wyślij wniosek”, a następnie złożenie wydrukowanego z systemu LSI MAKS 2 wniosku o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami w formie papierowej w dwóch egzemplarzach (dwa oryginały lub oryginał i kopia) oraz w wersji elektronicznej (na płycie CD/innym nośniku elektronicznym). Wniosek o dofinansowanie projektu w systemie LSI MAKS 2 należy wysłać najpóźniej w terminie określonym w wezwaniu Instytucji Organizującej Nabór, z zastrzeżeniem, że wersja elektroniczna wniosku w LSI MAKS 2 w dniu zamknięcia naboru musi być wysłana w poniedziałki w godzinach 8:00-16:00 i od  wtorku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30 (tj. w godzinach pracy Urzędu Marszałkowskiego).

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Do składania wniosku uprawnieni są wyłącznie Wnioskodawcy, których projekty znajdują się w Wykazie projektów zidentyfikowanych i podpisali Umowę wstępną lub podjęto Uchwałę.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Przebudowa ważnych dla województwa połączeń drogowych (drogi wojewódzkie) obejmująca m. in.:

 • wzmocnienie nawierzchni w klasie nośności od 100 do 115 kN/oś w przypadku dróg wojewódzkich;
 • budowę/przebudowę nienormatywnych obiektów inżynierskich - wyłącznie jako element projektu;
 • budowę/przebudowę infrastruktury towarzyszącej, m.in.: chodników, przejść dla pieszych, zatok autobusowych, skrzyżowań, zjazdów, sygnalizacji świetlnej, barier ochronnych lub ogrodzeń, osłon przeciwolśnieniowych, ciągów i ścieżek rowerowych, wag drogowych;
 • korektę łuków poziomych i pionowych;
 • poprawę oznakowania poziomego i pionowego;
 • wyprofilowanie poboczy i rowów odwadniających;
 • budowę/przebudowę kanalizacji deszczowej;
 • przebudowę infrastruktury kolidującej;
 • wycinkę kolidujących drzew

Na drogach wojewódzkich preferencje otrzymają projekty spełniające kryterium kontynuacji ciągu i gotowości do realizacji.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów wskazane są w Szczegółowym opisie osi priorytetowych oraz w załącznikach do Regulaminu naboru i oceny

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

90% wydatków kwalifikowanych na poziomie projektu (85% środki EFRR + 5% środki budżetu państwa)

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Dla projektu pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 507 Braniewo-Pieniężno na odcinku Braniewo - Wola Lipowska” 59 283 052,93 złotych. Dla projektu pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 507 Braniewo-Pieniężno na odcinku Wola Lipowska-Pieniężno” 54 942 176,65 złotych

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin naboru

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Szczegółowe informacje na temat procedury odwoławczej znajdują się w § 13 Regulaminu konkursu i oceny

Pytania i odpowiedzi

W przypadku pytań merytorycznych związanych konkursem prosimy o kontakt pod nr tel. 89 521 96 30, 89 521 96 42, 89 521 96 37, 89 521 96 49, 89 521 96 15 lub drogą elektroniczną na adres e-mail: nabory.transport@warmia.mazury.pl

W kwestiach szczegółowych, budzących wątpliwości interpretacyjne, w których niezbędne jest zajęcie stanowiska, zapytania należy kierować na powyżej wskazane adresy e-mail Punktów Informacyjnych z wykorzystaniem formularza.

Pytania prosimy kierować do:

 1. Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Olsztynie, Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego, ul. Głowackiego 17, 10-447 Olsztyn, tel. 89 512 54 82, 89 512 54 83, 89 512 54 84, 89 512 54 85,  89 512 54 86, e-mail: gpiolsztyn@warmia.mazury.pl,
 2. Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Elblągu Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Biuro Regionalne w Elblągu, ul. Zacisze 18, 82-300 Elbląg, tel. 55 620 09 13, 55 620 09 14, 55 620 09 16, e-mail: lpielblag@warmia.mazury.pl,
 3. Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Ełku, Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Biuro Regionalne w Ełku, ul. Kajki 10, 19-300 Ełk, tel. 87 734 11 09, 87 734 11 10, 87 610 07 77 e-mail: lpielk@warmia.mazury.pl.

Pliki do pobrania

Zasady realizacji projektów - 5.06.2018 r.

2018-06-05

Pełna dokumentacja konkursowa zip

2018-03-16

Wytyczne ministerialne zip

2018-03-16

Anonimowy formularz on-line

Formularz nie został wysłany, prosimy odczekać 2 minuty i spróbować jeszcze raz.

Jeśli masz uwagi dotyczące naboru Działanie 7.1 Infrastruktura drogowa o znaczeniu regionalnym - projekty pozakonkursowe. Nabór nr RPWM.07.01.00-IZ.00-28-001/18 , to podziel się z nami swoją opinią. Twoja informacja pomoże nam doskonalić działania i lepiej przygotować kolejny nabór.

Uwagi w kategoriach:

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS
Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.